• Tartalom
Oldalmenü

1980. évi 12. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges határátlépések szabályozásáról a Budapesten, 1979. évi február hó 6-án aláírt szerződés kihirdetéséről.1

2007.01.01.

(A megerősítési iratok cseréje Bécsben, az 1980. évi május hó 21. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges határátlépések szabályozásáról szóló Budapesten, az 1979. évi február hó 6-án aláírt szerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


Szerződés
a Magyar Népköztársaság
és az Osztrák Köztársaság között
a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges
határátlépések szabályozásáról

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke
attól az óhajtól vezettetve, hogy a határvidéken végzett vízgazdálkodási feladatok ellátásánál a szükséges határátlépést egyszerűsítsék,
elhatározták, hogy a határátlépések szabályozására szerződést kötnek és ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa:
Kukk István rendőr vezérőrnagyot,
az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke:
dr. Johann Josef Denglert, az Osztrák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Magyar Népköztársaságban,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Azoknak a személyeknek, akik az államhatárt a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött egyezményből adódó feladatok ellátása céljából lépik át, rendelkezniük kell az A, illetőleg a B Melléklet szerinti Határátlépési Igazolvánnyal (a továbbiakban: Igazolvány). Különleges esetekben engedélyezni kell azoknak a személyeknek a határátlépését is, akik a C, illetőleg a D Melléklet szerinti Névjegyzékben szerepelnek, amennyiben olyan személy kíséretében vannak, aki Igazolvánnyal rendelkezik.

2. cikk

(1) Az Igazolványt a Szerződő Felek illetékes központi hatóságai öt évig terjedhető érvényességgel állítják ki, és az érvényességi ideje további öt évre meghosszabbítható. Az Igazolvány kiállításához és érvényességi idejének meghosszabbításához a másik Szerződő Fél illetékes központi hatóságának láttamozása szükséges.
(2) Az Igazolvány kiállítása, érvényességi idejének meghosszabbítása, valamint láttamozása díj- és illetékmentes.
(3) A láttamozást indokolás nélkül meg lehet tagadni és a már megadott láttamozást bármikor vissza lehet vonni. Erről haladéktalanul értesíteni kell a másik Szerződő Félnek azt a hatóságát, amely az Igazolványt kiállította. Ebben az esetben a kiállító hatóság az Igazolványt bevonja.

3. cikk

(1) Az Igazolvány tulajdonosának joga van arra, hogy az 1. cikkben meghatározott feladatok ellátására az államhatárt bárhol átlépje és a másik Szerződő Fél felségterületén az államhatártól számított 200 méterig, különösen indokolt esetben pedig 6 kilométerig terjedhető mélységben tartózkodjék.
(2) Az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívüli határátlépés és a másik Szerződő Fél felségterületén való, ezt követő tartózkodás csak napkeltétől a sötétedés beálltáig történhet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a természeti csapás és az egyéb előre nem látható esemény miatt szükségessé váló határátlépésre.
(3) Az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívül tervezett határátlépésről a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát legalább 72 órával előbb tájékoztatni kell, megjelölve a határátlépés helyét, időpontját és célját, valamint a tervezett tevékenység megkezdésének és befejezésének előrelátható időpontját. Ez a hatóság a saját államának illetékes határőrizeti szervét kellő időben értesíti. Természeti csapás vagy más előre nem látható esemény miatt szükségessé váló határátlépésnél el lehet tekinteni az értesítési idő megtartásától.
(4) Az Igazolványt a tulajdonosa köteles a Szerződő Felek illetékes szerveinek felhívására ellenőrzés céljából bemutatni.
(5) Az Igazolvány elvesztését be kell jelenteni a kiállító hatóságnak, amely erről értesíti azt a hatóságot, amely az Igazolványt láttamozta. Az Igazolványnak a másik Szerződő Fél felségterületén való elvesztéséről ezen kívül értesíteni kell az illetékes határőrizeti szervet is.

4. cikk

Az Igazolvány tulajdonosa a személyi használatra szükséges élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, dohányárukat és a szokásos útiholmikat vám- és engedélymentesen magával viheti.

5. cikk

A Szerződő Felek kötelesek gondoskodni az Igazolvány tulajdonosának személyes védelméről és biztonságáról, valamint arról, hogy a magával vitt szolgálati felszerelésekkel és munkaeszközökkel korlátozás nélkül rendelkezhessen.

6. cikk

(1) A Névjegyzéket, amelyben legfeljebb 20 személy szerepelhet, Ausztriában a járási közigazgatási hatóságok, Magyarországon pedig a Határőrség kerületparancsnokságai állítják ki. Ezt olyan személyek számára állítják ki, akiket a munkálatokba csak alkalomszerűen vonnak be.
(2) A Névjegyzékben szereplő személyeknek a határ átlépéséhez rendelkezniük kell a személyazonosságuk megállapítására alkalmas hivatalos fényképes igazolvánnyal.
(3) A Névjegyzék kiállítása díj- és illetékmentes.
(4) A Névjegyzék egy példányát az első határátlépéskor át kell adni a másik Szerződő Fél határőrizeti szervének. A másik Szerződő Fél által kiállított Névjegyzékben feltüntetett személyek beléptetését indokolás nélkül meg lehet tagadni.
(5) A Névjegyzékben feltüntetett személyeknek a határátlépés és a másik Szerződő Fél felségterületén való tartózkodás tekintetében ugyanazok a jogai és a kötelezettségei, mint az Igazolvány tulajdonosának.

7. cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei és hatóságai az e Szerződésből adódó feladataik ellátása céljából közvetlenül érintkezhetnek egymással.
(2) Az e Szerződés 3. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítést adó vízügyi szervek elnevezésének kölcsönös közlése a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött Szerződés 12. cikke alapján létrehozott magyar-osztrák Vízügyi Vegyesbizottság útján történik.

8. cikk

(1) Ezt a Szerződést meg kell erősíteni. A megerősítő okiratok kicserélésére Bécsben kerül sor.
(2) E Szerződés a megerősítő okiratok kicserélését követő negyedik hónap első napján lép hatályba.
(3) E Szerződést diplomáciai úton írásban bármikor fel lehet mondani és a felmondást követő hat hónap elteltével hatályát veszti. Felmondás nélkül is hatályát veszti, ha a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról szóló 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény hatályát veszti.
Ennek hiteléül a Szerződő Felek Meghatalmazottai ezt a Szerződést aláírták és pecsétjükkel látták el.
Készült Budapesten, az 1979. évi február hó 6. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)


A melléklet
Anlage A

1. oldal
Seite 1

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
UNGARISCHE VOLKSREPUBLIK

állami címer
Staatswappen

HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY
GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges határátlépések szabályozásáról az 1979. évi február hó 6. napján kötött szerződés 1. cikke alapján.
gemass Artikel 1 des Vertrages zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der Republik Österreich über die Regelung des Grenzübertrittes bei der Erfüllung von wasserwirtschaftlichen Aufgaben vom 6. Februar 1979.
Szám:
Nr.: ..........
Mérete: 12 x 8 cm, háromrészes
Anyaga: karton
Színe: világoskék


***
2. oldal
Seite 2

...................
Családnév
Familienname

..................
Utónév
Vorname

..................
Születési hely és idő
Datum und Ort der Geburt

..................
Állampolgárság
Staatsbürgerschaft

..................
Tisztség
Funktion

..................
Állandó lakhely
Standiger Wohnort

***

3. oldal
Seite 3

Fénykép helye
Raum für Lichtbild

P. H.
L. S.

..................
Tulajdonos aláírása
Unterschrift des Inhabers

***

4. oldal
Seite 4

E Határátlépési Igazolvány tulajdonosa jogosult a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött egyezményből adódó feladatok ellátása céljából az államhatárt mindenhol átlépni és az Osztrák Köztársaság felségterületén az államhatártól számított 200 m, különösen indokolt esetben 6 km mélységig tartózkodni. Az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívüli határátlépés és ezt követően az Osztrák Köztársaság felségterületén való tartózkodás csak napkeltétől sötétedésig engedélyezett.

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben aus dem Vertrag zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der Republik Österreich über die Regelung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet die Staatsgrenze überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich in einer Entfernung bis zu 200 m von der Staatsgrenze, in besonders begründeten Fallen auch in einer Entfernung bis zu 6 km von der Staatsgrenze, aufzuhalten. Der Grenzübertritt ausserhalb eines für den Reiseverkehr zugelassenen Grenzüberganges und der anschliessende Aufenthalt auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich ist nur in der Zeit von Tagesanbruch bis zum Eintritt der Dunkelheit gestattet.

***

5. oldal
Seite 5

E Határátlépési Igazolvány érvényes .............-ig
Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ..............

Kiállító hatóság:
Ausstellungsbehörde:
........................

Kelt:
Ort und Datum:
........................

P. H
L. S.

..............
aláírás
Unterschrift

***

Láttamozó hatóság:
Vidierungsbehörde:
........................

Kelt:
Ort und Datum:
........................

P. H.
L. S.

..............
aláírás
Unterschrift

***

6. oldal
Seite 6

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva
Die Gültigkeitsdauer wird verlangert bis ....................-ig

Kiállító hatóság:
Ausstellungsbehörde: ...............

Kelt:
Ort und Datum: .....................

P. H.
L. S.

................
aláírás
Unterschrift

***

Láttamozó hatóság:
Vidierungsbehörde: .....................

Kelt:
Ort und Datum: .........................

P. H.
L. S.

.................
aláírás
Unterschrift

***


B melléklet
Anlage B

Seite 1
1. oldal

REPUBLIK ÖSTERREICH
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

Staatswappen
állami címer

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS
HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

gemass Artikel 1 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik über die Regelung des Grenzübertritts bei der Erfüllung von wasserwirtschaftlichen Aufgaben vom 6. Februar 1979.
az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges határátlépések szabályozásáról az 1979. évi február hó 6. napján kötött szerződés 1. cikke alapján.

Nr.:
Szám:

Format: 12 x 8 cm, dreiteilig
Material: Karton
Farbe: hellblau

***

Seite 2
2. oldal

.......................
Familienname
Családi név

.......................
Vorname
Utónév

.......................
Datum und Ort der Geburt
Születési hely és idő

.......................
Staatsbürgerschaft
Állampolgárság

.......................
Funktion
Tisztség

.......................
Standiger Wohnort
Állandó lakhely

***

Seite 3
3. oldal

Raum für Lichtbild
Fénykép helye

L. S.
P. H.

....................
Unterschrift des Inhabers
Tulajdonos aláírása

***

4. oldal
Seite 4

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben aus dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik über die Regelung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet die Staatsgrenze überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in einer Entfernung bis zu 200 m von der Staatsgrenze, in besonders begründeten Fallen auch in einer Entfernung bis zu 6 km von der Staatsgrenze, aufzuhalten. Der Grenzübertritt ausserhalb eines für den Reiseverkehr zugelassenen Grenzüberganges und der anschliessende Aufenthalt auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik ist nur in der Zeit von Tagesanbruch bis zum Eintritt der Dunkelheit gestattet.
E Határátlépési Igazolvány tulajdonosa jogosult az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött egyezményből adódó feladatok ellátása céljából az államhatárt mindenhol átlépni és a Magyar Népköztársaság felségterületén az államhatártól számított 200 m, különösen indokolt esetben 6 km mélységig tartózkodni. Az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívüli határátlépés és ezt követően a Magyar Népköztársaság felségterületén való tartózkodás csak napkeltétől sötétedésig engedélyezett.

***

Seite 5
5. oldal

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis
E Határátlépési Igazolvány érvényes ...................-ig

Ausstellungsbehörde:
Kiállító hatóság: ..................

Ort und Datum:
Kelt: ..................

L. S.
P. H.

.................
Unterschrift
aláírás

Vidierungsbehörde:
Láttamozó hatóság: ....................

Ort und Datum:
Kelt: .........................

L. S.
P. H.

................
Unterschrift
aláírás

***

Seite 6
6. oldal

Die Gültigkeitsdauer wird verlangert bis
Az érvényességi időtartam meghosszabbítva ..............-ig

Ausstellungsbehörde:
Kiállító hatóság: ..................

Ort und Datum:
Kelt: ..............

L. S.
P. H.

.................
Unterschrift
aláírás

***

Vidierungsbehörde:
Láttamozó hatóság: .................

Ort und Datum:
Kelt: ................

L. S.
P. H.

...............
Unterschrift
aláírás


C melléklet
Anlage C

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
UNGARISCHE VOLKSREPUBLIK

NÉVJEGYZÉK
NAMENSVERZEICHNIS

azokról a személyekről, akik jogosultak a magyar-osztrák államhatárt a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött egyezményből adódó feladatok ellátása céljából az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívül is ...............-tól/napján ...............-ig, a ............ sz. határjelnél átlépni és napkeltétől sötétedésig az Osztrák Köztársaság felségterületén az államhatártól számított 200 m, különösen indokolt esetben 6 km mélységig tartózkodni.

der Personen, die die ungarisch-österreichische Staatsgrenze zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben aus dem Vertrag zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der Republik Österreich über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet auch ausserhalb eines für den Reiseverkehr zugelassenen Grenzüberganges am/vom ............. bis ........... bei Grenzstein Nr. .......... überschreiten und sich in der Zeit von Tagesanbruch bis zum Eintritt der Dunkelheit auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich in einer Entfernung bis zu 200 m von der Staatsgrenze, in besonders begründeten Fallen auch in einer Entfernung bis zu 6 km von der Staatsgrenze, aufhalten dürfen.

------------------
S. sz. | Családi és utónév | Állampolgárság | Fényképpel ellátott hivatalos igazolvány típusa és száma
Nr. | Familien- und Vorname | Staatsbürgerschaft | Art und Nummer der amtlichen Lichtbildausweises
-----------------
1. ..............
2. ..............
3. ..............
20. .............

Kiállító hatóság: ....................
Ausstellungsbehörde: .................

Kelt: .....................
Ort und Datum: ............

P. H.
L. S.

...............
aláírás
Unterschrift


D melléklet
Anlage D

REPUBLIK ÖSTERREICH
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

NAMENSVERZEICHNIS
NÉVJEGYZÉK

der Personen, die die österreichische-ungarische Staatsgrenze zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben aus dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet auch ausserhalb eines für den Reiseverkehr zugelassenen Grenzüberganges am/vom ............... bis .........., bei Grezstein Nr. .............. überschreiten und sich in der Zeit von Tagesanbruch bis zum Eintritt der Dunkelheit auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in einer Entfernung bis zu 200 m, in besonders begründeten Fallen auch in einer Entfernung bis zu 6 km von der Staatsgrenze aufhalten dürfen.

azokról a személyekről, akik jogosultak az osztrák-magyar államhatárt az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról kötött egyezményből adódó feladatok ellátása céljából az utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen kívül is ................. napján .............-tól, ...........-ig, .......... sz. határjelnél átlépni és napkeltétől sötétedésig a Magyar Népköztársaság felségterületén az államhatártól számított 200 m, különösen indokolt esetben 6 km mélységig tartózkodni.


------------------
Nr. | Familien- und Vorname | Staatsbürgerschaft | Art und Nummer der amtlichen Lichtbildausweises
S. sz. | Családi és utónév | Állampolgárság | Fényképpel ellátott hivatalos igazolvány típusa és száma
-----------------
1. ..............
2. ..............
3. ..............
20. .............

Ausstellungsbehörde: .................
Kiállító hatóság: ....................

Ort und Datum: ............
Kelt: .....................

L. S.
P. H.

...............
Unterschrift
aláírás

3. §2 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1980. évi szeptember hó 1. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1980. július 7.

2

A 3. § a 2006: CIX. törvény 163. § (1) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás