• Tartalom
Oldalmenü

1975. évi 23. törvényerejű rendelet

az 1974. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

1991.01.01.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 a Bernben 1970. évi február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény hatálybaléptetése tárgyában tartott diplomáciai értekezlet II. Jegyzőkönyvét - amely a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt és 1973. január 1-jén hatályba lépett pótegyezmény érvényességi időtartamának meghosszabbítását tartalmazza - e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A II. Jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:


„ Az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási
Nemzetközi Egyezmény (CIM),
valamint
vasúti személy- és poggyászfuvarozási
Nemzetközi Egyezmény (CIV)
hatálybaléptetése tárgyában tartott
diplomáciai értekezlet
II. Jegyzőkönyve
a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése
esetében fennálló felelősségéről szóló,
1966. február 26-án aláírt
és 1973. január hó 1-jén hatályba lépett
CIV Pótegyezmény
érvényességi időtartamának meghosszabbítása
tárgyában

Az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM), valamint vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) hatálybaléptetése tárgyában 1973. november 5-től 9-ig Bernben tartott diplomáciai értekezlet alkalmából
a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezményhez (CIV) tartozó, a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt Pótegyezményben részes Államok alulírott meghatalmazottai - szabályszerű és kellő alakban talált meghatalmazásaik előterjesztése után - a következőkben állapodtak meg:
tekintettel arra,
- hogy tisztán alaki okokból a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezményhez (CIV) tartozó, a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt és az 1973. január 1-jén hatályba lépett pótegyezmény 27. cikke azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a Pótegyezmény érvényességi időtartama ugyanaz, mint a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezménynek (CIV) és
- hogy az említett Pótegyezmény az 1970. február 7-i felülvizsgálati értekezlet alkalmával még nem volt hatályban, és ezért ez alkalommal nem volt felülvizsgálható vagy az 1970. évi CIV-be bedolgozható,
felismerve azt,
- hogy ennek a Pótegyezménynek hatályban kell maradnia az 1961. évi CIV hatályának megszűnése és az 1970. évi CIV hatálybalépése után is, és
- hogy a Pótegyezmény érvényességi időtartamának meghosszabbítása nem ellentétes a Központi Hivatalnak adott azzal a megbízatással, hogy vizsgálja meg a CIV és CIV Pótegyezmény egyeztetésének lehetőségét abból a célból, hogy megalkotható legyen a vasúti utasforgalomra is olyan teljes és egységes szabályozás, mint amilyen más fuvarozási eszközök tekintetében van,
elhatározták
- az 1966. február 26-án aláírt pótegyezmény hatályának meghosszabbítását, az e végből szükséges következő szövegmódosításokkal:
1. A cím a következőképpen módosul:
„»Pótegyezmény az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményhez (CIV), a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről.»
2. A bevezető rész második bekezdése a következőképpen módosul:
»elhatározták, hogy az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményt (CIV) Pótegyezménnyel egészítik ki.»
3. Az 1. cikk 1. §-ának a) és b) pontja a következőképpen módosul:
»a) azok az utasok, akiknek fuvarozását az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) szabályozza;»
»b) az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM) alapján fuvarozott áruk kísérői.»
4. A 2. cikk 6. §-a a következőképpen módosul:
»6. § A jelen Egyezmény érdekében „felelős vasút” az a vasút, amely a CIV vonaljegyzék szerint annak a vonalnak az üzemét viszi, amelyen a baleset bekövetkezett. Ha az említett vonaljegyzék szerint az üzemet két vasút viszi, mindkettő „felelős vasút”.»
5. (A 20. cikk 1. §-a az eredeti francia szöveg szórendjének alaki változtatását tartalmazza.)
6. A 22. cikk 1. §-a a következőképpen módosul:
»1. § A jelen Egyezményt - a 2. §-ban foglaltak fenntartásával - nem lehet alkalmazni olyan károkra, amelyek a CIV vonaljegyzékbe felvett gépkocsi - vagy hajózási vonalon végzett fuvarozás alatt következtek be.»
7. A 26. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:
»Ha a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1970. február 7-én aláírt Nemzetközi Egyezmény (CIV) valamelyik olyan tagállama, amelyik a jelen Egyezményt nem írta alá, ehhez csatlakozni kíván, az ilyen irányú kívánságát a Svájci Kormányhoz intézi, amely ezt az összes szerződő Állammal közli.»
8. A 27. cikk a következőképpen módosul:
»A jelen Egyezménynek ugyanaz az érvényességi időtartama, mint a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1970. február 7-én aláírt Nemzetközi Egyezménynek (CIV-nek); a jelen Egyezményt a CIV-ben megállapított eljárás szerint lehet felülvizsgálni és esetleg abba bele is lehet foglalni.»
9. A 28. cikk második bekezdése a következőképpen módosul:
»A francia nyelvű szöveghez német, angol, olasz és arab szöveg is mellékelve van, amelyek hivatalos fordítás jellegével bírnak.»

*

Ez a Jegyzőkönyv 1974. január 31-ig aláírásra nyitva áll.
Azok az Államok, amelyek ezt a Jegyzőkönyvet legkésőbb eddig az időpontig nem írták alá, valamint azok az államok, amelyek az 1966. február 26-i pótegyezménynek még az 1970. február 7-i CIV hatálybalépése előtt részesei lesznek, csatlakozhatnak ehhez a Jegyzőkönyvhöz a Svájci Kormányhoz intézett jegyzék útján, amely erről a pótegyezményben részes államokat értesíti.
Ez a Jegyzőkönyv az 1970. február 7-i CIV Nemzetközi Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.
ENNEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak ezt a Jegyzőkönyvet elkészítették és aláírták.
Készült Bernben, ezerkilencszázhetvenhárom november kilencedikén, egyetlen példányban, amely a Svájci Szövetség levéltárában marad letéve, és amelynek egy hiteles másolatát minden Szerződő Fél megkapja.

(Aláírások.)”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1975. év január hó 1. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1975. november 15.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás