• Tartalom
Oldalmenü

1976. évi 25. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság2 Kormánya között a szolgálati feladatok ellátására kiadásra kerülő magyar–jugoszláv határátlépési igazolványok egységesítése tárgyában Budapesten az 1975. évi november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2007.01.01.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1976. évi július hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépési igazolványok egységesítéséről kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény magyar szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Kormánya között
a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges
okmányok egységesítéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy megkönnyítsék a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok ellenőrzését, ezen okmányok egységesítése érdekében elhatározták ennek az Egyezménynek a megkötését.
Ebből a célból kinevezték Meghatalmazottaikat:
a Magyar Népköztársaság Kormánya
Kukk Istvánt, a Belügyminisztérium Csoportfőnökét,
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
Strumbelj Joze-t, a Szövetségi Belügyi Titkárság Csoportfőnökét,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság állampolgárai a két állam illetékes szervei által kötött hatályos egyezményekből eredő feladatok ellátása céljából az államhatárt az ebben az Egyezményben meghatározott Határátlépési Igazolvánnyal (a továbbiakban: Igazolvány) léphetik át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Igazolványt kell kiállítani a Szerződő Felek illetékes szervei által az Egyezmény hatályba lépése után kötött egyezményekből eredő feladatokkal kapcsolatos határátlépésekre is.

2. cikk

(1) Az Igazolványt magyar részről a Belügyminisztérium, jugoszláv részről pedig az illetékes belügyi szerv adja ki.
(2) Az Igazolvány kiadása, illetőleg érvényességének meghosszabbítása díj- és illetékmentes.
(3) Az Igazolványt a másik Szerződő Fél illetékes szervének nem kell láttamoznia.
(4) Az Igazolvány magyar nyelven és a jugoszláv népek egyikének nyelvén készül. Az Igazolvány leírását az Egyezmény szerves részét képező I. Melléklet tartalmazza.
(5) Az Igazolvány mintáját a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyi Titkársága a használatba vétel előtt legalább harminc nappal megküldi egymásnak.

3. cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy korlátlan számú határátlépésre jogosult.
(2) Az Igazolvány érvényességének időtartamát a Szerződő Felek belső jogszabályai határozzák meg.

4. cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy az államhatárt a vonatkozó egyezményben meghatározott feladatok végrehajtása céljából lépheti át. A határátlépéssel és a másik állam területén való tartózkodással kapcsolatos kötelességeket és jogokat a kiadás alapjául szolgáló egyezménynek megfelelően az igazolvány tartalmazza.
(2) Az Igazolvánnyal rendelkező személy a másik állam területén csak a feladat által meghatározott körzetben és a szükséges ideig tartózkodhat. Ott- tartózkodása során köteles ennek az államnak a jogszabályait és más előírásait megtartani.

5. cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy az államhatárt indokolt esetben a határátkelőhelyeken kívül is átlépheti. A határátkelőhelyen kívüli határátlépést a szolgálati feladat célszerű ellátása indokolhatja.
(2) A határátkelőhelyen kívüli határátlépést előzetesen be kell jelenteni az illetékes határőrizeti szervnek. A határőrizeti szerv a határátlépést megelőzően értesíti a másik Szerződő Fél illetékes határőrizeti szervét a tervezett határátlépés helyéről és időpontjáról, valamint a másik állam területén végzendő munka helyéről és az ott- tartózkodás előre látható időtartamáról. Az átlépésre akkor kerülhet sor, ha a másik szerv az előzetes bejelentést tudomásul vette.
(3) A határátkelőhelyen kívüli határátlépésre – kivételes esetektől eltekintve – csak a nappali órákban, napkeltétől napnyugtáig kerülhet sor.

6. cikk

(1) A szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges műszaki és kisegítő személyzet az államhatárt csak Igazolvánnyal rendelkező személy kíséretében és együtt, Névjegyzék alapján személyi vagy szolgálati igazolvánnyal lépheti át. A Névjegyzék mintáját az Egyezmény szerves részét képező II. Melléklet tartalmazza.
(2) A Névjegyzékben legfeljebb húsz személy szerepelhet. A Névjegyzéket a munkálatokat elrendelő szerv állítja ki. A magyar állampolgárok Névjegyzékét az illetékes határőrizeti szerv, a jugoszláv állampolgárokét pedig az illetékes belügyi szerv érvényesíti.
(3) A Névjegyzéket négy példányban kell elkészíteni. Az első az Igazolvány tulajdonosánál, a második az érvényesítést végző, a harmadik a kilépést engedélyező, a negyedik pedig a beléptető szervnél marad.
(4) A Névjegyzékben szereplő személyek jogai és kötelességei azonosak az Igazolvánnyal rendelkező személy jogaival és kötelességeivel.

7. cikk

Az Igazolvánnyal rendelkező személy az Igazolvány elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul köteles bejelenteni a kiállító szervnek. Ha az elvesztés vagy megsemmisülés a másik állam területén történt, a bejelentést a legközelebbi ottani belügyi szervnél kell megtenni. Ez a szerv a hazatérés céljára igazolást ad.

8. cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak arra, hogy megtagadják a beléptetést vagy megvonják a tartózkodási engedélyt attól az Igazolvánnyal rendelkező vagy Névjegyzékben szereplő személytől, aki a belső jogszabályok valamelyikét megsérti, vagy az Igazolványt a rendeltetésétől eltérően használja fel.

9. cikk

Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes belügyi szervei közvetlen kapcsolataik keretében oldják meg.

10. cikk

Az Egyezmény hatálybalépése napján
– a magyar- jugoszláv határon a határrendsértések megvizsgálásának és elrendezésének módjára,
– a határmenti vasúti forgalom szabályozására,
– a villamossági energetikai rendszer összekapcsolására,
– a vízgazdálkodás kérdéseire, valamint
– a határvonal karbantartására és a határjelek felújítására a két állam illetékes szervei által kötött egyezményeknek és szabályzatoknak a magyar-jugoszláv határátlépési igazolványok kiadására, meghosszabbítására, valamint azok tartalmára, formájára és méreteire vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

11. cikk

Az Egyezmény hatályba lépéséig hatályos egyezmények és szabályzatok alapján kiadott határátlépési igazolványok további hat hónapig érvényben maradnak.

12. cikk

Az Egyezmény a hatálybalépésétől számított öt évig marad érvényben. Ha a Szerződő Felek valamelyike az Egyezményt a lejárta előtt legalább hat hónappal fel nem mondja, érvényessége további öt évre meghosszabbodik.

13. cikk

Az Egyezmény jóváhagyásra szorul és a Szerződő Felek jóváhagyásának megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.
Az Egyezmény két eredeti példányban készült, mindkettő magyar és szerb-horvát nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Készült Budapesten, az 1975. évi november hó 27. napján.

(Aláírások.)


I. Melléklet

Cím (borító) lap

Az állam megnevezése
címer

Határátlépési Igazolvány

Megjegyzés: Az Igazolvány cím (borító) lap a kiadó állam nyelvén, a többi része magyar nyelven és a jugoszláv népek egyikének nyelvén készül.


1. oldal

Az állam megnevezése

címer

Határátlépési Igazolvány

amely a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről Budapesten 1975. év november hónapjának 27. napján megkötött Egyezmény alapján került kiadásra.

Igazolvány száma: .............

Az Igazolvány tíz számozott oldalt tartalmaz.


2. oldal

Családi név: ......................
Utónév: ....................
Születési hely: év, hó, nap: .................
Állandó lakóhely: ............................
Szolgálati feladatkör: .......................


3. oldal

(Fénykép helye)

Az Igazolvánnyal rendelkező személy aláírása


4. oldal

Határátlépési Igazolvány

Érvényes:
Év...........hó..........napjáig
Kelt:.......................

aláírás

Meghosszabbítva:
Év............hó............napjáig
Kelt:.......................

aláírás


5., 6., 7., 8. oldal

Meghosszabbítások, illetve hivatalos bejegyzések.

9., 10. oldal

Az Igazolvánnyal rendelkező személy jogai és kötelességei.


II. Melléklet

Névjegyzék

azokról a személyekről, akik a magyar-jugoszláv határon szolgálati feladatok ellátása céljából a ............. határátkelőhelyen, határátkelőhelyen kívül a ................ sz. határkőnél az államhatárt átléphetik.
Az Igazolvánnyal rendelkező személy neve: ......................
Igazolványának száma: .....................

Sorszám|Családi név és utónév|Személyi igazolvány (szolgálati igazolvány) száma|

1.
2.
3.
...
20.
Kiadás helye és ideje|bélyegző|a munkálatokat elrendelő aláírása

Érvényes: 19....évi.....hó.....napjáig
Érvényesítette:...........................
(illetékes határőrizeti vagy belügyi szerv neve)

Kelt:....................

bélyegző
aláírás”

3. § (1)5 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi augusztus hó 28. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2) E törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1966. évi 13. törvényerejű rendelet 19. cikke, valamint az 1973. évi 8. törvényerejű rendelet 8. cikke hatályát veszti.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1976. szeptember 22.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 161. § (6) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás