nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról.

Hidas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 39/C. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I.

Bevezető rendelkezések


1. § A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén bevezeti

a) a magánszemély kommunális adóját és

b) a helyi iparűzési adót.


II.

Magánszemély kommunális adója


Az adó mértéke


2. § A Htv. 24-25.§-aiban szabályozott adó mértéke a Htv. 11.§-ában meghatározott adótárgyanként évi 5.500,-Ft.


Adómentesség


3.§ (1) A kivetett adó megfizetése alól mentesül az a 70. életévét betöltött magánszemély, aki


  1. egyedülálló és a havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át.
  2. a vele élő házastársával együtt az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.

III.

Helyi iparűzési adó


4. § A Htv. 35-39/B.§-aiban szabályozott adó évi mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,-Ft.


Adókedvezmény


5.§  (1) A településen területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, védőnő vállalkozó 50 % -os mértékű adókedvezményben részesül.

(2) Az adókedvezmény feltétele, hogy a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Adómentesség


6.§ Adómenteségben részesül az a vállalkozó, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.


IV.

Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.

8. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

b) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete.

9.§ (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


Hidas, 2019. november 26.


Berg Csaba

polgármester

Dr. Tóth Attila

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!