• Tartalom
Oldalmenü

1983. évi 1. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi június hó 10-én aláírt, a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait Ankarában, 1982. november 23-án cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi június hó 10. napján aláírt, a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság
között a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról

A Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság attól az óhajtól vezetve, hogy a két ország közötti együttműködést a jog területén előmozdítsa, elhatározták, hogy egyezményt kötnek a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról. Ebből a célból meghatalmazottaikká kinevezték:
A Magyar Népköztársaság részéről:
dr. Petrik Ferenc urat,
a Török Köztársaság részéről:
Kamuran Kürüm urat,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

Bűnügyi jogsegély

1. cikk

Jogsegély nyújtásának kötelezettsége

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az Egyezmény által megállapított feltételek mellett bűnügyi jogsegélyt nyújtanak egymásnak.

2. cikk

A jogsegély terjedelme

(1) A jogsegély kiterjed különösen nyomozási cselekmények teljesítésére, a terhelt, a tanú és a szakértő meghallgatására, helyszíni szemlére, tárgyak lefoglalására, a büntetőeljárással kapcsolatos iratok és tárgyak megküldésére, valamint kézbesítésére.
(2) Az Egyezmény nem alkalmazható letartóztatást elrendelő határozatok és büntetés végrehajtására.

3. cikk

A jogsegély megtagadása

(1) A jogsegély megtagadható, ha
a) az a megkeresett Szerződő Fél megítélése szerint politikai vagy azzal összefüggő bűncselekményre, katonai, vám-, adó-, illeték- vagy deviza bűncselekményekre vonatkozik;
b) a megkeresett Szerződő Fél megítélése szerint a megkeresés teljesítése felségjogát csorbítaná, biztonságát vagy közrendjét veszélyeztetné.
(2) Nem tekinthetők az e cikk (1) bekezdésében meghatározott politikai vagy azzal összefüggő bűncselekménynek az alábbi cselekmények:
a) az élet elleni merénylet, ennek kísérlete és az ebben való bűnrészesség, kivéve ha azt nyílt harcban követték el;
b) azok a bűncselekmények, amelyek üldözését olyan többoldalú nemzetközi szerződés írja elő, amelynek mindkét Szerződő Fél a részese.

4. cikk

Megkeresések

(1) A Szerződő Felek megkereséssel fordulhatnak egymáshoz olyan eljárási cselekmények foganatosítása érdekében, mint a terheltek, a tanúk, a szakértők és a sértettek meghallgatása.
A megkeresett Szerződő Fél a megkereséseket a saját jogszabályainak megfelelően teljesíti.
(2) A házkutatásra vagy tárgyak lefoglalására vonatkozó megkereséseket az alábbi esetekben kell teljesíteni:
a) a megkeresés alapjául szolgáló bűncselekmény miatt kiadatásnak volna helye;
b) a megkeresés teljesítése összeegyeztethető a megkeresett Szerződő Fél jogszabályaival.
(3) A megkeresett Szerződő Fél megküldi a megkereső Szerződő Félnek a kért iratok hiteles másolatát vagy fénymásolatát.
A megkeresés teljesítése során megküldött tárgyakat a megkereső Szerződő Félnek a legrövidebb időn belül vissza kell küldenie a megkeresett Szerződő Fél részére, kivéve ha ez utóbbi erről kifejezetten lemond.
(4) A megkeresett Szerződő Fél jogosult a tárgyak megküldését elhalasztani, ha ezekre egy folyamatban levő eljárás során szüksége van.
(5) Ha a megkeresett Szerződő Fél ehhez hozzájárul, a megkereső Szerződő Fél bírósága, valamint az eljárásban részt vevő felek képviselői megfigyelői minőségben jelen lehetnek a megkeresés teljesítésénél.

5. cikk

Kézbesítés

(1) Az egyik Szerződő Fél hatóságai hatályban levő jogszabályaiknak megfelelően a másik Szerződő Fél igazságügyi hatóságai által kiállított mindennemű iratot, meghozott határozatot és kibocsátott idézést kézbesítenek.
(2) A kézbesítést vagy keltezéssel, valamint a címzett és a kézbesítő aláírásával ellátott kézbesítési bizonyítvánnyal vagy a megkeresett Szerződő Fél igazságügyi hatósága olyan bizonyítványával kell igazolni, amely jogszabályainak megfelelően a kézbesítés tényét, módját és idejét feltünteti.
A megkeresett Szerződő Fél megküldi a megkereső Szerződő Félnek az átvételi elismervényt vagy a bizonyítványt és ezekhez olyan iratot csatol, amelyben megállapítja, hogy a kézbesítés kellő módon megtörtént.
(3) Ha a kézbesítést nem tudták foganatosítani, a megkeresett Szerződő Fél erről - az iratok visszaküldése mellett - a megkereső Szerződő Felet az ok közlésével értesíti.
(4) A Szerződő Felek jogosultak saját állampolgáraik részére kényszer alkalmazása nélkül iratokat diplomáciai vagy konzuli megbízottaik útján kézbesíteni.

6. cikk

A tanúk és a szakértők megjelenése az
igazságügyi hatóságok előtt

(1) Ha az egyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy valamely tanúnak vagy szakértőnek a megjelenése igazságügyi hatóságai előtt különösen fontos, erről az idézés kézbesítése iránti kérelemben említést tesz. A megkeresett Szerződő Félnek fel kell szólítania e tanút vagy szakértőt a megjelenésre. A megkeresett Szerződő Félnek ismertetnie kell a megkereső Szerződő Féllel a tanú vagy a szakértő válaszát.
(2) A kérelemben vagy idézésben említést kell tenni a fizetendő térítések, valamint az utazással és ottani tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésének várható összegéről.
(3) A megkeresett Szerződő Fél - ha ilyen irányú kérelmet juttatnak el hozzá - előleget folyósíthat a tanúnak vagy a szakértőnek. Az előleg összegét az idézésen fel kell tüntetni és azt a megkereső Szerződő Félnek meg kell térítenie.
(4) Ha a tanú vagy a szakértő nem tesz eleget a kézbesítési kérelemben megjelölt idézésnek, ellene a megkereső Szerződő Fél országában még akkor sem lehet jogkövetkezményeket vagy kényszerítő eszközöket alkalmazni, ha erre az idézésben utalás történt, hacsak e tanú vagy szakértő utóbb önként nem ment a megkereső Szerződő Fél országába és ott szabályszerűen nem idézték meg újból.

7. cikk

A megidézett személyek mentessége

(1) Az ellen a tanú vagy szakértő ellen, - aki állampolgárságára való tekintet nélkül - idézésre megjelenik a megkereső Szerződő Fél igazságügyi hatóságai előtt, büntető eljárás nem indítható, őt nem szabad letartóztatni, e Szerződő Fél államának területén személyes szabadságában más módon nem szabad korlátozni a megkeresett Szerződő Fél területének elhagyása előtt elkövetett cselekmények vagy hozott ítéletek miatt.
(2) Az ellen a személy ellen, akit - állampolgárságától függetlenül - a megkereső Szerződő Fél igazságügyi hatóságai elé idéztek meg abból a célból, hogy az ellene indított eljárásban felelősségre vonják, büntető eljárás nem indítható, őt nem szabad letartóztatni, személyes szabadságában más módon korlátozni a megkeresett Szerződő Fél területének elhagyása előtt elkövetett olyan cselekmények vagy meghozott olyan ítéletek miatt, melyre az idézés nem vonatkozik.
(3) Az ebben a cikkben szabályozott mentesség megszűnik, ha a tanú, a szakértő vagy az a személy aki ellen a büntető eljárás folyik, tizenöt nappal azután, hogy jelenlétére az igazságügyi hatóságok már nem tartanak igényt, még a megkereső Szerződő Fél területén tartózkodik, annak ellenére, hogy e Szerződő Fél területének az elhagyására lehetősége volt vagy ha ennek az elhagyása után oda visszatér.

8. cikk

A letartóztatott személyek átszállítása

(1) Azt a letartóztatott személyt, akinek személyes megjelenését tanúként vagy szembesítés céljából a megkereső Szerződő Fél kéri, ideiglenesen átszállítják annak a Félnek a területére, ahol a meghallgatásra sor kerül, azzal a feltétellel, hogy a megkeresett Szerződő Fél által megjelölt határidőn belül és a 7. cikk rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - visszaszállítják. Az átszállítást meg lehet tagadni:
a) ha a letartóztatott személy ehhez nem járul hozzá,
b) ha jelenléte a megkeresett Szerződő Fél területén folyamatban levő büntetőeljáráshoz szükséges,
c) ha átszállítása következtében letartóztatása meghosszabbodhat, vagy
d) ha más fontos megfontolások merülnek fel a megkereső Szerződő Fél területére való átszállításával szemben.
(2) Az átszállított személynek a megkereső Szerződő Fél területén letartóztatásban kell maradnia, hacsak a megkeresett Szerződő Fél nem kéri szabadlábra helyezését.

9. cikk

Nyelvhasználat

A jogsegély iránti megkereséseket a megkereső Szerződő Fél nyelvén kell készíteni.
E megkeresésekhez és mellékleteit képező iratokhoz azonban a megkeresett Szerződő Fél nyelvén vagy francia nyelven készült hiteles fordítást kell csatolni.

10. cikk

A megkeresések tartalma

(1) A jogsegély iránti megkeresést írásban kell előterjeszteni. A megkeresést az illetékes bíró vagy ügyész aláírásával és a megkereső igazságügyi hatóság pecsétjével vagy bélyegzőlenyomatával kell ellátni, hitelesíteni azonban nem kell.
(2) A megkeresésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a vádra vonatkozó felvilágosításokat és a tényállás rövid leírását;
b) a bűncselekmény jogi minősítését;
c) a terhelt lehetőleg pontos személyleírását, állampolgárságát, és lakó- vagy tartózkodási helyét;
d) a meghallgatandó személyek címét és a megkeresett Szerződő Félre bízott feladatokra vonatkozó részletezéseket, ideértve a felteendő kérdéseket;
e) kézbesítés esetén a címzett lakcímét és a kézbesítendő irat nemét.
(3) A helyszíni szemlére vagy tárgyak lefoglalására irányuló megkereséshez csatolni kell az igazságügyi hatóság határozatának kiadmányát, vagy hitelesített másolatát.

11. cikk

A megkeresések nemteljesítése

(1) Ha a megkeresett Szerződő Fél nem teljesítheti a jogsegély iránti megkeresést, erről az okok megjelölése mellett, haladéktalanul értesíti a megkereső Szerződő Felet.
(2) Ha a megkeresett hatóság a megkeresés teljesítésére nem illetékes, a megkeresés iránti kérelmet az illetékes hatósághoz teszi át.

12. cikk

A jogsegély költségei

(1) A szakértő költségeinek és díjának kivételével a megkeresett Szerződő Fél az Egyezmény rendelkezései szerint nyújtott jogsegéllyel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését nem kérheti.
(2) A megkeresett Szerződő Fél a szakértő költségeire és díjára előleget kérhet.

13. cikk

Költségek megtérítése; utazási
és tartózkodási költségek

(1) A térítések, továbbá a tanú és a szakértő utazási, valamint tartózkodási költségeinek összegét a lakóhely figyelembevételével kell kiszámítani, és legalább olyan összegben kell kifizetni, mint amilyent a meghallgatás helyén érvényben levő tarifák, rendelkezések vagy jogszabályok ilyen esetekben megállapítanak.
(2) A tanú vagy szakértő kérésére a megkereső Szerződő Fél az utazási és tartózkodási költségeire előleget ad.

14. cikk

Az érintkezés módja

(1) A Szerződő Felek igazságügyi hatóságai egymással a következőképpen érintkeznek:
- egyrészt a Magyar Népköztársaság Igazságügyi Minisztériuma és Legfőbb Ügyészsége a Török Köztársaság Igazságügyi Minisztériumával,
- másrészt a Török Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a Magyar Népköztársaság Igazságügyi Minisztériumával.
(2) Az (1) bekezdésben említett közvetlen érintkezés azonban nem zárja ki a diplomáciai utat.

15. cikk

A bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó értesítések

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást a területükön vezetett bűnügyi nyilvántartás alapjául szolgáló és egyikük igazságügyi hatóságai által a másik Szerződő Fél állampolgáraival szemben hozott marasztaló határozatokról.
(2) Ezeket az értesítéseket 6 hónaponként küldik meg diplomáciai úton.
(3) A fenti értesítéseket a másik Szerződő Fél nyelvére nem kell lefordítani.
(4) A Szerződő Felek bűnügyekben való felhasználásra, igazságügyi hatóságaik kérelmére, megküldik egymásnak a bűnügyi nyilvántartások kivonatait.

Kiadatás

16. cikk

A kiadatási kötelezettség

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy az Egyezményben foglalt szabályoknak és feltételeknek megfelelően kiadják egymásnak azokat a megkeresett Szerződő Fél területén tartózkodó személyeket, akikkel szemben a megkereső Szerződő Fél igazságügyi hatóságai előtt büntető eljárás van folyamatban vagy akiket bűncselekmény miatt elítéltek.

17. cikk

Kiadatási bűncselekmények

(1) A kiadatásnak csak olyan bűncselekmény miatt van helye, amely mindkét Szerződő Fél jogszabályai értelmében legalább egy évi szabadságvesztéssel vagy annál súlyosabb büntetéssel büntetendő, vagy amelyért a megkereső Szerződő Fél bírósága legalább hat hónap időtartamú szabadságvesztést szabott ki.
(2) Ha a kiadatási kérelem különböző, de mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szabadságvesztésbüntetéssel büntetendő cselekményekre vonatkozik, de amelyek közül bizonyos cselekmények nem felelnek meg a büntetés mértékére vonatkozó feltételeknek, a megkeresett Szerződő Fél jogosult a kiadatást ez utóbbiakra nézve is engedélyezni.

18. cikk

A kiadatás megtagadása

A kiadatást a következő esetekben nem engedélyezik:
a) ha a kiadni kért személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára;
b) ha a bűncselekményt a megkeresett Szerződő Fél területén követték el;
c) ha a kiadni kért személlyel szemben az eljárást a megkeresett Szerződő Fél igazságügyi hatóságai megszüntették, illetőleg a kiadni kért személyt jogerősen elítélték vagy felmentették;
d) ha a kiadni kért személy a kiadatás alapjául szolgáló cselekményt a Szerződő Felek államainak területén kívül követte el, és a megkeresett Szerződő Fél törvényei nem teszik lehetővé a saját területén kívül elkövetett ugyanolyan cselekmények üldözését;
e) ha akár az egyik, akár a másik Szerződő Fél törvényei szerint a büntethetőség vagy a büntetés végrehajthatóságának elévülése a kiadatás iránti kérelem átvételekor már bekövetkezett;
f) ha a megkeresett Fél törvényei szerint a büntetendő cselekmény akár a megkereső Fél, akár a megkeresett Fél részéről közkegyelemben részesült;
g) ha a Szerződő Felek valamelyikének törvényei szerint a kiadatási kérelem alapjául szolgáló cselekmény csak a sértett indítványa alapján üldözhető.

19. cikk

Politikai bűncselekmények

(1) Ha a megkeresett Fél megítélése szerint az a cselekmény, amely miatt a kiadatást kérik politikai jellegű vagy ezzel összefüggő cselekmény, a kiadatást nem engedélyezik.
(2) Nem tekinthetők az (1) bekezdés szerinti politikai vagy ezzel összefüggő bűncselekményeknek az alábbi cselekmények:
a) államfő vagy családjának valamelyik tagja ellen elkövetett merénylet;
b) olyan bűncselekmények, amelyek üldözését többoldalú nemzetközi egyezmények írják elő, és amelyeknek mindkét Szerződő Fél a részese.
A fent említett esetekben az (1) bekezdés szerinti kiadatási kötelezettség fennáll.

20. cikk

Katonai bűncselekmények

A közbűncselekményt nem képező katonai bűncselekmények miatti kiadatás nem tartozik az Egyezmény alkalmazási körébe.

21. cikk

Pénzügyi bűncselekmények

(1) A kiadatást nem engedélyezik a vám, adó-, illeték- és devizajogszabályok megszegésével elkövetett bűncselekmények miatt.
(2) Mindamellett a Szerződő Felek jegyzékváltás útján megállapodhatnak, hogy az Egyezményben foglalt feltételek mellett engedélyezik a kiadatást az előző bekezdésben említett bűncselekmény vagy bűncselekmények miatt.

22. cikk

Folyamatban levő büntető eljárások
ugyanazokért a cselekményekért

Megtagadható a kiadatás, ha a kiadatási kérelem alapjául szolgáló cselekmény vagy cselekmények miatt a kiadni kért személy ellen a megkeresett Szerződő Fél területén büntető eljárás van folyamatban.

23. cikk

Az érintkezés módja és a nyelvhasználat

(1) A kiadatás iránti kérelmet írásban, diplomáciai úton kell előterjeszteni.
(2) A kiadatási kérelmet a megkereső Szerződő Fél nyelvén készítik.
Ezekhez a kérelmekhez, valamint mellékleteihez azonban a megkeresett Szerződő Fél nyelvén vagy francia nyelven készült hiteles fordítás csatolandó.

24. cikk

A kiadatási kérelem tartalma

(1) A kiadatási kérelemhez elfogatóparancsot vagy más ezzel azonos hatályú okiratot és - ha ilyet hoztak - a végrehajtható marasztaló ítélet kiadmányát kell csatolni. Ezeket az okiratokat bírói (ügyészi) aláírással kell ellátni. Az eredeti iratok helyett hiteles másolatokat is lehet küldeni.
(2) Amennyiben ezek az okiratok az alábbi adatokat nem tartalmazzák, csatolni kell hozzájuk:
a) a cselekmény leírását, az elkövetés helyének és idejének megjelölésével;
b) a cselekmény jogi minősítését és az alkalmazandó vagy alkalmazott törvényes rendelkezések szövegét;
c) a végrehajtás iránti kiadatási kérelem esetén olyan mellékleteket, amelyekből az ítélet végrehajthatósága kitűnik;
d) a kiadni kért személy személyazonosságának és állampolgárságának megállapítására szolgáló, lehető legpontosabb adatokat.
(3) Ha a megkeresett Szerződő Fél a közölt adatokat és a megküldött mellékleteket nem tartja kielégítőnek, az általa meghatározott határidőn belül kiegészítést kér. Ez a határidő indokolt kérelemre meghosszabbítható. A kiegészítés elmaradása esetén a megkeresett Szerződő Fél a kiadatási kérelem tárgyában a rendelkezésére álló adatok és mellékletek alapján dönt.

25. cikk

Intézkedések

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy ha a kiadatásra vonatkozó adatok és iratok rendelkezésre állnak, minden szükséges intézkedést megtesznek - a kiadni kért személy felkutatását és fogvatartását is beleértve - a kiadatási eljárás befejezéséhez.

26. cikk

Ideiglenes letartóztatás

(1) A Szerződő Felek sürgős esetekben - a kiadatási kérelem elküldése előtt is - kérhetik a kiadni kért személy ideiglenes letartóztatását.
Az ideiglenes letartóztatás iránti kérelemben utalni kell az elfogatóparancs vagy bármely ilyen természetű okirat, illetőleg a kiadni kért személy elleni ítélet létezésére, továbbá meg kell jelölni az elkövetett cselekmény jellegét, az elkövetés idejét és helyét, valamint minden olyan rendelkezésre álló adatot, amely a kiadni kért személy azonosságának megállapítására alkalmas.
(2) A fenti kérelmet a megkeresett Szerződő Fél hatóságai részére meg lehet küldeni akár diplomáciai úton, akár közvetlenül, postai vagy távirati úton, más írásbeli vagy a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai által megfelelőnek ítélt közlési formában.
(3) A megkeresett Szerződő Fél a leggyorsabb módon megteszi a szükséges intézkedéseket az ideiglenes letartóztatás foganatosítására, és az eredményről értesíti a megkereső Szerződő Felet.
(4) Az ideiglenes letartóztatás nem haladhatja meg a 40 napot. Szükség esetén a megkereső Szerződő Fél kérelmére ez a határidő további megfelelő, azonban 20 napot meg nem haladó határidővel meghosszabbítható.
(5) Amennyiben a kiadatási iratok a megadott határidőn belül megérkeznek, az ideiglenes letartóztatás mindaddig fenntartható, amíg a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai a kiadatásról döntenek.
(6) A kiadni kért személy szabadlábra helyezése nem zárja ki ismételt letartóztatását vagy kiadatását, ha a kiadatási kérelem az e cikkben említett határidők lejárta után megérkezik.

27. cikk

Letartóztatás

A kiadatási kérelem megérkezése után a kiadni kért személyt letartóztatják és fogvatartják mindaddig, amíg a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai a kiadatásról nem döntenek. Amennyiben a kiadatást elrendelik, a letartóztatás a kiadni kért személy átadásáig tart.

28. cikk

Az átadás elhalasztása

Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél igazságügyi hatóságai előtt a kiadni kért személy ellen más bűncselekmény miatt büntető eljárás van folyamatban, vagy vele szemben büntető határozatot hoztak, a kiadni kért személy átadása - még akkor is, ha ezt a kiadatási kérelemre már elrendelték - elhalasztható az eljárás befejezéséig, vagy mindaddig, amíg a kiadni kért személy a büntetést kitöltötte.

29. cikk

A kiadott személy átadása

(1) A megkeresett Szerződő Fél a kiadatás kérdésében hozott határozatáról értesíti a megkereső Szerződő Felet.
(2) Ha a kiadatást elrendelték, a megkeresett Szerződő Fél értesíti a megkereső Szerződő Felet a kiadni kért személy átadásának idejéről és helyéről, valamint az általa letartóztatásban eltöltött idő tartamáról. A kiadni kért személy átadása és az erről szóló értesítés átvétele között legalább 15 napnak kell eltelnie, kivéve, ha a megkereső Szerződő Fél a rövidebb időponthoz hozzájárul.
(3) Amennyiben a kiadni kért személyt a kitűzött időben nem vették át, őt szabadlábra helyezik, ha a megkereső Szerződő Fél az átadásra kijelölt naptól számított 3 nap alatt, az átvételre legfeljebb további 15 nap halasztást nem kér.
(4) Amennyiben a megkereső Szerződő Fél az ilyen módon szabadlábra helyezett személynek ugyanazon bűncselekmény miatt újbóli kiadatását kéri, a megkeresett Szerződő Fél ezt a kérelmet elutasíthatja.
(5) Ha a kiadni kért személy megszökik és visszatér a megkeresett Szerződő Fél területére, új kiadatási kérelem terjeszthető elő és ebben az esetben az egyezmény 24. cikkében előírt iratok megküldésére nincs szükség.

30. cikk

Kiadatási kérelmek találkozása

(1) Amennyiben ugyanazon cselekmény vagy más cselekmények miatt több állam egyidőben terjeszt elő kiadatás iránti kérelmet, a megkeresett Szerződő Fél valamennyi körülmény - különösen a kiadni kért személy állampolgársága, az elkövetés helye, a cselekmény súlya, valamint a kérelmek előterjesztésének időpontja - figyelembe vétele mellett határoz.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a megkeresett Szerződő Fél a kiadatás elrendelése esetén felhatalmazhatja a megkereső Szerződő Felet, hogy a kiadni kért személyt olyan harmadik államnak adja át, amely őt a megkereső Szerződő Féllel egyidejűleg ugyancsak kiadni kérte.

31. cikk

A felelősségre vonás korlátai

(1) A kiadni kért személy ellen eljárást indítani, őt elítélni, büntetés végrehajtása érdekében letartóztatni, személyes szabadságától egyéb módon megfosztani vagy egy már előzően elkövetett és a kiadatási kérelem alapjául szolgáló cselekménytől eltérő bűncselekmény miatt harmadik államnak átadni, csak az alábbi esetekben lehet:
a) ha a kiadni kért személy a végleges szabadlábrahelyezést követő 30 napon belül nem hagyja el a megkereső Szerződő Fél területét; ebbe a határidőbe nem számítható be az az idő, amely alatt az átadott személy akaratától független okok miatt nem hagyhatta el ennek a Szerződő Félnek a területét;
b) ha e terület elhagyása után az említett személy önként visszatért annak a Szerződő Félnek a területére, amelynek átadták;
c) ha a megkeresett Szerződő Fél ehhez kifejezetten hozzájárul.
(2) Ha a megkeresett Szerződő Fél hozzájárulását olyan bűncselekmény miatti eljárás lefolytatása vagy büntetés végrehajtása miatt kérik, amelyet az átadás előtt követtek el és amely a kiadatási kérelemben foglaltaktól eltér, a megkereső Szerződő Félnek az Egyezmény 24. cikkében foglaltak szerint kell eljárnia, és csatolnia kell a kiadatási kérelemhez egy bíróság előtt felvett jegyzőkönyvet, amely a kiadni kért személy beleegyező nyilatkozatát tartalmazza arra vonatkozóan, hogy vele szemben az eljárást lefolytassák és amely feltünteti, hogy a kiadni kért személynek lehetősége volt védekezését a megkeresett Szerződő Fél elé terjeszteni.

32. cikk

Harmadik államnak való kiadatás

(1) Amennyiben a megkereső Szerződő Fél a kiadni kért személynek egy harmadik Államnak való kiadásához a megkeresett Fél hozzájárulását kéri, a megkereső Fél megküldi a megkeresett Félnek a harmadik Állam kiadatási kérelmét és ehhez csatolja az üggyel kapcsolatos valamennyi iratot.
(2) A fent említett esetben a kérelemhez csatolni kell egy olyan igazságügyi jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a kiadni kért személynek az ellene folytatott eljárásra vonatkozó nyilatkozatát, valamint azt a kijelentést, hogy lehetősége volt védekezését a megkeresett Fél elé terjeszteni.

33. cikk

A cselekmény minősítésének megváltoztatása

Ha a kiadatási cselekmény minősítését az eljárás során megváltoztatják, a kiadni kért személy ellen csak akkor lehet az eljárást lefolytatni vagy őt elítélni, ha a kiadatásnak az új minősítés szerint is helye lenne.

34. cikk

Tárgyak átadása

(1) A megkereső Szerződő Fél kérelmére a megkeresett Szerződő Fél a törvényhozása által megengedett mértékben az alábbi felsorolt tárgyakat és értékeket lefoglalja, és ezeket a megkereső Szerződő Félnek átadja:
a) a bűncselekmény eszközéül felhasznált vagy annak bizonyítására szolgáló tárgyakat;
b) a bűncselekmény elkövetéséből származó tárgyakat, amennyiben azokat a letartóztatáskor a kiadni kért személy birtokában találták, vagy később fedezték fel.
A fenti tárgyakat a kiadni kért személlyel együtt kell átadni, vagy ha ez nem lehetséges, utólag.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tárgyakat akkor is át kell adni, ha a már elrendelt kiadatás a kiadni kért személy halála vagy szökése folytán nem foganatosítható.
(3) Ha a tárgyak vagy értékek átadása jelentős költségekkel jár, ezeket a megkereső Szerződő Fél viseli.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt tárgyakat és értékeket a megkeresett Szerződő Fél ideiglenesen visszatarthatja a folyamatban levő eljárás befejezéséig vagy a visszaadás feltételével adhatja át.
(5) A megkeresett Szerződő Félnek vagy harmadik személynek a megkeresett Szerződő Fél területén levő tárgyakra és értékekre vonatkozó joga érintetlenül marad. Ha ilyen jogok fennállanak, a tárgyakat és az értékeket az eljárás befejezése után haladéktalanul és költségmentesen vissza kell küldeni a megkeresett Szerződő Félnek.

35. cikk

Átszállítás

(1) A másik Szerződő Fél kérésére mindegyik Szerződő Fél engedélyezi annak a személynek a területén való átszállítását, akit egy harmadik Állam kiadott a másik Szerződő Félnek. Ebben az esetben át kell adni azokat az iratokat, amelyekből kitűnik, hogy az Egyezmény rendelkezései szerinti kiadatási bűncselekményről van szó. A 17. cikknek a büntetés időtartamára vonatkozó rendelkezéseit azonban figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A megkeresett Szerződő Fél a neki legjobban megfelelő szállítási módot és szállítási körülményeket engedélyezi.
(3) A megkeresett Szerződő Fél nem köteles engedélyezni sem a saját állampolgárainak, sem azoknak a személyeknek az átszállítását, akik ellen saját területén büntetőeljárás van folyamatban vagy velük szemben ott büntetést kell végrehajtani.

36. cikk

Költségek

(1) A kiadatással felmerült költségek a kiadni kért személy átadásáig a megkeresett Szerződő Felet, az azt követő költségek pedig a megkereső Szerződő Felet terhelik.
(2) Az átszállítással felmerült költségek a megkereső Szerződő Felet terhelik.

37. cikk

Értesítés a büntetőeljárás eredményéről

(1) Az a Szerződő Fél, amelynek a kiadni kért személyt átadták, értesíti a másik Szerződő Felet a büntetőeljárás eredményéről.
(2) Amennyiben a kiadott személyt elítélték, a jogerős határozat hitelesített másolatát meg kell küldeni a másik Szerződő Félnek.

Büntetőeljárás felajánlása

38. cikk

(1) Bármelyik Szerződő Fél felajánlhatja a másik Szerződő Félnek a büntetőeljárást a saját területén a másik Szerződő Fél állampolgárai által elkövetett bűncselekmények miatt, ha az említett állampolgárok a másik Szerződő Fél országába már hazatértek.
(2) Evégből az iratokat, így a felajánlás alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információkat, hiteles fordításokat és másolatokat ingyenesen megküldik.
(3) A megkeresett Szerződő Fél az ügyet jogszabályainak megfelelően igazságügyi hatóságai elé terjeszti. A felajánlás kapcsán tett intézkedésekről tájékoztatást köteles adni, s ha határozatot hoztak, annak másolatát is megküldi.

Záró rendelkezések

39. cikk

Hatálybalépés

(1) Ezt az Egyezményt meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítésről szóló okiratok kicseréléséről számított harmincadik napon lép hatályba.
(2) Az Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1932. május 29-én Ankarában aláírt Egyezmény a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről.

40. cikk

Az Egyezmény hatálya

(1) Az Egyezmény határozatlan időre szól.
(2) Mindkét Szerződő Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt. A felmondás annak átvételétől számított hat hónap után válik hatályossá.
Készült Budapesten, az 1981. évi június hó 10. napján, két eredeti példányban, mindkettő francia nyelven.

(Aláírások.)

3. §3 E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. december 23. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1983. április 6.

3

A 3. § a 2006: CIX. törvény 163. § (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás