• Tartalom
Oldalmenü

1988. évi 9. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló 1986. május 1-jén Damaszkuszban aláírt egyezmény kihirdetéséről1

2007.01.01.

(Az Egyezmény megerősítő okiratait Damaszkuszban 1987. december 28-án cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1986. május 1-jén Damaszkuszban aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.2

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:„EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság
és a Szíriai Arab Köztársaság között
a polgári és bűnügyi jogsegélyről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Szíriai Arab Köztársaság Elnöke nagy jelentőséget tulajdonítva a két ország között a jogi kapcsolatok területén kialakítandó együttműködésnek
elhatározták, hogy polgári és bűnügyi jogsegélyegyezményt kötnek, és ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:
A Magyar Népköztársaság
dr. Markója Imre urat, igazságügyminisztert,

A Szíriai Arab Köztársaság
Chaban Chahine urat, igazságügyminisztert,

akik meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jogvédelem és jogsegély a polgári
és büntető ügyekben

Jogvédelem

1. cikk

1. Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén személyük és vagyonuk tekintetében ugyanolyan jogvédelemben részesülnek, mint a másik Szerződő Fél állampolgárai.
2. Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél bíróságai előtt ugyaanolyan feltételek mellett jelenhetnek meg, mint a másik Szerződő Fél állampolgárai.
3. Az előző bekezdés rendelkezéseit az olyan jogi személyekre is megfelelően alkalmazni kell, amelyeket az egyik Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően alakítottak vagy jegyeztek be.

Jogsegély

2. cikk

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai jogsegélyt nyújtanak egymásnak a jelen Egyezményben megjelölt területeken.
2. A „polgári ügy” kifejezés a jelen Egyezményben magában foglalja a kereskedelmi, a családjogi és a munkajogi ügyeket is.

A jogsegély módja és terjedelme

3. cikk

1. A kiadatásra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a két Szerződő Fél Igazságügyi Minisztériumuk vagy Legfőbb Ügyészségük útján küldi meg egymásnak polgári és büntetőügyben az iratokat és megkereséseket.
2. Az előző bekezdés rendelkezései nem akadályai annak, hogy a diplomáciai képviseletek vagy konzuli hivatalok közvetlenül adják át a saját állampolgáraikhoz címzett bármely peres vagy nemperes iratot, ha ezek az ilyen kézbesítést elfogadják.
3. Az irat kézbesítésének a bizonyítása annak a Szerződő Félnek a területén hatályban levő szabályok szerint történik, amely a szóban forgó irat kézbesítését végzi.
4. Annak a hatóságnak, amelyhez a megkeresést intézték, ezt a megkeresést ugyanolyan eljárás szerint kell teljesítenie, mint amilyen eljárás szerint a saját országa hatóságaitól származó megkereséseket teljesíti.
5. A jelen Egyezmény végrehajtása során a két Szerződő Fél központi hatóságai érintkezésük alkalmával saját nemzeti nyelvüket használják, francia nyelvű fordítás csatolásával.

Jogsegély iránti kérelem

4. cikk

A jogsegély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a megkereső hatóság nevét,
b) a megkeresett hatóság nevét,
c) az ügy sajátosságát, a jogsegélykérelem tárgyát,
d) a felek, vagy elítéltek családi- és utónevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, állampolgárságát, foglalkozását, büntető ügyekben – amennyiben lehetséges – születési helyüket és születésük időpontját, továbbá szüleik családi- és utónevét, jogi személyek esetében elnevezésüket, székhelyüket és jogi képviselőik nevét,
e) a kérelem teljesítéséhez szükséges minden tájékoztatást,
f) büntető ügyekben a bűncselekmény leírását és minősítését is,
g) a jogsegélykérelmet az illetékes hatóság aláírásával és pecsétjével kell ellátni.

Jogsegély iránti kérelem teljesítése

5. cikk

1. A jogsegély iránti kérelem teljesítése során a megkeresett hatóság saját államának jogát alkalmazza. A megkereső hatóság kérésére azonban alkalmazhatja a kérelemben megjelölt eljárást is, amennyiben az nincs ellentétben államának hatályos jogával.
2. Ha a megkeresett hatóság nem illetékes a jogsegély iránti kérelem teljesítésére, haladéktalanul továbbítja azt az illetékes hatósághoz és értesíti erről a megkereső hatóságot.
3. Ha a jogsegély iránti kérelemben megadott cím nem pontos, vagy a kérelemben megnevezett személy nem lakik a megadott címen, a megkeresett hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a helyes cím megállapítása iránt.
4. A megkeresett hatóság, kérésre, kellő időben értesíti a megkereső hatóságot a jogsegély iránti kérelem teljesítésének helyéről és időpontjáról.
5. Ha a jogsegély iránti kérelem nem teljesíthető, a megkeresett hatóság visszaküldi az iratokat a megkereső hatóságnak, és egyidejűleg közli azokat az okokat, amelyek a megkeresés teljesítését akadályozták.

A tanúk és szakértők védelme

6. cikk

1. Az az állampolgár, aki az egyik Szerződő Fél területén lakik, és akit a másik Szerződő Fél hatósága tanúként vagy szakértőként kíván meghallgatni, megidézhető e hatóság előtt való személyes megjelenésre, ha a megkereső hatóság megítélése szerint személyes jelenléte szükséges. Ebben az esetben ez a hatóság a kérelemben megjelöli ezt a szükségességet, és a megkeresett hatóság megjelenésre idézi a tanút vagy szakértőt, de a megjelenésre nem kényszeríthetők.
2. Bármilyen állampolgárságú tanú vagy szakértő, aki ilyen idézés alapján jelenik meg, tanúvallomása vagy szakértői véleménye okából semmiféle bűncselekmény miatt nem ítélhető el, nem tartóztatható le vagy semmiféle ítélet vagy bűntető szankció alá nem vonható mindaddig, amíg a megkereső hatóság államának határát nem lépi át.
3. A tanúnak vagy szakértőnek az e cikk 2. bekezdése szerinti védelme megszűnik, ha nem hagyja el a megkereső Szerződő Fél területét attól a naptól számított 7 napon belül, amelyen az őt megidéző hatóság értesítette arról, hogy jelenlétére nincs tovább szükség. A határidőbe nem számít bele az az idő, amely alatt a tanú vagy szakértő saját akaratától független okok miatt nem hagyhatta el ennek a Szerződő Félnek a területét.
4. A megidézett állampolgárt megilleti utazási és tartózkodási költségeinek, továbbá jövedelemkiesésének megtérítése. Ezen felül a szakértő jogosult szakértői díjra. A térítés módját és összegét, amelyre a megidézett személy jogosult, a jogsegélykérelemben kell feltüntetni. A megidézett személy, kérelmére, előleget kaphat.

Okiratok

7. cikk

Az egyik Szerződő Fél területén kiállított, és az illetékes minisztériumok által hitelesített s pecséttel ellátott okiratokat a másik Szerződő Fél területén el kell fogadni minden további eljárás nélkül.

Iratok kézbesítése

8. cikk

1. A megkeresett hatóság az iratok kézbesítését állama jogának megfelelően teljesíti, ha azokat e hatóság hivatalos nyelvén szerkesztették, vagy azokhoz francia nyelvű fordítást csatoltak.
2. A Szerződő Felek állampolgáraik részére szabadon kézbesíthetnek iratokat diplomáciai képviseleteik vagy konzuli hivatalaik útján abban az esetben, ha azokat ezek az állampolgárok kényszer nélkül átveszik.

Az iratok kézbesítésének igazolása

9. cikk

1. Az irat kézbesítését az iratot átvevő személy által aláírt tanúsítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben a tanúsítványt a kézbesítést végző hatóság hivatalos pecsétjével, keltezésével és aláírásával is el kell látni, vagy pedig csatolni kell e hatóság jegyzőkönyvét, amely a kézbesítés módját, helyét és idejét jelöli meg.
2. A kézbesítés igazolását haladéktalanul meg kell küldeni a megkereső Fél részére. Ha a kézbesítés nem teljesíthető, a megkeresett Fél az okokat haladéktalanul közli a megkereső Féllel.

A jogsegély költségei

10. cikk

1. A Szerződő Felek nem igényelhetik a jogsegélykérelemben kért eljárás teljesítése miatt keletkezett költségek megtérítését, kivéve a szakértői díjakat és más költségeket.
2. A megkeresett hatóság kérésre tájékoztatja a megkereső hatóságot a jogsegély iránti kérelem teljesítése során keletkezett költségek összegéről.

Tájékoztatás jogi kérdésekben

11. cikk

1. A Szerződő Felek – kérelemre – kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatályban levő vagy hatályban volt jogszabályaikról, valamint megküldik e jogszabályok szövegét.
2. A tájékoztatás iránti kérelemben meg kell jelölni azt a hatóságot, amelytől a kérelem származik, továbbá az ügy jellegét, amellyel kapcsolatban a tájékoztatást kérik. Szükség esetén a kérelemhez csatolni kell az ügy iratainak másolatát.

A jogsegély megtagadása

12. cikk

A jogsegély iránti kérelem teljesítése megtagadható, ha az a megkeresett Szerződő Fél megítélése szerint jogrendszerének alapvető elveibe ütközik, vagy szuverenitását, biztonságát vagy közrendjét sérti.

A személyi állapotot igazoló iratok
és egyéb iratok megküldése

13. cikk

1. A Szerződő Felek kölcsönösen megküldik egymásnak a másik Szerződő Fél állampolgáraira vonatkozó születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokat, valamint tájékoztatják egymást e bejegyzések bárminemű módosításáról.
2. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága ingyenesen és hivatalból akár diplomáciai úton, akár közvetlenül küldi meg ezeket a kivonatokat a másik Szerződő Fél részére.

Tárgyak kiadása és pénzösszegek átutalása

14. cikk

Ha a jelen Egyezmény rendelkezései alapján tárgyak kiadására vagy pénzösszegek átutalására kerül sor, akkor a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályok szerint történik a kiadás vagy átutalás.

Nyelvhasználat

15. cikk

A 8. cikk 1. bekezdésében foglalt rendelkezés érintetlenül hagyása mellett a jogsegély iránti kérelmet és a csatolt iratokat a megkereső Szerződő Fél nyelvén kell megszerkeszteni, és csatolni kell hozzá a megkeresett Szerződő Fél nyelvén vagy francia nyelven készült fordítást. A fordításnak hitelesnek kell lennie.

Eljárási költségek

Perköltségbiztosíték alóli mentesség

16. cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél bírósága előtt keresetet indítanak, feltéve, hogy az egyik Szerződő Fél területén laknak, nem kötelezhetők perköltségbiztosíték adására, amit a külföldiektől vagy azoktól kívánnak meg, akiknek a másik Szerződő Fél területén nincs lakóhelyük.

Költségmentesség

17. cikk

A Szerződő Felek állampolgárai minden bírósági, hitelesítési, igazgatási költségmentességben és más bírósági eljárási költségmentességben, továbbá az illetékekre és a költségekre vonatkozó minden más kedvezményben ugyanolyan feltételek mellett részesülnek a másik Szerződő Fél területén, mint ennek a Szerződő Félnek az állampolgárai.

18. cikk

1. A jelen Egyezmény 17. cikkében előírt mentesség a kérelmező személyi és vagyoni helyzetéről kiadott igazolás alapján adható meg. Az igazolást annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága adja ki, amelynek a területén a kérelmező lakóhelye van.
2. A mentesség iránti kérelmet elbíráló hatóság további adatokat vagy szükséges kiegészítéseket kérhet az igazolást kiállító hatóságoktól.

19. cikk

Ha a jelen Egyezmény 17. cikkében előírt mentességet az illetékes hatóság megadja a másik Szerződő Fél állampolgárának, a mentesség ezen hatóság államának polgáraira alkalmazott feltételek mellett, kiterjed az eljárás minden szakaszára, beleértve az ítélet vagy határozat végrehajtását is.

20. cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgára, aki a másik Szerződő Fél illetékes hatóságától a 17. cikkben előírt mentesség megadását kéri, ezt a kérelmét a lakóhelye illetékes hatóságánál is benyújthatja. Ez a hatóság a kérelmet a jelen Egyezmény 18. cikkében előírt igazolással és a másik Szerződő Fél nyelvén készült fordítással vagy francia nyelvű fordítással együtt a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához továbbítja.

MÁSODIK RÉSZ

BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ELISMERÉSE
ÉS VÉGREHAJTÁSA

21. cikk

A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél területén hozott alábbi bírósági határozatokat ismerik el és hajtják végre saját területükön:
a) polgári ügyekben hozott bírósági határozatokat, valamint ezekben az ügyekben a bíróság által jóváhagyott egyezségeket,
b) büntetőügyekben kártérítési és egyéb polgári jogi igények megfizetésére vonatkozó bírósági határozatokat,
c) választottbírósági határozatokat, beleértve az egyezségeket is.

22. cikk

A jelen Egyezmény 21. cikkében említett határozatok a következő feltételek megléte esetén ismerhetők el és hajthatók végre:
a) Ha a határozat annak a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint, melynek a területén a határozatot hozták, jogerős és végrehajtható;
b) Ha a határozat elismerése és végrehajtása nincs ellentétben azon Szerződő Fél hatóságainak kizárólagos joghatóságával, amelynek területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik;
c) Ha az, akivel szemben a határozatot hozták, az eljárásban személyesen nem jelent meg, vagy abban nem volt törvényes képviselője, annak a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint, amelynek a területén a határozatot hozták, a kereseti kérelmet és az idézést szabályszerű kézbesítés útján kapta meg olyan időben, amely elég volt ahhoz, hogy az illetékes hatóságok előtt megjelenhetett és védekezési jogát érvényesíthette;
d) Ha a határozat nem ellentétes az ugyanazon felek között, ugyanabban az ügyben annak a Szerződő Félnek a bírósága által hozott, korábbi jogerős határozatával, amelynek területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik;
e) Ha annak a Szerződő Félnek a bírósága előtt, amelytől az elismerést és végrehajtást kérik, ugyanazon felek között ugyanabban az ügyben nincs folyamatban olyan eljárás, amely előbb indult meg, mint az az eljárás, amely helyt adott az elismerés és végrehajtás iránti kérelem tárgyát alkotó határozatnak;
f) Ha a Szerződő Fél, melynek a területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik, úgy ítéli meg, hogy a határozat elismerése vagy végrehajtása szuverenitását vagy biztonságát nem sérti;
g) Ha a határozat végrehajtása nincs ellentétben azon ország jogrendszerének alapelveivel, ahol a végrehajtást kérik.

23. cikk

A választottbírósági határozatokat a 22. cikkben említett feltételek és a következő feltételek mellett kell elismerni és végrehajtani:
a) A határozat a választottbíróság illetékességét illetően írásban megkötött megállapodáson alapul, és azt az ebben a megállapodásban biztosított illetékességi körön belül, a megállapodásban hivatkozott választottbíróság hozta,
b) A választottbíróság illetékességére vonatkozó megállapodás érvényes és törvényes annak a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint, amelytől az elismerést vagy végrehajtást kérik.

24. cikk

A Szerződő Feleknek saját állampolgáraik személyállapotára vonatkozó ügyekben hozott jogerős bírósági határozatait a másik Szerződő Fél területén minden elismerési eljárás nélkül el kell ismerni és azok ott érvényesek.

25. cikk

1. A pernyertes fél a határozat elismerése és végrehajtása iránti kérelmét annak a Szerződő Félnek az illetékes bíróságához, amelynek területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik, vagy közvetlenül vagy a jelen Egyezmény 3. cikkében előírt módon nyújtja be.
2. A határozat elismerése és végrehajtása iránti kérelmet azon a határidőn belül kell benyújtani, amelyet abban az államban alkalmazott jogszabályok írnak elő, ahol az elismerést és végrehajtást kérik.
3. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a bíróság határozatát vagy a határozat egy hitelesített másolatát, amely tartalmazza a jogerőre és a végrehajthatóságra vonatkozó záradékot, hacsak az magából a határozatból nem tűnik ki;
b) mulasztási ítélet esetén igazolást arról, hogy a pervesztes felet annak a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint, amelynek a területén a határozatot hozták, szabályszerűen és kellő időben megidézték ahhoz, hogy a bíróság előtt megjelenhessen, vagy – a pervesztes fél cselekvőképtelensége esetén – igazolást arról, hogy az eljárásban szabályszerűen képviselve volt;
c) a kérelem és az e bekezdés a) és b) pontjaiban említett iratoknak hiteles, a megkeresett Szerződő Fél nyelvén vagy francia nyelven készült fordítását.
4. Választottbírósági határozat végrehajtása esetén csatolni kell a kérelemhez a választottbírósági kikötést tartalmazó választottbírósági szerződést vagy megállapodást vagy azok hiteles másolatát.

26. cikk

1. A határozat elismerése és végrehajtása iránti kérelem tárgya felől határozó bíróság csupán annak megállapítására szorítkozik, hogy a jelen Egyezmény 22., 23. és 25. cikkeiben meghatározott feltételek fennállnak-e. A határozat elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos döntést annak a Szerződő Félnek az illetékes bírósága hozza meg, amelynek területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik.
2. Annak a Szerződő Félnek a bírósága, amelynek területén a határozatot elismerik és végrehajtják, saját államának jogszabályaiban előírt eljárás szerint gondoskodik a határozat végrehajtásáról.
3. Az a személy, akivel szemben a határozat végrehajtását kérik, minden olyan védekezést előterjeszthet, melyet annak a Szerződő Félnek a jogszabályai megengednek, amelynek területén a határozatot végre kell hajtani.

27. cikk

A jelen Egyezménynek a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezései csak azokra a határozatokra alkalmazhatók, amelyek a jelen Egyezmény hatálybalépése után váltak jogerőssé és végrehajthatóvá.

28. cikk

1. Ha azt a személyt, aki a jelen Egyezmény 16. cikke alapján mentességet élvezett a perköltség-biztosíték nyújtása alól, az egyik Szerződő Fél bírósága által hozott jogerős határozat a bírósági költségek és illetékek megtérítésére kötelezi, ezt a határozatot az érdekelt kérésére a másik Fél területén költségmentesen kell elismerni és végrehajtani.
2. A kérelmet és mellékleteit a jelen Egyezmény 25. cikkének megfelelően kell megszerkeszteni.
3. Az e cikk 1. bekezdésében említett mentességi kérelem tárgyában döntő bíróság csupán annak megállapítására szorítkozik, hogy a bírósági költségeket megállapító határozat jogerős és végrehajtható-e.

29. cikk

Annak a Szerződő Félnek a bírósága, amelynek a területén a határozatot végrehajtották, ha az állam a végrehajtási költségeket előlegezte, ezek behajtása iránt kérelmet terjeszt elő a másik Szerződő Fél illetékes bíróságához, a behajtás után ez utóbbi átutalja a behajtott összeget annak a Szerződő Félnek, amelynek bírósága a behajtást kérte.

HARMADIK RÉSZ

BÜNTETŐ ÜGYEK

Kiadatás

Kiadatási kötelezettség

30. cikk

1. A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Egyezményben megállapított feltételek mellett kiadják egymásnak a területükön tartózkodó azokat a személyeket, akik ellen büntető eljárást kell lefolytatni, vagy akikkel szemben kiszabott büntetést kell végrehajtani.
2. Büntetőeljárás lefolytatása céljából történő kiadatásnak csak olyan bűncselekmények esetében van helye, amelyek mindkét Szerződő Fél jogszabályai értelmében legalább két év szabadságvesztéssel büntetendők.
3. Büntetés végrehajtása céljából történő kiadatásnak csak olyan bűncselekmények esetében van helye, amelyek mindkét Szerződő Fél jogszabályai értelmében büntetendők, és a kiszabott büntetés legalább egy évnyi szabadságvesztés.

A kiadatás megtagadása

31. cikk

A kiadatás megtagadható a következő esetekben:
a) Ha a kiadatási kérelem kézhezvételének időpontjában az a személy, akinek a kiadatását kérik, a megkeresett Szerződő Fél állampolgára volt;
b) Ha a bűncselekményt a megkeresett Szerződő Fél területén követték el;
c) Ha a megkeresett Szerződő Fél jogszabályai szerint elévülés vagy bármely más törvényes ok miatt a büntetőeljárás nem indítható meg, vagy az ítélet nem hajtható végre;
d) Ha a kiadni kért személyt ugyanazzal a bűncselekménnyel kapcsolatban a megkeresett Szerződő Fél területén már jogerősen elítélték, vagy vele szemben a büntetőeljárást már megindították.

Kiadatási kérelem

32. cikk

1. A kiadatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: a kiadni kért személynek a családi és utónevét, továbbá születésének időpontját és helyét, állampolgárságát, lakóhelyének adatait, a bűncselekménnyel kapcsolatos adatokat. Amennyiben a bűncselekmény következtében anyagi kár keletkezett, fel kel tüntetni annak összegét.
2. A büntetőeljárás lefolytatása céljából előterjesztett kiadatási kérelemhez csatolni kell az elfogató parancs vagy ezzel egyenértékű egyéb irat hiteles másolatát, a bűncselekményre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek a szövegét. Vagyon elleni bűncselekmény esetében csatolni kell a bűncselekménnyel okozott kárról szóló felértékelést.
3. A büntetés végrehajtása céljából előterjesztett kiadatási kérelemhez csatolni kell a jogerős ítélet hiteles másolatát, valamint a bűncselekményre alkalmazandó jogszabályok szövegét. Ha az elítélt büntetésének egy részét már letöltötte, akkor ezt fel kell tüntetni.
4. A megkereső Szerződő Fél nem köteles a bizonyítási eszközöket csatolni.

Kiadatási letartóztatás

33. cikk

Ha a kiadatási kérelem megfelel a jelen Egyezmény rendelkezéseinek, a megkeresett Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően azonnali intézkedéseket foganatosít a kiadni kért személy letartóztatása érdekében.

A kiadatási kérelem kiegészítése

34. cikk

1. Ha a kiadatási kérelemből hiányoznak a szükséges adatok, a megkeresett Szerződő Fél kérheti a másik Szerződő Felet, hogy a hiányzó adatokat adja meg, ez utóbbinak két hónapon belül kell megadnia az említett adatokat. Ezt a határidőt kérelemre jelentős okok miatt meg lehet hosszabbítani.
2. Ha a megkereső Szerződő Fél a kérelemben megadott időn belül a kért kiegészítő adatokat nem szolgáltatja, a megkeresett Szerződő Fél a letartóztatott személyt szabadlábra helyezheti.

Ideiglenes letartóztatás

35. cikk

1. A letartóztatásra sor kerülhet a kiadatási kérelem kézhezvétele előtt is, ha azt a megkereső Szerződő Fél kifejezetten kéri. Az ilyen kérelemnek világosan jeleznie kell, hogy az elfogatási parancsot vagy az azzal egyenértékű más iratot az illetékes hatóság kiadta az illető személy ellen, vagy őt elítélő határozatot hoztak, és hogy az elfogató parancs vagy az ítélet alapján a kiadatási kérelmet meg fogják küldeni. Az ideiglenes letartóztatás iránti kérelmet postán, táviratilag vagy telex útján kell közölni.
2. A másik Szerződő Felet a letartóztatásról az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelően haladéktalanul értesíteni kell.

Az ideiglenesen letartóztatott személy
szabadlábra helyezése

36.cikk

A jelen Egyezmény 35. cikkének rendelkezései alapján letartóztatott személy szabadlábra helyezhető, ha a kiadatási kérelem nem érkezett meg a megkeresett Fél által meghatározott határidőn belül, mely nem lehet egy hónapnál több a megkereső Szerződő Fél részére az ideiglenes letartóztatásról adott értesítés napjától számítva.

A kiadatás elhalasztása

37. cikk

Ha a kiadni kért személy ellen a megkeresett Szerződő Fél területén büntetőeljárás van folyamatban, vagy ez a személy a megkeresett Szerződő Fél területén kiszabott szabadságvesztés büntetését tölti vagy fogja letölteni, a kiadatás elhalasztható, a büntetőeljárás befejezéséig vagy a büntetés letöltéséig vagy addig, amíg a büntetés amnesztia vagy elengedés folytán megszűnik.

Ideiglenes átadás

38. cikk

A megkeresett Szerződő Fél a kiadatásnak a jelen Egyezmény 37. cikke szerinti elhalasztása helyett a Szerződő Felek közötti kölcsönös megállapodás által meghatározott feltételeknek megfelelően ideiglenesen átadhatja a kért személyt a megkereső Félnek.

Kiadatási kérelem több állam részéről

39. cikk

Ha ugyanazon személy kiadatását több állam kéri, a megkeresett Szerződő Fél dönti el, hogy melyik kérelemnek tesz eleget. A döntésnél figyelembe veszi a kiadni kért személy állampolgárságát, az elkövetett cselekmény súlyát, az elkövetés helyét, a kiadatási kérelem keltét és a kiadatási kérelmekben nyújtott tájékoztatást.

A kiadott személy felelősségrevonásának korlátai

40. cikk

1. A megkereső Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hozzájárulása nélkül a kiadott személyt büntetőeljárás alá nem vonhatja olyan bűncselekmény miatt, amelyre a kiadatás nem terjed ki sem pedig nem kötelezheti ezt a személyt arra, hogy büntetést töltsön le olyan bűncselekmény miatt, amelyet a kiadatás előtt követett el és amelyre a kiadatás nem terjed ki.
2. A megkeresett Szerződő Fél hozzájárulása nélkül a kiadott személy harmadik államnak nem adható ki.
3. A megkeresett Szerződő Fél hozzájárulására nincs szükség a következő esetekben:
a) A kiadott személy nem hagyta el a megkereső Szerződő Fél területét a büntetőeljárás befejezését vagy a büntetés végrehajtását követő egy hónapon belül. Ebbe a határidőbe nem számít bele az az idő, amely alatt a kiadott személy önhibáján kívül nem hagyhatta el ezt a területet;
b) A kiadott személy elhagyta a megkereső Szerződő Fél területét, és saját akaratából ismét visszatért erre a területre.

A kiadott személy átadása

41. cikk

A megkeresett Szerződő Fél értesíti a megkereső Szerződő Felet a kiadni kért személy átadása helyéről és időpontjáról. Ha a megkereső Szerződő Fél a megjelölt időponttól számított 15 napon belül ezt a személyt nem veszi át, az szabadlábra helyezhető. Az egyik Szerződő Fél kérelmére ez a határidő további 15 nappal meghosszabbítható.

A büntetőeljárás eredményének közlése

42. cikk

A megkereső Szerződő Fél értesíti a megkeresett Szerződő Felet a kiadott személy ellen lefolytatott büntetőeljárás eredményéről. Ha a kiadott személy ellen ítéletet hoztak, az ítélet másolatát annak jogerőre emelkedése után meg kell küldeni.

A kiadott személyek átszállítása

43. cikk

1. Az egyik Szerződő Fél területén történő átszállítás kérelem alapján engedélyezhető, feltéve, hogy a bűncselekmény nem olyan, amelyre vonatkozóan a kiadatás a jelen Egyezmény 31. cikkében foglalt rendelkezések értelmében megtagadható.
2. Az átszállításra vonatkozó kérelmet azonos módon kell előterjeszteni, mint a kiadatási kérelmet.
3. A megkeresett Szerződő Fél hatóságai a legmegfelelőbb módon hajtják végre az illető személy átszállítását.

A kiadatás költségei

44. cikk

A kiadatás költségeit az a Szerződő Fél viseli, amelynek területén azok keletkeztek. Az átszállítás költségeit a megkereső Szerződő Fél viseli.

A bűncselekmény tartozékainak átadása

45. cikk

1. A terhelt által a bűncselekmény elkövetésekor használt minden tárgyat, a bűncselekmény következtében megszerzett tárgyakat és mindazokat a tárgyakat, amelyek büntetőeljárásban bizonyítási eszközként szolgálhatnak, át kell adni a megkereső Szerződő Félnek. Ezeket a tárgyakat akkor is át kell adni, ha a terheltet még nem adták ki.
2. A megkeresett Szerződő Fél ideiglenesen elhalaszthatja a fent jelzett tárgyak átadását, ha azokra neki más büntetőeljárásoknál szüksége van.
3. Harmadik személyeknek az átadott tárgyakon fennálló jogai nem változnak. A büntetőeljárás befejezése után a megkereső Szerződő Fél visszaszolgáltatja a tárgyakat a megkeresett Szerződő Félnek abból a célból, hogy azokat átadják az arra jogosult személyeknek. Indokolt esetben és a megkeresett Szerződő Fél hozzájárulásával a tárgyak az arra jogosult személyeknek közvetlenül is átadhatók.

Büntetőügyekben nyújtandó
jogsegéllyel kapcsolatos különleges rendelkezések

Büntetőeljárások átvétele

46. cikk

1. A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a másik Szerződő Fél kérelmére büntetőeljárást indítanak saját jogszabályaik szerint állampolgáraik ellen, ha azok a másik Szerződő Fél területén ennek jogszabályai szerint büntetendő cselekményt követtek el.
2. A fent említett kérelemhez minden szükséges iratot csatolni kell. Abban az esetben, ha ezek az iratok elégtelenek lennének, annak a Szerződő Félnek a kérelmére, amelytől a büntetőeljárás megindítását kérték, kiegészítő tájékoztatást kell adni.
3. A büntetőeljárást megindító Szerződő Fél a lehető leghamarább értesíti a másik Szerződő Felet az eljárás eredményéről. Ha jogerős ítéletet hoztak, ennek másolatát is megküldi a másik Szerződő Félnek.

Értesítés büntető ítéletekről

47. cikk

1. A Szerződő Felek értesítik egymást a másik Szerződő Fél állampolgárai ellen meghozott ítéletekről és az ítélet után hozott intézkedésekről.
2. A Szerződő Felek indokolt kérelem alapján tájékoztatják egymást azokról az ítéletekről, amelyek szabadságvesztést szabnak ki olyan személyekkel szemben, akik nem állampolgárai a megkereső Szerződő Félnek.
3. A Szerződő Felek, ha mód van rá, kérelemre megküldik egymásnak az e cikk 1. és 2. bekezdésében említett személyek ujjlenyomatait.

Kivonatok bűnügyi nyilvántartásból

48. cikk

Az egyik Szerződő Fél hatóságai a másik Szerződő Fél hatóságai részére kérelemre a bűnügyi nyilvántartásból kivonatokat küldenek.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. cikk

1. A jelen Egyezményt mindegyik Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően kell elfogadni, és az Egyezmény az elfogadást tanúsító jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba. A jegyzékek megküldése diplomáciai úton történik.
2. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja azt diplomáciai úton küldött értesítéssel. A felmondás az értesítésnek a másik Szerződő Fél által való átvételétől számított hat hónap elteltével lesz hatályos.
Ennek hiteléül a Szerződő Felek Meghatalmazottai, jelen Egyezményt aláírták és pecsétjükkel látták el.
Készült Damaszkuszban, az 1986. év május hó 1. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, arab és francia nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg irányadó.

(Aláírások.)

3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1988. évi január hó 27. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1988. május 1.

2

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989: XXXI. törvény 38. § (2) bekezdése az Elnöki Tanácsot megszüntette. Egyidejűleg a Magyar Népköztársaság elnevezése Magyar Köztársaságra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 164. § (3) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás