• Tartalom
Oldalmenü

170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.10.

A Kormány

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
A KÖZÖS BIZTONSÁGI TERÜLET FENNTARTÁSA
4/A. § (1) A központi államigazgatási szervek a minősített adat tárolására és felhasználására közös biztonsági területet működtethetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közös biztonsági terület létrehozásához és működtetéséhez szükséges fenntartói és irányítói jogköröket a központi államigazgatási szervek vezetői együttes utasításban szabályozzák.
(3) Az együttes utasítás a közös biztonsági vezető és titkos ügykezelő feletti munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó megállapodást is tartalmazza.
(4) Az egyes központi államigazgatási szervek által minősített adatok kezelésére a biztonsági vezetőnek és a titkos ügykezelőnek kizárólag a címzett, illetve az államigazgatási szerv által minősített adat esetében a minősítő adhat utasítást.”

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Biztonsági vezetőnek a minősített adatot kezelő szervnél csak az érintett szervvel munkaviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonyban álló, valamint a 4/A. § (3) bekezdés szerint foglalkoztatott személyt lehet kinevezni. Biztonsági vezetői feladat megbízási szerződés alapján nem látható el.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közös biztonsági vezető a feladatait a 4/A. § (3) bekezdése szerinti együttes utasításban foglaltak és a 4/A. § (4) bekezdése alapján látja el.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 11. napjával.