• Tartalom
Oldalmenü

1973. évi 16. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1972. évi május hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1972. évi május hó 30. napján aláírt légügyi egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


„ LÉGÜGYI EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya,
attól az óhajtól vezérelve, hogy a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési kapcsolatok előmozdítása érdekében légügyi egyezményt kössenek,
felismerve, hogy a kereskedelmi repülés, mint a népeket összekötő közlekedési eszköz és a népek közötti baráti megértés és jóindulat folyamatos hordozója jó lehetőségeket kínál, és
a Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény tagjai lévén,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az Egyezmény szempontjából:
A) „Egyezmény” jelenti ezen Egyezményt, a mellékelt Függeléket és a hozzájuk tartozó összes módosítást.
B) „Légügyi hatóság” a Magyar Népköztársaság esetében a közlekedés- és postaügyi minisztert, az Amerikai Egyesült Államok esetében a 3. cikkben és a 6. cikk B) bekezdésében hivatkozott műszaki engedély, biztonsági előírások és követelmények tekintetében a Szövetségi Légügyi Hivatalt, egyébként a Polgári Légügyi Bizottságot jelenti, vagy mindkét esetben bármely személyt vagy szervet, amelyet e hatóságok által jelenleg gyakorolt feladatok ellátásával megbíznak.
C) „Kijelölt légiközlekedési vállalat” az a légiközlekedési vállalat, amelyet az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek bejelenti, mint olyan légi közlekedési vállalatot, amely az Egyezmény Függelékében felsorolt meghatározott útvonalon vagy útvonalakon fog üzemeltetni. Az erről szóló bejelentést írásban, diplomáciai úton kell megtenni.
D) „Terület” egy Állammal kapcsolatban az Állam szuverenitása, felségjoga, védnöksége, fennhatósága és gondnoksága alá tartozó földterület és a hozzá tartozó parti vizeket jelenti.
E) „Légijárat” olyan menetrendszerű légijárat, amelyet légijármű végez utasok, posta vagy áru közforgalmú szállítása céljából, külön-külön vagy együttesen.
F) „Nemzetközi légijárat” olyan légijárat, amely egynél több Állam területe feletti légtérben halad át.
G) „Nem-kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amely nem utasok, áru vagy posta felvétele, illetőleg lerakása céljából történik.

2. cikk

A) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok légijáratainak üzemeltetéséhez a következő jogokat:
(1) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;
(2) a másik Szerződő Fél területén nem-kereskedelmi célú leszállás végrehajtása; és
(3) leszállások végzése a másik Szerződő Fél területén az Egyezmény Függelékének megfelelő bekezdésében meghatározott útvonalak megnevezett pontjain, a nemzetközi forgalomban utasok, áru vagy posta külön-külön vagy együttesen történő felvétele és lerakása céljából.
B) E cikk A) bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az jogot adna az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak arra, hogy ellenszolgáltatás vagy díj ellenében a másik Szerződő Fél területének egy pontján utasokat, árut vagy postát vegyen fel e Szerződő Fél területének egy másik pontjára való fuvarozás céljából.

3. cikk

Az Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalon az egyik Szerződő Fél a légiközlekedési vállalat vagy vállalatai bármely azt követő időpontban légijáratot indíthatnak, hogy e Szerződő Fél kijelölte légiközlekedési vállalatát vagy vállalatait erre az útvonalra, és a másik Szerződő Fél megadta a megfelelő üzemeltetési és műszaki engedélyt. E másik Szerződő Fél, a 4. és 6. cikk rendelkezéseitől függően megadja az engedélyt, feltéve, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok az Egyezményben meghatározott üzemeltetésben való részvétel engedélyezését megelőzően e Szerződő Fél illetékes légügyi hatósága előtt, e hatóság által szokásosan alkalmazott szabályok és rendelkezések szerint minősítésre kötelezhetők.

4. cikk

A) Mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy megtagadja vagy visszavonja az Egyezmény 3. cikkében hivatkozott üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától, vagy az engedélyt feltételekhez kösse abban az esetben, ha:
(1) a légiközlekedési vállalat nem felel meg e Szerződő Fél légügyi hatósága által szokásosan alkalmazott szabályok és rendelkezések szerinti minősítésnek;
(2) a légiközlekedési vállalat nem tartja be az Egyezmény 5. cikkében hivatkozott szabályokat és rendelkezéseket; vagy
(3) a Szerződő Fél nincs meggyőződve arról, hogy e légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél, vagy e Szerződő Fél állampolgárainak kezében van.
B) Kivéve, ha azonnali intézkedés szükséges az Egyezmény 5. cikkében hivatkozott szabályok és rendelkezések megszegésének megelőzésére, az engedély visszavonásának joga csak a másik Szerződő Féllel történő tanácskozás után kerül gyakorlásra.

5. cikk

A) A nemzetközi repülésben üzemeltetett légijárműnek az egyik Szerződő Fél területére való belépésére, onnan távozására, valamint a légijárműnek a területén üzemeltetésére és kormányzására vonatkozó szabályok és előírások a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok légijárműveire is vonatkoznak és e légijárművek az első Szerződő Fél területére való belépéskor, onnan távozáskor és a területén tartózkodás idején kötelesek az említett szabályokat és előírásokat betartani.
B) Az egyik Szerződő Félnek a légijárművön fuvarozott utasok, személyzet, áru vagy posta területére való belépésére és onnan távozására vonatkozó szabályait és előírásait - ideértve a belépésre, engedélyezésre, területén tartózkodásra, útlevélre, vámra és vesztegzárra vonatkozó szabályokat - a Szerződő Fél területére való belépéskor, onnan távozáskor és a területén való tartózkodás idején a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatai légijárművein fuvarozott utasok, személyzet, áru vagy posta tekintetében is meg kell tartani.

6. cikk

A) Az egyik Szerződő Fél által kiállított, érvényesített és még érvényben levő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el az Egyezményben meghatározott útvonalak és légijáratok üzemeltetése céljából, feltéve, hogy azok a követelmények, amelyek szerint a bizonyítványokat vagy engedélyeket kiállították vagy érvényesítették, megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény szerint megállapításra kerülő legkisebb mértéknek vagy azt meghaladják. Mindamellett mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy saját területének átrepülése tekintetében ne ismerje el saját állampolgárai részére a másik Szerződő Fél által kiadott szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket.
B) A Szerződő Felek illetékes légügyi hatósága megbeszéléseket kezdeményezhet a másik Szerződő Fél által fenntartott és igazgatott repülési berendezések, személyzet, légijármű és a kijelölt légiközlekedési vállalat üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági szabályokról és követelményekről. Ha - e megbeszéléseket követően - bármelyik Szerződő Fél illetékes légügyi hatósága úgy találja, hogy a másik Szerződő Fél nem tart fenn és nem ír elő olyan hatékony biztonsági szabályokat és követelményeket e területeken, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény szerint megállapításra kerülő legkisebb mértéknek, vagy azt meghaladják, értesítheti a másik Szerződő Felet megállapításairól és azokról a lépésekről, amelyeket szükségesnek tart ahhoz, hogy a másik Szerződő Fél biztonsági szabályait és követelményeit legalább egyszintre hozzák az említett Egyezmény alapján megállapításra kerülő legkisebb mértékkel, és a másik Szerződő Fél megteszi a megfelelő helyesbítő intézkedést. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy megtagadja, vagy visszavonja az Egyezmény 3. cikkében hivatkozott műszaki engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától vagy feltételhez kösse az engedélyt, amennyiben a másik Szerződő Fél ésszerű időn belül nem tesz megfelelő intézkedést.

7. cikk

Mindegyik Szerződő Fél igazságos és ésszerű díjakat vethet ki vagy engedhet meg kivetni az ellenőrzése alatt álló közforgalmú repülőterek és más berendezések használatáért, feltéve, hogy ezek a díjak nem magasabbak, mint a repülőterek és berendezések használatáért a hasonló nemzetközi légijáratokon üzemeltetett saját nemzeti légijárműveire kivetett díjak.

8. cikk

A) Mindegyik Szerződő Fél a saját jogszabályai szerinti lehető legnagyobb mértékben és a kölcsönösség alapján mentesíti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát, vagy vállalatait az üzem- és kenőanyagra, elhasználódó műszaki cikkekre, pótalkatrészekre - ideértve a hajtóművet - a rendes felszerelésekre, földi felszerelési tárgyakra, készletekre és egyéb, kizárólag e másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai nemzetközi légijáratokon résztvevő légijárművei üzemeltetésére vagy kiszolgálására szánt cikkekre kivetett behozatali korlátozás, vámkötelezettség, fogyasztási adó, szemledíj és más hazai adó és díj alól. E mentesség a következő cikkekre vonatkozik:
(1) az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, vagy vállalatai által vagy nevében bevitt cikkekre:
(2) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai légijárművein tartott cikkekre a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor vagy annak elhagyásakor;
(3) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén felvett és nemzetközi légijáraton történő felhasználásra szánt cikkekre;
akár teljesen felhasználják azokat a mentességet nyújtó Szerződő Fél területén, akár nem.
B) E cikkben meghatározott mentességek olyan esetekben is alkalmazhatók, amikor az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai megállapodnak egy másik légiközlekedési vállalattal vagy vállalatokkal az A) bekezdésben meghatározott cikkeknek a másik Szerződő Fél területére való kölcsönzésében vagy szállításában, feltéve, hogy e másik légiközlekedési vállalat vagy vállalatok hasonló mentességet élveznek e másik Szerződő Féltől.

9. cikk

Méltányos és egyenlő lehetőségeket kell biztosítani mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak az Egyezményben meghatározott bármely útvonalon történő üzemeltetéshez.

10. cikk

Az Egyezményben meghatározott légijáratoknak bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által történő üzemeltetése során a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai érdekét is figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy ne befolyásolják méltánytalanul azokat a légijáratokat, amelyeket az utóbbi az azonos útvonal egészén vagy részén üzemeltet.

11. cikk

A) Az Egyezmény alapján üzemeltető kijelölt légiközlekedési vállalatnak a közönség számára felkínált légijáratait nagymértékben összhangban kell tartani a közönségnek e járatokkal szemben támasztott igényeivel.
B) A kijelölt légiközlekedési vállalat Egyezmény alapján üzemeltetett légijáratainak elsődleges célja, hogy a forgalmi igényeknek megfelelő kapacitást biztosítson a vállalatot kijelölő ország és a forgalom legtávolabbi rendeltetésű országa között. Harmadik országokba irányuló vagy onnan érkező nemzetközi forgalom ilyen légijáratokra történő felvételének vagy lerakásának jogát az Egyezményben meghatározott útvonalak egy pontján vagy pontjain a rendszeres fejlődés általános elveivel összhangban kell alkalmazni, amelyhez mindkét Szerződő Fél tartja magát, és függvénye lesz annak az általános elvnek, hogy a kapacitás megfeleljen:
(1) a kiinduló ország és a forgalom legtávolabbi fekvésű országai közötti forgalmi igényeknek;
(2) az átmenő járatok üzemeltetésével járó szükségleteknek; és
(3) azon területek forgalmi igényeinek, amelyeken keresztül a kijelölt légiközlekedési vállalat üzemeltet, tekintetbe véve a helyi és a körzeti járatokat.
C) Mindegyik Szerződő Fél azon jogának sérelme nélkül, hogy olyan egységes feltételeket alakítson ki a repülőterek és repülőtéri felszerelések használatára, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 15. cikkének, egyik Szerződő Fél sem korlátozza egyoldalúan a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatát vagy vállalatait az Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalak bármelyikén üzemeltetett járatok kapacitása, frekvenciája, menetrendje vagy a használt légijármű típusa tekintetében. Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél úgy véli, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által folytatott üzemeltetés nem felel meg a 9., 10. vagy 11. cikkben meghatározott szabályoknak és elveknek, az Egyezmény 14. cikkének megfelelően megbeszéléseket kérhet a kérdéses üzemeltetés megvizsgálása céljából, annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e az említett szabályoknak és elveknek.

12. cikk

A) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló fuvarozása során alkalmazott díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, és kellő figyelmet fordítani minden lényeges tényezőre, úgymint az üzemeltetési költségekre, az ésszerű haszonra, más légiközlekedési vállalatok által alkalmazott díjtételekre, valamint az egyes járatok jellegzetességeire. A díjtételeket a Szerződő Felek légügyi hatóságai hagyják jóvá, amelyek az Egyezményben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően jogi hatáskörük keretein belül járnak el.
B) Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló fuvarozása során alkalmazni javasolt díjtételt a légiközlekedési vállalatnak kívánatra be kell nyújtani a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához legalább harminc (30) nappal a bevezetés javasolt időpontja előtt, kivéve, ha a Szerződő Fél, amelyhez a benyújtás történik, rövidebb benyújtási határidőt engedélyez. Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságai mindent megtesznek annak biztosítására, hogy az alkalmazott és beszedett díjtételek megfeleljenek a bármelyik Szerződő Félnél bejelentett díjtételeknek, és hogy egyetlen légiközlekedési vállalat se adjon semmilyen körülmények között engedményt e díjtételekből, sem közvetlenül, sem közvetve, ideértve az ügynökök többleteladási jutalékát.
C) Mindegyik Szerződő Fél elismeri, hogy olyan időszak alatt, amelyre bármely Szerződő Fél elfogadta a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) konferenciájának, vagy a légifuvarozók más nemzetközi egyesülésének fuvarozási szabályzatát, e szabályzat alapján megkötött és a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatát vagy vállalatait érintő díjtételekre vonatkozó egyezmény a Szerződő Felek légügyi hatóságainak jováhagyásától függ.
D) Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a fenti B) bekezdésben hivatkozott értesítés kézhezvételekor nem ért egyet a javasolt díjtétellel, erről a másik Szerződő Felet legalább tizenöt (15) nappal a díjtételnek egyébkénti életbelépése előtt értesíti, és a Szerződő Feleknek törekedniük kell arra, hogy megfelelő díjtételben állapodjanak meg.
E) Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által e Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló fuvarozása során alkalmazott meglevő díjtétel felülvizsgálata során nem ért egyet a díjtétellel, erről a másik Szerződő Felet értesíti, és a Szerződő Feleknek törekedniük kell arra, hogy megfelelő díjtételben állapodjanak meg.
F) Abban az esetben, ha a D) vagy E) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően megállapodás jön létre, mindegyik Szerződő Félnek törekednie kell a díjtétel életbeléptetésére.
G) Ha
(1) a D) bekezdésben meghatározott körülmények között nem tudnak megegyezést elérni azon időpont előtt, amikor a díjtétel egyébként életbe lépne, vagy
(2) az E) bekezdésben meghatározott körülmények között nem tudnak megegyezést elérni az értesítés napjától számított hatvan (60) nap lejárta előtt,
akkor azon Szerződő Fél légügyi hatósága, amely a díjtétellel szemben kifogást emelt, megteheti a szükségesnek vélt lépéseket, hogy megelőzze a kérdéses légijáratnak a sérelmezett díjtétel melletti megindítását, vagy további üzemeltetését, feltéve azonban, hogy a kifogást emelő Szerződő Fél légügyi hatósága nem kéri ugyanazon pontok között saját légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak hasonló légijárata által alkalmazott legalacsonyabb díjtételnél magasabb díjtétel alkalmazását.
I) Bármely Szerződő Fél nemzeti valutájában meghatározott díjtételt olyan összegben kell megállapítani, amely kifejezi azt az érvényes átváltási árfolyamot (ideértve minden átváltási illetéket, vagy más költséget), amelyen mindkét Fél légiközlekedési vállalatai átválthatják és átutalhatják a fuvarozási tevékenységükből eredő bevételeket a másik Fél nemzeti valutájára.

13. cikk

A) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van, hogy a másik Szerződő Fél területén képviseletet alapítson és tartson fenn üzleti, hirdetési és tájékoztatási tevékenység céljára.
B) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a másik Szerződő Fél területén közvetlenül vagy választásától függően, ügynökök útján jegyeladást folytatni. A légiközlekedési vállalatnak joga van az adott terület pénznemében vagy más országok szabadon konvertálható valutáiért jegyet eladni, amelyet bármely személy szabadon megvehet.
C) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van átváltani és országába átutalni a helyben kiadott összegeken felüli helyi bevételeit. Az átváltást és átutalást azonnal és korlátozások nélkül engedélyezik az ilyen bevételek átváltásra és átutalásra történő benyújtása idején a jegyeladásra érvényben levő hivatalos árfolyamon és e műveletek a belső jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig adómentesek. Ha az egyik Szerződő Félnek nincs konvertálható valutája és megköveteli átváltási és átutalási kérelmek benyújtását, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak engedélyezik, hogy e kérelmeket felesleges vagy megkülönböztető formai követelményektől mentesen hetenként terjessze elő.

14. cikk

A Szerződő Felek bármely időpontban megbeszéléseket kérhetnek az Egyezmény értelmezése, alkalmazása vagy módosítása tárgyában. A megbeszéléseket a kérelemnek a másik Szerződő Fél által történő kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni.

15. cikk

A) Az Egyezménynek a megbeszéléseken nem kielégítően rendezett kérdéseivel kapcsolatos vitát bármely Szerződő Fél kérésére választottbíróság elé kell utalni az alábbiakban leírt eljárásnak megfelelően.
B) A választottbíróság három választottbíróból álló bíróság, amelyet a következőképpen alakítanak meg:
(1) Mindegyik Szerződő Fél egy választottbírót nevez meg az egyik Szerződő Félnek a másikhoz intézett választottbíráskodás iránti kérelmének feladásától számított hatvan (60) napon belül. E hatvan (60) napos időszak után az így kijelölt két választottbíró harminc (30) napon belül közös megegyezéssel harmadik választottbírót jelöl ki, aki nem lehet a Szerződő Felek állampolgára.
(2) Ha valamelyik Szerződő Fél elmulasztja a választottbíró megnevezését, vagy ha az (1) ponttal összhangban a harmadik választottbíró személyében nem tudnak megállapodni, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választottbírót vagy választottbírákat.
C) Mindegyik Szerződő Fél mindent megtesz annak érdekében, hogy belső jogszabályaival összhangban végrehajtsa a választottbíróság határozatát vagy döntését.
D) A választottbíróság kiadásait - ideértve a választottbírák díját és költségeit - a két Szerződő Fél között egyenlően kell megosztani.

16. cikk

Az Egyezményt és minden módosítását nyilvántartásba kell vétetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

17. cikk

Bármely Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másikat az Egyezmény felmondásának szándékáról. Az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részére is meg kell küldeni. Az Egyezmény a felmondó nyilatkozatnak a másik Szerződő Fél által történő kézhezvételétől számított egy év elteltével veszti hatályát, kivéve, ha azt e határidő lejárta előtt a Szerződő Felek közös megegyezésével visszavonják.

18. cikk

Az Egyezmény aláírásának napján ideiglenesen hatályba lép, és véglegesen akkor lép hatályba, amikor a Magyar Népköztársaság Kormánya írásban értesíti az Amerikai Egyesült Államok Kormányát arról, hogy az Egyezményt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítette. Az Egyezmény ötéves időtartamra marad hatályban, kivéve, ha lejártát megelőzően a Szerződő Felek közös megegyezéssel meghosszabbítják. Az Egyezményben nyújtott jogok gyakorlása az Egyezményhez csatolt levélváltásban tartalmazott további megállapodásoktól függ.
Ennek hiteléül az alulírottak, akiket erre Kormányuk megfelelően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban Washingtonban, az 1972. évi május 30. napján.

(Aláírások.)

Függelék

A) Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok jogosultak légijáratot üzemeltetni e bekezdésben meghatározott összes útvonalon, mindkét irányban, és menetrendszerű leszállásokat végezni Magyarországon:
az Egyesült Államokból Írországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, a Német Szövetségi Köztársaságban, Svájcban, Ausztriában és Csehszlovákiában3 levő pontokon keresztül Budapestre és azon túl Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Libanonban, Szíriában, Irakban, Iránban, Pakisztánban és Indiában levő pontok felé és azon túl.
B) A Magyar Népköztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok jogosultak légijáratot üzemeltetni e bekezdésben meghatározott összes útvonalon, mindkét irányban, és menetrendszerű leszállásokat végezni az Amerikai Egyesült Államokban:
Magyarországról Svájcban és Hollandiában levő pontokon és Montrealon keresztül New Yorkba.
C) Bármely meghatározott útvonalon levő pontok a kijelölt légiközlekedési vállalat választásától függően kihagyhatók bármely vagy az összes repülésnél.

Őexcellenciája Dr. Csanádi György úr,
a Magyar Népköztársaság közlekedés-
és postaügyi minisztere részére
1972. május 30.

Excellenciás Uram!

Van szerencsém hivatkozni az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mai napon aláírt Légügyi Egyezményre. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az Egyezmény alapján a légijáratokat bizonyos ideig nem lehet megindítani, és figyelembe véve annak nehézségét, hogy előre felmérjük a piaci és a kereskedelmi lehetőségekben majd akkor fennálló egyensúly mértékét, Kormányom nevében javasolom, hogy az Egyezmény a következő további megállapodásoktól függjön:
1. egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai sem indíthatnak légijáratot az Egyezmény alapján, a Felek között az Egyezményben tartalmazott kérdésekben történő további megállapodás nélkül;
2. ezen idő elteltéig mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata élvezi az Egyezmény 13. cikkének A) és C) bekezdésében meghatározott jogokat. A 13. cikk B) bekezdésében meghatározott jogokat a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai csak olyan mértékben élvezhetik, ahogyan őket a másik Szerződő Fél felhatalmazza.
Ha ez a javaslat elfogadható az Ön Kormánya számára, van szerencsém javasolni, hogy ez a levél és az Ön erre adandó válasza Kormányaink között a Légügyi Egyezményre vonatkozó megállapodást alkosson.
Fogadja Excellenciád legmélyebb nagyrabecsülésem ismételt kifejezését.

(Aláírások.)

Őexcellenciája Willis C. Armstrong úr,
az Amerikai Egyesült Államok gazdasági
ügyekben illetékes külügyminiszterhelyettese
részére

1972. május 30.

Excellenciás Uram!
Van szerencsém hivatkozni 1972. május 30-án kelt levelére, amelynek a szövege a következő:
„Excellenciás Uram!
Van szerencsém hivatkozni az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mai napon aláírt Légügyi Egyezményre. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az Egyezmény alapján a légijáratokat bizonyos ideig nem lehet megindítani, és figyelembe véve annak nehézségét, hogy előre felmérjük a piaci és a kereskedelmi lehetőségekben majd akkor fennálló egyensúly mértékét, Kormányom nevében javasolom, hogy az Egyezmény a következő további megállapodásoktól függjön:
1. egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai sem indíthatnak légijáratot az Egyezmény alapján, a Felek között az Egyezményben tartalmazott kérdésekben történő további megállapodás nélkül;
2. ezen idő elteltéig mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata élvezi az Egyezmény 13. cikkének A) és C) bekezdésében meghatározott jogokat. A 13. cikk B) bekezdésében meghatározott jogokat a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai csak olyan mértékben élvezhetik, ahogyan őket a másik Szerződő Fél felhatalmazza.
Ha ez a javaslat elfogadható az Ön Kormánya számára, van szerencsém javasolni, hogy ez a levél és az Ön erre adandó válasza Kormányaink között a Légügyi Egyezményre vonatkozó megállapodást alkosson.
Fogadja Excellenciád legmélyebb nagyrabecsülésem ismételt kifejezését.
Van szerencsém megerősíteni, hogy a fenti javaslat Kormányom számára elfogadható.
Fogadja Excellenciád legmélyebb nagyrabecsülésem ismételt kifejezését.”

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1973. évi március hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2)4 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1973. július 11.

3

Egy menetrendi időszak alatt nem lehet háromnál több közbenső leszállási pontot érinteni. E pontok megjelölését változtatni lehet az Egyesült Államok kijelölt légiközlekedési vállalatának választásától függően minden menetrendi idény elején.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 161. § (4) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás