nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/1992 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-17 -tól
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/1992 (X.1.) önkormányzati rendelete
a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról1. §


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyűlése helyi díjakat alapít az alábbiak szerint.

Díjak:

a) Pro Urbe Budapest

b) Budapestért

c) Főváros Szolgálatáért

d) Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért

e) Fővárosért Emlékzászló

f) Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért

g) Csengery Antal Díj

h) Papp László Budapest-Sportdíj

i) Bárczy István Díj


2. §


(1) „Pro Urbe Budapest” díj adományozható a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 500 000 Ft jutalom jár.

(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A kitüntetésből évente legfeljebb 6 db adományozható.

Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.


3. §


(1) A „Budapestért” díj bármely területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgál.

(2) Adományozására egész évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmából, fővárosi eseményekhez kapcsolódóan van lehetőség.

(3) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, ruhán, illetőleg egyenruhán viselhető kis díszítmény, valamint az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft jutalom jár.

(4) A „Budapestért” díjból évente legfeljebb 26 db adományozható.

(5) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.


3/A. §


(1) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozható a Főpolgármesteri Hivatalban munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére.

(2) Az elismeréssel oklevél és 200 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díjból évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadásra november 17-e alkalmából kerül sor.


3/B. §


(1) A „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozható a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, a foglalkoztatáspolitika területén, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Budapesten kiemelkedő tevékenységet végző személy, illetve szervezet munkájának elismerésére.

(2) Az elismeréssel oklevél és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjból évente legfeljebb 3 db adományozható. Átadásra november 12-e, a Szociális Munka Napja alkalmából kerül sor.


3/C. §


(1) A „Fővárosért Emlékzászló” díj adományozható a főváros közbiztonsága fenntartásában, annak javításában, illetve rendvédelmének területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a közösségi összetartozás erejét bizonyító rendvédelmi szervezetek részére.

(2) Az elismeréssel oklevél jár.

(3) A szervezet nevére szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A díj a Budapest Főváros zászlója, amelynek hátoldalán középen sortöréssel szerepel a „Budapest Főváros Önkormányzata által adományozott Fővárosért Emlékzászló” szöveg, a kitüntetett rendvédelmi szervezet nevének és az adományozás évének feliratával.

(5) A „Fővárosért Emlékzászló” díjból évente 1 db adományozható. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.


3/D. §


(1) A „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj adományozható a főváros közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, munkájának elismerésére.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4)

(5) A „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

(6) Méltatlanná válik a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj kitüntetésre az, akit jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltottak. Az emlékérmet az arra érdemtelenné vált személytől a főpolgármester vonja vissza, a Fővárosi Közgyűlés tájékoztatása mellett.


3/E. §


(1) „Csengery Antal Díj” adományozható azon újságíróknak, médiában dolgozó személyeknek, közösségeknek, akik huzamos időn át kiemelkedő tevékenységükkel a fővárost és a Fővárosi Önkormányzat működését érintő hírekről, információkról magas színvonalú, hiteles, pontos, tárgyilagos és gyors tájékoztatást adtak az írott és elektronikus sajtón keresztül.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A díjból évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadására március 15-e alkalmából kerül sor.


3/F. §


(1) „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozható azon személyek részére, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a sportban, és eredményükkel hozzájárultak a főváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel segítették Budapest sportéletének fejlődését.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 200.000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Papp László Budapest-Sportdíj”-ból évente legfeljebb 5 db adományozható, kivéve az Olimpia évét, amikor legfeljebb 10 db adható át. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.


3/G. §


(1) „Bárczy István Díj” adományozható a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 200.000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Bárczy István Díj”-ból évente legfeljebb 25 db adományozható. Átadására a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.


4. §


(1) Az 1. §-ban meghatározott díjak adományozására javaslatot tehet:

- Budapest Főváros Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagja,

- a Közgyűlés állandó bizottsága, továbbá

- a „Bárczy István Díj” tekintetében a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői, dolgozói és tanulói.

(2) A „Főváros Szolgálatáért” díjra javaslatot tehet a főpolgármester és a főjegyző.


4/A. §


(1)

(2) A „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj, a „Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a főpolgármester előterjesztése alapján.

(3) A „Bárczy István Díj” adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága előterjesztése alapján.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozásáról saját kezdeményezésre, illetőleg a főjegyző javaslatára a főpolgármester dönt.


4/B. §


(1) A Fővárosi Önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(2) A díjakat ünnepélyes keretek között a főpolgármester adja át.

(3) A díjazottak névsorát a Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.


5. §


A díjak - a „Főváros Szolgálatáért” díj kivételével - külföldi állampolgárok részére is adományozhatók pénzjutalom nélkül.


5/A. §


Fővárosi díjak csak élő természetes személyek, illetve létező közösségek részére adományozhatók, kivéve azon személyeket, akik szolgálati kötelezettségük teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az életüket veszítették.


6. §


A fővárosi díjakkal járó jutalom forrása a Fővárosi Önkormányzat költségvetése. A díjakkal járó jutalom adóköteles. A jutalom fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.


7. §


(1) E rendelet 1992. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi jogszabályok:

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 7/1977. rendelete a „Pro Urbe Budapest” kitüntetés alapításáról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 1/1978. rendelete a Főváros Társadalmi életében szerzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdekek elismerésére alapított kitüntető díjakról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 2/1978. rendelete a társadalmi munka elismeréséről.

(2) Az említett rendeletek alapján a korábban adományozott kitüntetések és díjak továbbra is viselhetők.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!