• Tartalom
Oldalmenü

1983. évi 15. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Szocialista Etiópia között 1980. szeptember 17-én Addisz-Abebában aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről2

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése 1983. május 31-én megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Etiópia között 1980. szeptember 17-én Addisz-Abebában aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződést ezzel a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„Barátsági és együttműködési szerződés
a Magyar Népköztársaság és a szocilalista Etiópia között

A Magyar Népköztársaság és a Szocialista Etiópia
abból kiindulva, hogy a magyar és az etióp nép kölcsönös baráti kapcsolatainak megszilárdítása és mindenoldalú együttműködésének továbbfejlesztése megfelel mindkét nép alapvető érdekeinek, a világbékét és a nemzetközi együttműködést szolgálja,
attól az óhajtól vezérelve, hogy a két nép forradalmi vívmányait az élet minden területén megvédjék és továbbfejlesszék,
azzal a szilárd elhatározással, hogy kapcsolataik további mélyítésével és bővítésével cselekvően hozzájáruljanak a szocialista országok és a békéért, függetlenségért, szabadságért és társadalmi haladásért harcoló haladó és demokratikus erők közötti szolidaritás erősítéséhez, a nemzetközi békéért és biztonságért küzdő erők akcióegységének megszilárdításához,
áthatva a gyarmatosítás, az imperializmus, az újragyarmatosítás, a terjeszkedési politika, a fajüldözés és apartheid minden formája és megnyilatkozása elleni harc eszméjétől,
törekedve a világbéke és a nemzetközi biztonság megóvására,
újólag megerősítve hűségüket az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya elveihez és céljaihoz,
Barátsági és Együttműködési Szerződés kötését határozták el, melynek keretében az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek ünnepélyesen kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy a szuverenitás tiszteletben tartása, a területi épség, az államhatárok sérthetetlensége, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás és az egyenjogúság elvei alapján tovább erősítik, mélyítik és bővítik a két ország és nép közötti kapcsolatokat, fejlesztik politikai, gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos és kulturális együttműködésüket. Együttműködnek a két nép társadalmi és gazdasági vívmányai megőrzésében és továbbfejlesztésében.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy bővítsék az együttműködést az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a természeti erőforrások kiaknázása, a szakemberképzés, továbbá a gazdasági élet minden területén, hogy az egyenjogúság, a kölcsönös előnyök és a legnagyobb kedvezmény elvei alapján fejlesszék kereskedelmi kapcsolataikat és fokozzák a tapasztalatcserét az említett területeken.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket a tudomány és technika, a művészetek, az irodalom, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádió és a televízió, a film, a sport, a turizmus területén és egyéb területeken. Elősegítik a két nép tapasztalatainak és eredményeinek kölcsönös megismertetését.

4. cikk

Védelmi képességük fejlesztése érdekében a Magas Szerződő Felek együttműködnek katonai téren.

5. cikk

A Magyar Népköztársaság tiszteletben tartja a Szocialista Etiópia békeszerető külpolitikáját, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának, az Afrikai Egységszervezet Alapokmányának és az el nem kötelezettek mozgalmának célkitűzésein és elvein alapul és amely a nemzetközi együttműködés és békés egymás mellett élés folyamatának fontos tényezője. A Szocialista Etiópia tiszteletben tartja a Magyar Népköztársaság elvi alapokon nyugvó szocialista külpolitikáját, amely fontos hozzájárulás Európa és a világ békéje megóvásának, a nemzetközi biztonság megszilárdításának és a nemzetközi enyhülés folyamata erősítésének ügyéhez.

6. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy továbbra is olyan politikát folytatnak, amelynek célja a társadalmi haladás térhódítása számára kedvező feltételek megteremtése, és a világ népei közötti barátság és együttműködés erősítése. Minden erőfeszítést megtesznek a világbéke fenntartásáért, a nemzetközi biztonság megszilárdításáért, a nemzetközi enyhülés eredményeinek megvédéséért és folyamatosságának a világ valamennyi térségére való kiterjesztéséért. Fellépnek a hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósuló általános és teljes leszerelésért, beleértve a nukleáris leszerelést is, és támogatják az erőszaknak a nemzetközi kapcsolatokból való kiiktatását és a vitás nemzetközi kérdések békés rendezését célzó törekvéseket az államoknak az agresszióval szembeni egyéni és kollektív törvényes önvédelmi joga érintetlenül hagyásával.

7. cikk

A Magas Szerződő Felek folytatják következetes harcukat az imperializmus erői ellen, továbbá a gyarmatosítás, az újragyarmatosítás, a terjeszkedési politika, a fajüldözés és az apartheid minden formájának és megnyilvánulásának végleges felszámolásáért.
Tovább munkálkodnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyarmati uralom alatt levő országok és népek függetlenségének biztosításáról szóló deklarációja maradéktalan végrehajtásáért.

8. cikk

A Magas Szerződő Felek támogatják a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat igazságosan rendezni hivatott, az egyenjogúság, a kölcsönös előnyök és a demokratizmus alapjaira épülő új világgazdasági rend megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. Újból megerősítik és továbbra is támogatják a népek szuverén jogát arra, hogy természeti erőforrásaik felett állandó ellenőrzést gyakoroljanak és azokat felhasználják.

9. cikk

A Szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a Magas Szerződő Felek konzultálnak egymással a két ország érdekeit közvetlenül érintő fontos nemzetközi kérdésekről.
Abban az esetben, ha a nemzetközi békét zavaró vagy azt veszélyeztető helyzet alakul ki, a Magas Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek, hogy azonnal kapcsolatba lépjenek egymással és konzultációt folytassanak azzal a céllal, hogy összehangolják a békét veszélyeztető helyzet megszüntetését, illetve a béke helyreállítását célzó erőfeszítéseket.

10. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy nem csatlakoznak olyan szövetséghez, nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely a másik Magas Szerződő Fél ellen irányul.

11. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglaltak nem érinthetik az általuk kötött hatályban levő nemzetközi szerződésekben vagy megállapodásokban foglalt kötelezettségeiket és kötelezik magukat arra, hogy nem kötnek olyan nemzetközi megállapodást, amely e Szerződéssel összeegyeztethetetlen lenne.

12. cikk

A Szerződés bármely pontjának értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket a Magas Szerződő Felek a kölcsönös tisztelet és megértés szellemében közvetlen kétoldalú tárgyalásokon rendezik.

13. cikk

A Szerződést meg kell erősíteni. A Szerződés a megerősítő okiratok Budapesten történő kicserélése napján lép hatályba.

14. cikk

A Szerződés hatályba lépésének napjától számított 20 évig marad hatályban. A Szerződés további 5-5 évre hatályban marad mindaddig, amíg a Magas Szerződő Felek egyike a Szerződés hatályának megszűnése előtt legalább egy évvel írásban ki nem nyilvánítja a Szerződés felbontására irányuló szándékát.
Készült Addisz-Abebában, 1980. szeptember 17-én, két példányban magyar, amhara és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1983. május 31-től kell alkalmazni.

A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1983. július 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás