• Tartalom
Oldalmenü

1978. évi 13. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Szövetségi Katonai Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(A megerősítésről szóló jegyzékváltás 1978. évi február hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Szövetségi Katonai Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légijáratokról szóló Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„ Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Nigériai Szövetségi Köztársaság
Szövetségi Katonai Kormánya között
a területeik közötti és azon túli
légijáratok tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Szövetségi Katonai Kormánya,
figyelembe véve, hogy a Magyar Népköztársaság és a Nigériai Szövetségi Köztársaság a Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott nemzetközi polgári repülési egyezmény részesei,
attól az óhajtól vezérelve, hogy az említett egyezmény kiegészítéseképpen a területeik között, valamint azon túl fenntartandó légijáratok céljából Egyezményt kössenek,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Meghatározások

A jelen Egyezmény és a hozzá tartozó függelékek alkalmazása szempontjából - kivéve ha a szöveg másként rendelkezik -
a) Chicagói egyezmény: a Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott nemzetközi polgári repülési egyezmény és ezen egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi függeléke és a 90. és 94. cikkeinek megfelelő minden módosítása olyan mértékben, ahogyan mindkét Szerződő Fél elfogadta ezeket a függelékeket és módosításokat;
b) légügyi hatóság:
- a Magyar Népköztársaság vonatkozásában a polgári repülés ügyeiért felelős közlekedés- és postaügyi miniszter és bármely személy vagy szerv, amelyet az említett közlekedés- és postaügyi miniszter jelenlegi teendőinek, vagy hasonló teendők ellátásával megbíznak;
- a Nigériai Szövetségi Köztársaság vonatkozásában a polgári repülés ügyeiért felelős kormánybiztos és bármely személy vagy szerv, amelyet az említett kormánybiztos jelenlegi teendőinek, vagy hasonló teendők ellátásával megbíznak;
c) kijelölt légiközlekedési vállalat: olyan légiközlekedési vállalat, amelyet az Egyezmény 3. cikke rendelkezéseinek megfelelően kijelöltek és engedélyeztek;
d) terület: az állam felségjoga vagy védnöksége alá tartozó földterület és parti víz;
e) „légijárat”, „nemzetközi légijárat”, „légiútvonal” és „leszállás nem-kereskedelmi célból” kifejezések értelme megfelel a Chicagói egyezmény 96. cikkében meghatározottaknak;
f) „légijármű felszerelés”, „légijármű készlet” és „pótalkatrészek” kifejezések értelme megfelel a Chicagói egyezmény 9. függelékében meghatározottaknak.

2. cikk

A kijelölt légiközlekedési vállalatok jogai
és kiváltságai

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Egyezményben meghatározott jogokat a jelen Egyezmény mellékletét képező Útvonaltáblázat megfelelő részében meghatározott útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légijáratok létesítése céljából. Az ilyen járatok és útvonalak a továbbiakban „megállapodásszerű járatok” és „meghatározott útvonalak”.
Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a meghatározott útvonalakon a megállapodásszerű járatok fenntartása során a következő jogokat élvezi:
a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülését;
b) az említett területen nem-kereskedelmi célú leszállást;
c) az említett területen - az Egyezmény Útvonaltáblázatában meghatározott pontokon, a másik Szerződő Fél területéről érkező vagy oda irányuló nemzetközi forgalomban - utasok, áru és posta felvétele vagy kirakása céljából történő leszállást.
(2) E cikk (1) bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető akként, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult lenne a másik Szerződő Fél területén e terület másik pontjára történő fuvarozás céljából utasokat, árut vagy postát felvenni.

3. cikk

A légiközlekedési vállalatok kijelölése

(1) Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli értesítéssel, a megállapodásszerű járatok meghatározott útvonalakon történő fenntartása céljából egy-egy légiközlekedési vállalatot jelölhet ki.
(2) Az értesítés kézbesítését követően a Szerződő Fél a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt - a jelen cikk (3) és (4) bekezdése rendelkezéseitől függően - késedelem nélkül megadja.
(3) A Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatától annak igazolását, hogy képes eleget tenni a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott azoknak a feltételeknek, amelyeket a légügyi hatóság a nemzetközi légijáratok fenntartásával kapcsolatban rendszeresen és ésszerűen alkalmaz a Chicagói egyezmény rendelkezéseivel összhangban.
(4) A Szerződő Fél légügyi hatósága jogosult a jelen cikk (2) bekezdésében említett üzemeltetési engedélyben a kijelölt légiközlekedési vállalat számára a 2. cikkben meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban feltételeket szabni, vagy az üzemeltetési engedély megadását megtagadni, ha nem győződött meg arról, hogy e légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van.
(5) A kijelölt légiközlekedési vállalat az üzemeltetési engedély kiadása után a megállapodásszerű járatot belátása szerint bármikor megindíthatja, feltéve, hogy a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően kialakított díjtételek e járat vonatkozásában hatályba léptek.

4. cikk

Bizonyítványok érvényessége

(1) Az egyik Szerződő Fél által kiállított, érvényesített és még érvényben levő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el a csatolt függelékben meghatározott légiútvonalakon való üzemeltetés céljából.
(2) Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának azt a jogot, hogy a saját területe felett az említett légiútvonalakon való üzemeltetés céljából ne ismerje el saját állampolgárai részére a másik Szerződő Fél által kiállított szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket.

5. cikk

Jogok visszavonása és felfüggesztése

(1) Mindkét Szerződő Fél jogosult arra, hogy a 2. cikkben meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlásával kapcsolatban külön feltételeket szabjon, vagy e jogok gyakorlását felfüggessze, vagy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, ha
a) kétsége támad afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége vagy tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van;
b) a légiközlekedési vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait vagy rendelkezéseit nem tartja meg;
c) a légiközlekedési vállalat a megállapodásszerű járatok fenntartásával kapcsolatban az Egyezmény rendelkezéseit megsérti.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogok csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók, kivéve ha a jogszabályok vagy egyéb rendelkezések további megsértésének megakadályozása érdekében a külön feltételek azonnali kiszabása, illetőleg felfüggesztés vagy visszavonás szükséges.

6. cikk

Vámmentesség stb.

(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű nemzetközi légijáratokat lebonyolító légijárművei, a légijárművek fedélzetén levő szokásos felszerelések, üzem- és kenőanyagok, valamint e légijárművek készletei - ideértve az ételeket, az italokat és a dohányt is - a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor mentesek mindenfajta vám, illeték és más hasonló díj alól, feltéve hogy a felszerelések, anyagok és készletek elszállításukig a légijármű fedélzetén maradnak, vagy e terület felett végrehajtott repülés során felhasználásra kerülnek.
(2) Ugyancsak mentesek - a nyújtott szolgáltatásokért járó díjak kivételével - mindenfajta vám, illeték és más hasonló díj alól:
a) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi járatokat lebonyolító légijárművén történő felhasználás céljából a másik Szerződő Fél területén fedélzetre vett készletek - az utóbb említett Szerződő Fél hatóságai által megállapított keretek között;
b) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi járatokat lebonyolító légijárműve karbantartása vagy javítása céljából a másik Szerződő Fél területére bevitt tartalék alkatrészek;
c) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi járatokat lebonyolító légijárműve üzemben tartására szolgáló üzem- és kenőanyagok, abban az esetben is, ha ezeket az anyagokat a másik Szerződő Fél területén vették fedélzetre és - egészben vagy részben - ennek területe fölötti útvonalon használják fel.
A fenti a), b) és c) pontokban említett anyagok vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt tarthatók.

7. cikk

A szokásos fedélzeti felszerelés stb. kezelése,
fedélzeten tartása

A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműve fedélzetén levő szokásos felszerelések és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az utóbb említett Szerződő Fél vámhatóságának jóváhagyásával rakhatók ki. Az ily módon kirakott dolgok visszaszállításukig, illetőleg a vámrendelkezésekkel összhangban történő egyéb felhasználásukig az említett hatóság ellenőrzése alá helyezhetők.

8. cikk

Az üzemeltetés módja

(1) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a megállapodásszerű járatoknak a meghatározott útvonalakon történő fenntartása során méltányos és egyenlő elbírálásban részesülnek.
(2) A megállapodásszerű járatoknak a meghatározott útvonalakon történő megindítását és azt követő fenntartását szigorúan az Egyezmény függelékében meghatározott kereteken belül vagy annak időről időre történő módosításának megfelelően kell végrehajtani.

9. cikk

Díjtételek

(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló járatán történő fuvarozás során alkalmazandó díjtételeit ésszerű szinten kell megállapítani, figyelembe véve az összes lényeges tényezőt, ideértve az üzemeltetési költséget, az ésszerű hasznot és más légiközlekedési vállalatok díjtételeit is.
(2) A jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott díjtételeket, az alkalmazható ügynöki jutalék díjtételeivel együtt, a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai egymás közötti megegyezéssel alakítják ki, tanácskozva az útvonal egészén vagy egy részén járatot fenntartó más közlekedési vállalatokkal és ha lehetséges, a megegyezést a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége díjtételmegállapító szervezetének útján érik el.
(3) Az így megállapított díjtételeket a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra legalább harminc (30) nappal a javasolt bevezetésüket megelőzően; kivételes esetekben ez a határidő a légügyi hatóságok közötti megállapodással csökkenthető.
(4) Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok valamely díjtételben a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megegyezni nem tudnak, vagy ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a (3) bekezdésben hivatkozott harminc (30) napos időtartam első tizenöt (15) napja alatt értesíti a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban megállapított valamely díjtétellel kapcsolatos elutasításáról a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát, a légügyi hatóságok megkísérlik egymás közötti megállapodással a díjtételt meghatározni.
(5) Ha a légügyi hatóságok nem tudnak megállapodni a jelen cikk (3) bekezdése értelmében hozzájuk jóváhagyásra felterjesztett valamely díjtételben, vagy a (4) bekezdés szerinti valamely díjtétel meghatározásában, a vitát a jelen Egyezmény 13. cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.
(6) Jelen cikk (5) bekezdése rendelkezéseitől függően, egyetlen díjtétel sem léphet életbe, ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem hagyja azt jóvá.
(7) A jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően megállapított díjszabás mindaddig érvényes, amíg új díjszabást nem állapítanak meg, ugyancsak a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően.

10. cikk

Statisztikák meghatározása

Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága ellátja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát az utóbbi kérésére olyan időszakos vagy más statisztikai adatokkal, amelyek ésszerűen megkövetelhetők az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodásszerű járatok során felkínált kapacitás felülvizsgálata céljából.
Az ilyen adatoknak tartalmazniuk kell mindazon tájékoztatást, amely szükséges a légiközlekedési vállalat által a megállapodásszerű járatokon szállított forgalom mennyiségének és az ilyen forgalom kiindulásának és rendeltetésének meghatározásához.

11. cikk

Bevételek átutalása

A Szerződő Felek megadják egymás kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy utasok, áru és posta szállításával kapcsolatban a másik Szerződő Fél területén szerzett, kiadásaikat meghaladó bevételüket átutalják hivatalos árfolyamon, a mindkét Szerződő Fél területén érvényben levő szabályoknak megfelelően. Ha a Szerződő Felek között a fizetések rendezésére külön megállapodás van hatályban, ezt a megállapodást kell alkalmazni.

12. cikk

Tanácskozások

(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskozni fognak annak érdekében, hogy az Egyezmény és a csatolt Útvonaltáblázatok rendelkezéseinek végrehajtását és megfelelő megtartását biztosítsák és tanácskozni fognak akkor is, ha azok módosítása szükséges.
(2) A Szerződő Felek bármikor tanácskozást kérhetnek, ami történhet szóban vagy levélváltás útján. A tanácskozást a kérelem kézbesítésétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve ha a két Szerződő Fél a határidő meghosszabbításában megállapodik.

13. cikk

Viták rendezése

(1) Ha az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a Szerződő Felek között vita keletkezik, a Szerződő Felek elsősorban arra fognak törekedni, hogy azt egymás közötti tárgyalások útján rendezzék.
(2) Ha a Szerződő Feleknek nem sikerül tárgyalások útján rendezést elérni, megállapodnak abban, hogy a vitát valamely személy vagy szerv elé utalják; ha nem így állapodnak meg, a vitát az egyik Szerződő Fél kérésére háromtagú választott bíróság elé utalják, amelynek egy-egy tagját a Szerződő Felek jelölik ki, és a harmadikat pedig az így kijelölt két választott bíró. Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Féltől a vita választott bíróság által történő rendezését kérő diplomáciai úton való értesítésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kijelöl egy választott bírót, a harmadik választott bírót további hatvan (60) napos időtartam alatt kell kijelölni. Ha az egyik Szerződő Fél a meghatározott idő alatt választott bírót nem jelöl ki, vagy a harmadik választott bírót nem jelölik a meghatározott időn belül, az egyik Szerződő Fél felkérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet, hogy jelöljön ki egy választott bírót, vagy választott bírókat, ahogyan az eset megköveteli. A harmadik választott bíró minden esetben harmadik állam állampolgára lesz és a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni.
(3) A Szerződő Feleknek a jelen cikk (2) bekezdése szerint hozott határozatot teljesíteniök kell.
(4) Mindkét Szerződő Fél saját kijelölt választott bírájának költségét viseli és a kiegészítő állományét is. A választott bíróság tevékenységével járó minden további költséget, beleértve az elnök költségeit is, a két Szerződő Fél egyenlő részben viseli.
(5) Amennyiben és ameddig az egyik Szerződő Fél vagy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem tesz eleget a jelen cikkben hozott határozatnak, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, visszavonhatja vagy felfüggesztheti a jogokat, amelyeket a jelen Egyezmény értelmében a mulasztást elkövető Szerződő Félnek, vagy kijelölt légiközlekedési vállalatnak nyújtott.

14. cikk

Többoldalú egyezmények hatálya

A jelen Egyezményt és Útvonaltáblázatait úgy kell módosítani, hogy megfeleljen azon többoldalú egyezményeknek, amelyekhez mindkét Szerződő Fél csatlakozik.

15. cikk

Az Egyezmény nyilvántartásba vétele
az ICAO-nál

A jelen Egyezményt és függelékeit, valamint valamennyi módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vétetni.

16. cikk

Módosítások

Ha valamely Szerződő Fél kívánatosnak tartja a jelen Egyezmény - beleértve a csatolt Útvonaltáblázatokat - bármely rendelkezésének módosítását, az ilyen módosítás a Szerződő Felek megállapodásával és ha szükséges a jelen Egyezmény 12. cikkével összhangban tartott megbeszélés után, jegyzékváltással történő megerősítés után lép hatályba.

17. cikk

Felmondás

(1) Az Egyezmény határozatlan időre szól, az alábbi (2) bekezdés rendelkezéseitől függően.
(2) Bármelyik Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet egyezmény-felmondási szándékáról; az ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni. Ilyen esetben az Egyezmény a felmondó nyilatkozatnak a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap elmúltával veszti hatályát, kivéve ha azt az említett határidő lejárta előtt közös megegyezéssel visszavonják. A másik Szerződő Fél által történt kézhezvétel visszaigazolás hiányában, az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által történt kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap elmúltával tekintendő kézbesítettnek.

18. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezményt a Szerződő Feleknek meg kell erősíteniök és a megerősítő okiratokat diplomáciai úton ki kell cserélni.
(2) Az Egyezmény és függeléke az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazható és véglegesen azon a napon lép hatályba, amikor a megerősítő okiratokat kicserélik.
(3) Ha a megerősítő okiratokat az aláírás napjától számított tizenkét (12) hónap elmúltával nem cserélik ki, bármely Szerződő Fél megszüntetheti az Egyezmény ideiglenes alkalmazását a másik Szerződő Félhez intézett tizenkét (12) hónapos írásos értesítéssel.
ENNEK HITELÉÜL az alulírottak, akiket erre Kormányuk megfelelően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült Budapesten, 1977. március 31. napján, két példányban, angol nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi február hó 28. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1978. augusztus 29.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 162. § (2) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás