• Tartalom
Oldalmenü

1982. évi 16. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Jemeni Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1981. november hó 5. napján aláírt barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről2

1990.12.31.

(A szerződés megerősítő okiratait Adenben az 1982. évi május hó 19. napján cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1981. évi november hó 5. napján aláírt barátsági és együttműködési szerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


Barátsági és Együttműködési Szerződés a Magyar
Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság
között

A Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság
felismerve, hogy a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság között a testvéri barátság és együttműködés mindkét nép érdeke,
attól az óhajtól vezettetve, hogy megőrizzék és továbbfejlesszék a két nép forradalmi vívmányait az élet minden területén,
támogatva valamennyi haladó erő akcióegységét és együttműködését a békéért, a szabadságért, a függetlenségért és a társadalmi haladásért vívott harcban,
arra törekedve, hogy közös erőfeszítéssel hozzájáruljanak a nemzetközi béke és biztonság megóvásához,
hangsúlyozva az imperializmus, a gyarmatosítás, az újragyarmatosítás, a cionizmus és a faji megkülönböztetés minden formája elleni harc támogatását,
hangsúlyozva a két ország együttműködése elmélyítésének jelentőségét a tartós és az igazságos közel-keleti béke megteremtéséért,
újólag kinyilvánítva hűségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljaihoz és elveihez,
Barátsági és Együttműködési Szerződés kötését határozták el, melynek keretében az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek ünnepélyesen kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy a szuverenitás, a függetlenség, a területi sérthetetlenség, az egyenjogúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveinek tiszteletbentartása alapján tovább erősítik, mélyítik a két ország és a két nép szoros együttműködését és bővítik kapcsolataikat.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek fejlesztik politikai, gazdasági, műszaki-tudományos és kulturális együttműködésüket, megőrzik az e területeken elért vívmányaikat és szorgalmazni fogják a politikai és társadalmi szervezeteik, tudományos és kulturális intézményeik közvetlen kapcsolatait annak érdekében, hogy a két ország népe kölcsönösen jobban megismerje egymás életét, munkáját, tapasztalatait és eredményeit.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy bővítsék az együttműködést az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a természeti erőforrások kiaknázása, a szakemberképzés és a kereskedelmi kapcsolatok területén az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elve alapján.

4. cikk

A Magas Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket és kicserélik tapasztalataikat a tudomány és a technika, a művészetek, az irodalom, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádió, a televízió, a film és a sport területén.

5. cikk

A Magas Szerződő Felek továbbra is aktívan hozzájárulnak a békéért, a különböző társadalmi berendezkedésű országok közötti békés egymás mellett élésért és a nemzetközi biztonságért folytatott harchoz és erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi enyhülés folyamatának elmélyítése, visszafordíthatatlanná tétele és a világ valamennyi térségére való kiterjesztése érdekében.

6. cikk

A Magas Szerződő Felek fellépnek a hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósuló általános és teljes leszerelésért, beleértve a nukleáris leszerelést is, valamint az erőszaknak a nemzetközi kapcsolatokból való kiiktatása és az államok közötti vitás kérdések békés eszközökkel történő rendezése érdekében.

7. cikk

A Magyar Népköztársaság tiszteletben tartja a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság el nem kötelezett politikáját, amely fontos tényezője az imperializmus, a cionizmus és azok szövetségesei elleni küzdelemnek, valamint a népeknek a gyarmati uralom valamennyi formája alóli teljes felszabadításáért, a békéért és a világ országai közötti együttműködésért folyó harcnak.
A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság tiszteletben tartja a Magyar Népköztársaság elvi alapokon nyugvó szocialista külpolitikáját, amely fontos hozzájárulás Európa és a világ békéje megóvásának, a nemzetközi biztonság megszilárdításának és az enyhülés folyamata erősítésének ügyéhez.

8. cikk

A Magas Szerződő Felek következetesen harcolnak az imperializmus erői ellen, továbbá a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás, a fajüldözés végleges felszámolásáért.
A Magas Szerződő Felek tovább tevékenykednek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyarmati uralom alatt levő országok és népek függetlenségének biztosításáról szóló deklarációja maradéktalan végrehajtásáért és elismerik minden népnek azt a jogát, hogy maga dönthessen sorsáról, maga határozhassa meg országa politikai berendezkedését és társadalmi rendszerét.

9. cikk

A Magas Szerződő Felek teljes mértékben támogatják a közel-keleti válság átfogó rendezésére, a térség igazságos és állandó békéjének megvalósítására irányuló törekvéseket. E célból konzultációkat folytatnak és összehangolják álláspontjukat.

10. cikk

A Magas Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok demokratikus átalakítása érdekében és szolidárisak az új, igazságos és egyenlőségen alapuló nemzetközi gazdasági rend megteremtéséért folyó harccal.

11. cikk

A Szerződésben meghatározott célok elérése és politikai tevékenységük összehangolása érdekében a Magas Szerződő Felek időszakonként különböző szintű megbeszéléseket szerveznek, hogy véleménycserét folytassanak államaik kapcsolatainak fejlesztéséről és a kölcsönös érdeklődésükre számottartó nemzetközi kérdésekről. Abban az esetben, ha a békét zavaró vagy azt veszélyeztető helyzet alakul ki, a Magas Szerződő Felek azonnal kapcsolatba lépnek egymással és konzultációt folytatnak annak érdekében, hogy összehangolják a békét veszélyeztető helyzet megszüntetését, illetve a béke helyreállítását célzó erőfeszítéseiket.

12. cikk

A Magas Szerződő Felek ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem vesznek részt olyan szövetségben, akciókban vagy tevékenységben, amely másik Szerződő Fél ellen irányul.

13. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak nem ellentétesek az általuk korábban kötött nemzetközi megállapodások rendelkezéseivel és kötelezik magukat arra, hogy a jövőben sem kötnek olyan nemzetközi megállapodást, amely a jelen Szerződéssel összeegyeztethetetlen lenne.

14. cikk

A Szerződés bármely pontjának értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket a Magas Szerződő Felek a kölcsönös barátság, a megértés és a tisztelet szellemében közvetlen kétoldalú tárgyalásokon rendezik.

15. cikk

A Szerződést meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratoknak Adenben, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság fővárosában történő kicserélése napján lép hatályba.

16. cikk

A Szerződés hatályba lépésének napjától számított 20 évig marad érvényben, és további 5 éves időszakokra automatikusan hatályban marad mindaddig, amíg a Szerződő Felek egyike a Szerződés hatályának megszűnése előtt legalább egy évvel írásban ki nem nyilvánítja a Szerződés felbontására irányuló szándékát.
Készült Budapesten, 1981. november 5. napján két példányban, magyar és arab nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1982. évi május hó 19. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1982. július 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás