• Tartalom
Oldalmenü

1982. évi 39. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és az Angolai Népi Köztársaság között 1981. október 9-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről2

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése 1982. október 5-én Luandában megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Angolai Népi Köztársaság között 1981. október 9-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződést ezzel a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„Barátsági és együttműködési szerződés
a Magyar Népköztársaság
és az Angolai Népi Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság és az Angolai Népi Köztársaság
felismerve, hogy a magyar és az angolai nép között az Angola felszabadításáért vívott harc idején kialakult és az Angolai Népi Köztársaság létrejötte után megerősödött testvéri barátság és együttműködés mindkét nép érdeke,
támaszkodva a Magyar Szocialista Munkáspárt és az MPLA-Munkapárt közötti, a marxizmus-leninizmus és a proletár internacionalizmus elveire épülő kapcsolatokra,
attól az óhajtól vezettetve, hogy megvédjék és továbbfejlesszék a két nép forradalmi vívmányait az élet minden területén,
támogatva valamennyi haladó erő akcióegységét és együttműködését a békéért, a szabadságért, a függetlenségért és a társadalmi haladásért vívott harcban,
arra törekedve, hogy hozzájáruljanak a béke és a nemzetközi biztonság megóvásához,
áthatva az imperializmus, a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás és a faji megkülönböztetés minden formája elleni harc közös eszméjétől,
meggyőződve arról, hogy fokozott erőfeszítések szükségesek az elmaradottság felszámolása és az új nemzetközi gazdasági rend megteremtése érdekében,
újólag kinyilvánítva hűségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljaihoz és elveihez,
Barátsági és Együttműködési Szerződés kötését határozták el, melynek keretében az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek ünnepélyesen kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy a szuverenitás, a függetlenség, a területi sérthetetlenség, az egyenjogúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvének tiszteletbentartása alapján tovább erősítik, mélyítik a két ország és nép baráti együttműködését és bővítik kapcsolatait.

2. cikk

A Szerződő Felek fejlesztik politikai, katonai, gazdasági, műszaki-tudományos és kulturális együttműködésüket, valamint politikai és társadalmi szervezeteik, tudományos és kulturális intézményeik közvetlen kapcsolatait annak érdekében, hogy a két ország népe kölcsönösen jobban megismerje egymás életét, munkáját, tapasztalatait és eredményeit.

3. cikk

A Szerződő Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy bővítsék az együttműködést az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a természeti erőforrások kiaknázása, a szakemberképzés és a kereskedelmi kapcsolatok területén az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elve alapján.

4. cikk

A Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket a tudomány és a technika, a művészetek, az irodalom, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádió, a televízió, a film és a sport területén.

5. cikk

A Szerződő Felek továbbra is hozzájárulnak a békéért és a nemzetközi biztonságért folytatott harchoz, és erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi enyhülés folyamatának elmélyítése, visszafordíthatatlanná tétele és a világ valamennyi térségére való kiterjesztése érdekében.

6. cikk

A Szerződő Felek fellépnek a hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósuló általános és teljes leszerelésért, beleértve a nukleáris leszerelést is, valamint az erőszaknak a nemzetközi kapcsolatokból való kiiktatása és az államok közötti vitás kérdések békés eszközökkel történő rendezése érdekében.

7. cikk

A Magyar Népköztársaság tiszteletben tartja az Angolai Népi Köztársaság el nem kötelezett politikáját, amely fontos tényezője az imperializmus ellen és a népek teljes felszabadításáért, a békéért és a világ országai közötti együttműködésért folyó harcnak.
Az Angolai Népi Köztársaság tiszteletben tartja a Magyar Népköztársaság elvi alapokon nyugvó szocialista külpolitikáját, amely fontos hozzájárulás Európa és a világ békéje megóvásának, a nemzetközi biztonság megszilárdításának és az enyhülés folyamata erősítésének ügyéhez.

8. cikk

A Szerződő Felek következetesen harcolnak az imperializmus erői ellen, továbbá a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás, a fajüldözés végleges felszámolásáért.
A Szerződő Felek tovább tevékenykednek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyarmati uralom alatt levő országok és népek függetlenségének biztosításáról szóló deklarációja maradéktalan végrehajtásáért, és elismerik minden népnek azt a jogát, hogy maga dönthessen sorsáról, maga határozhassa meg országa politikai berendezkedését és társadalmi rendszerét.

9. cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok demokratikus átalakítása érdekében és szolidárisak az új, igazságos és egyenlőségen alapuló nemzetközi gazdasági rend megteremtéséért folyó harccal.

10. cikk

A Szerződésben meghatározott célok elérése és politikai tevékenységük összehangolása érdekében a Szerződő Felek időszakonként különböző szintű megbeszéléseket szerveznek, hogy véleménycserét folytassanak államaik kapcsolatainak fejlesztéséről és a kölcsönös érdeklődésükre számottartó nemzetközi kérdésekről. Abban az esetben, ha a békét zavaró, vagy azt veszélyeztető helyzet alakul ki, a Szerződő Felek azonnal kapcsolatba lépnek egymással és konzultációt folytatnak annak érdekében, hogy összehangolják a békét veszélyeztető helyzet megszüntetését, illetve a béke helyreállítását célzó erőfeszítéseiket.

11. cikk

A Szerződő Felek ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem vesznek részt olyan szövetségben, akciókban vagy tevékenységben, amely a másik Szerződő Fél ellen irányul.

12. cikk

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak nem ellentétesek az általuk korábban kötött nemzetközi megállapodások rendelkezéseivel és kötelezik magukat arra, hogy a jövőben sem kötnek olyan nemzetközi megállapodást, amely a jelen Szerződéssel összeegyeztethetetlen lenne.

13. cikk

A Szerződés bármely pontjának értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket a Szerződő Felek a kölcsönös barátság, a megértés és a tisztelet szellemében közvetlen kétoldalú tárgyalásokon rendezik.

14. cikk

A Szerződést meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratoknak Luandában, az Angolai Népi Köztársaság fővárosában történő kicserélése napján lép hatályba.

15. cikk

A Szerződés hatályba lépésének napjától számított 20 évig marad hatályban, és további 5 éves időszakokra automatikusan hatályban marad mindaddig, amíg a Szerződő Felek egyike a Szerződés hatályának megszűnése előtt legalább egy évvel írásban ki nem nyilvánítja a Szerződés felbontására irányuló szándékát.
Készült Budapesten, 1981. október 9. napján, két példányban magyar és portugál nyelven, és mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. október 5-től kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1982. december 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás