• Tartalom
Oldalmenü

1978. évi 24. törvényerejű rendelet

az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet jogképességéről, kiváltságairól és mentességéről szóló, Berlinben, az 1976. évi szeptember hó 20. napján kelt megállapodás kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 megerősítő okiratának letétbe helyezése a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége3 Kormányánál az 1977. évi október hó 5. napján megtörtént. A megállapodás a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1978. évi április hó 17. napján lépett hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet jogképességéről, kiváltságairól és mentességéről szóló, Berlinben, az 1976. évi szeptember hó 20. napján kelt megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Megállapodás
az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet
jogképességéről, kiváltságairól és mentességéről

A Szerződő Felek
az 1971. november 15-én Moszkvában aláírt, az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodásnak megfelelően,
felismerve az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet tevékenységéhez szükséges legjobb feltételeknek - a jelen Megállapodásban részt vevő államok területén történő - megteremtéséhez fűződő kölcsönös érdekeket,
a jelen Megállapodás megkötését határozták el.

1. cikk

A jelen Megállapodásban:
a) „INTERSZPUTNYIK” - az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet;
b) „INTERSZPUTNYIK”-ról szóló Megállapodás - az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás, amelyet 1971. november 15-én Moszkvában írtak alá;
c) „képviselők” - az INTERSZPUTNYIK tagjainak tanácsképviselői a Tanács ülésszakain részt vevő küldöttségek tagjai, a Revíziós Bizottság tagjai, az INTERSZPUTNYIK által rendezendő értekezleteken részt vevő küldöttségek vezetői és tagjai, valamint az említett küldöttségek tanácsadói és szakértői;
d) „tisztségviselők” - a vezérigazgató és helyettese, valamint az Igazgatóságnak az INTERSZPUTNYIK-ról szóló Megállapodás 13. cikkében előirányzott személyi állománycsoportokba tartozó munkatársak, amely állománycsoportokat az INTERSZPUTNYIK Tanácsa határozza meg a jelen Megállapodás 4. cikke 1. pontjának megfelelően.

2. cikk

1. Az INTERSZPUTNYIK - az INTERSZPUTNYIK-ról szóló Megállapodás 8. cikkének megfelelően - jogi személy, fel van hatalmazva szerződések kötésére, javak szerzésére, bérletére és elidegenítésére, eljárásjogi tevékenység kifejtésére.
2. Az INTERSZPUTNYIK helyiségei sérthetetlenek. Javai, vagyontárgyai és okiratai - azok helyétől függetlenül - az államigazgatási és bírósági beavatkozás bármely formájával szemben mentességet élveznek, kivéve, ha valamely meghatározott esetben az INTERSZPUTNYIK Tanácsa a mentességről lemond.
3. Az INTERSZPUTNYIK mentes mind az állami, mind a helyi egyenes adók és illetékek fizetése alól. Ez a mentesség a közműszolgáltatásokért és a hasonló egyéb szolgáltatásokért járó díjakra nem vonatkozik.
4. Az INTERSZPUTNYIK a hivatalos használatra szolgáló tárgyak behozatalakor és kivitelekor mentes a vámfizetések és a vámkorlátozások alól.

3. cikk

1. A képviselők részére szolgálati kötelezettségeiknek a jelen Megállapodásban részt vevő államok területén történő teljesítése során a következő kiváltságokat és mentességeket biztosítják;
a) a letartóztatás vagy őrizetbevétel és a bírói joghatóság alóli mentesség mindazon cselekmények tekintetében, amelyeket képviselői minőségükben hajtanak végre;
b) a hivatalos levelezés és okiratok sérthetetlensége;
c) mentesség a személyes kötelezettségek, valamint az egyenes adók és illetékek alól a kiküldő állam által folyósított illetmények vonatkozásában;
d) személyes poggyászukra vonatkozólag ugyanolyan vámkedvezményeket élveznek, mint az illető államban a diplomáciai képviseletek tagjai.
2. Az INTERSZPUTNYIK tagjainak tanácsképviselői a jelen cikk 1. pontjában felsorolt kiváltságokon és mentességeken kívül az illető államban a diplomáciai képviselők részére biztosított egyéb kiváltságokat és mentességeket is élvezik, az illető állam illetékes szerveinek hozzájárulásával.
A jelen pontban foglalt rendelkezés a megfelelő esetekben az INTERSZPUTNYIK tagjai tanácsképviselőinek velük közös háztartásban élő családtagjaira is vonatkozik.
3. A jelen cikkben meghatározott kiváltságokat és mentességeket a felsorolt személyek részére kizárólag szolgálati érdekből biztosítják. Minden Szerződő Félnek joga és kötelessége lemondani képviselőjének mentességéről minden olyan esetben, amikor megítélése szerint a mentesség akadályozza az igazságszolgáltatás munkáját, és le lehet mondani a mentességéről azon célok megsértése nélkül, amelyeknek érdekében ezt biztosították.
4. A képviselők mentesek a bejelentkezési kötelezettség alól.
5. A jelen cikkben foglaltak nem vonatkoznak az állam szervei és azon képviselők közötti kapcsolatokra, akik ezen állam polgárai vagy állandó jelleggel ezen állam területén laknak.

4. Cikk

1. Az INTERSZPUTNYIK Tanácsa a vezérigazgató előterjesztésére megállapítja azokat a tisztségviselői állománycsoportokat, amelyekre a jelen cikk rendelkezései vonatkoznak. E tisztségviselők nevét a vezérigazgató rendszeres időközökben közli az INTERSZPUTNYIK valamennyi tagjával.
2. A jelen Megállapodásban részt vevő államok területén a tisztségviselők:
a) bírói vagy államigazgatási úton nem vonhatók felelősségre mindazon cselekmények esetében, amelyeket tisztségviselői minőségükben hajtanak végre;
b) mentesülnek a személyes kötelezettségek alól;
c) mentesülnek az egyenes adók és az illetékek alól az INTERSZPUTNYIK által folyósított illetmények vonatkozásában;
d) mentesülnek a vámfizetés alól személyes használati tárgyaik, valamint az INTERSZPUTNYIK székhelyének országába való első beutazáskor bevitt berendezési tárgyaik tekintetében, továbbá mentesülnek az ebből az országból való kiutazáskor az említett tárgyak kivitelének engedélyeztetése alól.
A tisztségviselők által bevitt tárgyak az INTERSZPUTNYIK székhelye szerinti országban érvényes szabályoknak megfelelően idegeníthetők el.
A jelen pont b) és d) alpontjában foglaltak megfelelő esetekben a tisztségviselőkkel közös háztartásban élő családtagokra is vonatkoznak.
3. A vezérigazgató és helyettese a jelen cikk 2. pontjában meghatározott kiváltságokon és mentességeken kívül az illető államban a diplomáciai képviselők részére biztosított kiváltságokat és mentességeket is élvezi az illető állam illetékes szerveinek hozzájárulásával.
4. A jelen cikkben meghatározott kiváltságokat és mentességeket a tisztségviselők részére kizárólag az INTERSZPUTNYIK és e személyek szolgálati tevékenységének független ellátása érdekében biztosítják.
A vezérigazgatónak joga és kötelessége lemondani bármelyik, a jelen cikk 1. pontjában említett tisztségviselő részére biztosított mentességről azokban az esetekben, amikor megítélése szerint a mentesség akadályozza az igazságszolgáltatás munkáját, és le lehet mondani a mentességről az INTERSZPUTNYIK érdekeinek megsértése nélkül. A vezérigazgató és helyettese esetében ez a jog és kötelesség az INTERSZPUTNYIK Tanácsára hárul.
5. A jelen cikk 2. pontjában foglaltak nem vonatkoznak az állam szervei és azon tisztségviselők közötti kapcsolatokra, akik ezen állam polgárai, vagy állandó jelleggel ezen állam területén laknak.

5. cikk

1. A jelen Megállapodásban részt vevő államok illetékes szervei az ezen államokban érvényes rendnek megfelelően segítséget nyújtanak az INTERSZPUTNYIK-nak, a tisztségviselőknek és megfelelő esetekben a képviselőknek a hivatali és lakóhelyiségek megszerzése, a hivatali helyiségek felszerelése, valamint az orvosi ellátás, továbbá más szociális és közszolgáltatások biztosítása terén.
2. Az INTERSZPUTNYIK a jelen Megállapodásban részt vevő államok területén legalább olyan kedvező elbánásban részesül a nemzetközi távbeszélő-, távíró- és postai szolgáltatások elsőbbsége és díjszabása terén, mint amilyet az illető államban diplomáciai képviseletek élveznek.
Az INTERSZPUTNYIK részére a díjtalan postai, távíró- és távbeszélő-szolgáltatás a Szerződő Felek postaigazgatásainak hozzájárulásával biztosítható.

6. cikk

A jelen Megállapodásban meghatározott, kiváltságokat és mentességeket élvező személyek kötelesek tiszteletben tartani azon államok törvényeit, amelyeknek területén az INTERSZPUTNYIK tevékenységével kapcsolatos szolgálati kötelezettségeiknek eleget tesznek.

7. cikk

1. A jelen Megállapodást az INTERSZPUTNYIK valamennyi tagja aláírhatja, és azt meg kell erősíteni.
2. A megerősítő okiratokat megőrzés céljából a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormányának kell átadni, amely a jelen Megállapodás letéteményesének teendőit ellátja.
3. A jelen Megállapodás hat megerősítő okiratnak a letéteményes kormánynak történő átadása után lép hatályba.
4. Az INTERSZPUTNYIK bármely olyan tagja csatlakozhat a jelen Megállapodáshoz, amely ezt nem írta alá. A csatlakozási okiratokat a jelen Megállapodás letéteményes kormányához kell eljuttatni.
5. Azon államok tekintetében, amelyek a megerősítő, illetőleg a csatlakozási okiratokat a jelen Megállapodás hatálybalépése után helyezték letétbe, a Megállapodás az említett okiratok letétbehelyezésének napján lép hatályba.
6. A jelen Megállapodást az INTERSZPUTNYIK-ról szóló Megállapodás tartamára kötötték.
A Megállapodást fel lehet mondani. A felmondás az azt bejelentő állam tekintetében a felmondási nyilatkozat letéteményes kormánynak történt átadása napjától számított hat hónap leteltével lép hatályba.
7. A jelen Megállapodás letéteményes kormánya minden Szerződő Felet tájékoztat az egyes aláírások időpontjáról, az egyes megerősítő és csatlakozási okiratok letétbehelyezésének időpontjáról, valamint a Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról és a hozzá beérkezett minden értesítésről.
8. A jelen Megállapodást a letéteményes kormány az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. cikkének megfelelően bejegyezteti.
9. A jelen Megállapodás eredeti példányát, amelynek angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles, megőrzés céljából a letéteményes kormánynak adják át, amely a Megállapodás hitelesített másolatát megküldi valamennyi Szerződő Fél részére.
A fentiek hiteléül az erre kellőképpen felhatalmazott alulírottak a jelen Megállapodást írták alá.
Kelt Berlinben, 1976. szeptember 20-án.

(Aláírások.)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi április hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2)4 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1978. november 29. Lásd még az 1972: 23. törvényerejű rendeletet, az 57/1979. (I. 26.) Korm. rendeletet és a 1983. évi 13. nemzetközi szerződést.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

3

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 162. § (2) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás