nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a telekadóról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére, határozatlan időtartamra, telekadó elnevezésű helyi adót vezet be.


2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. önkormányzat illetékességi területe: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 1. pontjában meghatározott fogalom,

2. telek: a Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott fogalom.


2. Adókötelezettség


3.§ Telekadó fizetési kötelezettség terheli a Htv. 18.§-ában meghatározott telek tulajdonost.


4.§ Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


3. Az adó mértéke


5.§ (1) Az adó mértéke a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel:

a) legfeljebb 1000 m2 területnagyságú telek esetén: 0,- Ft/m2/év,

b) 1000 m2-t meghaladó területnagyságú telek esetén: 50,- Ft/m2/év.

(2) Beépített telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év. Beépítettnek minősül a telek ezen adómérték alkalmazása szempontjából, a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély véglegessé válását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napjától, továbbá engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napjától.

(3) Külterületi telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év.

(4) Felsődobos településrészen fekvő telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év.


4. Adókedvezmény, adómentesség


6.§ Mentesül a telekadó megfizetése alól a magánszemély,

a) akinek a tulajdonát képező telekre Mór Város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (IX.5.) önkormányzati rendelet, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályai alapján építeni nem lehet,

b) akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik.


5. Záró rendelkezések


7.§ Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
24.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!