• Tartalom
Oldalmenü

1981. évi 10. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait Rómában, 1981. évi február hó 11. napján cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményt e törvényerejű rendelettel hirdeti ki.

2. § Az egyezmény hivatalos, magyar nyelvű fordítása a következő:


„ Egyezmény
a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről
a Magyar Népköztársaság
és az Olasz Köztársaság között3

1-24. cikk

Jogsegély iránti kérelmek

25. cikk
(1)
(2) A kézbesítés és egyéb jogsegély iránti megkereséseket az Egyezmény nyelvén kell elkészíteni, vagy ehhez ezen a nyelven készült, a megkereső Fél hatósága által hitelesített fordítást kell csatolni.

26. cikk

Iratok kézbesítése

27. cikk

(1) Ha a kézbesítendő iratot a megkeresett bíróság nyelvén szerkesztették vagy ahhoz ezen a nyelven készült fordítást csatoltak, a megkeresett bíróság a kézbesítést saját jogszabályainak alkalmazásával teljesíti.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt eseteken kívül az iratot a címzettnek csak akkor kell kézbesíteni, ha az önként elfogadja.
(3) Az (1) bekezdésben említett fordításnak az egyik Szerződő Fél erre jogosult szerve vagy hites tolmácsa által készített fordításnak kell lennie.


28-35. cikk

A büntetőeljárás felajánlása

36. cikk

Ha az egyik Szerződő Állam állampolgára a másik Szerződő Állam területén olyan bűncselekményt követett el, amely mindkét Szerződő Államban bírósági úton büntetendő, az elkövetés helye szerinti állam a 24. cikkben meghatározott úton megkeresheti a másik Szerződő Államot, hogy a bűncselekmény miatti eljárás lefolytatását vegye át.

A büntetőeljárás lefolytatásának kötelezettsége

37. cikk

(1) A megkeresett Fél kötelezi magát arra, hogy amennyiben joghatósága van, saját igazságügyi hatóságaival büntetőeljárást folytathat le azokkal szemben, akik az előző cikkben említett bűncselekményt elkövették.
(2) A közlekedési bűncselekmények tényállási elemeinek a megkeresett Államban való elbírálásánál az elkövetés helyén hatályos közúti közlekedési szabályokat kell alapul venni; ebben az esetben a megkereső Félnek a kérelmet a cselekmény elkövetésétől, illetőleg az elkövető személyének ismertté válásától számított 60 napon belül kell elküldenie.

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresés

38. cikk

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell a tényállás rövid leírását, ehhez csatolni kell:
a) az eredeti ügyiratot, vagy annak hitelesített másolatát, illetőleg hitelesített fénymásolatát, valamint a bizonyítékul szolgálható tárgyakat;
b) tájékoztatás céljából azokat a jogszabályokat, amelyeket a megkereső államában az elkövetett bűncselekményre alkalmazni kell;
c) közlekedési bűncselekmények esetében ezen kívül a cselekmény elbírálásához szükséges közlekedési szabályokat is.

Tájékoztatás a büntetőeljárás eredményéről

39. cikk

(1) A megkeresett Állam a megkereső Államot a 24. cikkben meghatározott úton mielőbb értesíti a megkeresés alapján tett intézkedéseiről és a büntetőeljárás eredményéről, adott esetben a végleges határozat kiadmányának, hiteles másolatának vagy fénymásolatának csatolásával.
(2) A megkeresett Államnak vagy harmadik személynek a megküldött tárgyakra vonatkozó esetleges jogai érintetlenül maradnak. A megküldött ügyiratokat és tárgyakat mielőbb vissza kell küldeni.

Az elévülés félbeszakítása

40. cikk

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresés a megkeresett Államban félbeszakítja az elévülést. Az elévülés abban az időpontban szakad félbe, amikor a büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresést a megkeresett Államnak megküldik.

(Aláírások.)”

3. §4 E törvényerejű rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi március hó 13. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1981. június 10. Az Egyezményt az 1994: XIX. törvény 4. §-a (2) bekezdése — a 25. cikk (2) bekezdése, a 27. cikk (1)-(3) bekezdése , valamint a 36-40. cikkek kivételével — 1993. október 11. napjával hatályon kívül helyezte.

3

Az Egyezményt a 25. cikk (2), a 27. cikk (1)-(3) bekezdésének és a 36-40. cikkének kivételével az 1994: XIX. törvény 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 163. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás