• Tartalom
Oldalmenü

1982. évi 20. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között Algírban, 1970. évi november hó 19. napján aláírt, a légi közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1982. évi április hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között Algírban, 1970. évi november hó 19. napján aláírt, a légiközlekedésről szóló Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


Egyezmény
a Magyar Népköztársaság
és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság
között a légiközlekedés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya,
attól az óhajtól vezetve, hogy
a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat kölcsönös érdekből kiszélesítsék, elősegítsék Magyarország és Algéria között a légiközlekedés fejlődését és ezen a területen a lehető legnagyobb mértékű nemzetközi együttműködést fejtsék ki, az 1944. évi december hó 7. napján, Chicagóban aláírt Nemzetközi Polgári Légügyi Egyezmény elveit és rendelkezéseit szem előtt tartva,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek megadják egymásnak a jelen egyezményben meghatározott jogokat és előnyöket a nemzetközi polgári légijáratoknak a mellékelt függelékben felsorolt vonalakon történő létesítése céljából.

Meghatározás

2. cikk

Az egyezmény és függeléke alkalmazásának szempontjából:
a) a „terület” egy állammal kapcsolatban azokat a földterületeket és a hozzájuk tartozó azokat a parti vizeket jelenti, amelyek felett az említett Állam felségjogot gyakorol;
b) a „légügyi hatóság” Magyarország esetében a Közlekedési Minisztériumot, Algéria esetében a polgári repülés ügyeivel megbízott Minisztériumot, illetőleg mindkét esetben azt a személyt vagy szervet jelenti, amelyet az említett szerv jelenlegi teendőinek ellátásával megbíznak;
c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a megállapodásszerű járatok fenntartására illetékes Kormányuk kijelöl.

Általános rendelkezések

3. cikk

A nemzetközi légiközlekedésben üzemeltetett légijárműveknek a Szerződő Felek területére való belépésére, ott-tartózkodására és onnan távozására, valamint a légijárműveknek az ott-tartózkodás alatt történő üzemeltetésére és közlekedésére vonatkozó jogszabályokat és előírásokat a másik Szerződő Fél légijárműveire is alkalmazni kell.
A személyzetnek, az utasoknak, az áruszállítmányoknak és a postaküldeményeknek meg kell felelniök vagy személyesen vagy megbízásukból és nevükben eljáró harmadik személyek közvetítésével a Szerződő Felek területére való belépésre, ott-tartózkodásra és onnan távozására vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak, valamint a belépésre, a bevándorlásra, a kivándorlásra, az útlevélre, az elbocsátásra, a vámra, az egészségügyre és a devizára vonatkozó rendszabályoknak is.
Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak a másik Szerződő Fél területén kifejtett pénzügyi és kereskedelmi tevékenységének meg kell felelnie ez utóbbi jogszabályainak és előírásainak.

4. cikk

Az egyik Szerződő Fél által kiállított vagy érvényesített és le nem járt légialkalmassági bizonyítványt, szakszolgálati igazolványt vagy engedélyt a másik Szerződő Fél a mellékelt függelékben meghatározott légijáratok fenntartásához érvényesnek ismeri el.
A Szerződő Felek fenntartják azonban a jogot, hogy ne ismerjék el érvényesnek a területük feletti közlekedésnél a másik Szerződő Fél által saját állampolgára részére kiállított szakszolgálati igazolványt és engedélyt, ha az igazolvány, illetőleg az engedély nem felel meg az ICAO előírásainak.

5. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijárművei, valamint ezek fedélzeti felszerelései, pótalkatrészei, üzem- és kenőanyag tartalékai, fedélzeti készletei (beleértve az élelmiszereket, az italokat és a dohányt) a másik Szerződő Fél területére való belépéskor mentesek - az említett Szerződő Fél vámrendelkezései által meghatározott feltételek mellett - minden vám, szemledíj és egyéb hasonló állami díj és illeték alól, feltéve hogy ezek a felszerelések és készletek visszaszállításukig a légijármű fedélzetén maradnak.
(2) Hasonlóképpen és ugyanazon feltételek mellett mentesek ugyanazon vámok és illetékek alól, kivéve a nyújtott szolgáltatásokért járó költségeket és díjakat:
a) a megállapodásszerű járatok fenntartása céljából az egyik Szerződő Fél területén felvett és a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijármű üzemanyagellátására szolgáló üzem- és kenőanyagok, abban az esetben is, ha ezeket a készleteket annak a Szerződő Félnek a területe feletti útvonalszakaszon végrehajtott repülés során kell felhasználni, amelyen felvették;
b) a megállapodásszerű járatok fenntartása céljából az egyik Szerződő Fél területén az említett Szerződő Fél hatóságai által meghatározott keretek között felvett és a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijárműre berakott fedélzeti készletek;
c) az egyik Szerződő Fél területére bevitt, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijárművek karbantartására vagy javítására szolgáló cserealkatrészek.
(3) Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijárművei fedélzetén levő felszereléseket, üzemanyag, kenőanyag- és egyéb fedélzeti készleteket, valamint pótalkatrészeket a másik Szerződő Fél területén csak e Szerződő Fél vámhatóságának egyetértésével szabad kirakni. Ebben az esetben ezeket a cikkeket visszaszállításukig vagy vámnyilatkozat tárgyává tételükig az említett hatóság felügyelete alá helyezi, ugyanakkor azonban e cikkek a vállalat tulajdonában maradnak.
(4) A felszerelések, a készletek és általában azok az anyagok, amelyek az (1)-(3) bekezdés értelmében az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor kedvezményes elbánásban részesülnek, csak a Szerződő Fél vámhatóságának engedélyével idegeníthetők el.

6. cikk

Mindkét Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától vagy vállalataitól a repülőterek, léginavigációs berendezések és más műszaki berendezések használatáért beszedett összegek nem haladják meg a többi, hasonló nemzetközi légijáratokat fenntartó külföldi légiközlekedési vállalattól beszedett összegeket.

7. cikk

Mindkét Szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja vagy visszavonja az üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától, ha alapos indok alapján nem lát bizonyítékot arra, hogy e vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése a másik Szerződő Félnek vagy e Fél állampolgárainak kezében van, továbbá ha e vállalat nem felel meg a 3. cikkben említett jogszabályoknak és előírásoknak, vagy nem tesz eleget az egyezményben számára meghatározott követelményeknek. Mindazonáltal ezeket az intézkedéseket csak abban az esetben foganatosítják, ha a légügyi hatóságok közötti tanácskozások nem vezetnek eredményre.

8. cikk

A Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat a másik Szerződő Fél területén műszaki és kereskedelmi személyzetet tarthat a megállapodásszerű járatok igényeinek megfelelően és azzal a feltétellel, hogy a személyzet a másik Szerződő Fél jogszabályait és előírásait tiszteletben tartja.
Ha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata forgalmának lebonyolítására a másik Szerződő Fél területén irodát és személyzetet nem tart, ez utóbbi kérheti, hogy e szolgálatokkal - úgymint a helyfoglalással, a kezeléssel és a földi kiszolgálással - bízzanak meg olyan szervet, amelyet a légügyi hatóság jóváhagyott és amelynek alkalmazottai ez utóbbi Szerződő Fél állampolgárai.

Nemzetközi légijáratok átmenő forgalma

9. cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél nemzetközi légijáratokat fenntartó légiközlekedési vállalatának légijárművei számára
a) területe leszállás nélküli átrepülésének jogát; magától értetődik, hogy ez a jog nem terjed ki a tiltott zónák átrepülésére és minden esetben ezt a jogot azon ország érvényben levő előírásainak megfelelően kell gyakorolni, amelynek területét átrepülik;
b) területén nem-kereskedelmi célú leszállás végrehajtásának jogát, azzal a fenntartással, hogy a leszállás csak a nemzetközi forgalom számára nyitva álló repülőtéren történhet.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása céljából mindkét Szerződő Fél kijelöli a másik Szerződő Fél légijárművei által területe felett követendő útvonalat, valamint használható repülőtereket.

Megállapodásszerű járatok

10. cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya megadja az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormányának, s - a viszonosság alapján - az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság megadja a Magyar Népköztársaság Kormányának
- az egyezmény függelékében szereplő útvonaltáblázatban meghatározott megállapodásszerű járatok egy vagy több kijelölt légiközlekedési vállalat által történő fenntartásának a jogát.
A másik Szerződő Fél a harmadik bekezdés és az egyezmény 11. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével köteles késedelem nélkül megadni a kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak a megfelelő üzemeltetési engedélyt.
Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalattól vagy vállalatoktól annak igazolását, hogy képesek eleget tenni az említett hatóság által - a Nemzetközi Polgári Légügyi Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően - a nemzetközi légijáratok műszaki és kereskedelmi fenntartására rendszeresen és ésszerűen alkalmazott jogszabályoknak és előírásoknak.

11. cikk

A meghatározott útvonalon vagy útvonalakon történő üzemeltetés céljából a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai megállapodásszerű járatokat tarthatnak fenn.
A Szerződő Félnek jogában áll a másik Szerződő Félhez küldött előzetes értesítés alapján egy vagy több nemzeti vállalatot - a szóban forgó megállapodásszerű légijáratok fenntartása céljából - megfelelően kijelölt vállalattal vagy vállalatokkal helyettesíteni. Az újonnan kijelölt vállalat vagy vállalatok ugyanazokat a jogokat élvezik és ugyanazoknak a kötelezettségeknek kötelesek eleget tenni, mint azok a vállalatok, amelyeket helyettesítenek.

12. cikk

A megállapodásszerű járatok azonnal vagy későbbi időpontban üzembe helyezhetők, annak a Szerződő Félnek a választásától függően, akinek a jogokat nyújtották.

13. cikk

Megfelelő és méltányos elbánást kell biztosítani a Szerződő Felek kijelölt vállalatainak abból a célból, hogy a megállapodásszerű járatok fenntartásánál egyenlő lehetőségeket élvezzenek.
A közös útvonalszakaszokon figyelembe kell venni a kölcsönös érdekeket, hogy egymás járatait hátrányosan ne befolyásolják.
A Szerződő Felek kívánatosnak tartják kijelölt vállalataik lehető legszorosabb együttműködését a megállapodásszerű járatok fenntartása során, hogy gazdasági szempontból is jelentős eredményeket érhessenek el.

14. cikk

Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok az egyezménynek megfelelően a másik Szerződő Fél területén nemzetközi forgalomban fuvarozott utasok, posta és áru kirakásának és felvételének jogát élvezik a másik Szerződő Fél területén levő leszálló helyeken és esetleg a mellékelt függelékben felsorolt útvonalakba eső harmadik országban levő leszálló helyeken, a függelék rendelkezéseivel összhangban.

15. cikk

(1) A mellékelt függelékben felsorolt útvonalak mindegyikén a megállapodásszerű járatok elsőrendű célja ésszerű kihasználási mutató mellett olyan kapacitás felkínálása, amely megfelel az említett járatokat fenntartó vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről származó vagy területére irányuló nemzetközi légiforgalom normális és ésszerűen előrelátható szükségleteinek.
(2) Az egyik Szerződő Fél által kijelölt vállalat vagy vállalatok az (1) bekezdésben megjelölt teljes kapacitás keretén belül kielégíthetik a mellékelt függelékben felsorolt útvonalakba eső harmadik állam területe és a másik Szerződő Fél területe közötti forgalom igényeit, figyelembe véve a helyi és regionális járatokat.


16. cikk

Valahányszor az ugyanazon útvonalon levő időszakos forgalomnövekedés azt indokolttá teszi, a kijelölt légiközlekedési vállalat a 15. cikkben említett kapacitáson felül többletkapacitást kínálhat fel, a Szerződő Felek légügyi hatóságának engedélyétől függően.

17. cikk

Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem kívánja felhasználni az egy vagy több útvonalon számára meghatározott szállítási kapacitás egy részét, vagy egészét, időlegesen átruházhatja a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatára a fel nem használt szállítási kapacitás egy részét vagy egészét.
Az a hatóság, amely jogainak egészét vagy egy részét átruházta, azt egy hónapos előzetes értesítéssel bármikor visszaveheti.
A meghatározott jogoknak az egyik Szerződő Fél által történő gyakorlása nem befolyásolhatja károsan azt a kapacitást, amelyet területe és harmadik országokban levő leszálló helyek közötti útvonalakon kínál fel.

18. cikk

(1) A díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, figyelembe véve különösen az üzemeltetés gazdaságosságát, az egyes járatok jellegzetességeit, valamint azokat a díjtételeket, amelyeket más, ugyanazon útvonal egészét vagy részét kiszolgáló vállalatok szednek.
(2) Az útvonal valamely közbenső állomásán a felvett vagy kirakott forgalomra alkalmazott díjtételek nem lehetnek alacsonyabbak, mint azok a díjtételek, amelyeket a Szerződő Fél vállalata a megfelelő útvonalszakaszon fenntartott helyi és regionális járatoknál alkalmaz.
(3) Az egyezmény függelékében felsorolt útvonalakon fenntartott megállapodásszerű járatokra alkalmazott díjtételeket a lehetőség szerint a kijelölt vállalatok közötti megegyezéssel kell megállapítani.
Ezek a vállalatok megállapodnak:
- vagy közvetlen megegyezéssel, harmadik ország olyan légiközlekedési vállalatával - ha van ilyen - történt tanácskozás után, amely ugyanazon útvonal egészét vagy egy részét kiszolgálja,
- vagy nemzetközi szervezetek által megállapított vagy ajánlott díjtételek alkalmazásával.
(4) Az ily módon megállapított díjtételeket jóváhagyás céljából a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni, tervezett életbeléptetésük előtt legalább harminc nappal; különleges esetben ez a határidő az említett hatóságok egyetértő hozzájárulásával lerövidíthető.
(5) Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok valamely díjtételben a (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően megállapodni nem tudnak, vagy ha a Szerződő Felek egyike a (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően elé terjesztett díjtétellel nem értene egyet, a Szerződő Felek légügyi hatóságának törekednie kell kielégítő rendezés elérésére.

19. cikk

Az egyezmény hatálybalépésétől kezdődően a Szerződő Felek légügyi hatóságának a lehető legésszerűbb időközönként kölcsönösen tájékoztatnia kell egymást a kijelölt vállalatnak a megállapodásszerű járatok fenntartása céljából nyújtott engedélyekről.
Ezek a tájékoztatások magukban foglalják különösen a nyújtott engedélyek másolatát, azok esetleges módosítását, valamint az összes csatolt okmányt.
A kijelölt vállalatok kötelesek a járatok megindítása előtt legalább harminc nappal értesíteni a Szerződő Felek légügyi hatóságát a menetrendekről, a frekvenciákról és az üzemeltetni kívánt légijárművek típusáról. Hasonlóképpen tájékoztatniok kell egymást minden esetleges későbbi módosításról.

20. cikk

Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága kérésre megküldi a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának a kijelölt vállalat minden olyan rendszeres vagy egyéb statisztikai adatait, amelyeket a 10. cikknek megfelelően megállapított útvonalakon az előbb említett Szerződő Fél kijelölt vállalata által felkínált kapacitás felülvizsgálata érdekében ésszerűen meg lehet kívánni. Ezeknek az adatoknak tartalmazniok kell a forgalom nagyságának, valamint kiindulási és rendeltetési helyeinek meghatározásához szükséges összes felvilágosítást.

21. cikk

A Szerződő Felek időről időre - legalább egyszer évenként - tanácskoznak annak érdekében, hogy megvizsgálják azokat a körülményeket, amelyek között a kijelölt vállalatok a jelen fejezet rendelkezéseit alkalmazzák, valamint biztosítsák érdekeik tiszteletben tartását. A tanácskozásokon a lebonyolított forgalom adatairól beszámolnak.

Értelmezés - Felülvizsgálat - Felmondás - Viták

22. cikk

Bármelyik Szerződő Fél bármikor kérheti, hogy az egyezmény értelmezése és alkalmazása céljából a két Szerződő Fél illetékes hatóságai tanácskozzanak.
Ezt a tanácskozást legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított harminc napon belül meg kell kezdeni.

23. cikk

(1) Ha az egyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja az egyezmény valamely rendelkezésének módosítását, bármikor diplomáciai úton kérheti, hogy a légügyi hatóságok ebben a tárgyban tanácskozzanak.
(2) A tanácskozásokat a kérés keltétől számított harminc napon belül - vagy a Szerződő Felek közös megállapodásával meghatározott hosszabb idő múlva - meg kell kezdeni.
(3) A (4) bekezdés rendelkezésének fenntartásával az egyezmény kiegészítését és módosítását a Szerződő Felek alkotmányos eljárásának megfelelően kell jóváhagyni, és azok a diplomáciai jegyzékváltással lépnek hatályba.
(4) A függelék kiegészítését és módosítását a Szerződő Felek légügyi hatósága közös megállapodással határozza meg és diplomáciai jegyzékváltással lépteti hatályba.

24. cikk

Bármelyik Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet az egyezmény felmondására irányuló szándékáról.
Ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezetnek is kell küldeni.
A felmondás az értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított tizenkét hónap elmúltával válik hatályossá, kivéve ha ezt az értesítést az említett időszak lejárta előtt közös megegyezéssel visszavonják.
Ha a Szerződő Fél a kapott értesítés vételét nem igazolja, az említett értesítést tizenöt nappal a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet székhelyéhez történt megérkezése után kézbesítettnek kell tekinteni.

Záró rendelkezések

25. cikk

A jelen egyezményt és függelékét, valamint az összes későbbi módosítást a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezetnél nyilvántartásba kell vétetni.

26. cikk

A jelen egyezmény attól a naptól számított egy hónappal lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy eleget tettek saját alkotmányos eljárásuknak.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik kijelöltek és kellően meghatalmaztak, a jelen egyezményt aláírták.
Készült két példányban, francia nyelven, Algírban, az 1970. évi november hó 19. napján.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1982. évi május hó 3. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1982. szeptember 1.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 163. § (3) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás