• Tartalom
Oldalmenü

1983. évi 13. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság2 között 1982. október 7-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről3

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése 1983. május 7-én Kabulban megtörtént).

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság között 1982. október 7-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„Barátsági és együttműködési szerződés a Magyar
Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratkius Köztársaság
között

A Magyar Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság, a továbbiakban a Magas Szerződő Felek,
felismerve, hogy a Magyar Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság között a testvéri barátság és együttműködés mindkét nép érdeke,
arra törekedve, hogy hozzájáruljanak Európa, Ázsia és a világ békéjének, valamint a nemzetközi biztonságnak a megszilárdításához,
attól az elhatározástól vezetve, hogy fokozzák a békeszerető erők akcióegységét a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért,
hangsúlyozva az imperializmus, a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás, a fajüldözés, a faji megkülönböztetés minden formája elleni harc támogatását,
meggyőződve arról, hogy baráti kapcsolataik további mélyítésével és bővítésével cselekvően hozzájárulnak a szocialista és a fejlődő országok együttműködése fokozásához és a felszabadult országok függetlenségének megerősítéséhez,
attól a szándéktól vezetve, hogy megvédik és továbbfejlesztik a két nép forradalmi vívmányait az élet minden területén,
tiszteletben tartva az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljait és elveit,
elhatározták, hogy Barátsági és Együttműködési Szerződést kötnek, amelynek keretében az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek kinyilvánítják szilárd elhatározásukat, hogy az állami szuverenitás tiszteletben tartása, a területi épség és az államhatárok sérthetetlensége, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, a népek és nemzetek önrendelkezési jogának elismerése és az egyenjogúság elvei alapján tovább erősítik, mélyítik és bővítik a két ország és nép baráti kapcsolatait és sokoldalú együttműködését.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvei alapján fejlesztik együttműködésüket az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a természeti erőforrások kiaknázása, a szakemberképzés és a kereskedelmi kapcsolatok területén.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek népeik vívmányai és tapasztalatai kölcsönös megismerése érdekében törekednek együttműködésük bővítésére a tudomány, a kultúra, a művészetek, az irodalom, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádió, a televízió, a film, a sport, a turizmus terén és egyéb területeken.

4. cikk

A Magyar Népköztársaság tiszteletben tartja az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság békeszerető, antiimperialista külpolitikáját, amely az el nem kötelezettek mozgalmának elvein alapul, s amely a béke és a nemzetközi biztonság megőrzésének és az enyhülési folyamat erősítésének fontos tényezője.
Az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság tiszteletben tartja a Magyar Népköztársaság marxista-leninista elvi alapokon nyugvó szocialista külpolitikáját, amely fontos hozzájárulás a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításához és az enyhülési folyamat erősítéséhez.

5. cikk

A Magas Szerződő Felek továbbra is állhatatosan küzdenek a világbéke megőrzéséért, a nemzetközi enyhülés eredményeinek megvédéséért, kiterjesztéséért és megszilárdításáért. Következetesen törekednek arra, hogy a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésének elve alapján hozzájáruljanak a világ népei közötti jobb megértés, mélyülő barátság és együttműködés kedvező feltételeinek megteremtéséhez.

6. cikk

A Magas Szerződő Felek támogatják a hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósuló általános és teljes leszerelésért folytatott erőfeszítéseket. Az államoknak az agresszióval szembeni egyéni és kollektív önvédelmi jogának elismerése mellett síkraszállnak a nemzetközi viták békés rendezése, az erőszaknak a nemzetközi kapcsolatokból történő végleges kizárása érdekében.

7. cikk

A Magas Szerződő Felek továbbra is következetes harcot folytatnak az imperializmus erői ellen, valamint a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás, a terjeszkedési politika, a fajüldözés és az apartheid minden formájának és megnyilvánulásának végleges felszámolásáért. Fellépnek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyarmati uralom alatt álló országok és népek függetlenségének biztosításáról szóló nyilatkozata mielőbbi maradéktalan végrehajtásáért.

8. cikk

A Magas Szerződő Felek támogatják az egyenjogúság, a kölcsönös előnyök és a demokratizmus elveire épülő új világgazdasági rend megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. Újólag megerősítik minden nép szuverén jogát a természeti erőforrásai feletti ellenőrzésre és azok felhasználására.

9. cikk

A Magas Szerződő Felek a Szerződés céljainak elérése érdekében folyamatosan tájékoztatják egymást és véleménycserét folytatnak a két ország érdekeit közvetlenül érintő fontos nemzetközi kérdésekről.

10. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy nem csatlakoznak olyan szövetséghez, és nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely a másik Magas Szerződő Fél ellen irányul.

11. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak nem érintik az általuk kötött, hatályban levő nemzetközi szerződésekből eredő jogaikat és kötelezettségeiket, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a jövőben sem kötnek olyan nemzetközi szerződést, amely e Szerződéssel összeegyeztethetetlen.

12. cikk

A Magas Szerződő Felek a Szerződés bármely rendelkezésének alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő esetleges vitás kérdést a kölcsönös tisztelet és megértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján rendezik.

13. cikk

A Szerződést meg kell erősíteni. A Szerződés a megerősítő okiratok Kabulban történő kicserélésének napján lép hatályba.

14. cikk

A Szerződés húsz évig marad hatályban, és mindaddig további 5-5 éves időszakokra hatályban marad, amíg a Magas Szerződő Felek egyike a Szerződés hatályának megszűnte előtt legalább egy évvel írásban, diplomáciai úton ki nem nyilvánítja a Szerződés felbontására irányuló szándékát.
Készült Budapesten, 1982. október 7-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar, dari és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1983. május 7-től kell alkalmazni.

A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Afgán Demokratikus Köztársaság elnevezése Afgán Iszlám Államra változott.

3

A kihirdetés napja: 1983. június 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás