• Tartalom
Oldalmenü

1977. évi 4. törvényerejű rendelet

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétbehelyezése a Svájci Szövetség Kormányánál az 1976. évi szeptember hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának – Lausenne-ban, 1974. július 5-én aláírt – 2. pótjegyzőkönyvét e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett pótjegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:


Alapokmány – 2. Pótjegyzőkönyv
Lausanne, 1974

2. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület
Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Lausanne-ban kongresszusra összejött Meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben 1964. július hó 10-én kötött Alapokmánya 30. cikk 2. szakaszának alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el.

I. cikk

(A módosított 21. cikk)

Az Egyesület kiadásai. A tagországok
hozzájárulásai

1. Mindegyik kongresszus megállapítja azt a legnagyobb összeget, amelyet elérhetnek:
a) az Egyesület kiadásai évenként,
b) a következő kongresszus összehívásával kapcsolatos költségek.
2. Az 1. szakaszban említett kiadások legnagyobb összege túlléphető, ha a körülmények úgy követelik, az Általános Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
3. Az Egyesület kiadásait – beleértve esetleg a 2. szakaszban említett kiadásokat – az Egyesület tagországai közösen viselik. E célból mindegyik tagország kiválasztja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe sorolását kívánja. A hozzájárulási osztályok az Általános Szabályzatban vannak rögzítve.
4. A 11. cikk alapján az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel esetében a Svájci Szövetség Kormánya az érdekelt ország kormányával egyetértésben megállapítja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe az illető országot az Egyesület kiadásainak megosztása szempontjából sorolni kell.

II. cikk

A hozzájárulási osztály választása

Az I. cikk 3. szakaszát e Pótjegyzőkönyv hatálybalépése előtt kell alkalmazni.

III. cikk

A pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület
többi okirataihoz való csatlakozás

1. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.
2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek ahhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni.
3. Az 1. és 2. szakaszban említett esetekben a csatlakozási okiratokat diplomáciai úton a székhelyre illetékes ország kormányához kell megküldeni, amely a letétbe helyezésről értesíti a tagországokat.

IV. cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára
vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése
és érvényességének időtartama

Ez a Pótjegyzőkönyv 1976. január hó 1-jén lép hatályba és meghatározatlan ideig marad érvényben.
Ennek hiteléül a tagországok kormányainak Meghatalmazottai felvették e Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe vették volna fel és ezt aláírták egy példányban. E példányt az Egyesület székhelyországa kormányának irattárában helyezik el. A kongresszust rendező ország kormánya erről mindegyik Félnek másolatot küld.
Kelt Lausanne-ban, 1974. július hó 5-én.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1976. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1977. február 19.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 162. § (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás