• Tartalom
Oldalmenü

2018. évi XIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról1

2018.07.01.

1–4. §2

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 1. és 4. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. június 29.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.