nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 7/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-27 -tól
Orosztony község képviselő testületének 7/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifajuttatásról

Orosztony Község Önkormányzata

Képviselőtestületének

7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdése, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 41. § (4) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó, a Magyar Államkincstárnál benyújtott pályázat támogatási feltételeinek megfelelően a szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeiről az alábbiak szerint rendelkezik:


                                                              1.Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya az Orosztony község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó, az Sztv. 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


2. § Az e rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmakra az Sztv. –ben meghatározottakat kell érteni.

                                  

2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai


3.  § (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek, illetve családok részére az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a kérelmezők számának függvényében, a tűzifa támogatás erejéig nyújtja.  


(2) Juttatásban részesülhet, aki


 a) rendszeres szociális támogatásban részesül, vagy

 b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy        

 c) közfoglalkoztatott, vagy           

 d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

 e) közgyógyellátásra jogosult, vagy

 f) időskorúak járadékára jogosult, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül

 g) három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy

 h) egyedül neveli gyermekét

 i) ápolási díjra jogosult, vagy

 j) 65 éven felüli egyedül élő, vagy

 k) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.


Fenti feltételek egyikének fennállása már megalapozza a támogatásra való jogosultságot. A megállapított juttatásért ellenszolgáltatást az Önkormányzat nem kér. Valamely feltétel fennállását okirattal, vagy annak hiteles másolatával kell igazolni.  Nem szükséges igazolni a köztudomású tényeket, pl. három vagy több gyermek nevelése, egyéb.


(3)  Amennyiben az önkormányzat tűzifa támogatása valamennyi igény kielégítésére nem elegendő, előnyben kell részesíteni az Sztv. szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

d) szociális helyzetük alapján települési támogatásra jogosultakat,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat

f) gyermeküket egyedül nevelőket.


(4) A tűzifajuttatás mennyisége háztartásonként legfeljebb  5 m3 lehet.  


4.§ (1) A juttatás igénylés alapján, vagy hivatalból történik. Az igénylés-mintát az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az igényeket legkésőbb 2019. december 31-ig lehet benyújtani a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal Orosztony-Kerecsenyi Kirendeltségéhez 8744 Orosztony, Szent Imre u. 1., postán vagy személyesen.


(3) A tűzifa támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, amelyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg.

Az átvételi-elismervény mintát a 2. melléklet tartalmazza.


(4) Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét.5. § Az e rendelet alapján indult szociális tűzifajuttatással kapcsolatos ügyekben Orosztony község polgármestere jár el és hozza meg a szükséges döntéseket.                                               3. Záró rendelkezések     6.§  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől kezdődően kell    alkalmazni.

 (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Orosztony Község Önkormányzata   Képviselőtestületének 5/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifajuttatásról.
      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                                    Szőllősi Tiborné

                   jegyző                                                                                polgármester   

                                                       


         Kihirdetve:  2019.szeptember 26.                                                                       Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                                                                                       jegyző
  1. melléklet:

K É R E L E M

tűzifa természetbeni juttatás megállapítására.


Kérelmező neve (és születési neve)..............................................................................................

            anyja neve:..............................................................................................................

születési helye, ideje: ................................................................................................

            lakcíme:  .................................................................................

            Taj száma:  …………………………………………………..

            Adóazonosító jele: ………………………………………….

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:

            a./  tulajdonos,  b./  bérlő,  c./ családtag, d./  egyéb, éspedig:


A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók:


............................................................................................................................


............................................................................................................................


………………………………………………………………………………...


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel, fával fűtöm.[1]


A kérelemhez csatolni kell (amennyiben kérelmező rendelkezik ilyennel):

            FHT-t, vagy közgyógyellátást, ápolási díjat megállapító határozat másolata,

fogyatékossági támogatásról szóló határozat másolatát,        

            rokkantsági vagy rehabilitációs járulékot megállapító határozat másolatát,

időskorúak járadékát megállapító határozat másolata

            egyéb rászorultsági körülményt igazoló okiratot másolatban.


Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy családunkban az egy főre jutó havi jövedelem   ------------------------------- Ft.

201... .................  hó  ... nap

...............................................................

                                                                                    kérelmező aláírása

 ZÁRADÉK:


Orosztony Község Önkormányzata

8744 Orosztony, Szent Imre  u. 1.


A kérelmező, ill. családja az Önkormányzat szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletében foglalt feltételek alapján a juttatásra jogosult/ nem jogosult [2]


Orosztony, 201……………… 

                                                                                  ……………………………………...

                                                                                                   polgármester

                                                                                            2. melléklet:
Á T A D Á S – Á T V É T E L I    B I Z O N Y L A T

szociális tűzifa juttatásról


Juttatásban részesült neve: ...............................................................................................

                                   lakcíme:  .................................................................................


Átadott tűzifa mennyisége: ........................m3 


Átadott tűzifa fajtája        : ..........................                                              

                                                                                             201.. .................  hó  ... nap________________________________                      ______________________________                                                                                      

        Átadó az önkormányzat részéről                                  Átvevő juttatásban részesülő

 [1][2]

                                                   

[3][4]

Megfelelő aláhúzandó         

[5][6]

Megfelelő aláhúzandó         


[7][8]

                                                   

[9][10]

Megfelelő aláhúzandó         

[11][12]

Megfelelő aláhúzandó         Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
20.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!