nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 -tól
Orosztony község képviselő testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzatának 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Orosztony Község Önkormányzatának

1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Orosztony Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


I.

A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya az Orosztony Község Önkormányzat  Képviselő- testületére, annak bizottságára terjed ki.II.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetése bevételi főösszegét

65.785.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti bontását az 1.- 4. számú mellékletek tartalmazzák


3. §


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetése kiadási főösszegét

65.785.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti bontását az 1. és 5.-7. számú mellékletek tartalmazzák


(3) A képviselő- testület az Önkormányzat

a.) Személyi juttatását                                                                     12.369.000,- Ft-ban

b.) Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzj. adó                     2.385.000,- Ft-ban

c.) Dologi kiadásokat                                                                      11.657.000,- Ft-ban

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       6. 544.000,- Ft-ban

e.) Egyéb működési célú kiadások                                                  20.750.000,- Ft-ban

f.) Működési tartalékot                                                                                  0,- Ft-ban

g.)Fejlesztési tartalékot                                                                                   0,- Ft-ban

határozza meg.(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza kiemelt főcsoportonként.


(5) Az önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a köztisztviselők 2016. január 1-i illetmény alapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg megegyezik a költségvetési törvény által meghatározott összeggel.


4. §(1) A 3.§. (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzatból

a.) Felújítási kiadásokat    10.755.000,- Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A felhalmozási kiadásokat célonként a 9. sz. melléklet tartalmazza.


.III.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


A Képviselő- testület az önkormányzat létszámkeretét 10. számú mellékletben meghatározott létszámban állapítja meg.8. §(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő- testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2) Orosztony Község Önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.


(3)Az 100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó, egyszeri vásárlásról írásos megrendelőt és kötelezettségvállalási nyilvántartást kell vezetni.


(4)A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 E Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.


(5)Az Önkormányzat bejáró dolgozói részére a munkába járással kapcsolatban felmerülő útiköltség (bérlet, menetjegyek) 86%-át az önkormányzat megtéríti.


(6) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő- testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben meghatározott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


(7) A település fejlődése érdekében minden fejlesztési célú pályázatot – az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében - ki kell használni.


(8) Az egyes pályázatok önkormányzatot terhelő saját forrásként vállalt összegeit a pályázat pozitív elbírálása esetében a beruházási adatlapok szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben, a társulással megvalósuló beruházások esetén a társult települések által fejlesztési célra átadott pénzeszközeivel együtt biztosítja.
9. §


(1) A képviselő- testület az önkormányzatnál köztisztviselőként – közalkalmazottként foglalkoztatottak illetményét a közalkalmazottak-, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények alapján, míg a pótlékokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez kapcsolódó kormány rendeletek alapján állapította meg.


(2) A tisztelet díjas polgármester díjazása a  helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 20 %-ának az 50 %-a az 500 fő alatti lakosságszámú település esetén. Vagyis a polgármester havi bruttó tiszteletdíja 2015. évben 74.788,- Ft.


(3) A polgármesterei tisztség ellátásával összefüggő költségek megtérítésére megállapított költségátalány mértéke a polgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának megfelelő összeg, vagyis havi bruttó 11.218,- Ft.


(4) Orosztony Község Önkormányzata a ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó 12.000,- Ft/hó/fő cafetéria   juttatást biztosít.


(5) Az aktívan foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2016 évben munkaruha  vásárlásához – a szabályzatokban meghatározottak szerint – a közalkalmazotti pótlékalap (20.000,- Ft) 100%-a, vagyis 20.000,- Ft/fő összeget biztosít a dologi kiadások előirányzatában.10. §(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2016. évben bevételi és kiadási pénzforgalmát a Sberbank ZRt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) A házipénztár készpénz ellátását a Bank pénztárából készpénz felvétellel biztosítja.


(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó támogatások kivételével –pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

A felhalmozási eredetű pénzeszközök kamatait kizárólag fejlesztési célra lehet felhasználni. A számviteli nyilvántartásokban gondoskodni kell ezen összegek pontos kimutatásáról.
11. §


(1) A Képviselő- testület az évközi előirányzat változásokat költségvetési rendeletén negyedévenként átvezeti.


(2) Az önkormányzat képviselő- testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat – módosítás nélkül is – eltérhet.


12. §


Orosztony Község Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadóak.


13. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna                                                                            Szőllősi Tiborné

                jegyző                                                                                                    polgármester

A rendelet kihirdetve 2016. február 29.               Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.74 KB
2. melléklet
14.33 KB
3. melléklet
14.64 KB
4. melléklet
11.45 KB
5. melléklet
17.45 KB
6. melléklet
11.74 KB
7. melléklet
12.13 KB
8. melléklet
13.32 KB
9. melléklet
10.9 KB
10. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!