nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) telekadó,

            c) magánszemélyek kommunális adója,

            d) helyi iparűzési adó.II. Fejezet


Építményadó


1. Az adókötelezettség


2. § Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.2. Az adó alanya


3. § Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.3. Adómentesség


4. § A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában álló valamennyi lakóingatlan és az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó építmény.4. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


5. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.5. Az adó alapja


6. § Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.6. Az adó mértéke


7. § Az adó éves mértéke: 400 Ft/m2.III. Fejezet


Telekadó


7. Az adókötelezettség


8. § Adóköteles a Htv. 17. §-a által előírt adótárgy.8. Az adó alanya


9. § Az adó alanya az, aki az év első napján a Htv. 17. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 18. § előírásai alapján figyelembe véve a Htv. 3. § és a 12. §-ban foglaltakat.9. Adómentesség


10. § A Htv. 19. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes a telekadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában álló valamennyi telek.10. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


11. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.11. Az adó alapja


12. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.12. Az adó mértéke


13. § Az adó éves mértéke a telek minden négyzetmétere után 20 Ft/m2.IV. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


13. Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


14. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.14. Az adó mértéke


15. § Az adó éves mértéke: 28.000 Ft/év.15. Adókedvezmény, adómentesség


16. § (1) A megállapított kommunális adó összegéből 16.000 Ft kedvezményben részesülnek azok az adózók, akiknek az állandó, bejelentett lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.


(2) Amennyiben az önkormányzat illetékességi területén az állandó, bejelentett lakóhelyű adó alany egynél több telek adótárggyal rendelkezik, akkor az adókedvezmény mértéke a második adótárgyra 23.000 Ft/év, minden további adótárgyra adótárgyanként 26.000 Ft/év.


(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy tulajdonjogával rendelkezik, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.V. Fejezet


Helyi iparűzési adó


16. Az adókötelezettség, az adó alanya


17. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.


(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.17. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


18. § (1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
18. Az adó alapja


19. § (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.19. Az adó mértéke


20. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 2.500 Ft/nap.VI. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


21. § (1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VII. Fejezet


Záró rendelkezések


22. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Nikla, 2015. október 12.
          Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                      polgármester                                                                              jegyzőZáradék:


A rendelet 2015. október 13. napján kihirdetésre került.Nikla, 2015. október 13.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!