• Tartalom
Oldalmenü

1981. évi 28. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Mozambiki Népi Köztársaság között 1980. szeptember 24-én Maputóban aláírt Barátsági és Együttműködési szerződés kihirdetéséről2

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése 1981. szeptember 16-án Budapesten megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Mozambiki Népi Köztársaság között 1980. szeptember 24-én Maputóban aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„Barátsági és együttműködési szerződés
a Magyar Népköztársaság
és a Mozambiki Népi Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság és a Mozambiki Népi Köztársaság, a továbbiakban a Magas Szerződő Felek,
felismerve, hogy a magyar és a mozambiki nép között a Mozambik nemzeti felszabadításáért vívott fegyveres harc idején kialakult és a Mozambiki Népi Köztársaság függetlenségének létrejötte után megerősödött testvéri barátság és együttműködés továbbfejlesztése mindkét nép érdeke,
támaszkodva a Magyar Szocialista Munkáspárt és a FRELIMO Párt közötti, a marxizmus-leninizmus és a proletár internacionalizmus elveire épülő kapcsolatokra,
attól az óhajtól vezettetve, hogy megvédjék és továbbfejlesszék a két nép forradalmi vívmányait az élet minden területén,
azzal a szilárd elhatározással, hogy a két ország testvéri és baráti kapcsolatainak további mélyítésével és bővítésével cselekvően hozzájáruljanak a szocialista országok és a nemzeti felszabadítási mozgalmak közötti természetes szövetség erősítéséhez, a nemzetközi békéért és biztonságért, valamint a társadalmi haladásért küzdő erők egységének megszilárdításához,
méltatva a Mozambiki Népi Köztársaság elvi szocialista külpolitikáját és antiimperialista el nem kötelezettségi politikáját, amely fontos tényezője az Afrika igazi függetlenségéért, valamint a világbéke megóvásáért, a nemzetközi biztonság megszilárdításáért és a nemzetközi enyhülés folyamatának erősítéséért folyó harcnak,
értékelve a Magyar Népköztársaság elvi alapokon nyugvó szocialista külpolitikáját, amely fontos hozzájárulás Európa és a világ békéje megóvásának, a nemzetközi biztonság megszilárdításának és a nemzetközi enyhülés folyamata erősítésének ügyéhez,
arra törekedve, hogy hozzájáruljanak a világbéke és a nemzetközi biztonság megszilárdításához,
áthatva az imperializmus, a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás, a fajüldözés és a faji megkülönböztetés minden formája elleni harc eszméjétől,
újólag kinyilvánítva hűségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljaihoz és elveihez,
Barátsági és Együttműködési Szerződés kötését határozták el, amelynek keretében az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek ünnepélyesen kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy a szuverenitás tiszteletben tartása, a területi sérthetetlenség, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás és az egyenjogúság elvei alapján tovább erősítik, mélyítik és bővítik a két ország és nép közötti kapcsolatokat, fejlesztik politikai, gazdasági, műszaki-tudományos és kulturális együttműködésüket. Elősegítik a két ország politikai és társadalmi szervezetei, valamint kulturális és tudományos intézményei közötti közvetlen kapcsolatok ápolását. Együttműködnek a két nép társadalmi és gazdasági vívmányai megőrzésében és továbbfejlesztésében.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy bővítsék együttműködésüket az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a természeti erőforrások kiaknázása, a szakemberképzés, továbbá a gazdasági élet minden területén, hogy az egyenjogúság, a kölcsönös előnyök és a legnagyobb kedvezmény elvei alapján fejlesszék kereskedelmi kapcsolataikat és fokozzák a tapasztalatcserét az említett területeken.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket a tudomány és technika, a művészetek, az irodalom, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádió, a televízió, a film és a sport területén, elősegítve a két nép életének és eredményeinek kölcsönös megismertetését.

4. cikk

A Magas Szerződő Felek védelmi képességük fejlesztése érdekében tovább erősítik katonai együttműködésüket.

5. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy továbbra is olyan politikát folytatnak, amelynek célja a társadalmi haladás térhódítása számára kedvező feltételek teremtése, a világ népei közötti barátság és együttműködés erősítése. Minden erőfeszítést megtesznek a világbéke fenntartásáért, a nemzetközi biztonság megszilárdításáért, a nemzetközi enyhülés folyamatának erősítéséért, elmélyítéséért, visszafordíthatatlanná tételéért és a világ valamennyi térségére való kiterjesztéséért. Fellépnek a hatékony nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósuló általános és teljes leszerelésért, beleértve a nukleáris leszerelést is, támogatják az erőszak és az erőszakkal való fenyegetés kiiktatását a nemzetközi kapcsolatokból, a vitás nemzetközi kérdések békés rendezését célzó törekvéseket.

6. cikk

A Magas Szerződő Felek következetesen harcolnak az imperializmus erői ellen, továbbá a gyarmatosítás, az újgyarmatosítás. a fajüldözés és a faji megkülönböztetés minden formájának végleges felszámolásáért.
Síkraszállnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyarmati uralom alatt levő országok és népek függetlenségének megadásáról szóló deklarációja maradéktalan végrehajtásának biztosításáért. Elismerik minden népnek azt a jogát, hogy maga dönthessen sorsáról és maga határozhassa meg országa társadalmi, gazdasági fejlődésének útját és politikai berendezkedését.
Támogatják a nemzeti és társadalmi felszabadulásukért küzdő népek igazságos harcát és együttműködnek minden békeszerető erővel, e törekvéseik megvalósítása érdekében.

7. cikk

A Magas Szerződő Felek támogatják az egyenjogúság és demokratizmus alapjaira épülő új világgazdasági rend megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. Támogatják minden népnek a természeti erőforrásaival való szabad rendelkezésére vonatkozó jogának maradéktalan érvényesítését.

8. cikk

A Szerződésben meghatározott célok elérése, külpolitikai tevékenységük összehangolása érdekében a Magas Szerződő Felek időszakonként különböző szintű megbeszéléseket szerveznek, hogy véleménycserét és konzultációkat folytassanak a kölcsönös érdeklődésükre számot tartó nemzetközi kérdésekről és kölcsönösen tájékoztassák egymást ezekről a témákról.

9. cikk

Abban az esetben, ha a békét zavaró, vagy azt veszélyeztető helyzet alakul ki, a Magas Szerződő Felek azonnal kapcsolatba lépnek egymással annak érdekében, hogy összehangolják a békét veszélyeztető helyzet megszüntetését, illetve a béke helyreállítását célzó erőfeszítéseiket.

10. cikk

A Magas Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem csatlakoznak olyan szövetséghez, nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely a másik Magas Szerződő Fél ellen irányul.

11. cikk

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak nem ellentétesek az általuk korábban kötött nemzetközi megállapodások rendelkezéseivel és kötelezik magukat arra, hogy a jövőben sem kötnek olyan nemzetközi megállapodást, amely e Szerződéssel összeegyeztethetetlen lenne.

12. cikk

A Szerződés bármely pontjának értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket a Magas Szerződő Felek a barátság, a kölcsönös tisztelet és megértés szellemében közvetlen kétoldalú tárgyalásokon rendezik.

13. cikk

A Szerződést meg kell erősíteni. A Szerződés a megerősítő okirat kicserélése napján lép hatályba, amelyre Budapesten, a Magyar Népköztársaság fővárosában kerül sor.

14. cikk

A Szerződés hatályba lépésének napjától számított 20 évig marad hatályban. A Szerződés külön megállapodás nélkül hatályban marad újabb 5 éves időszakokra, amíg a Magas Szerződő Felek egyike a Szerződés hatályának megszűnése előtt legalább egy évvel írásban ki nem nyilvánítja a Szerződés felbontására irányuló szándékát.
Készült Maputóban, 1980. szeptember 24-én, két példányban, magyar és portugál nyelven, s mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1981. szeptember 16-tól kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1981. december 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás