nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-19 -tól
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetésről

Szerkesztés...

Orosztony Község Önkormányzatának

2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Orosztony Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


I.

A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya az Orosztony Község Önkormányzat  Képviselő- testületére, annak bizottságára terjed ki.II.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§.


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetése bevételi főösszegét

86.286.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti bontását az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák


3.§.


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetése kiadási főösszegét

86.286.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti bontását az 1. és 3. számú mellékletek tartalmazzák


(3) A képviselő- testület az Önkormányzat

a.) Személyi juttatását                                                                     15.361.000,- Ft-ban

b.) Munkáltatót terhelő járulékokat                                                 2.711.000,- Ft-ban

c.) Dologi kiadásokat                                                                      19.972.000,- Ft-ban

d.) Szociális támogatásokat                                                             15.738.000,- Ft-ban

e.) Speciális támogatásokat (pénzeszköz átadások)                      17.985.000,- Ft-ban

f.) Működési tartalékot                                                                     3.107.000,- Ft-ban

g.)Fejlesztési tartalékot                                                                                   0,- Ft-ban

határozza meg.(4) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza kiemelt főcsoportonként.


(5) Az önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a köztisztviselők 2013. január 1-i illetmény alapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg megegyezik a költségvetési törvény által meghatározott összeggel.


4.§.(1) A 3.§. (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzatból

a.) Felújítási kiadásokat                                                                  11.262.000,- Ft-ban,

b.) Felhalmozási kiadásokat                                                                150.000,- Ft-ban

állapítja meg.


(2) A felhalmozási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.


5.§.


(1)A 2.§. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi előirányzatból a pénzmaradvány összegét

8. 744.000,- Ft-ban állapítja meg.


.III.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§.


A Képviselő- testület az önkormányzat létszámkeretét 7. számú mellékletben meghatározott létszámban állapítja meg.7.§.


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő- testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2)Orosztony Község Önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.


(3)Az 100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó, egyszeri vásárlásról írásos megrendelőt és kötelezettségvállalási nyilvántartást kell vezetni.(4)Az Önkormányzat bejáró dolgozói részére a munkába járással kapcsolatban felmerülő útiköltség (bérlet, menetjegyek) 86%-át az önkormányzat megtéríti.


(5)A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő- testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben meghatározott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


(6)A település fejlődése érdekében minden fejlesztési célú pályázatot – az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében - ki kell használni.


(7)Az egyes pályázatok önkormányzatot terhelő saját forrásként vállalt összegeit a pályázat pozitív elbírálása esetében a beruházási adatlapok szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben, a társulással megvalósuló beruházások esetén a társult települések által fejlesztési célra átadott pénzeszközeivel együtt biztosítja.8.§.


(1) A képviselő- testület az önkormányzatnál köztisztviselőként – közalkalmazottként foglalkoztatottak illetményét a közalkalmazottak-, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények alapján, míg a pótlékokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez kapcsolódó kormány rendeletek alapján állapította meg.


(2) A tisztelet díjas polgármester díjazása a 38.650,- Ft-os köztisztviselői illetményalap és a 3-as szorzó figyelembevételével bruttó 115.950,- Ft/hó.


(3) A polgármesterei tisztség ellátásával összefüggő költségek megtérítésére megállapított költségátalány mértéke a polgármesteri tiszteletdíj 20%-ának megfelelő összeg, vagyis havi bruttó 23.190,- Ft.


(4) Orosztony Község Önkormányzata a ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó 12.000,- Ft/hó/fő cafetéria   juttatást biztosít.


(5) Az aktívan foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2014. évben munkaruha  vásárlásához – a szabályzatokban meghatározottak szerint – a közalkalmazotti pótlékalap (20.000,- Ft) 100%-a, vagyis 20.000,- Ft/fő összeget biztosít a dologi kiadások előirányzatában.


(6) Az illetmények átutalásával, számlavezetéssel kapcsolatos többletköltségek megtérítésére a köztisztviselőket és közalkalmazottakat a 2014. évben 2.000,- Ft pénzbeli juttatás illeti meg.9.§.(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2014. évben bevételi és kiadási pénzforgalmát az Sberbank ZRt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.(2) A házipénztár készpénz ellátását a Bank pénztárából készpénz felvétellel biztosítja.(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

A felhalmozási eredetű pénzeszközök kamatait kizárólag fejlesztési célra lehet felhasználni. A számviteli nyilvántartásokban gondoskodni kell ezen összegek pontos kimutatásáról.10.§.


(1) A Képviselő- testület az évközi előirányzat változásokat költségvetési rendeletén negyedévenként átvezeti.


(2) Az önkormányzat képviselő- testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat – módosítás nélkül is – eltérhet.


11.§.


Orosztony Község Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadóak.


12.§.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna                              Szőllősi Tiborné

                jegyző                                                            polgármester

A rendelet kihirdetve 2014. február 18-án.

                       Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2014. évi költségvetés
393.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!