• Tartalom
Oldalmenü

1978. évi 26. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1976. évi június hó 21. napján aláírt, az 1968. évi magyar–török közúti fuvarozási megállapodás módosításának kihirdetéséről2

2007.01.01.

(A módosító megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi július hó 18. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság kormánya és a Török Köztársaság kormánya között Budapesten 1976. évi június hó 21. napján aláírt, az - 1969. évi 29. törvényerejű rendelettel kihirdetett - 1968. évi magyar-török közúti fuvarozási megállapodás módosítását e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A módosító megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Török Köztársaság kormánya között az 1968. évi szeptember hó 14. napján Budapesten kötött nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás módosításáról

A Magyar Népköztársaság kormánya és a Török Köztársaság kormánya a következő módosításokban állapodtak meg:

1. Cikk

A megállapodás 6., 9. és 18. Cikke a következő:

A)6. Cikk
Minden, a két ország között és azok területén át fuvardíj vagy más ellenszolgáltatás fejében, valamint a saját számlára végzett árufuvarozás - a 7. Cikkben felsoroltak kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.”

B)9. Cikk
1. Az engedélyeket a gépjárművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a nevében azoknak a kontingenseknek a keretén belül, amelyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai évenként közösen állapítanak meg.
2. Mindkét ország illetékes hatóságai a jelen megállapodás alapján végzett fuvarozások céljára megfelelő mennyiségű engedély-űrlapot adnak át egymásnak.
3. A 8. Cikkben említett engedély birtokában bármelyik ország fuvarozójának szabad:
a) árukat fuvarozni a másik ország területén levő bármely pontra vagy területén át;
b) a másik ország területére történő fuvarozás után visszáruként azon a területen árut felvenni abba az országba történő fuvarozás céljára, ahol székhelye van.
4. Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett járművekkel nem végezhetnek árufuvarozást a másik Szerződő Fél területéről harmadik országba és visszafelé, kivéve, ha a másik Szerződő Fél illetékes hatósága erre külön engedélyt ad.”

C)18. Cikk
1. A jelen megállapodás keretében személyfuvarozást végző járművek és ezen járművek üresfutása kölcsönösen mentesülnek a másik Szerződő Fél területén a vonatkozó fuvarozási tevékenység után vagy a gépjármű birtoklásának jogáért, illetve az utak használatáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.
2. A két Szerződő Fél területe között árufuvarozást végző járművek és ezen járművek üresfutása mentesülnek a másik Szerződő Fél területén a vonatkozó fuvarozási tevékenység után vagy a gépjármű birtoklásának jogáért, illetve az utak használatáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.
3. A másik Szerződő Fél területén át árufuvarozást végző járművek és ezen járművek üresfutása a vonatkozó fuvarozási tevékenység után és az utak fenntartásával, illetve javításával járó költségek fedezésére fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alá esnek, beleértve a másik Szerződő Fél nemzeti jogszabályai szerint megengedhető legnagyobb súlyokat meghaladó járművek után fizetendő díjakat.”

2. Cikk

Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást, hogy a hatályba lépés érdekében megkívánt alkotmányjogi követelményeknek eleget tettek és azt ideiglenesen 1976. június 28-tól alkalmazzák.
Készült Budapesten, az 1976. évi június hó 21. napján, két eredeti példányban, angol nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi július hó 18. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1978. november 29. A törvényerejű rendeletet a 2020: XI. törvény 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttal.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 162. § (2) bekezdésének k) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás