nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-12 - 2017-12-01
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (I. 5. ) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el: 1. Bevezető rendelkezések


1.§        (1)       Az Önkormányzat

a) megnevezése: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat).

                        b) székhelye: 8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

            c) illetékességi területe: Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területe
(2)        Az Önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei:

a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület polgármesteri hivatala, a jegyző, és a társulás látja el.

 2.§   A Képviselő-testület megnevezése: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).


3.§  A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).


 1. Az Önkormányzat Jelképei, kitüntetései


4.§                   Az Önkormányzat jelképei: Szabadbattyán Nagyközség címere és zászlaja.


5.§                   Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg.


6.§                   A képviselő-testület helyi kitüntetése, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról önkormányzati rendeletet alkot.


 1. Nemzetközi kapcsolatok


7.§                   Az Önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, ápolása, a polgármester irányítása, és szervezése mellett a Képviselő-testület feladata.


4. Bélyegző használata


8.§                   Az Önkormányzat, a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjén Magyarország címerét kell feltüntetni.


9. §                  Az Önkormányzat bélyegzőjét kell használni aláírás hitelesítésére

                        a) a képviselő-testület által adományozott, helyi kitüntetésről, díjról, elismerésről szóló oklevélen,

                        b) az Önkormányzat által kötött megállapodáson, szerződésen,

                        c) az Önkormányzat nevében tett nyilatkozatra.


10.§                 A Képviselő-testület bélyegzőjét kell használni a Képviselő-testület és bizottsága határozatán, az üléséről készült jegyzőkönyvön, az önkormányzati rendeleten, a polgármester vagy a bizottsági elnök neve mellett az aláírás hitelesítésére.


11. §                 A polgármester bélyegzője az Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő, saját hatáskörében kiadott dokumentumon használható a polgármester neve mellett, az aláírás hitelesítésére. Ilyen dokumentum különösen: nyilatkozat, megállapodás, levél, meghívó, intézkedés, határozat, utasítás.


12.§                 A jegyző bélyegzője a Polgármesteri Hivatal működésével és a jegyző hatáskörébe tartozó üggyel összefüggő dokumentumon – különösen határozat, végzés, utasítás, nyilatkozat, valamint a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvén használható a jegyző neve mellett az aláírás hitelesítésére.


13.§                 A Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


 1. Szabadbattyáni Híradó


14.§                 Az Önkormányzat által kiadott ingyenes újság a Szabadbattyáni Híradó, mely évente legfeljebb 12 alkalommal jelenik meg. Felelős kiadója a jegyző, a kiadványt az önkormányzat által foglalkoztatott művelődésszervező koordinálja, kiadásának költségeit az Önkormányzat költségvetése biztosítja.


15. §                A Szabadbattyáni Híradó beszámol a fontosabb helyi társadalmi, közéleti eseményekről, a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkról, különösen a Képviselő-testület által megalkotott rendeletekről, és meghozott döntéseiről.


16.§                 A Szabadbattyáni Híradó háztartásokba, gazdasági szervezetekhez történő eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


 1. Helyi televízió, internetes honlap


17.§                 Az Önkormányzat a lakosság és a közvélemény tájékoztatása érdekében helyi televíziót és internetes honlapot működtet, melynek költségeit költségvetésében biztosítja.


18.§                 Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről a lakosság helyben szokásos módon történő tájékoztatása az ülésre szóló meghívónak, továbbá hirdetménynek, közleménynek, dokumentumnak, információnak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban történő megtekinthetőségének, hozzáférhetőségének biztosításával valósul meg.


7. Együttműködés a civil szervezetekkel


19. §                 A lakosság társadalmi szervezetével önszerveződő közösségével való együttműködés érvényre juttatása érdekében annak képviselője, e rendelet szerint, tanácskozási joggal részt vehet Képviselő-testület és bizottsága ülésén.


8. A Képviselő-testület létszáma, ülései


20.§     (1)        A Képviselő-testület 7 főből áll.


            (2)       A Képviselő-testület alakuló, soros és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.


9. Ülések nyilvánossága, zárt ülés


21.§                 A képviselő-testület ülése - ha a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kivételt nem tesz - nyilvános.


22.§                 A zárt ülés résztvevője megismerheti a zárt ülésen szereplő előterjesztést. Ha azonban csak egyes napirendi pont tárgyalásánál lehet jelen – az adott napirend előterjesztését, és jegyzőkönyvét.


10. Közmeghallgatás


23. §                A közmeghallgatás helyét, idejét és napirendjét 15 nappal előtte közzé kell tenni a meghívó kifüggesztésével a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a településen elhelyezett hirdetőkön, és közzé kell tenni a helyi televízióban, és a www.szabadbattyan.hu honlapon


11. Határozatképesség, minősített többség


24. §                A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább négy települési képviselő jelen van.


25.§     (1)       A minősített többséghez legalább négy megválasztott települési képviselő szavazata szükséges.


            (2)       A képviselő-testület minősített többséggel dönt a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 42.§ 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglaltakon túlmenően:

 1. önkormányzati vagyonnal, tulajdonnal való rendelkezés

 2. önkormányzati kitüntetés, díj, cím odaítéléséről való döntés

                        meghozatalakor.


12. Munkaterv, ülésszünet


26.§     (1)       A képviselő-testület soros ülésének időpontját a Képviselő-testület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza.


 1. A következő évi munkatervet, melyet a beékezett javaslatok alapján a jegyző állít össze, a decemberi soros ülésre a polgármester terjeszti elő jóváhagyásra.


 1. A munkaterv tartalmazza:
  1. a soros képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás időpontját
  2. az adott ülésen tárgyalandó napirendet
  3. az előterjesztő megnevezését
  4. a napirendeket előzetesen tárgyaló bizottság megjelölését


 1. A képviselő-testület az év júliusára és augusztusára soros ülést nem tervez, ülésszünetet tart.


27.§     (1)        A képviselő-testületi soros ülés időpontja a hónap utolsó hétfője: 16.00 óra


            (2)       A soros ülés napirendjét tárgyaló bizottsági üléseket a képviselő-testületi ülésnapjáig kell lebonyolítani.


13. Alakuló ülés


28.§     (1)       A Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére szóló meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni és erről – a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel, a helyi kábel-televízióban, a honlapon történő közzététellel tájékoztatni kell a lakosságot.


            (2)       Az alakuló ülés helye: Polgármesteri Hivatal.


            (3)       Az alakuló ülés összehívásáról a megválasztott polgármester – ha nem volt eredményes a polgármester választás, akkor a tisztségében maradó régi polgármester, akadályoztatása esetén a képviselőnek megválasztott alpolgármester, kettejük együttes távolléte akadályoztatása esetén a megválasztott legidősebb települési képviselő, mint korelnök gondoskodik.


29. §    (1)       Az alakuló ülés folyamata:

 1. A himnusz elhangzása után a polgármester nyitja meg és vezeti az ülést
 2. Az ülés megnyitását követően a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) elnöke – távolléte akadályoztatása esetén a HVB tagja – tájékoztatást ad a választások lebonyolításáról, végeredményéről, nyilatkozik azok törvényességéről, és átadja a megbízóleveleket.
 3. Először a képviselők tesznek esküt, melynek szövegét esküvevőként előmondja a HVB elnöke vagy tagja.
 4. A polgármester a Képviselő-testület előtt külön leteszi az esküt, melynek szövegét esküvevőként előmondja a HVB elnöke vagy tagja.
 5. A polgármester ismerteti programját
 6. Döntés a polgármester illetményének megállapításáról.


(2)        Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását követően a Képviselő-testület megalakultnak tekinthető.


            (3)       Az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen dönt

 1. szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, vagy felülvizsgálatáról
 2. a bizottságok számának, nevének a meghatározásáról,
 3. a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról,
 4. a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
 5. az alpolgármesterek megválasztásáról, tiszteletdíjuk, költség-térítésük megállapításáról
 6. a polgármester illetményéről, költségtérítéséről


            (4)       Az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítása érdekében a képviselők közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani akkor, ha előzőleg nem került megválasztásra az ügyrendi bizottság.


            (5)       Az alakuló ülést a Szózat elhangzása zárja.


14. Eskütétel


30.§                 A települési képviselő, a polgármester, a bizottság nem képviselő tagja és az alpolgármester az esküvevő előmondása mellett tesz esküt.


31.§                 Az esküvevő – eskü szövegét előmondó – a 29. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltaktól eltekintve – a polgármester, távolléte, akadályoztatása esetén az polgármester, mindkettejük együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a korelnök.


15. A képviselő-testületi ülés összehívása


32.§.    (1)       A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén a képviselők közül megválasztott alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület ülésének összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést.


            (2)       A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze a Képviselő-testületet, és vezeti annak ülését.


33. §    (1)       A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat székhelyére kell összehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más fontos körülmény indokolja a Képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshova is összehívható.


            (2)       A Képviselő-testületi ülés meghívóját – az ülést megelőzően legalább 5 nappal – a 23.§-ban meghatározott közzétételi helyeken – közzé kell tenni.


 1. A képviselő-testület soros ülésének összehívása az ülés előtt legalább 5 nappal, írásos meghívó és a napirendek írásos előterjesztéseinek kiküldésével történik. A meghívó tartalmazza
  1. az ülés időpontját,
  2. helyét, jellegét – soros, rendkívüli, közmeghallgatásos, nyilvános, zárt –
  3.  a tervezett napirendeket,
  4. a napirendi pontok előterjesztőit
  5. a polgármester és bélyegzőjét
  6. más összehívó esetén az összehívó nevét - és a Képviselő-testület bélyegzőjét


 1. Csak meghívót kell küldeni annak, aki tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületi ülésen.


 1. Tanácskozási joggal rendelkezik:
  • a nem képviselő alpolgármester
  • nemzetiségi önkormányzat elnöke
  • civil szervezetek képviselői
  • lakosság részéről megjelent személyek
  • a hivatal köztisztviselői
  • a három körzeti megbízott
  • az egyházak képviselői
  • helyi televízió képviselője
  • védőnők


16. Rendkívüli ülés


34.§     (1)       A Képviselő-testület ülése a munkatervben nem szereplő alkalomra is összehívható, mely ez esetben rendkívüli ülésnek minősül.


            (2)       A Képviselő-testület ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni, a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.


            (3)       A polgármester saját hatáskörében is összehívhatja a képviselő-testület rendkívüli ülését, ha megítélése szerint az ülés összehívására és döntéshozatalra a munkatervben meghatározott rendes ülésen kívül az önkormányzat, a Képviselő-testület és szervei az intézmények a település, a lakosság érdekeit érintő okból szükség van.


            (4)       Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a rendkívüli ülés meghívója az ülést megelőző legalább 24 órával is kiküldhető. Ez esetben a meghívásra, a képviselők, érintettek értesítésére bármilyen célszerű értesítési mód igénybe vehető, így különösen: telefon, SMS, e-mail.


(5)       A (4) bekezdés szerint összehívott képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak bizottság általi megtárgyalása mellőzhető.


17. A képviselő-testület ülésének vezetése


35.§                 A Képviselő-testület ülésének vezetése során a polgármester – illetve a 32.§ (1) bekezdés szerinti levezető elnök - által ellátandó feladatok:

a)    az ülés megnyitása, bezárása,

b)    a határozatképesség megállapítása és annak az ülés alatt folyamatos figyelemmel kísérése,

c)    napirend ismertetése,

d)    az ülés nyilvános vagy zárt jellegének megnevezése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e)    napirendenként:

ea)  a vita megnyitása, levezetése ezen belül hozzászólásra, kérdésre, kiegészítésre a szó megadása,

eb)  a vita összefoglalása,

ec)  indítvány szavazásra való feltevése,

ed)  a szavazás eredményének megállapítása

f)     az ülés rendjének fenntartása,

g)    ügyrendi kérdés szavazásra bocsátása

h)    időszerű kérdésről tájékoztatás nyújtása.


18. A tanácskozás rendje


36.§                 A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, - a 32.§ (1) bekezdés szerinti levezető elnök gondoskodik, aki a következő intézkedést teheti:

a)    az indokolatlanul hosszúra nyúlt vita lezárását indítványozza,

b)    tárgyalási szünetet rendel el legfeljebb 30 percre  

c)    rendkívüli élethelyzet esetén – rosszullét, baleset, természeti katasztrófa – az ülést félbeszakítja, és ez esetben az ülés folytatásáról kettő napon belül a képviselők értesítésével gondoskodnia kell az ülés folytatásáról


19. Napirend


37.§     (1)       A polgármester, - 32.§ (1) bekezdés szerinti levezető elnök, - települési képviselő, bizottság javaslatot tehet a meghívóhoz képest a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, új napirendi pont felvételére, napirendi pont törlésére.


 1. A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.


20. Előterjesztés


38. §                Előterjesztésnek minősül a Képviselő-testület ülésen ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó, döntést igénylő alábbi javaslat:

a)    határozati javaslat,

b)    rendelet-tervezet,

c)    jelentés,

d)    beszámoló,

e)    tájékoztató.


39. §    (1)       A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell készíteni.


            (2)       A polgármester kivételesen, alapos indokkal, így különösen.

a)    az előkészítésre rendelkezésre álló idő rövidsége,

b)    a döntéshozatalhoz szükséges információk beszerzése,

c)    terjedelmi ok miatt engedélyezheti az írásbeli előterjesztésnek az ülésen történő kiosztását, ismertetését.


 1. Írásos előterjesztés nélkül csak sürgősségre hivatkozva tárgyalható rendeletalkotással összefüggő napirendi pont


 1. Ha az írásos előterjesztés nagyobb terjedelmű mint 6 oldal, azt elegendő csak elektronikus formában megküldeni a képviselőknek.


40.§                 Az előterjesztés tartalmazza a következő elemeket:

a)    előlapon:

aa)  az önkormányzat megnevezését

ab)  „javaslat” kifejezést

ac)  az előterjesztés tárgyának rövid, egyértelmű meghatározását,

ad)  az előzetesen tárgyaló bizottság megnevezését,

ae)  az előterjesztő megnevezését

 1. „előterjesztés”-ben:

ba)  a döntéshozó megszólítását,

bb)  az előterjesztés célját, a téma ismertetését,

bc)  a témával kapcsolatos előzményeket, korábbi képviselő-testületi döntéseket, annak végrehajtásával kapcsolatos információkat,

bd)  jogszabályi hátteret,

be)  anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és intézménye költségvetésére gyakorolt hatását,

bf)   minden olyan körülményt, amely elősegíti a törvényes döntéshozatalt.

 1. írásos dokumentumokat, mint előzményt – kérelem, válaszlevél, megkeresés stb.
 2. döntési javaslatot – határozati javaslat, rendelet-tervezet.


21. A tanácskozás menete


41.§                 A napirendi pontokat az elfogadott sorrendben kell tárgyalni. A levezető elnök minden napirendi pont felett megnyitja a vitát, melynek során:

 1. először az előterjesztő, előadó röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát, ha szükséges, szóbeli kiegészítést tehet
 2. az előterjesztőhöz, előadóhoz először a települési képviselő, majd a tanácskozási joggal résztvevő kérdést, észrevétel, hozzászólást intézhet,
 3. a hallgatóság tanácskozási joggal nem rendelkező tagjai a napirendhez kapcsolódva hozzászólhatnak, kérdést tehetnek fel, ha erre a polgármester, a levezető elnök engedélyt ad.


42. §                A települési képviselők hozzászólására a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A szót a polgármester, levezető elnök adja meg.


43.§                 A települési képviselő és a bizottság a vita lezárásáig, az előterjesztéshez módosító indítványt terjeszthet elő. A bizottság bármely előterjesztéshez, azok módosító javaslataihoz ajánlást, javaslatot tehet.


44.§                 Az előterjesztő – figyelemmel a vitában is elhangzottakra – az előterjesztésében szereplő javaslatát a vita lezárásáig módosíthatja, kiegészítheti, visszavonhatja. Javaslat visszavonása esetén arról a Képviselő-testületnek nem kell dönteni.


45.§                 A napirendi vitához történő hozzászólás időtartamát a képviselőtestület nem korlátozza.


46.§                 A vitát a polgármester, levezető elnök zárja le. A vita lezárását követően, a döntéshozatal előtt a jegyzőnek kell szót adni, ha javaslattal, önkormányzati rendelet tervezettel kapcsolatban törvényességi észrevételt kíván tenni.


47.§                 A szavazás megkezdéséig a polgármester, jegyző, települési képviselő, vagy a bizottság javasolhatja a döntés elnapolását, ha valamely lényeges körülmény az ülésen nem tisztázható, és a törvényes döntéshozatalt a jegyző nem tudja biztosítani.


48.§                 Ha a napirendi ponthoz több hozzászóló nincs, a polgármester, levezető elnök a vitát lezárja, és rátér a szavaztatásra.


22. Szavazás


49. §    (1)       A nyílt szavazás kézfeltartással történik.


 1. A polgármester, levezető elnök először az „igen”, majd a „nem”, végül a „tartózkodik” szavazatok számát állapítja meg.


 1. Amennyiben a javaslat nem kapja meg a megfelelő arányú többségi „igen” szavazatot, akkor azt nem elfogadottnak, elutasítottnak kell tekinteni, és azt határozati formában kell rögzíteni.


 1. Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott döntési javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról kell dönteni, majd az elfogadott módosítások figyelembe vételével véglegesen döntést hozni.


 1. Szavazásra bocsátását, a szavazatok összesítése és a szavazás eredményének megállapítása a polgármester, levezető elnök feladata. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, azt a levezető elnök, a jegyző, vagy bármely képviselő kéri, a szavazást meg kell egy ízben ismételni.


23. Név szerinti szavazás


50.§                 A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá hitelfelvétellel kapcsolatos döntésben.


51.§                 A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott „igen”, „nem”, „tartózkodom” választ a névsorban a képviselő neve mellett rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A névsor az ülésről készült jegyzőkönyv melléklete.


24. Titkos szavazás


52.§     (1)        A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági bizottság, mint szavazatszámláló bizottság gondoskodik a jegyző közreműködésével.


            (2)        A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, melyet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazás helyét, idejét, tárgyát, a szavazatszámláló bizottság tagjai tisztségét és aláírását, továbbá a szavazás menetét, a felmerült körülményeket és az eredményt.


53.§     (1)        A titkos szavazás lebonyolításához szavazólap, üres boríték, urna és a titkosságot biztosító körülmények, így külön helyiség, szükséges. A titkos szavazás megfelelő körülményeinek biztosításában és a technikai feltételek megteremtésében a jegyző közreműködik.


            (2)        A szavazólapok száma a szavazásban résztvevő települési képviselők számának a kétszerese legyen, mert a képviselő egy alkalommal kérheti a rontott szavazólap kicserélését a bizottságtól, mielőtt még azt az urnába helyezné. A szavazólapot a Képviselő-testület bélyegzőjével kell hitelesíteni annak átadása előtt, a képviselő jelenlétében.


            (3)        A szavazólap átvételét a képviselő a jegyzőkönyvhöz csatolt névjegyzéken tett aláírásával igazolja. A képviselők egyenként adják le szavazataikat.


54.§     (1)        A szavazás eredményéről az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság elnöke a Képviselő-testületnek – az arról készült jegyzőkönyv ismertetésével – jelentést tesz. A titkos szavazással hozott döntést alakszerű határozatba kell foglalni.


            (2)        A titkos szavazás szavazólapjait – felhasznált, fel nem használt, rontott, érvényes, érvénytelen – a testületi ülést követő 90 nap eltelte után meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság jegyzőkönyvet készít.


25. Lakossági fórum


55. §    (1)        A képviselő-testület döntése alapján vagy saját hatáskörében a polgármester lakossági fórumot hív össze a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, a helyi közügyek megvitatására, önkormányzati döntések előkészítésének, végrehajtásának megbeszélésére, valamint az ezekről történő tájékoztatás elősegítésére. A lakossági fórum nem minősül képviselő-testületi ülésnek.


            (2)        A lakossági fórum helyéről, idejéről és a megvitatásra kerülő témákról annak megtartása előtt legalább 10 nappal, hirdetményt kell közzétenni a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a helyi televízióban és a www.szabadbattyan.hu honlapon. A hirdetmény meg kell küldeni azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik egyébként a Képviselő-testületi ülésére szóló meghívót is megkapják.


            (3)       A lakossági fórumot a polgármester, távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén a körelnök vezeti. Lebonyolítására a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.


            (4)       A lakossági fórumról annak lényegét rögzítő jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester, a levezető elnök és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát a Polgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni.


            (5)       A lakossági fórumon elhangzottakról, az ott született állásfoglalásokról és a felmerült véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet annak következő soros ülésén.


26. Határozat


56.§     (1)        A határozat a határozati javaslat elfogadásával vagy elutasításával született döntés.


            (2)        A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal a határozathozatal dátumával – hónap: római számmal, nap: arab számmal - , valamint a határozatban foglalt döntés lényegére utaló címmel kell ellátni a következők szerint:


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

sorszám/év (hó,nap) önkormányzati határozata


…………….cím …………………ról, -ről


57.§     (1)        A jegyző felel a képviselő-testületi határozatok évenkénti, sorszám szerinti nyilvántartásáért.


            (2)        A jegyző felelős a határozatok végrehajtásának felügyeletért, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésnek a Képviselő-testület soros ülése elé terjesztéséért.


 1. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét.


 1. Számozott határozat nélkül kell dönteni:
  1. a napirend elfogadásáról,
  2. az ügyrendi kérdésről,
  3. az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatról,
  4. tárgyalási szünet elrendeléséről.


27. Önkormányzati rendelet


58.§                 Az önkormányzati rendeletet az elfogadástól számított 5 napon belül ki kell hirdetni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára legalább 30 napra történő kifüggesztéssel, melynek tényét a kifüggesztett rendeleten fel kell tüntetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.


59.§                 Önkormányzati rendelet megalkotását indítványozhatja

                        a) a polgármester,

                        b) a települési képviselő,

                        c) a Képviselő-testület bizottsága,

                        d) a jegyző


60.§     (1)        Az önkormányzati rendelet- tervezet szakszerű – a jogszabályoknak, az Európai Unió jogharmonizációs követelményeinek és a jogszabály előkészítés, szerkesztés, kodifikáció követelményeinek megfelelő – előkészítéséről a jegyző gondoskodik.


            (2)        A Képviselő-testület döntését követően – az elfogadott módosító indítványokra figyelemmel – az önkormányzati rendelet végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.


61.§      (1)        A jegyző gondoskodik az önkormányzati rendelet

                        a) évenkénti, sorszám szerinti nyilvántartásáról,

                        b) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról,

                        c) érintett személyek, szervek, intézmények számára történő megküldéséről,

                        d) bárki általi megtekinthetőségének biztosításáról a Polgármesteri Hivatalban.


            (2)        A jegyző szükség szerint gondoskodik a lakosság széles körét érintő önkormányzati rendetekről rövid, tárgyszerű, lényegre törő közérthető tájékoztatás nyújtásáról a helyi televízión, a Szabadbattyáni Híradón, valamint az önkormányzat internetes honlapján keresztül.


            (3)        Az önkormányzati rendelet jelölésére a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


28. Társadalmi részvétel az önkormányzati rendelet előkészítésében


62.§                 Az önkormányzati rendelet tervezetét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt legalább 8 nappal, az erről szóló előterjesztés képviselők számára történő megküldésével egyidejűleg, közzé kell tenni. A tervezetről – elfogadását megelőzően – bárki írásban véleményt nyilváníthat, melyről a képviselő-testületet a jegyző tájékoztatja


63.§                 Amennyiben az önkormányzatnak önkormányzati rendelet megalkotására bárki javaslatot tesz, arról a képviselő-testület a következő soros ülésen tájékoztatni kell. Az önkormányzati rendelet tervezet előkészítésének szükségességéről a képviselő-testület határozattal dönt.


29. Jegyzőkönyv


64.§     (1)        A képviselő-testület nyilvános üléséről három példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, mely tartalmazza a kötelező tartalmi elemeken túl:

                        a) a képviselő ülésre történő megérkezését, távozását

                        b) a képviselő külön kérésére az általa elmondottak szó szerinti

                                       rögzítését.


            (2)        A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntést, határozat esetében a jegyzőkönyv szövegébe szerkesztve, önkormányzati rendelet esetébe a jegyzőkönyv mellékleteként.


 1. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
  1. a képviselő-testületi ülés meghívóját,
  2. a jelenléti ívet,
  3. az írásbeli előterjesztést mellékleteivel együtt
  4. az önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben is -,
  5. a képviselői, bizottsági írásbeli indítványt, véleményt.
  6. a bizottsági ülés – ülések – jegyzőkönyvét,
  7. a bizottsági ülés – ülések – meghívóját,
  8. a bizottsági ülés – ülések – jelenléti ívét.


65.§     (1)        A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán, történő megtekintés lehetőségéről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv egy példányát a nagyközségi könyvtárban is el kell helyezni.


            (2)        A zárt ülés jegyzőkönyve kettő példányban készül. A zárt ülés jegyzőkönyvét a jegyző a nyilvános ülésétől elkülönítetten kezeli.


30. Települési képviselő


66.§                A települési képviselő kötelességei:

 1. Tevékenyen részt vesz a Képviselő-testület és a bizottsága munkájában, és ennek érdekében a polgármesternél, a levezető elnöknél előzetesen bejelenti, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, vagy egyéb képviselői megbízatásának teljesítése akadályba ütközik.
 2. Felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében és a különböző vizsgálatokban.
 3. Kapcsolatot tart a választópolgárokkal, azok szervezeteivel, önszerveződő közösségeivel.


31. Képviselő-testület bizottsága


67.§                 A bizottság képviselő és nem képviselő tagjának jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. Egy képviselő egyidejűleg több bizottságnak is tagja, elnöke, elnökhelyettese lehet.


68.§     (1)        A Képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, melyeket előzetesen valamely bizottság napirendjére kell tűzni.


            (2)        Bármelyik képviselő javaslatot tehet valamely, a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. Az indítványt a bizottság elnöke annak soron következő ülése elé terjeszti, melyre az indítványozó képviselőt meg kell hívni.


69.§     (1)        A bizottsági ülést az elnök, távolléte, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettejük együttes távolléte, akadályoztatása esetén a bizottság többi tagjai közül a korelnök hívja össze és vezeti.


            (2)        A bizottságot öt napon belüli időpontra össze kell hívni a Képviselő-testület határozata alapján, továbbá a polgármester vagy legalább két bizottsági tag napirendi javaslatot is tartalmazó írásbeli indítványára.


            (3)        A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselő és a jegyző.


70. §    (1)        A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke, távolléte akadályoztatása esetén helyettese, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén a bizottság többi tagjai közül a levezető korelnök és a bizottság egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet a képviselő-testület bélyegzőjével kell hitelesíteni.


            (2)        A bizottság évente – közmeghallgatás során – beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi tevékenységéről.


71.§     (1)        A Képviselő-testület határozattal, meghatározott önkormányzati szakmai feladat ellátására, ellenőrzésére, legfeljebb hat hónapra időtartamra ideiglenes bizottságot hozhat létre, melynek összetételére az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


              (2)     A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, elnökéről, elnökhelyetteséről, tagjairól, feladatköréről, működésének alapvető szabályairól, a bizottság létrehozásakor dönt.


              (3)     Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, valamint a működésére meghatározott idő lejártát követően megszűnik. Ezzel együtt az elvégzett munkájáról a Képviselő-testületnek – előzetesen a bizottság által elfogadott – jelentésben számol be.


              (4)     Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


72.§       (1)     A bizottság működésére a következő eltérő szabályokat kell alkalmazni:

a)  A bizottsági ülés meghívóját, valamennyi előterjesztéssel együtt, annak ülése előtt legalább három nappal kell kiküldeni:

aa) a bizottsági tagoknak,

ab) a polgármesternek, alpolgármesternek,

ac) a települési képviselőknek,

ad) a jegyzőnek.

 1. A napirendi ponttal érintett személy, szervezet részére a meghívót, és az érintett napirendi pontra vonatkozó előterjesztést kell megküldeni.
 2. A bizottság határozatát évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, a határozathozatal dátumával – hónap: római számmal, nap: arab számmal – kell ellátni a következők szerint:


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete

……………………………….Bizottságának

sorszám/év.(hó.nap) határozata

……………………cím………………….ról, ről


73.§                 A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

 1. Ügyrendi, Összeférhetetlen, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági bizottság, melynek létszáma 3 fő képviselő,
 2. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, melynek létszáma 7 fő, melyből 4 fő képviselő és 3 fő külsős személy,
 3. Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, melynek létszáma 7 fő, melyből 4 fő képviselő, 3 fő külsős személy. 


32. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság feladata, hatásköre


74. §    (1)       Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság felügyeli és ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megtartását, az Önkormányzat, a Képviselő-testület és szervei jogszabályoknak megfelelő működését a következők szerint:

 1. A Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő ügyrendi kérdésekben szükség szerint állást foglal.
 2. Figyelemmel kíséri e rendelet rendelkezéseinek megtartását, szükség esetén javaslatot tesz a módosítására.
 3. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést, és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a döntésre.
 4. Vizsgálja a polgármester, képviselő, nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatát, nyilvántartja, ellenőrzi és kezeli azt.
 5. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésre.
 6. A Képviselő-testület titkos szavazása esetén szavazatszámláló bizottságként jár el.
 7. Kivizsgálja a méltatlansági eljárással kapcsolatos kezdeményezéseket.
 8. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a méltatlansággal kapcsolatos döntésre.


 1. Az ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottságnak a Képviselő-testület által átruházott hatásköre nincs.


33. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság feladata, hatásköre


75. §    (1)     A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság feladatai körében felügyeli és ellenőrzi az Önkormányzat és Intézménye gazdálkodását, az Önkormányzat költségvetésének végrehajtását, vizsgálja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást a következők szerint:

 1. Véleményezi az Önkormányzat éves költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló, valamint az érintő előterjesztést, rendelet-tervezetet, javaslatot, jelentést, tájékoztatót, beszámolót, részt vesz azok előkészítésében, figyelemmel kíséri az ezzel összefüggő döntések végrehajtását.
 2. Véleményez az Önkormányzat gazdasági programját, részt vesz annak előkészítésében.
 3. Véleményezi a költségvetésre kiható tervet, koncepciót, annak gazdasági hatását.
 4. Javaslatot tesz a helyi adók kivetésére, emelésére, mértékének megállapítására.
 5. Javaslatot tesz és véleményez minden olyan Képviselő-testületi előterjesztést, javaslatot, rendelet-tervezetet, amely összefüggésben és kihatással van az önkormányzat gazdálkodására.


            (2)     A Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak a Képviselő-testület által átruházott hatásköre nincs.


34. Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság feladata, hatásköre


76. §           Szociális, egészségügyi, kulturális, ifjúsági és sport bizottság feladat- és hatáskörében

 1. közreműködik a közművelési, oktatási, ifjúsági, testnevelési és sportfeladatok végrehajtásában, azok fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításában,
 2. elősegíti az ifjúsággal kapcsolatos rendelkezések végrehajtását, figyelemmel kíséri és elemzi az ifjúság helyzetére ható tényezőket és a pályaválasztást, vizsgálja az oktató, nevelő, valamint művelődési intézmény tárgyi és személyi feltételeit, javaslatot dolgoz ki a korszerűsítés és az ellátás, színvonalának növelésére,
 3. figyelemmel kíséri az óvodai, iskolai ellátottság helyzetét,
 4. szervezi a lakosság közreműködését az egyes sportfeladatok végrehajtásában,
 5. javaslattevő, véleményező, előkészítő szerepe van testületi ülés e témakörű napirendi pontjára,
 6. figyelemmel kíséri és elemzi az egészségügyi, ezen belül különösen a betegellátás, gyógyító és megelőző ellátás helyzetét,
 7. közreműködik az egészségügyi ágazatra vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában,
 8. vizsgálja a szociális ellátás tárgyi és személyi feltételeit, javaslatot dolgoz ki javítására,
 9. figyelemmel kíséri a község köztisztaságát, jelzéssel él a Polgármesteri Hivatal felé,
 10. figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
 11. véleményezi a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet.


77.§              A Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében:

 1. az önkormányzati segély nyújtása (átmeneti felnőtt, gyermekvédelmi támogatás)
 2. megállapítja a méltányossági alapú ápolási díj jogosultságot
 3. dönt az étkezési térítési díjakról, 
 4. dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatási kérelmekben.


35. Polgármester


78.§     (1)       A Polgármester saját hatáskörében – törvény, önkormányzati rendelet vagy képviselő-testületi határozat egyéb rendelkezése hiányában – az Önkormányzat és a Képviselő-testület nevében megtehet minden olyan nyilatkozatot, vállalhat olyan kötelezettséget, írhat alá olyan megállapodást, szerződést, amely nem ellentétes az Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület és szervei érdekével, az erről való döntés halaszthatatlan, és hátránytól kártól, óv meg. E hatáskörében gyakorlásáról a polgármester utólag köteles a Képviselő-testület a következő soros ülésén tájékoztatást adni.


            (2)        A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséről a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – saját hatáskörben dönthet.


            (3)        A polgármester megbízatását főállásban látja el.


            (4)        A polgármester az önkormányzati törvényben meghatározott feladatokon túl:

a)  biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát,

b) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,

c)  együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.


 1. A polgármester egyetértése szükséges a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott Köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi eljárás megindításához.


 1. Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést hozhat mindazokban az ügyekben, amelyek a képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatóak át, így különösen
  1. civilszervezeteket,
  2. környező településeket érintő kérdésben.


 1. A főállású polgármester fogadónapja: minden héten szerda 08.00 órától 12.00 óráig.


79. §                A képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök:

a)  helyi szociális rendelet alapján a krízis önkormányzati segély megállapítása, elutasítása

b) köztemetés elrendelése

c)  közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó megállapítása

d) jelképek használatának engedélyezése


36. Alpolgármester


80.§     (1)       A képviselő-testület kettő alpolgármestert választ.


(2)       Az egyik alpolgármester nem tagja a képviselő-testületnek.


(3)       Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladatukat.


37 A jegyző


81.§      (1)       A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskör:


(2)       A jegyzőt tartós távolléte esetén az általános igazgatási ügyintéző helyettesíti.


(3)        A jegyző és az általános igazgatási ügyintéző együttes tartós távollétük esetén a jegyzőt a szociális igazgatási ügyintéző helyettesíti.


38. Önként vállalt feladat


82. §                Az Önkormányzat önként vállalt feladata:

                        a) a Szabadbattyáni Híradó című lap kiadása,

                        b) a helyi kábeltelevízió üzemeltetése.

                        c) családi napközi fenntartása[1]

[2] d) gyermekek napközbeni ellátása

                       [3]e) gyermekek bölcsődei ellátása     


38/A. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK[4]


83.§[5] (1) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényesülése - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése - érdekében együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok hatékony érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok részére

a) a helyiséghasználatot, és

b) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével

ba) a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint

bb) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.


84.§[6] (1) A nemzetiségi önkormányzatok képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni.

(2) A képviselő-testületi hatáskörébe tartozó ügyekben a nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezhetik a képviselő-testület eljárását, ilyen ügyekről tájékoztatást kérhetnek, továbbá a képviselő-testület részére javaslatot tehetnek.

(3) A polgármester a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó, (2) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát olyan időpontban terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 79. § (2) és (4) bekezdéseiben foglalt határidőn belül érdemben döntést tudjon hozni.”


 

39. Egyéb rendelkezések


85. §[7]    (1)        A polgármesteri, képviselői, nem képviselő bizottsági tagi, valamint az alpolgármesterek vagyonnyilatkozataiba a Polgármesteri hivatal titkárságán, ügyfélfogadási időben bárki betekinthet.


            (2)        A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a választástól, majd ezt követően minden év január 31. napjáig

                        a) az önkormányzat polgármestere,

                        b) az önkormányzat képviselő-testület tagja,

                        c) a bizottságok külső tagjai,

                        d) nem képviselő alpolgármester


            (3)        A rendelet 1. függeléke tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységét.

            (4)        A rendelet 2. függeléke tartalmazza a képviselő-testület névsorát.

  (5)[8]    A rendelet 3. függeléke tartalmazza a bizottságok névsorát.


40. Záró rendelkezések


86. § [9]   (1)        Ez a rendelet 2015. január  6.  napján lép hatályba.


                (2)        Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.25.)   önkormányzati rendelet.
Polyák István Vilmos                                                          Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                       jegyző
Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. január 5. napján kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került: 2014. december 11.  napjától 2014. december 29.  napjáig.

Észrevétel, javaslat nem érkezett.
Némethné Jenei Éva

jegyző


[10]1.függelék a 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelethez

Ssz.

COFOG szám

Kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

6

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

7

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

8

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

9

032060

Polgári védelem stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

10

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

11

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

12

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13

041236

Országos közfoglalkoztatási program

14

042180

Állat-egészségügy

15

045120

Út, autópálya építése

16

045130

Híd, alagút építése

17

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

18

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

19

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

20

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

21

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

22

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

23

061020

Lakóépület építése

24

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

25

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

26

064010

Közvilágítás

27

066010

Zöldterület kezelés

28

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

29

072111

Háziorvosi alapellátás

30

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

31

072311

Fogorvosi alapellátás

32

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

33

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

34

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

35

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

36

076062

Település-egészségügyi feladatok

37

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

38

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

39

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

40

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

41

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

42

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

43

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

44

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

45

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

46

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

47

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

48

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

49

102050

Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

50

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

51

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

52

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés      

53

104042

  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

54

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

55

107051

Szociális étkeztetés

56

107052

Házi segítségnyújtás

57

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok2. függelék az 1/2015. (XII.5.) önkormányzati rendelethezPolyák István Vilmos                                     polgármester


Csókási Lajos                                               alpolgármester


Dabóczy László                                             képviselő


Simonné Flórián Judit                                     képviselő


Balázsné Lengyel Janka                                  képviselő


Balázs László                                                 képviselő


Bihácsi István                                                képviselő„3.függelék az 1/2015.(XII.5) önkormányzati rendelethez”


 Bizottsági tagok  névsora


1.Pénzügyi Gazdasági bizottság :

  Dabóczy László bizottság elnöke

  Balázs László bizottsági tag

  Lengyel Janka bizottsági tag

  Bihácsi István bizottsági tag

  Mihályka János bizottsági tag

  Réti Jánosné bizottsági tag

  Kiss Zoltánné bizottsági tag2.Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

  Simonné Flórián Judit bizottság elnöke

  Balázs László bizottsági tag

  Dabóczy László bizottsági tag

  Lengyel Janka bizottsági tag

  Nagy József bizottsági tag

  Óberné Kámán Erika bizottsági tag

  Lázár Katalin bizottsági tag3. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság

    Balázs László  bizottság elnöke

    Simonné Flórián Judit bizottsági tag

    Dabóczy László bizottsági tag

[1]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[2]

módosította a 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 2. napjától

[3]

módosította a 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 2. napjától

[4]

Módosította a 19/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[5]

Módosította a 19/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[6]

Módosította a 19/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[7]

Számozását módosította a 19/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[8]

kiegészítette a 16/2017. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 12.napjától

[9]

Számozását módosította a 19/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 16. napjától

[10]

módosította a 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december  2. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3.sz.
26.31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!