nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2020-01-23
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság, Pénzügyi Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  


1.  A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjaira terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester).


2. Tiszteletdíj


2. §


Az önkormányzati képviselőket és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait – megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.


3. A tiszteletdíj mértéke


3.§


(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja alapdíjból és pótdíjból áll.


(2) [1] [2]Az alapdíj mértéke a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott köztisztviselői illetményalap 2,5-szerese.


(3) [3]A pótdíj mértéke:


a) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 50 %-a.


b)[4] A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 100 %-a.


(4) [5]A képviselő-testület állandó bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselői alapdíj 50 %-a.


(5) A tiszteletdíj a (3) és (4) bekezdések alapján csak egy jogcímen jár.


4. A tiszteletdíj mérséklése (csökkentése)


4. §[6] [7]


(1) Ha az állandó bizottságban résztvevő önkormányzati képviselő, vagy nem képviselő tag a tárgyhavi munkaterv szerinti bizottsági ülések szavazásainak több mint felén nem vesz részt, a bizottsági tagságért járó 3. § (3) bekezdés a)-b) pontokban, valamint a 3. § (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíja 25 %-kal csökken, kivéve, ha hivatalos ügyben van távol, melyet az adott bizottság elnöke vagy a polgármester igazol.


(2) Ha az önkormányzati képviselő a tárgyhavi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések szavazásai több mint felén nem vesz részt, a 3. § (2) bekezdésben megállapított tiszteletdíja 25 %-kal csökken, kivéve, ha hivatalos ügyben van távol, és ennek tényét a polgármester igazolja.


(3) A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. §  (1) bekezdés c) pontja szerinti rendbírság megállapítása esetében a képviselő 3. § (2) bekezdésben megállapított tiszteletdíja 25 %-kal csökken.


(4) Az (1)-(3) bekezdésekben szabályozottak együttes megvalósulása esetében a csökkentés nem haladhatja meg a képviselő havi tiszteletdíjának 25 %-át.


(5) [8] [9]A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság előzetes állásfoglalás formájában megtett javaslatára a kötelezettségeit különösen súlyosan, vagy többszörösen megszegő képviselő megállapított tiszteletdíja a Képviselő testület döntése alapján maximum 12 havi időtartamra csökkenthető oly módon, hogy az egy hónapra eső csökkentés nem haladhatja meg a havi tiszteletdíj 25 %-át. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.


(6) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott tiszteletdíj csökkentéséről a polgármester intézkedik az ülések megtartását követően, de legkésőbb tárgyhó 18. napjáig. Amennyiben a tárgyhavi ülések megtartása későbbi időpontra esik, az adott üléséről hiányzók tiszteletdíjának csökkentése a következő hónapban kerül érvényesítésre.


(7) Az (1)-(2) bekezdések alkalmazási körébe eső tiszteletdíj csökkentéssel összefüggésben felmerülő vita esetén a Képviselő-testület dönt.


5. Természetbeni juttatás


5. §[10]


(1) Az önkormányzati képviselő és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagja jogosult a képviselői munkájával kapcsolatosan – térítésmentesen – igénybe venni a Polgármesteri Hivatal adminisztratív szolgáltatásait, valamint a jegyző által kijelölt hivatalos helyiséget.


(2) Az önkormányzati képviselőt és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagját – megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – e minőségben végzett munkájuk segítésére természetbeni juttatásként

  1. az önkormányzat tulajdonát képező laptop vagy tablet – annak tartozékaival és a működtetéshez szükséges szoftverekkel – ingyenes használata;
  2. internet-szolgáltatás (vezetékes vagy mobilinternet);

illeti meg.


(3) Az önkormányzati munka ellátásához a (2) bekezdés alapján természetbeni juttatásként átadott tárgyi eszköz meghibásodását, károsodását, megsemmisülését, vagy más módon történő megváltozását az eszközt használó köteles haladéktalanul bejelenteni a Polgármesteri Hivatal informatikusa felé.


(4) A jelen szakasz alapján természetbeni juttatásként biztosított új tárgyi eszközök beszerzéséről, valamint a használatba adott tárgyi eszközök esetleges értékesítéséről a Képviselő-testület dönt.


6. A tiszteletdíj kifizetése


6.§


(1) [11]Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságai nem képviselő tagjai tiszteletdíjának számfejtése, és kifizetése tárgyhó 20. napjáig történik.


(2) A tiszteletdíj és a költségek kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.


7. Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


8.§[12]


9. §[13]
[1]

A rendelet szövegét a 29/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 1-től.

[2]

A rendelet szövegét az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 19-től.

[3]

A rendelet szövegét a 29/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 1-től.

[4]

A rendelet szövegét a 20/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 3-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 29/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 1-től.

[6]

A 4. §-t módosította a 27/2012. (V. 10.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2012. május 11-től.

[7]

A 4. §-t módosította a 14/2013. (IV. 11.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2013. április 12-től.

[8]

A rendelet szövegét a 34/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 20-tól.

[9]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 17. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[10]

A rendelet szövegét a 22/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet  1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 57 perctől.

[11]

A 6. § (1) bekezdését módosította a 14/2013. (IV. 11.) Ör. 2.§-a. Hatályos: 2013. április 12-től.

[12]

A 8.§-t hatályon kívül helyezte a 14/2013. (IV. 11.) Ör. 3.§-a. Hatályos: 2013. április 12-től.

[13]

A 9.§-t hatályon kívül helyezte a 14/2013. (IV. 11.) Ör. 3.§-a. Hatályos: 2013. április 12-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!