• Tartalom
Oldalmenü

1976. évi 19. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság2 Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2007.07.01.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1976. évi február hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa4, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény magyar szövege a következő:


„ Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Kormánya között
a kishatárforgalom szabályozásáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
attól az óhajtól vezetve, hogy továbbfejlesszék a két állam közötti jószomszédi és baráti kapcsolatokat és hogy kölcsönösen megkönnyítsék a magyar-jugoszláv határ mentén lakó személyek utazását;
figyelembe véve, hogy a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt Egyezmény továbbfejlesztése szükséges;
elhatározták, hogy a Szerződő Felek a határmenti lakosság érdekében kishatárforgalmi egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikká kinevezték

a Magyar Népköztársaság Kormánya:
dr. Németh Józsefet, a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának vezetőjét,
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya:
Aleksander Manettovityot, a Szövetségi Külügyi Titkárság Konzuli Főosztályának vezetőjét;
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) Ennek az Egyezménynek az értelmében kishatárforgalmi sávnak azt a területet kell tekinteni, amely az államhatár mindkét oldalán a határvonaltól számított 20 kilométer szélességben terjed.
(2) A kishatárforgalmi sávba az Egyezmény részét képező I. számú mellékletben felsorolt helységek tartoznak.

2. cikk

(1) Az Egyezményben biztosított jogok a Szerződő Felek azon állampolgárait illetik meg, akik az Egyezmény hatálya alá tartozó kishatárforgalmi sávok egyikében állandó lakóhellyel rendelkeznek.
(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak az (1) bekezdésben említett személy házastársára és kiskorú gyermekére akkor is, ha az állandó lakóhelyük nem az Egyezmény I. számú mellékletében feltüntetett helységek valamelyikében van.

3. cikk

(1) A kishatárforgalomban az államhatár átlépése vízum nélkül, fényképpel ellátott, a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiállított határátlépési engedély alapján történik. A határátlépési engedély érvényességi idejét a Szerződő Felek belső előírásainak megfelelően állapítják meg.
(2) Szülőjével vagy más törvényes képviselőjével együtt utazó és az erre vonatkozó belső jogszabályok szerint személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú személy családi és utónevét, születési évét, hónapját és napját be kell jegyezni a szülők egyikének vagy más törvényes képviselőjének határátlépési engedélyébe. Ha az ilyen személy önállóan utazik, az 1. bekezdésben meghatározott határátlépési engedéllyel kell rendelkeznie.
(3) Csoportos utazás esetén (gazdasági, kulturális, művészeti, sport- és egyéb szervezetek csoportjai) a csoportvezetőt kell határátlépési engedéllyel ellátni, a többi személyt pedig az illetékes hatóság által hitelesített névjegyzéken kell feltüntetni.
(4) A határátlépési engedélyt magyar nyelven és a jugoszláv népek nyelvének egyikén adják ki.
(5) A határátlépési engedélyt magyar részről az Egyezmény részét képező II. számú melléklet, jugoszláv részről ugyancsak az Egyezmény részét képező III. számú melléklet szerint adják ki.

4. cikk

(1) A határátlépési engedély – tekintet nélkül az utazás jellegére – évenként nyolc rendes utazásra jogosít és minden utazásnál tíznapi tartózkodást tesz lehetővé a másik Szerződő Fél kishatárforgalmi sávjában.
Szükség esetén (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) vagy más indokolt esetben az illetékes hatóság a határátlépési engedély tulajdonosának rendkívüli utazást is engedélyezhet.
(2) A tartózkodási hely államának illetékes hatósága különös méltánylást érdemlő esetben (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) legfeljebb további 20 nappal meghosszabbíthatja a tartózkodás időtartamát.

5. cikk

Mindkét Szerződő Fél a belső jogszabályainak megfelelően zárhatja ki állampolgárait a kishatárforgalomból.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek határátlépési engedéllyel rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásuk ideje alatt kötelesek ezen állam jogszabályait megtartani, továbbá a kishatárforgalmi sávon kívül nem tartózkodhatnak.
(2) Mindkét Szerződő Félnek jogában áll, hogy ha a másik Szerződő Fél állampolgára az Egyezmény vagy más belső jogszabály rendelkezéseit megsérti, ezen személy belépését megtiltsa, illetőleg tartózkodási engedélyét megvonja.

7. cikk

(1) Ha az egyik Szerződő Fél állampolgárának a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodása ideje alatt a határátlépési engedélye eltűnt vagy elveszett, illetőleg megsemmisült, köteles ezt haladéktalanul bejelenteni ezen állam illetékes hatóságának.
Az illetékes hatóság ilyen esetekben a bejelentésről igazolást állít ki, amellyel ez a személy hazatérhet.
(2) Amikor a másik Szerződő Fél állampolgárának elveszett engedélye előkerül, az illetékes hatóság azt a legrövidebb időn belül a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a határátkelőhelyen visszaszolgáltatja.

8. cikk

(1) A határátlépési engedély tulajdonosa a másik Szerződő Fél területére a nemzetközi utasforgalom, valamint a kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen léphet át, gyalog vagy bármely közlekedési eszközzel, kivéve az állati erővel vontatott járműveket.
(2) A kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken a határátlépés csak a Szerződő Felek illetékes hatóságai által egyetértésben megállapított nyitvatartási időben történhet.
(3) A kishatárforgalomban közlekedő személyek az államhatár átlépésekor a határszervek ellenőrzése alá tartoznak.

9. cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő személy engedély nélkül vám- és illetékmentesen vihet ki, illetőleg hozhat be, személyenként
2 kg élelmiszert, 2 liter bort, 0,5 liter égetett szeszes italt, 200 db cigarettát, továbbá 300 Ft, illetőleg 200 Dinár értékű, nem kereskedelmi jellegű ajándéktárgyat, a tisztaszesz és az égetett szeszes ital kivételével.
(2) Az utazás és a másik Szerződő Fél kishatárforgalmi sávjában való tartózkodás idejére szükséges személyi használatra szolgáló tárgyak – ideértve a járműveket is – engedély nélkül, vám- és illetékmentesen vihetők, azzal a kötelezettséggel, hogy azokat ott elidegeníteni nem szabad és mindezeket a távozáskor vissza kell szállítani.
(3) Fizetőeszközök, devizák, nemesfémek, drágakövek, valamint művészeti, muzeális, archeológiai, történelmi, néprajzi, kulturális és tudományos értékű tárgyak kivitele és behozatala alkalmával mindkét Szerződő Fél belső rendelkezéseit alkalmazza.

10. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél ideiglenesen felfüggesztheti a kishatárforgalomban a határátlépést, ha az ott levő helységekben az emberekre, az állatállományra és a növényzetre veszélyes járvány következik be.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.
(3) Az a Szerződő Fél, mely az (1) bekezdésben említett intézkedéseket bevezette, annak megszüntetése előtt legalább 24 órával diplomáciai úton értesíti a másik Szerződő Felet.

11. cikk

(1) Az Egyezmény helyes végrehajtása céljából Állandó Magyar-Jugoszláv Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül, mely két tagozatból, tagozatonként elnökből és két tagból áll. Az elnök nevéről a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Vegyesbizottság szakértők közreműködését is igénybe veheti.
(2) A Vegyesbizottság bármely tagozata elnökének kezdeményezésére szükség szerinti időben a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban felváltva tartja üléseit.
(3) A Vegyesbizottság alapvető feladatai közé tartozik az Egyezmény végrehajtásáról gondoskodni, megvizsgálni és rendezni a végrehajtás során felmerülő kérdéseket, javaslatot tenni a kishatárforgalmi átkelőhelyek nyitvatartási idejére, a kishatárforgalom fejlesztésére, új kishatárforgalmi átkelőhelyek megnyitására, továbbá szükség esetén az Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére.
(4) A Vegyesbizottság a határozatait egyhangúlag hozza.
A Vegyesbizottság ülésein magyar nyelven és a jugoszláv népek nyelvének egyikén jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a Szerződő Felek illetékes szerveinek jóváhagyására szorul.
(5) A Vegyesbizottság az első ülésén megállapítja ügyrendjét.

12. cikk

(1) Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított harmincadik napon lép hatályba.
(2) Az Egyezmény öt évig marad hatályban. Az Egyezmény hatálya ezen időpont után évről évre meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél hat hónappal annak lejárta előtt azt fel nem mondja.

13. cikk

(1) A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt egyezmény alapján kiállított határátlépési engedélyek érvényességi idejükig használhatók fel.
(2) Az Egyezmény hatálybalépését követő 30. naptól kerülhet sor a 3. cikkben említett határátlépési engedély kiadására.

14. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt egyezmény hatályát veszti.
Készült Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján két eredeti példányban, mindegyik magyar és szerb-horvát nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.


Az Egyezmény I. számú melléklete

Névjegyzék a kishatárforgalmi sávba tartozó helységekről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

Baranya megye
Mohács város

Mohács város környék
Homorúd
Kölked

Mohácsi járás
Babarc
Bár
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunafalva
Dunaszekcső
Erdősmárok
Görcsönydoboka
Hímesháza
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Máriakéménd
Mogyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Pócsa
Sárok
Somberek
Szajk
Szederkény
Székelyszabar
Töttös
Udvar
Versend

Pécsi járás

Áta
Baksa
Belvárdgyula
Bosta
Görcsöny
Gyöngyfa
Kisdér
Kiskassa
Kistótfalu
Németi
Ócsárd
Pécsdevecser
Regenye
Siklósbodony
Sumony
Szalánta
Szilvás
Szőke
Tengeri
Téseny
Újpetre
Vokány

Siklósi járás

Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cun
Csarnóta
Csányoszró
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kemse
Kémes
Kisasszonyfa
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarboly
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Matty
Márfa
Máriagyűd
Mónosokor
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Piskó
Rádfalva
Révfalu
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Terehegy
Tésenfa
Turony
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Zaláta

Szigetvári járás

Bürüs
Endrőc
Dencsháza
Gyöngyösmellék
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Merenye
Molvány
Nagydobsza
Nemeske
Pettend
Szörény
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Zádor

Bács-Kiskun megye

Baja város

Bajai járás

Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Dávod
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Tataháza
Vaskút

Kiskunhalasi járás

Balotaszállás
Bácsszőlős
Csikéria
Kelebia
Kisszállás
Kunbaja
Mélykút
Tompa

Csongrád megye

Szeged megyei város
Makó város

Makói járás

Ferencszállás
Kiszombor
Klárafalva
Maroslele

Szegedi járás

Ásotthalom
Bordány
Deszk
Domaszék
Kübekháza
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Somogy megye

Nagyatád város

Barcsi járás

Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávaszentes
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lakócsa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Somogytarnóca
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

Nagyatádi járás

Bakháza
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Kuntelep
Lábod
Őrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyaszentkirály
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szenta
Tarany
Zákány

Vas megye

Körmendi járás

Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csötörnek
Farkasfa
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Gödörháza
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Jakabháza
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Magyarlak
Magyarszombatfa
Máriaújfalu
Nagyrákos
Nemesmedves
Orfalu
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Rábafüzes
Rábagyarmat
Rábatótfalu
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

Zala megye

Nagykanizsa város

Lenti járás

Alsószenterzsébet
Baglad
Bárszentmihályfa
Bázakerettye
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Dömefölde
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lentikápolna
Lentiszombathely
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Máhomfa
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Murarátka
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

Nagykanizsai járás

Bagola
Bajcsa
Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Bucsuta
Eszteregnye
Fityeház
Fűzvölgy
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kistolmács
Letenye
Liszó
Magyarszentmiklós
Miklósfa
Molnári
Murakeresztúr
Oltárc
Pátró
Petrevinte
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentliszló
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

Zalaegerszegi járás

Csöde
Zalalövő

A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN:

SZLOVÉN SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

Murska Sobota
Opstina

Adrijanci
Andrejci
Bakovci
Beltinci
Berkovci
Beznovci
Bogojina
Bodonci
Bokraci
Boreca
Borejci
Bratonci
Brezovci
Budinci
Bukovnica
Cankova
Cepinci
Cikecka Vas
Cernelavci
Dankovci
Colenci
Doklezovje
Dolic
Dolina
Dol. Slaveci
Domajinci
Domanjsevci
Fiksinci
Filovci
Fokovci
Gancani
Gederovci
Gerlinci
Gorica
G. Petrovci
G. Slaveci
Gradisce
G. Crnci
Grad
Hodos
Ivanci
Ivanovci
Ivanjsevci
Izakovci
Jurij
Kancevci
Korovci
Kosarovci
Kovacevci
Krajna
Krasci
Kramarovci
Krizevci p.
Krnci
Krplivnik
Kruplivnik
Kupsinci
Krog
Kukec
Kustanovci
Kuzma
Lipa
Lipovci
Loncarovci
Lucova
Lukacevci
Lemerje
Mackovci
Markovci
Markisevci
Martinje
Martjanci
Matjasevci
Melinci
Mlajtinci
Moravci
Motovilci
Moscanci
Motvarjevci
Murska Sobota
M. Crnic
M. Petrovci
Nemcavci
Neradnovci
Norsinci
Nuskova
Ocinje
Otovci
Panovci
Pecarovci
Pertoca
Peskovci
Pordasinci
Poznanovci
Predanovci
Polana
Prosecka Vas
Prosenjakovci
Puconci
Puzevci
Petanjci
Radovci
Rakican
Rankovci
Ratkovci
Rogasovci
Ropoca
Stahovci
Sebeborci
Selo
Serdica
Sodisinci
Sotina
Sredisce
Stanjevci
Strukovci
Suhi Vrh
Salamenci
Salovci
Sulinci
Tisina
Tesanovci
Topolovci
Trdkova
Tropovci
Vadarci
Vaneca
Veceslavci
Vescica
Vanca Vas
Vidonci
Vucja Gomila
Zenkovci
Zenavlje

Lendava Opstina

Banuta
Benica
Brezovica
Centiba
Centibske Gorice
Crensovci
Dobrovnik
Dolga Vas
Dolgovaske Gorice
Dolina
Dol. Bistrica
Dol. Lakos
Gaberje
Genterovci
Gomilice
Gor. Bistrica
Gor. Lakos
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kobilje
Kot
Lendava
Lend. Gorice
Mala Polana
Mostje
Nedelica
Odranci
Petisovci
Pince
Pince Marof
Radmozanci
Renkovci
Sr. Bistrica
Srehovci
Trimlini
Trnje
Turnisce
Vel. Polana
Ziski
Zitkovci

Ljutomer Opstina

Banovci
Babinci
Boreci
Buncani
Cven
Gibina
Globoka
Grlava
Iljasevci
Kopriva
Krapje
Krizevci
Kristanci
Ljutomer
Lukavci
Mota
Nunska Graba
Norsinci
Presika
Pristava
Podgradje
Razkrizje
Rincetova Graba
Stara Nova Vas
Safarsko
Strocja Vas
Salinci
Sprinc
Verzej
Vescica

HORVÁT SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

Cakovec Opstina

Banfi
Belica
Brezovec
Brezje
Bukovec
Cirkovljan
Cakovec
Cehovec
Cestijanec
Cukovec
Dekanovec
Domasinec
Donji Pustakovec
Donji Hrascan
Donji Kraljevac
Donji Mihaljevec
Donji Vidovec
Donja Dubrava
Dragoslavec
Dravski Kriz
Draskovec
Drzimurec
Dunjkovec
Ferketinec
Frkanovec
Gorican
Gornji Kraljevec
Gornji Mihaljevec
Gornji Zebanec
Grabrovnik
Gradiscak
Grkavescak
Hemusevec
Hodosan
Hlapicina
Ivanovec
Jalsovec
Juraj u Trnju
Jurovec
Kapelscak
Koncovcak
Kotoriba
Knezovec
Kristanovec
Krizovec
Lapsina
Lopatinec
Mackovec
Mala Subotica
Mali Mihaljevec
Marija na Muri
Marof
Martin na Muri
Merhatovec
Mihovljan
Miklavec
Mursko Sredisce
Nedelisce
Novakovec
Novo Selo Rok
Okrugli Vrh
Oporovec
Orehovica
Otok
Peklenica
Palovec
Palinovec
Plesivica
Podbrest
Podturen
Pleskovec
Praporcan
Prelog
Pretetinec
Pribislavec
Savska Ves
Selnica
Sivica
Slakovec
Strahoninec
Strelec
Senkovec
Stefanec
Strigova
Strukovec
Totovec
Tupkovec
Turcisce
Vratisinec
Vrhovljan
Vucetinec
Vugrisinec
Vukanovec
Vularija
Zasadberg
Zavescak
Zebanec
Zabnik
Zeljezna Gora
Ziskovec

Koprivnica Opstina

Antolovec
Bakovcica
Borovljani
Botinevec
Botovo
Cvetkovec
Delovi
Drnje
Djelekovec
Gabajeva Greda
Glogovac
Gola
Goricko
Gorica
Gotalovo
Grbasevac
Heresin
Hlebine
Imbriovec
Jagnjedovac
Javorovac
Jedusevac
Koledinec
Komatnica
Koprivnica
Koprivnicki Bregi
Koprivnicki Ivanec
Kunovec
Kunovec Breg
Kutnjak
Kuzminec
Legrad
Mali Otok
Novacka
Novigrad Podravski
Otocka
Peteranec
Podravska Selnica
Plavsinac
Podravska Subotica
Pustakovec
Reka
Rasinja
Sigetec
Srdinac
Staglinec
Torcec
Veliki Otok
Vlajislav
Vojovodinec
Zablatje

Djurdjevac Opstina

Ana
Batinske
Brodic
Budancevica
Budrovac
Cepolovac
Dinjevac
Drenovica
Djurdjevac
Ferdinandlovac
Gornja Suma
Grabrovnica
Hampovica
Kalinovac
Kladare
Kozarevac
Klestar Podravski
Kriznica
Lepa Greda
Mala Cresnjevica
Medvedicka
Micetinac
Miholjanec
Molve
Molve Grede
Molve Ledine
Otrovanec
Pitomaca
Prugovac
Repas
Sedlarica
Sesvete Podravske
Sirova Katalena
Stari Gradac
Starogradacki Marof
Suha Katalena
Semovci
Turnasica
Velika Cresnjevica
Virje
Zdala
Mekis
Crnac

Virovitica Opstina

Ada Lukacka
Bacevac
Bjeljevina
Borova Suhopoljska
Brezik
Brezovo Polje Lukacko
Budanica
Budrovac Lukacki
Bukova
Busetina
Cabuna
Detkovac
Dijelke
Dvorska
Dugo Selo Lukacko
Gaciste
Gornje Bazije
Jugovo Polje
Kapan
Kapela Dvor
Karadjordjev Gradinsk
Katinka
Korije
Lanka-Lesevo
Lozan
Lug Gradinski
Lukac
Majkovac Podravski
Mala Trapinska
Miljanovicevo
Mitrovica Gradinska
Naudovac
Neteca
Nova Brezovica
Nova Cabina
Nova Gradina
Novi Bogdanovac
Novi Budakovác
Novi Gradac
Novo Obilicevo
Okrugljaca
Oresac
Ovcara Suhopoljska
Pepelana
Pcelic
Rezovac
Rit
Rodin Potok
Rogovac
Rusani
Sokolac Podravski
Stara Brezovica
Stari Budakovac
Suhopolje
So. Bukovica
Terezino Polje
Trnava Cabunska
Turanovac
Tirovitica
Vukosavljevica
Zrin Lukacki
Zirosavlje
Zlebine
Zubarica

Podravska Slatina
Opstina

Aleksandrovac
Bakic
Bistrica
Bjelkovac
Brezik
Ciganka
Cadjavica
Cadjavacki Lug
Comborje
Donja Bukovica
Donje Bazije
Donje Kusenje
Donji Meljani
Dobrovic
Dubrava Noskovacka
Djurin Lug
Golenic
Gornji Miholjac
Gornje Predrijevo
Gornje Viljevo
Grabic
Greda Sopjanska
Hum Varos
Ilmin Dvor
Ivanbrijeg
Kapinci
Kozice
Lipovac
Lukavac
Mackovac
Medinci
Mikleus
Miljevici
Nova Bukovica
Novaki
Noskovci
Pecka
Petrovac
Podravska Slatina
Radosavci
Senkovac
Sladojevci
Slana Voda
Sopje
Starin
Sasevo
Spanat
Vaska
Visnjica
Vranjesevci
Zvonimirovac

Donji Miholjac
Opstina

Benicanci
Blanje Badkovac
Bockinci
Brezovica
Cret Viljevski
Camagajevci
Crnkovci
Donje Viljevo
Donji Miholjac
Djuradj
Gezinci
Glozdije
Golinci
Kabalna
Kapelna
Karlovac
Krunoslavlje
Kucanci
Kunisinci
Lacici
Malinovac
Marijanci
Marjanski Ivanovci
Miholjacki Porec
Moslovacki Krcenik
Moslovacki Martinci
Oresnjak
Podravska Moslavina
Podravski Podgajci
Radikovci
Rakitovica
Sljivosevci

Valpovo Opstina

Belisce
Bistrinci
Bizovac
Bocanjevci
Cret
Gat
Gorica Valpovacka
Harkanovci
Ivanovci
Kitisanci
Ladimirevci
Marjancaci
Nard
Novaki
Petrijevci
Samatovci
Satnica
Sag
Tiborjanci
Valpovo
Veliskovci
Vinogradci
Zelcin

Beli Manastir
Opstina

Baranjsko Petrovo Selo
Batina
Beli Manastir
Bilje
Bolman
Branjina
Branjin Vrh
Brestovac
Ceminac
Darda
Draz
Dubosevica
Gajic
Grabocac
Jagodnjak
Jasenovac
Kamenac
Karanac
Karanac Pustara
Knezevi Vinogradi
Knezevo
Kotlina
Kopacevo
Kozarac
Kozjak
Lanka
Luc
Lug
Majske Medje
Mirkovac
Novi Bezdan
Novi Bolman
Novi Celminac
Novo Nevesinje
Petlovac
Pjeskovi Pustara
Podolje
Podunavlje
Popovac
Sandaraz Pustara
Sokolovac
Suza
Secerana Branjin Vrh
Sirine
Svajcernica
Sumarina
Tikves
Topolje
Torjanci
Ugljes
Vardarac
Zeleno Polje
Zlatna Greda
Zmajevac

Osijek Opstina

Josipovac
Osijek

SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG SZOCIALISTA AUTONOM TARTOMÁNY

Sombor Opstina

Backi Breg
Kolut
Bezdan
Backi Monostor
Rastina
Gakovo
Krusevlje
Ridjica
Stanisic
Aleksa Santic
Svetozar Miletic
Sombor
Conoplja
Nenadic
Rancevo
Obzir
Belic

Subotica Opstina

Backi Vinogradi
Hajdukovo
Palic
Rata
Supljak
Bajmok
Cikerija
Donji Tavankut
Gornji Tavankut
Kelebija
Mala Bosna
Madjarski salasi
Subotica
Bikovo
Misicevo
Gabric
Naumovicevo
Stari Zednik
Verusic

Backa Topola Opstina

Pacir
Stara Moravica

Kanjiza Opstina
Horgos
Martonos
Kanjiza
Nadrljan
Tresnjevac
Male Pijace
Mali Pesak
Velebit
Totovo Selo
Orom
Doline

Novi Knezevac
Opstina

Djala
Krstur
Novi Knezevac
Rabe
Majdan
Banatsko Arandjelovo
Podlokanj

Coka Opstina

Vrbica
Sanad
Crna Bara
Coka

Az Egyezmény II. számú melléklete

1. oldal
(borítólap)

Magyar Népköztársaság
címer

Határátlépési engedély

Szám: ..........

a kishatárforgalomban a Magyar Népköztársaság
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
között

-


2. oldal
(borítólap belső oldala)

Tájékoztató

(a saját állampolgár tájékoztatása az engedély felhasználásáról)

-

3. oldal

Név: ....................
Születési hely és idő: .................
Állandó lakóhely: ......................
Testmagasság, szem színe, haj színe: ..................
Együtt utazó 14 éven aluli gyermek neve: ....................
Születési év, hó, nap: ..................

-

4. oldal

Érvényes: .................
Kiadás helye, ideje: ..................

P. H

..................
aláírás

Érvényesség meghosszabbítva: .....................
Meghosszabbítás helye, ideje: ....................

P. H.

.............
aláírás

-

5. oldal

5X6 cm-es arcfénykép

.....................
az engedély tulajdonosának sajátkezű aláírása

-

6-8. oldal

Rendkívüli utazások:

-

9-20. oldal

Bejegyzések a határátlépésekről

-

21-24. oldal

Hivatalos bejegyzések és a tartózkodás meghosszabbítása:


Az Egyezmény III. számú melléklete

1. oldal

Az állam elnevezése és címere

Engedély

a határ átlépésére a jugoszláv-magyar
kishatárforgalomban

Sorozatjel és szám: ..................

-

2. oldal

Fénykép: 3x4 cm

Szárazbélyegző

Sajátkezű aláírás

A határátlépési engedély a kishatárforgalomban két évig érvényes

Kiadás helye és ideje: ...................

P. H.

...................
aláírás

-

3. oldal

Név és utónév: ......................
Születési év, hó, nap: ......................
Születési hely: .........................
Lakóhely: ...........................
Kiskorú személyek:
....................................
....................................
....................................
(Név, utónév, születési hely és idő)
................................
................................


-

4. és 5. oldal

Az engedély meghosszabbítása

Az engedély érvényessége meghosszabbítva: .......................-ig.

P. H.

..................
aláírás


-

6. és 7. oldal

A tartózkodás meghosszabbítása

A tartózkodás meghosszabbítva ..........-tól ..........-ig.

P. H.

..............
aláírás

A tartózkodás meghosszabbítva ..........-tól .........-ig.

P. H.

...............
aláírás

-

8-18. oldal

Az államhatár átlépését tanúsító bélyegzők helye

-

19. és 20. oldal

Rendkívüli utazások

-

21-22. és 23. oldal

Hivatalos szervek bejegyzései

-

24. oldal

Tudnivalók

Az engedély tulajdonosa a szomszédos ország területére a nemzetközi utasforgalom és a kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken lépheti át a határt és a 20 kilométeres kishatárforgalmi sávban tartózkodhat.
Az engedély tulajdonosa évi nyolc rendes utazásra jogosult.
Szükség esetén (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) vagy más indokolt esetben az illetékes hatóság a határátlépési engedély tulajdonosának rendkívüli utazást engedélyezhet.
A kishatárforgalomban a szomszédos állam területén való tartózkodás minden utazás alkalmával tíz nap, rendkívüli esetben (születés, házasságkötés, betegség, haláleset stb.) a tartózkodási hely szerinti illetékes hatóság a tartózkodást további húsz napra meghosszabbíthatja.
Az engedély tulajdonosa köteles a tartózkodás szerinti ország jogszabályait betartani.
A kishatárforgalmat szabályozó Egyezmény rendelkezéseinek megsértése az utazásból való kizárást vonhatja maga után.
Abban az esetben, ha a másik ország területén a határátlépési engedély elveszett, eltűnt vagy megsemmisült, a tulajdonos köteles azt haladéktalanul bejelenteni a tartózkodási hely szerinti illetékes hatóságnak, amely erről igazolást ad ki, mellyel ez a személy hazatérhet.”

3. § (1)5 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi március hó 30. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2)6

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1976. július 9. A Magyar Közlöny 2004. évi 38. számában megjelent külügyminiszteri közlemény alapján az egyezmény alkalmazása a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság viszonylatában 2004. március 1. napjával – diplomáciai jegyzékváltással létrejött megállapodás útján – megszűnt. Ezen időponttól kezdve a szerződő felek állampolgárai az egyezmény alapján kiadott határátlépési engedélyekkel nem léphetik át a magyar–szlovén államhatárt.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 161. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás