• Tartalom
Oldalmenü

1976. évi 11. törvényerejű rendelet

az oktatási anyagok ideiglenes behozatalára vonatkozó, Brüsszelben, 1970. június 8-án kelt vámegyezmény kihirdetéséről1

1991.01.01.

(A csatlakozásról szóló okirat letétele a Vámegyüttműködési Tanácsnál 1976. év február hó 25. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 Brüsszelben 1970. június 8-án kelt, az oktatási anyagok ideiglenes behozatalára vonatkozó vámegyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett vámegyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„ Az oktatási anyagok
ideiglenes behozatalára vonatkozó vámegyezmény

Bevezetés

A Vámegyüttműködési Tanács irányításával és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) közreműködésével kidolgozott jelen Egyezmény Szerződő Felei,
figyelembe véve, hogy az oktatási anyagok nemzetközi forgalma nagyban hozzájárul az oktatás és szakképzés fejlődéséhez, melyek a gazdasági és társadalmi előrehaladás alapvető tényezői,
meggyőződve arról, hogy az oktatási anyagok vám- és adómentes ideiglenes behozatalára vonatkozó általános kedvezmények elfogadása ehhez hatékonyan hozzájárulhat,
a következőkben állapodtak meg:

Meghatározások

1. cikk

A jelen Egyezmény értelmében:
(a) „oktatási anyag” kifejezésen: az oktatás vagy szakképzés céljaira használt bármely olyan anyagot, különösen modelleket, műszereket, készülékeket, gépeket és ezek tartozékait kell érteni, melyeket a jelen Egyezmény mellékleteiben található, nem taxatív felsorolás tartalmaz;
(b) „behozatali vámok és adók” kifejezésen: az olyan vámokat és minden más adókat, díjakat, illetékeket és különböző költségeket kell érteni, amelyeket a behozatalkor vagy az áruk behozatalával kapcsolatban szednek be, azon adók és költségek kivételével, amelyeknek összege a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségének szintjére vannak korlátozva;
(c) „ideiglenes behozatal” kifejezésen: átmeneti időre történő, behozatali vámok és adók alól mentes, behozatali tilalmak és korlátozások alá nem tartozó, visszaviteli kötelezettség mellett történő behozatalt kell érteni;
(d) „elismert intézmények” kifejezésen: az olyan oktatási vagy szakoktatási, köz- vagy magánintézményeket kell érteni, amelyeknek célja jellegüknél fogva nem a haszonszerzés, és amelyek engedélyt kaptak az ország illetékes hatóságaitól, hogy ideiglenesen behozott oktatási anyagot átvegyenek;
(e) „megerősítés” kifejezésen: a megerősítést, az elfogadást vagy jóváhagyást kell érteni;
(f) „Tanács” kifejezésen: a Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött, a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló Egyezmény által létesített szervezetet kell érteni.

Alkalmazási terület

2. cikk

Mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy engedélyezi:
(a) az olyan oktatási anyagnak, amelyet saját területén kizárólag az oktatás vagy szakképzés céljaira kíván felhasználni;
(b) a jelen cikk (a) bekezdése szerint ideiglenesen behozott oktatási anyag tartalék alkatrészeinek és az ilyen anyag karbantartására, ellenőrzésére, mérésére vagy javítására szolgáló speciális szerszámoknak
ideiglenes behozatalát.

3. cikk

Az oktatási anyag, a tartalék alkatrészek és a szerszámok ideiglenes behozatalát a következő feltételektől lehet függővé tenni:
(a) azokat elismert intézmények hozzák be, és azok használata ezen intézmények ellenőrzése és felelőssége mellett történik;
(b) azokat a behozatali országban nem kereskedelmi célokra használják;
(c) azokat, a rendeltetésüket figyelembe véve, indokolt mennyiségben hozzák be;
(d) azokat visszavitelük alkalmával azonosítani lehet;
(e) azok a behozatali országban való tartásuk ideje alatt vagy külföldön lakó természetes személy vagy egy külföldi székhellyel bíró jogi személy tulajdonában maradnak.

4. cikk

Mindegyik Szerződő Fél teljes egészében vagy részben felfüggesztheti a jelen Egyezmény alapján vállalt kötelezettségeit, amennyiben
(a) az ideiglenesen behozni kívánt oktatási anyaggal oktatási szempontból egyenértékű árut vagy
(b) az ideiglenesen behozni kívánt tartalék alkatrészek helyett használhatókat
a behozatali országban is gyártanak és azok ott beszerezhetők.

Különleges rendelkezések

5. cikk

Mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy minden olyan esetben, amidőn ezt lehetségesnek találja, nem követel biztosítékot a behozatali vámok és adók összegére, hanem megelégszik az írásbeli kötelezettségvállalással. Ilyen kötelezettségvállalás megkövetelhető minden behozatal alkalmával vagy általános érvénnyel egy meghatározott időtartamra vagy – adott esetben – az intézmény számára adott engedély tartamára.

6. cikk

1. Az ideiglenesen behozott oktatási anyagot annak behozatalától számított hat hónapon belül vissza kell vinni. Az ideiglenes behozatali ország vámhatóságai azonban megkövetelhetik, hogy az anyagot rövidebb időn belül vigyék vissza, olyan időpontban, amelyet elegendőnek ítélnek meg az ideiglenes behozatal céljának eléréséhez.
2. A vámhatóságok alapos okok esetén vagy hosszabb időtartamot engedélyezhetnek vagy az eredeti időtartamot meghosszabbíthatják.
3. Abban az esetben, ha az ideiglenesen behozott oktatási anyagot lefoglalás miatt egészben vagy részben nem lehet visszavinni, és a lefoglalás nem magánszemély kérelmére történt, a visszaviteli kötelezettséget a lefoglalás idejére fel kell függeszteni.

7. cikk

Az ideiglenesen behozott oktatási anyag visszavitele egyszerre vagy több részletben történhet, bármely ilyen eljárásra illetékes vámhivatalnál, de nem feltétlenül a beléptető vámhivatalnál.

8. cikk

Az ideiglenesen behozott oktatási anyag a visszaviteltől eltérő rendeltetést is kaphat, így nevezetesen belföldiesíthető is, feltéve, ha az ideiglenes behozatali ország törvényeiben és rendeleteiben előírt feltételeknek és alakiságoknak eleget tesznek.

9. cikk

A kellőképpen igazolt baleset következtében súlyosan megrongálódott oktatási anyag egészének vagy egy részének visszavitele a jelen Egyezményben előírt visszaviteli kötelezettség ellenére sem követelhető meg, amennyiben a vámhatóságok döntése szerint:
(a) megfizetik az adott esetben járó behozatali vámokat és adókat;
(b) vagy azt minden költségtérítés nélkül átengedik az ideiglenes behozatali ország államkincstárának;
(c) vagy azokat hivatalos ellenőrzés mellett megsemmisítik, anélkül, hogy ebből az ideiglenes behozatali ország államkincstárára költségek hárulnának.

10. cikk

A fenti, 9. cikk rendelkezései alkalmazandók azokra az alkatrészekre is, amelyeket az oktatási anyagnak az ideiglenes behozatali ország területén való ottléte alatt végrehajtott javítás vagy változtatás során mással pótoltak.

11. cikk

A 6–9. cikkek rendelkezéseit kell alkalmazni a 2. cikkben említett tartalékalkatrészekre és eszközökre is.

Vegyes rendelkezések

12. cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél a minimumra csökkenti a jelen Egyezménnyel kapcsolatos kedvezményeket érintő vámformaságokat és a legrövidebb időn belül közzéteszi az ezen alakiságok tárgyában kiadott szabályzatokat.
2. Az oktatási anyag, a tartalék alkatrészek és a szerszámok behozatalakor vagy visszavitelekor végzett vámvizsgálatot és vámkezelést, amikor csak erre mód és lehetőség van, az anyag felhasználási helyén kell lefolytatni.

13. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései minimális kedvezményeket állapítanak meg és nem zárják ki, hogy az egyes Szerződő Felek akár egyoldalú rendelkezésekkel, akár két-, illetőleg többoldalú megállapodásokkal jelenleg vagy a jövőben nagyobb kedvezményeket nyújtsanak.

14. cikk

A jelen Egyezmény alkalmazása szempontjából a vám- és gazdasági uniót alkotó Szerződő Felek területei egyetlen területnek tekinthetők.

15. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései nem akadályozzák a hazai törvényekben és rendeletekben előírt – közerkölcsre, közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre, vagy a szabadalmak és védjegyek védelmére vonatkozó – tilalmak és korlátozások alkalmazását.

16. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek bármilyen megsértése, kijátszása, valótlan nyilatkozat vagy bármely olyan jogellenes cselekmény esetén, amelynek következtében valamely személyt (természetes vagy jogi személy) jogtalanul részesítenének a jelen Egyezmény által nyújtott kedvezményekben, az ilyen cselekményt elkövető személlyel szemben azon ország törvényeiben és rendeleteiben előírt büntető rendelkezések alkalmazhatók, amely országban az említett cselekményt elkövette, és kötelezhetik a behozatalra megállapított minden vám és adó megfizetésére.

Záró rendelkezések

17. cikk

1. A jelen Egyezmény részese lehet a Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak szakosított intézményeinek bármely tagállama
a) aláírással, a megerősítés fenntartása nélkül;
b) a megerősítés fenntartása mellett történt aláírás esetében a megerősítő okmány letétbe helyezésével;
c) csatlakozással.
2. A jelen Egyezmény 1971. június 30-ig a Tanács székhelyén, Brüsszelben nyitva áll a jelen cikk 1. bekezdésében említett államok részéről történő aláírásra. Ezen időpont után is készen áll a csatlakozásra.
3. Minden olyan állam, amely nem tagja a jelen cikk 1. bekezdésében írt szervezeteknek, és amely részére a Tanács főtitkára ebből a célból – a Szerződő Felek kérésére – felhívást küldött, az Egyezmény részesévé válhat az Egyezményhez való csatlakozással, annak életbelépése után.
4. A megerősítő vagy csatlakozási okmányokat a Tanács főtitkáránál kell letétbe helyezni.

18. cikk

1. A jelen Egyezmény attól az időponttól számított három hónap elmúltával lép hatályba, amikor a jelen Egyezmény 17. cikkének 1. bekezdésében említett államok közül öt állam azt a megerősítés fenntartása nélkül aláírta vagy megerősítő vagy csatlakozási okmányát letétbe helyezte.
2. Mindazon államok tekintetében, amelyek a jelen Egyezményt a megerősítés fenntartása nélkül aláírják, azt megerősítik vagy ahhoz csatlakoznak – azt követően, hogy öt állam az Egyezményt a megerősítés fenntartása nélkül aláírta, megerősítő vagy csatlakozási okmányát letétbe helyezte –, a jelen Egyezmény attól az időponttól számított három hónap elmúltával lép hatályba, amikor a szóban forgó államok a megerősítés fenntartása nélkül azt aláírták vagy megerősítő vagy csatlakozási okmányukat letétbe helyezték.

19. cikk

1. Bármely állam, akár a megerősítés fenntartása nélkül történt aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás időpontjában, akár egy későbbi időpontban bejelentheti a Tanács főtitkáránál, hogy a jelen egyezmény hatálya kiterjed minden olyan területre vagy azon területek közül bármelyikre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős vagy amelyért a nemzetközi felelősséget magára vállalja. Ez a bejelentés a főtitkár által történt kézhezvételétől számított három hónap eltelte után válik hatályossá, azonban az Egyezmény nem válhat alkalmazhatóvá a bejelentésben megjelölt területek vonatkozásában, mielőtt az az érintett állam tekintetében nem vált hatályossá.
2. Bármely állam, amely a jelen cikk 1. bekezdése értelmében úgy nyilatkozott, hogy a jelen Egyezményt kiterjeszti bármely olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős vagy amelyekért a nemzetközi felelősséget magára vállalja, a jelen Egyezmény 21. cikkének rendelkezései szerint bejelentheti a Tanács főtitkárának, hogy a szóban levő területre az Egyezményt többé nem alkalmazza.

20. cikk

A jelen Egyezménnyel kapcsolatban semmilyen fenntartás nem fogadható el.

21. cikk

1. A jelen Egyezményt meghatározatlan időre kötötték. Bármelyik Szerződő Fél azonban az Egyezményt annak – a jelen Egyezmény 18. cikke szerint történt – hatálybalépte után, bármely időpontban felmondhatja.
2. A felmondást a Tanács főtitkáránál letétbe helyezett okiratban kell bejelenteni.
3. A felmondás az azt tartalmazó okiratnak a Tanács főtitkárához történt beérkezésétől számított hat hónap lejárta után válik hatályossá.

22. cikk

1. A Szerződő Felek ülést tartanak akkor, amikor a jelen Egyezmény alkalmazási körülményeit szükséges megvizsgálni, az Egyezmény egységes értelmezését és alkalmazását biztosító intézkedések kidolgozása érdekében.
2. Ezeket az üléseket a Tanács főtitkára hívja össze, valamely Szerződő Fél kívánságára, és ha a Szerződő Felek ellenkező értelemben nem határoznak, az üléseket a Tanács székhelyén tartják meg.
3. Üléseik eljárási szabályait a Szerződő Felek állapítják meg.
4. A Szerződő Felek határozataikat a jelenlevő és a szavazásban résztvevő tagok szavazatainak kétharmados szótöbbségével hozzák meg. Csak az igenlő vagy nemleges szavazatot leadott Szerződő Feleket tekintik a szavazásban résztvevőknek.
5. A Szerződő Felek valamely kérdésekben csak akkor hozhatnak határozatot, ha a jelenlevők száma a taglétszám felét meghaladja.

23. cikk

1. A Szerződő Felek között a jelen Egyezmény értelmezése és alkalmazása tekintetében felmerülő minden vitát lehetőség szerint a Felek közötti közvetlen tárgyalások útján kell rendezni.
2. Minden vitás kérdést, amelyet közvetlen tárgyalások útján nem rendeztek, a vitában álló Felek a jelen Egyezmény 17. cikke alapján összeült Szerződő Felek elé terjesztik, melyek a vitás kérdést megvizsgálják és annak rendezésére ajánlásokat tesznek.
3. A vitában álló Felek előre megállapodhatnak abban, hogy a Szerződő Felek ajánlásait elfogadják.

24. cikk

1. A jelen Egyezmény 22. cikke értelmében ülésező Szerződő Felek vagy valamely Szerződő Fél javasolhatja a jelen Egyezmény módosítását.
2. Az így javasolt bármely módosítás szövegét a Tanács főtitkára közli minden Szerződő Féllel, minden más aláíró állammal, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) főigazgatójával.
3. A javasolt módosítás közlésének időpontjától számított hat hónapon belül bármely Szerződő Fél közölheti a Tanács főtitkárával:
(a) hogy a javasolt módosítással szemben kifogása van;
(b) hogy bár szándékában áll a javasolt módosítás elfogadása, azonban országában még nincsenek meg az elfogadáshoz szükséges feltételek.
4. Mindaddig, amíg a fenti 3. (b) bekezdésben említett közlést tett Szerződő Fél a módosítás elfogadását a Tanács főtitkáránál nem jelentette be, a jelen cikk 3. bekezdésében említett hat hónapos határidő lejártától számított kilenc hónapon belül ellenvetést tehet a javasolt módosítással kapcsolatban.
5. Ha a javasolt módosítással kapcsolatban a jelen cikk 3. és 4. bekezdése szerint ellenvetést tesznek, úgy a módosítást el nem fogadottnak kell tekinteni és az joghatállyal nem bír.
6. Ha a javasolt módosítással kapcsolatban a jelen cikk 3. és 4. bekezdése értelmében ellenvetést nem tettek, úgy a módosítást a következő időpontoktól tekintik elfogadottnak:
(a) amennyiben egy Szerződő Fél sem tett közlést a jelen cikk 3. (b) bekezdésének értelmében, úgy a jelen cikk 3. bekezdésében említett hat hónapos határidő lejárta után;
(b) amennyiben egy vagy több Szerződő Fél a jelen cikk 3. (b) bekezdésének értelmében közlést tett, a következő két időpont közül a korábbi időpontban:
(i) abban az időpontban, amikor mindazok a Szerződő Felek, amelyek ilyen közlést tettek, értesítették a Tanács főtitkárát a javasolt módosítás elfogadásáról, ezt az időpontot a jelen cikk 3. bekezdésében említett hat hónap elteltével kell számítani, ha minden elfogadó nyilatkozat bejelentése ezen időtartam letelte előtt történt;
(ii) a jelen cikk 4. bekezdésében említett kilenc hónap lejárta után.
7. Minden elfogadottnak tekintett módosítás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amely időpontban azt elfogadottnak tekintették.
8. A Tanács főtitkára a lehető legrövidebb időn belül értesít minden Szerződő Felet és minden aláíró államot a jelen cikk 3. (a) bekezdésének megfelelően benyújtott minden kifogásról, valamint a 3. (b) bekezdés szerint tett minden bejelentésről. Ezt követően minden Szerződő Felet és minden aláíró államot értesít arról, hogy az ilyen bejelentést tett Szerződő Fél vagy Szerződő Felek tesznek-e ellenvetést a javasolt módosítással szemben vagy elfogadják-e azt.
9. Bármely államot, amely a jelen Egyezményt megerősíti vagy ahhoz csatlakozik, úgy tekintenek, mint amely elfogadta a megerősítő vagy csatlakozási okmánya letétbe helyezésének időpontjáig hatályba lépett módosításokat.

25. cikk

A jelen Egyezmény Melléklete az Egyezmény szerves részének tekintendő.

26. cikk

A Tanács főtitkára minden Szerződő Felet, a többi aláíró államot, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) főigazgatóját értesíti:
(a) a jelen Egyezmény 17. cikke szerinti aláírásokról, megerősítésekről és csatlakozásokról;
(b) arról az időpontról, amikor a jelen Egyezmény annak 18. cikke értelmében hatályba lép;
(c) a 19. cikknek megfelelően kapott bejelentésekről;
(d) a 21. cikk szerint tett felmondásokról;
(e) a 24. cikk szerint elfogadottnak tekintett módosításokról, valamint azok hatálybalépésének időpontjáról.

27. cikk

Az Egyesült Nemzetek alapokmánya 102. cikkének megfelelően a jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Titkárságánál a Tanács főtitkárának kérésére nyilvántartásba veszi.
Melynek hiteléül a szabályszerűen felhatalmazott alulírottak a jelen Egyezményt aláírták.
Készült Brüsszelben, ezerkilencszázhetven június nyolcadikán, francia és angol nyelvű egyetlen példányban, amelynek mindkét nyelvű szövege egyaránt hiteles, és amelyet a Tanács főtitkáránál helyeznek letétbe, aki arról a hiteles másolatokat a jelen Egyezmény 17. cikke 1. bekezdésében említett minden államnak megküldi.

Melléklet

Az oktatási anyagok nem taxatív felsorolása

(a) Hang- vagy képfelvevő vagy -visszaadó készülék, mint: diapozitív- vagy állóképvetítők;
mozgóképvetítők;
háttérvetítők és episzkópok;
magnetofonok, magnetoszkópok, és videoberendezések;
zárt áramkörű televíziós berendezések.
(b) Hang- és képhordozók, mint:
diapozitívek, állóképek, mikrofilmek;
mozifilmek;
hangfelvételek (magnetofonszalagok, lemezek);
televíziós adást rögzítő szalagok (videotapes).
(c) Speciális anyag, mint:
bibliográfiai és audiovizuális anyagok könyvtárak számára;
mozgókönyvtárak;
nyelvi laboratóriumok;
szimultán tolmácsberendezések;
mechanikai vagy elektronikus programozott oktatógépek;
a csökkentett munkaképességű személyek oktatására vagy szakmai képzésére külön megszerkesztett anyag.
(d) Egyéb anyag, mint:
faliképek, makettok, grafikonok, térképek, tervek, fényképek és rajzok;
bemutatás céljaira szerkesztett eszközök, készülékek és modellek;
valamely tantárgy oktatására előkészített tárgyak gyűjteménye vizuális vagy auditív oktatási információval (study kits);
eszközök, készülékek, szerszámok és szerszámgépek adott szakma vagy mesterség megtanulásához.

3. § A Magyar Népköztársaság a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatot tette:

„A Magyar Népköztársaság szükségesnek tartja kijelenteni, hogy az Egyezmény 19. cikke nem felel meg a nemzetközi jog elveinek és ellentétben áll az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1960. december 14-én elfogadott, a gyarmati országok és népek függetlenségének megadásáról szóló nyilatkozattal (1514/XV. számú határozat), amely kimondja annak szükségességét, hogy sürgősen és feltétel nélkül véget kell vetni a gyarmatosítás minden formájának és megnyilvánulásának.”

4. § Ez a törvényerejű rendelet az 1976. év május hó 25. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1976. május 22.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás