nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről

Meződ Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja, hogy Meződ község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek, hagyományainak figyelembevételével meghatározza Meződ Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét

(2) A rendelet hatálya kiterjed a település területén közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által működetett, fenntartott, megvalósított közművelődési tevékenységekre.


2. Az  önkormányzat közművelődési feladatai


2. §


(l) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti:

a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus és alkalmas környezet és infrastruktúra, tárgyi feltételek biztosítását.

b) A település hagyományainak fenntartását, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének erősítését.

c) Az ünnepek kultúrájának gazdagítását, ápolását.

d) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.

e) A civil közösségek létrejöttének, működésének és együttműködésének ösztönzését.

f) Az élet minőségének javítását közösségi élmények biztosításával, a szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítását.3. A közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás formája, módja és mértéke


3. §


(l) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása feladatot látja el. Ennek keretében a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzéséhez helyszínt biztosít, és a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közösségi színtér útján látja el. A közművelődési tevékenységét a helyi adottságokra, hagyományokra figyelemmel a helyi közösség ösztönzésével, továbbá lehetőségeihez mérten támogatásával, az öntevékeny közművelődési szervezetek segítésével végzi.

(3) A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:

a) a közművelődési közösségi színtérként működő Meződi Faluház Közösségi Tér: a Ságvári utca 34. szám alatti Faluház épület és a helyiség-együttesei berendezéseivel, továbbá az udvarán található sportpálya és játszótér, valamint a Ságvári utca 38. szám alatti Közösségi Ház (együtt: közösségi színtér),

b) a Csorba Győző Könyvtár helyi szolgáltató helye a Faluház épületében (mozgókönyvtár).

(4) Az önkormányzat költségvetési intézményt a helyi közművelődési feladatok ellátására nem hoz létre.


4. §


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása, a közművelődési célok és feladatok megvalósítása során a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, a térség oktatási és közművelődés, könyvtár intézményeivel és megalakulása esetén a Közművelődési Kerekasztallal szorosan együttműködik.


5. §


Az önkormányzat a közösségi színtér által szolgáltatásait térítésmentesen biztosítja mindenki számára.


4. A közművelődési tevékenység létesítményi és tárgyi feltételei, finanszírozása


6. §


(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatáshoz szükséges létesítményi feltételeket a közösségi színtér többfunkciós helyiségei útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a közösségi színtér berendezésével biztosítja.

(3) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályban foglalt határidővel közművelődési szakember foglalkoztatása útján fogja biztosítani.7. §


(l) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait – a közösségi színtér fenntartásának költségeit, a rendezvények költségét, a technikai-műszaki és infrastrukturális feltételekkel kapcsolatos kiadásokat, személyi kiadásokat és egyéb költségeket - költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel és a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok támogatására - biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges saját forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.


5. Hatálybalépés


8. §


(1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 3/2002.(VIII.12.) önkormányzati rendelet.


Meződ, 2019. május 28.


Merk Zsolt                                                                                        Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve.

2019. május 29.


Dr. Kajdon Béla

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!