• Tartalom
Oldalmenü

1979. évi 30. törvényerejű rendelet

a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok átadására és felhasználására vonatkozó, Moszkvában 1978. évi május 19-én kelt nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről1

1991.01.01.

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 megerősítő okiratának letétbe helyezése a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége3 Kormányánál 1979. évi március hó 20. napján megtörtént. Az Egyezmény 1979. évi augusztus 21. napján hatályba lépett.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok átadására és felhasználására vonatkozó, Moszkvában 1978. évi május 19-én kelt nemzetközi Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„ Egyezmény
a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok átadásáról
és felhasználásáról

A jelen Egyezményben résztvevő államok (továbbiakban: Szerződő Felek)
figyelembe véve, hogy a világűrt bárminemű megkülönböztetés nélkül, az egyenlőség alapján és a nemzetközi jognak megfelelően, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányát és a világűr - beleértve a holdat és más égitesteket - kutatása és felhasználása terén az államok tevékenységét szabályozó elvekről szóló Szerződést, minden állam szabadon felhasználhatja a Föld kozmikus távszondázásával kapcsolatos tevékenység megvalósítása érdekében;
abból kiindulva, hogy e tevékenység során tiszteletben kell tartani az államok szuverenitását és így azok elidegeníthetetlen jogát, hogy rendelkezzenek természeti erőforrásaikkal és az ilyen erőforrásokról szóló információkkal;
megerősítve, hogy a Föld kozmikus távszondázása terén folyó tevékenységnek és az e célból folytatott nemzetközi együttműködésnek az államok közötti béke és kölcsönös megértés erősítését kell elősegítenie, és gazdasági és tudományos fejlettségüktől függetlenül minden nép javára és érdekében kell megvalósulnia;
meggyőződve arról, hogy az államok tudományos és gazdasági tevékenysége érdekében a kozmikus eszközök újabb értékes információkat nyújthatnak a Föld természeti erőforrásainak kutatásához a geológia, a mező- és erdőgazdaság, a hidrológia, az oceanográfia, a geográfia, a kartográfia, a meteorológia területén, a környezet állapotának ellenőrzéséhez és más olyan kérdések megoldásához, melyek a Föld és a környező tér rendszeres kutatásával vannak összefüggésben;
eltökélve, hogy kedvező körülményeket és megfelelő műszaki és gazdasági előfeltételeket hozzanak létre a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok hatékony gyakorlati felhasználását szolgáló együttműködés kiszélesítéséhez
az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

A jelen Egyezményben
a) „a Föld kozmikus távszondázása” kifejezés jelentése: a szárazföld, az óceán és a Föld légköre és azok elemei által kibocsátott saját és visszavert sugárzás energetikai és polarizációs jellemzőinek különböző elektromágneses hullámsávokban való megfigyelése és mérése, amely elősegíti a valóságos természeti paraméterek és jelenségek, a Föld természeti erőforrásai, a környezet, továbbá az antropogén objektumok és képződmények helyének meghatározását, jellegének és ideiglenes változásainak rögzítését;
b) „a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok” kifejezés jelentése: a kozmikus objektumokban elhelyezett távadók által nyert elsődleges adatok és a telemetrikus csatornákon elektromágneses jelek vagy közvetlenül filmek vagy mágneses rögzítésű felvételek formájában továbbított adatok, valamint ebből az adathalmazból származó előzetesen feldolgozott adatok, amelyek felhasználhatók a további elemzéshez;
c) az „információ” kifejezés jelentése: az a végtermék, ami a kozmikus távszondázás útján nyert adatok feldolgozása, dekódolása és interpretációja elemző folyamatának - más forrásokból származó adatokkal és ismeretekkel összekapcsolt - eredménye;
d) „a Föld természeti erőforrásai” kifejezés jelentése: azok a természeti erőforrások, amelyek az emberiség létfenntartásához szükséges természetes feltételek összességének részét és az őt körülvevő természetes közeg legfontosabb komponenseit képezik, és a társadalmi termelés során azokat a társadalom anyagi és kulturális igényeinek kielégítése céljából használják fel.

II. cikk

A Szerződő Felek együttműködnek egymással a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok átadásában és felhasználásában.

III. cikk

Az említett adatok konkrét jegyzékét, műszaki jellemzőit, terjedelmét, átvételük időpontját és átadásuk feltételeit, továbbá az érdekelt Szerződő Feleknek azok feldolgozásában és tematikai interpretációjában való részvétele mértékét, az érdekelt Szerződő Felek közötti két- vagy sokoldalú megállapodások alapján határozzák meg.

IV. cikk

Az a Szerződő Fél, amelyik a másik Szerződő Fél területére vonatkozó, a Föld kozmikus távszondázása útján nyert, 50 méternél jobb felbontóképességű elsődleges adatokkal rendelkezik, azokat nem hozza nyilvánosságra és nem adja át senkinek azon Szerződő Fél egyértelműen kinyilvánított egyetértése nélkül, amelyhez tartoznak a szondázás alá eső területek, továbbá semmilyen módon nem használja fel azokat és bármely más adatot e Szerződő kárára.

V. cikk

Az a Szerződő Fél, amelyik a Föld kozmikus távszondázása útján nyert bármilyen adat dekódolása és tematikai interpretációja alapján információhoz jut egy másik Szerződő Fél természeti erőforrásairól vagy gazdasági potenciáljáról, nem hozza azt nyilvánosságra, és nem adja át senkinek azon Szerződő Fél egyértelműen kinyilvánított egyetértése nélkül, amelyhez tartoznak a szondázás alá eső területek és természeti erőforrások, továbbá semmilyen módon nem használja fel azt, és bármely más információt a Szerződő Fél kárára.

VI. cikk

A Szerződő Felek felelősséget viselnek a Föld kozmikus távszondázása útján nyert, más Szerződő Felek területeire vonatkozó adatok felhasználásával kapcsolatos nemzetközi tevékenységükért.

VII. cikk

A Szerződő Felek - két- vagy sokoldalú megállapodások alapján - együttműködnek a Föld kozmikus távszondázási módszereinek fejlesztésében és tökéletesítésében, a mérések elvégzéséhez, a nyert adatok feldolgozásához és tematikai interpretációjához szükséges technikai eszközök létrehozásában, továbbá a megfelelő szakértők felkészítésében a korszerű kozmikus eszközök és a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok lehető leggyorsabb és leghatékonyabb gyakorlati felhasználása érdekében.

VIII. cikk

1. A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtása során esetleg felmerülő kérdéseket az egymás iránti kölcsönös tisztelet szellemében, tárgyalások és konzultációk útján oldják meg.
2. A jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban esetleg felmerülő kérdések megoldása végett, szükség szerint, az érdekelt Szerződő Felek megegyezése alapján sor kerülhet e Szerződő Felek képviselőinek értekezleteire.

IX. cikk

Bármelyik Szerződő Fél javasolhatja a jelen Egyezmény módosítását. A módosítások minden egyes Szerződő Félre nézve - amely azokat elfogadta - a Szerződő Felek kétharmada által történő jóváhagyásuk után lépnek hatályba. A hatálybalépett módosítás a többi Szerződő Félre nézve e módosítás általuk történő elfogadása után válik kötelezővé.

X. cikk

1. A jelen Egyezmény az aláíró államok által törvényeiknek megfelelően kerül jóváhagyásra. Az Egyezmény öt kormány - beleértve az Egyezmény letéteményes kormányát - megerősítő okiratainak letétbe helyezése után lép hatályba.
Azon Szerződő Felekre nézve, amelyek megerősítő okiratukat az Egyezmény hatálybalépését követően helyezik letétbe, az Egyezmény a megerősítő okirat letétbe helyezése napján lép hatályba.
2. A jelen Egyezmény öt évig marad érvényben.
Azokra a Szerződő Felekre nézve, amelyek az említett ötéves határidő és az azt követő ötéves időszakok lejárta előtt hat hónappal korábban nem lépnek vissza az Egyezményben való részvételtől, az Egyezmény hatályban marad a mindenkori következő öt évre.

XI. cikk

1. A jelen Egyezményhez csatlakozhatnak más olyan államok, amelyek osztják ezen Egyezmény céljait és elveit. A csatlakozásról szóló okmányokat átadják az Egyezmény letéteményesének.
2. Új állam csatlakozása a csatlakozásról szóló okmánynak a letéteményes által történő kézhezvétele napjától számított 30 nap elteltével tekinthető hatályosnak, amiről a letéteményes késedelem nélkül értesít minden Szerződő Felet.

XII. cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a jelen Egyezményben való részvételét, értesítve erről az Egyezmény letéteményesét. Az Egyezményben való részvétel felmondása a felmondásról szóló bejelentésnek a letéteményes által való kézhezvétele napjától számított 12 hónap elteltével lép hatályba.
2. Az Egyezményben való részvétel felmondása nem érinti a Szerződő Felek együttműködő szervezeteinek olyan kötelezettségeit, amelyek az általuk megkötött munkamegállapodásokból vagy magánjogi szerződésekből fakadnak.

XIII. cikk

1. A jelen Egyezményt a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormányánál helyezik letétbe, amely a letéteményes funkcióját ellátja.
2. A letéteményes valamennyi Szerződő Félnek megküldi a jelen Egyezmény hitelesített másolatait, valamint értesíti azokat a hozzá beérkezett összes bejelentésről.
3. A jelen Egyezményt az ENSZ Alapokmány 102. cikkének megfelelően a letéteményes bejegyezteti.

XIV. cikk

A jelen Egyezmény négy példányban: orosz, angol, francia és spanyol nyelven készült, valamennyi szöveg egyaránt hiteles.
Készült Moszkvában, 1978. év május 19. napján.

(Aláírások.)”

3. § E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1979. év augusztus 21. napjától kell alkalmazni.

1

A kihirdetés napja: 1979. december 14.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

3

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás