• Tartalom
Oldalmenü

1982. évi 24. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állategészségügyi egyezmény kihirdetéséről2

2008.09.01.

(A megerősítő okiratok cseréje 1982. április 26-án Belgrádban megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állategészségügyi egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:


„állategszségügyi egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó
Tanácsa között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék az állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati eredetű hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó, a keltetőtojás, a halikra és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalmát, hogy megakadályozzák a fertőző állatbetegségek behurcolását, továbbá fejlesszék az állategészségügy területén történő együttműködést, elhatározták, hogy Egyezményt kötnek, és a következőkben állapodtak meg.

1. cikk

Az állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati eredetű hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó, a keltetőtojás, a halikra és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak (a továbbiakban: küldemény) bevitele és átszállítása csak az importáló ország, illetve azon ország illetékes szervének előzetes állategészségügyi jóváhagyásával történhet, amelynek területén keresztül az átszállítás lebonyolódik.
A küldeménynek másik országon keresztüli átszállításához szükséges, hogy az állategészségügyi egyetértést az exportáló ország beszerezze.
A küldeménynek az egyik Szerződő Fél országán keresztül más országokba történő kiviteléhez az exportáló országnak be kell szereznie az importáló országtól a küldemény átvételére vonatkozó nyilatkozatot.

2. cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei:
1. Tizenöt naponként tájékoztatják egymást a saját országukban bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek helyzetéről, feltüntetve a Magyar Népköztársaságban a megyék és a községek, illetve a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a köztársaságok, autonóm tartományok és a községek megnevezését, valamint a gócok számát, ahol fertőző betegségek jelentkeztek.
2. Kölcsönösen, távirati úton értesítik egymást a keleti marhavész, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, az afrikai lópestis, a juhhimlő, az afrikai és klasszikus sertéspestis, a sertések hólyagos betegsége, valamint a száj- és körömfájás minden jelentkezéséről. A száj- és körömfájás jelentkezése esetén fel kell tüntetni a vírus típusát és a betegség jellegét.
3. Valamely fertőző betegség határmenti községekben történő jelentkezése esetén megállapodás szerinti együttműködést alakítanak ki a fertőzés megakadályozása és leküzdése érdekében.

3. cikk

Az állategészségügy területén történő együttműködés fejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei:
1. kicserélik egymással az állategészségügyi előírásokat és az állatorvosi tevékenységgel kapcsolatos szakmai kiadványokat;
2. kölcsönösen értesítik egymást az állategészségügyi szakmai értekezletekről és tanácskozásokról úgy, hogy mindkét Szerződő Fél szakértőinek módja legyen ezeken részt venni;
3. együttműködést alakítanak ki az állatbetegségek tanulmányozásával és kutatásával foglalkozó tudományos intézetek között;
4. kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a betegségek leküzdéséhez és az állatok gyógyításához szükséges eszközök előállításában és beszerzésében;
5. szükség esetén kicserélik egymással a betegségek kórokozóinak törzsét;
6. megvalósítják az állategészségügyi szakemberek cseréjét abból a célból, hogy megismerjék az állattenyésztés állategészségügyi helyzetét, valamint az állategészségügyi tudományos és gyakorlati munka terén szerzett tapasztalatokat.

4. cikk

Az állategészségügyi szakemberek látogatásainak és találkozóinak programját a két Szerződő Fél illetékes szervei hangolják össze.
A 3. cikk 2. pontja alapján keletkező költségeket annak a Szerződő Félnek az illetékes szerve viseli, amely a szakembereket kiküldi.
A 3. cikk 4., 5. és 6. pontjából eredő egyéb költségeket annak a Szerződő Félnek az illetékes szerve viseli, amely a segítséget kérte.

5. cikk

A küldemény kivitele, behozatala és átszállítása azokon a határátkelő-helyeken át történhet, amelyeket a Szerződő Felek illetékes szervei egyetértésben határoznak meg.
A Szerződő Felek illetékes szervei, előzetes kölcsönös egyetértés alapján, megszüntethetik a határátkelő-helyeket vagy újakat jelölhetnek ki.

6. cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei megállapodásban határozzák meg a küldemények kivitelének, bevitelének és átszállításának állategészségügyi feltételeit.

7. cikk

Ha az egyik Szerződő Fél területén a klasszikus vírustípusok okozta száj- és körömfájást vagy a sertések hólyagos betegségét állapítják meg, az kötelezi magát, hogy haladéktalanul megszünteti a másik Szerződő Fél területére minden, e fertőzésre fogékony állat, valamint azon állati termékek és állati eredetű nyersanyagok kivitelét, illetve átszállítását, amelyek a fertőzés kórokozóinak hordozói lehetnek a fertőzött helységből és 30 km-es körzetéből.
A jelen cikk első bekezdéséből eredően a kivitel, illetve átszállítás megszüntetése addig tart, amíg fennáll a nevezett fertőzések behurcolásának veszélye.

8. cikk

Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél területén keleti marhavész, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, afrikai lópestis, egzotikus típusú vírus okozta száj- és körömfájás, valamint afrikai sertéspestis kerül megállapításra, a Szerződő Fél illetékes szerve haladéktalanul megszünteti a betegség iránt fogékony állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó és más, fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak kivitelét, illetve átszállítását a fertőzött helységből és 60 km-es körzetéből.

9. cikk

Ha a küldemény bevitele vagy átszállítása során a határon végzett állategészségügyi vizsgálat megállapítja, hogy a küldemény egészségügyi vagy higiéniai követelmények tekintetében nem felel meg az állatorvosi bizonyítvány feltételeinek, vagy ha a küldeményt szállító eszköz nem felel meg a szállítás állategészségügyi követelményeinek, az állategészségügyi határfelügyelet a küldeményt visszaküldi.
A küldemény visszaküldésének okát az állategészségügyi határfelügyelet feltünteti a küldeményt kísérő állatorvosi bizonyítvány hátlapján, és erről haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Fél állategészségügyi határfelügyeletét.

10. cikk

Abban az esetben, ha az átszállítás alatt levő vagy a jugoszláviai tranzitkikötőben az állatokon a Nemzetközi Járványügyi Hivatal „A” listájában szereplő fertőző betegséget állapítanak meg, erről haladéktalanul értesítik a másik Szerződő Fél illetékes szervét.

11. cikk

A tengeri kikötőkön át szállításra kerülő állatküldemények a vasúti vagy közúti szállítóeszközből történő kirakástól a hajóba való berakásig 72 óráig tarthatók a tranzit tengeri kikötőben. Indokolt esetben ezt az időtartamot az illetékes kikötői szerv meghosszabbíthatja.

12. cikk

Ha a küldeményről a szállítás folyamán vagy rendeltetési helyén az egyik Szerződő Fél megállapítja, hogy az nem felel meg az állatorvosi bizonyítványban leírt feltételeknek, erről azonnal értesíti a másik Szerződő Fél illetékes szervét.

13. cikk

Ha az állatok bevitelével vagy átszállításával az egyik Szerződő Fél területére valamely fertőző betegséget behurcolnak, a Szerződő Fél illetékes szervének joga van, hogy a veszély tartamára korlátozza vagy megtiltsa a fertőzés iránt fogékony fajú állatok bevitelét és átszállítását a másik Szerződő Félnek arról a területéről, ahol a fertőzés jelentkezett, valamint a veszélyeztetett területekről.
A beviteli és átszállítási korlátozás és tilalom ugyanilyen feltételek mellett kiterjeszthető a jelen Egyezmény 1. cikkének első bekezdésében meghatározott, a fertőzés terjesztésére alkalmas többi küldeményre is.

14. cikk

A jelen Egyezmény 10. és 12. cikkében meghatározott esetekben, az értesítés átvételétől számított 36 óra alatt a Szerződő Felek illetékes szerveinek képviselőiből - megállapodás szerint - szakbizottságot alakítanak, amelynek feladata, hogy megállapítsa a fertőzés eredetét, elterjedését, illetve a küldemény egészségügyi-higiéniai szempontból kifogástalan állapotát, és a fennálló gyakorlattal, baráti együttműködéssel összhangban, a Szerződő Felek illetékes szerveinek megfelelő megoldást javasoljon.

15. cikk

A Szerződő Felek illetékes szerveinek egyeztetésével a jelen Egyezmény rendelkezéseit más állatbetegségekre is alkalmazni lehet, amelyek ismertek vagy ismeretlenek, de amelyek átterjedése mindkét Szerződő Fél számára komoly veszélyt jelent.

16. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek sikeres végrehajtása érdekében a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy illetékes szerveik képviselői szükség szerint találkoznak, felváltva a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban.

17. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása esetén felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes szervei képviselőinek szintjén rendezik. Ha ilyen úton nem érik el a kívánt eredményt, a vitás kérdések rendezése diplomáciai úton történik.

18. cikk

Illetékes szerv a Magyar Népköztársaságban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a Szövetségi Mezőgazdasági Bizottság.

19. cikk

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek saját előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél hat hónappal korábban előzetesen írásban nem értesíti a másik Szerződő Felet az Egyezmény hatálya megszüntetésének szándékáról.

20. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Köztársaság Kormánya között az állatok és állati nyersanyagok és termékek, valamint a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalmáról Belgrádban, 1957. május 25-én aláírt Egyezmény.
Készült 1981. március 14-én, Hévízen, két eredeti példányban, magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § (1)3 E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. április 26-tól kell alkalmazni. Végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - gondoskodik.

(2)4

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1982. szeptember 1.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2008: XLVI. törvény 85. § e) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 37. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás