• Tartalom
Oldalmenü

1979. évi 21. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1978. évi július hó 10. napján aláírt, az egészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1979. év május hó 29. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1978. évi július hó 10. napján aláírt, az egészségügy területén való együttműködésről szóló egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:


„ Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az
Osztrák Köztársaság között
az egészségügy területén való együttműködésről

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam közötti együttműködést az egészségügy területén is szorgalmazzák és
annak tudatában, hogy ez az együttműködés a két állam közötti jószomszédi kapcsolatok megszilárdítását is szolgálja,
elhatározták, hogy az alábbi Egyezményt kötik:

1. cikk

A Szerződő Felek fejlesztik és előmozdítják az együttműködést az egészségügy és az orvostudomány területén.

2. cikk

Az egészségügy és az orvostudomány területén az együttműködés fejlesztése és előmozdítása elsősorban az alábbiak útján történik:
tapasztalatcsere
- az egészségügy irányítása, tervezése és szervezése,
- a lakosság egészségügyi ellátása,
- a környezet-egészségügy, valamint
- az orvostudomány és az egészségügy területén dolgozó szakemberek képzése, illetve továbbképzése terén,
tájékoztatáscsere
- az egészségügyre vonatkozó törvényekről, előírásokról és irányelvekről,
- az egészségügyi helyzetet lényegesen befolyásoló megbetegedésekről, mindenekelőtt a fertőző megbetegedésekről, valamint
szakfolyóiratok és kiadványok cseréje.

3. cikk

A Szerződő Felek szorgalmazzák
- intézményeik és szakembereik együttműködését az egészségügy és az orvostudomány területén,
- az orvostudományi társaságok együttműködését,
- szakemberek cseréjét szakmai továbbképzés céljából,
- szakértők kölcsönös részvételét az őket érintő szakmai rendezvényeken.

4. cikk

Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáért
a Magyar Népköztársaságban
az egészségügyi miniszter
az Osztrák Köztársaságban
az illetékes szövetségi miniszterek
a felelősek.
Ennek az Egyezménynek végrehajtására mindenkor kétéves időtartamra érvényes munkatervekben kell megállapodni.
Ezekben a munkatervekben - figyelembe véve a kölcsönösséget és mindkét Fél hasznát - pontosan meg kell állapodni a szakemberek cseréjéről, annak volumenéről, a tartózkodás időtartamáról, a vendéglátó országban történő fogadás feltételeiről - mindenekelőtt a pénzügyi feltételekről - beleértve a sürgős orvosi ellátás biztosítását.
A munkatervek előkészítésére és annak végrehajtása során szerzett tapasztalatok kicserélésére, valamint az egészségügy területén felmerülő, mindkét államot érintő kérdések megvitatására az Egészségügyi Minisztérium és a Szövetségi Egészségügyi és Környezetvédelmi Minisztérium szakértői rendszeresen összeülnek, felváltva a két Szerződő Fél területének egyikén, mégpedig először Bécsben.

5. cikk

Ezt az Egyezményt öt évre kötik. Érvényessége mindenkor további öt évvel meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek egyike ezt az Egyezményt legkésőbb hat hónappal a határidő lejárta előtt írásban, diplomáciai úton nem mondja fel.
Ez az Egyezmény hatvan nappal azon jegyzékek diplomáciai úton történő kicserélése után lép hatályba, amelyekben a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a megerősítés megtörténtéről.
Készült Budapesten, 1978. július 10-én két-két eredeti példányban, magyar és német nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)”

3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi július hó 28. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2)4 Az egyezmény végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1979. október 19.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 162. § (3) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás