• Tartalom
Oldalmenü

1972. évi 23. törvényerejű rendelet

az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet lértehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről1

1991.01.01.

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 megerősítő okiratának letétele a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége3 Kormányánál az 1972. évi március 31. napján megtörtént. A megállapodás a 21. cikkben foglaltak alapján 1972. évi július hó 12. napján lépett hatályba.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Bolgár Népköztársaság4, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság5, a Kubai Köztársaság, a Mongol Népköztársaság,6 a Lengyel Népköztársaság7, a Román Szocialista Köztársaság8, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság9 Kormánya között Moszkvában 1971. november 15-én aláírt, az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„ MEGÁLLAPODÁS
az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési
Rendszer és Szervezet létrehozásáról

A Szerződő Felek,
- felismerve a mindenoldalú gazdasági, műszaki-tudományos, kulturális és egyéb kapcsolatoknak a műholdas távközlés, valamint rádió- és televízió-átvitel megvalósításával történő megszilárdítása és fejlesztése elősegítésének szükségességét,
- felismerve a nemzetközi űrtávközlési rendszer elméleti és kísérleti kutatásában, tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében és fejlesztésében kifejtett együttműködés hasznosságát,
- az államok szuverenitásának és függetlenségének, az egyenjogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás elvének tiszteletben tartása, valamint egymás megsegítése és a kölcsönös előnyök alapján történő nemzetközi együttműködés fejlesztése érdekében,
- az Egyesült Nemzetek Szervezete XVI. közgyűlésének 1721. számú határozata, továbbá az országoknak a kozmikus térség - beleértve a Holdat és a többi égitestet is - kutatásában és felhasználásában való részvétele elveiről 1967. január 27-én kötött egyezmény megállapításaiból kiindulva
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

1. Nemzetközi űrtávközlési rendszer jön létre.
2. A távközlési rendszer tervezésére, létrehozására, üzemeltetésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítések koordinálásának és az erre vonatkozó együttműködésnek a biztosítása céljából a Szerződő Felek megalakítják az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Szervezetet (a továbbiakban: Szervezet).

2. cikk

1. Az INTERSZPUTNYIK nyílt nemzetközi szervezet.
2. A Szervezet tagjai azok a kormányok, amelyek aláírták a jelen Megállapodást és a 20. cikknek megfelelően átadták megőrzésre a Megállapodás megerősítéséről szóló okiratokat, továbbá más államok kormányai, amelyek a 22. cikknek megfelelően csatlakoztak a jelen Megállapodáshoz.

3. cikk

A Szervezet székhelye Moszkva.

4. cikk

1. A nemzetközi űrközlési rendszer a következő alkotóelemeket foglalja magába:
- kozmikus komplexum, amely a közvetítő berendezésekkel és fedélzeti berendezésekkel, valamint a műholdak normális működését biztosító földi vezérlőrendszerekkel ellátott távközlési műholdakból áll,
- a műholdakon keresztül történő kölcsönös összeköttetést biztosító földi állomások.
2. A kozmikus komplexum a Szervezet tulajdonát képezi, vagy pedig bérlik a Szervezetnek ilyen rendszerekkel rendelkező tagjaitól.
3. A földi állomások az államok, vagy az általuk elismert üzemeltető szervek tulajdonában vannak.
4. A Szervezet tagjainak joguk van ahhoz, hogy az általuk felépített földi állomásokat a Szervezet távközlési rendszerébe bekapcsolják, ha ezek az állomások a Szervezet műszaki követelményeinek megfelelnek.

5. cikk

A nemzetközi távközlési rendszer létrehozását a következő ütemterv szerint irányozzák elő:
- A Szovjetunió által a Szervezet részére díjtalanul rendelkezésre bocsátandó műholdcsatornák felhasználásával a Szervezet tagjai által a földi állomásaikon folytatandó kísérleti munka szakasza. Ez a szakasz az 1973. év végéig tart.
- A Szervezet tagjainak távközlési műholdjain bérelt csatornák felhasználásával történő üzemeltetés szakasza.
- A távközlési rendszernek a Szervezet tulajdonát képező vagy általa a Szervezet tagjaitól bérelt kozmikus komplexum felhasználásával történő kereskedelmi jellegű üzemeltetésének szakasza. Az erre a szakaszra való áttérés akkor valósul meg, amikor a Szervezet tulajdonát képező kozmikus komplexum létrehozását, vagy kozmikus komplexum bérbevételét a Szerződő Felek gazdaságilag célszerűnek ítélik.

6. cikk

A Szervezet tulajdonát képező távközlési műholdak felbocsátását és röppályára irányítását, valamint a röppályán való vezérlését a Szervezetnek azon tagjai hajtják végre, amelyek az erre a célra szolgáló eszközökkel rendelkeznek, a Szervezet és a Szervezet ilyen tagjai között kötendő megállapodások alapján.

7. cikk

A Szervezet mind műszaki vonatkozásban (frekvenciafelhasználás, a távközlési csatornák műszaki normáinak és a berendezés szabványoknak az alkalmazása), mind a nemzetközi szabályozás kérdéseiben koordinálja tevékenységét a Nemzetközi Távközlési Egyesülettel és együttműködik más olyan szervezetekkel, amelyek tevékenysége kapcsolatban van távközlési műholdak felhasználásával.

8. cikk

A Szervezet jogi személy és joga van szerződéseket kötni, javakat megszerezni, bérelni és elidegeníteni, jogi tevékenységet folytatni.

9. cikk

1. A Szervezet azoknak az államoknak a területén, amelyeknek kormánya a Szervezetnek tagja, olyan jogképességgel rendelkezik, amely céljai eléréséhez és funkciói betöltéséhez szükséges. Ennek a jogképességnek a mértékét az azoknak az országoknak az illetékes szerveivel kötendő megfelelő megállapodások határozzák meg, amelyek területén a Szervezet működését kifejti.
2. A jelen Megállapodással és a jelen cikk 1. pontjában említett megállapodásokkal nem szabályozott kérdésekben azoknak az államoknak a jogrendjét alkalmazzák, amelyek területén a Szervezet tevékenységét kifejti.

10. cikk

1. A Szervezet a tulajdonát képező javak határain belül anyagi felelősséggel tartozik kötelezettségeiért.
2. A Szervezetet nem terheli anyagi felelősség a Szerződő Felek kötelezettségeiért, és a Szerződő Felek ugyancsak nem felelnek a Szervezet kötelezettségeiért.

11. cikk

1. A Szervezet tevékenységének irányítására az alábbi szervek jönnek létre:
1. Tanács - vezető szerv,
2. Igazgatóság - állandó végrehajtó és adminisztratív szerv, élén a vezérigazgatóval.
Az Igazgatóság létrehozásának és tevékenysége megkezdésének idejét a Tanács határozza meg.
2. Az Igazgatóság működésének megkezdéséig a vezérigazgatónak a 13. cikk 2. pontja értelmében a Szervezet képviseletével kapcsolatos funkcióit a Tanács elnöke látja el.
3. A Szervezet pénzügyi tevékenységének ellenőrzésére Revíziós Bizottság alakul.
4. A Tanács olyan kisegítő szerveket hívhat életre, amelyek a jelen Megállapodás céljainak megvalósításához szükségesek.

12. cikk

1. A Tanácsba a Szervezet minden egyes tagja egy képviselőt küld.
2. A Tanácsban a Szervezet minden egyes tagjának egy szavazata van.
3. A Tanács évenként legalább egyszer rendes ülést tart. Rendkívüli tanácsülés a Tanács bármely tagjának vagy a vezérigazgatónak a kérésére összehívható, ha a Szervezet tagjainak legalább egyharmada az összehívás mellett foglalt állást.
4. A tanácsüléseket általában a Szervezet székhelyén tartják. A Tanács olyan határozatot is hozhat, hogy a Szervezet érintett tagjainak meghívása alapján olyan más államok területén rendezze üléseit, amelyeknek a kormánya a Szervezet tagja. Az Igazgatóság működésének megkezdéséig a Tanács az országnevek orosz a-b-c szerinti sorrendjének megfelelően egymás után azoknak az államoknak a területén ül össze, amelyeknek a kormánya tagja a Szervezetnek. Ebben az esetben az ülések lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Szervezet fogadó tagjai viselik.
5. A Tanács ülésein a Szervezet tagjainak képviselői egymás után az országnevek orosz a-b-c szerinti sorrendjében elnökölnek. Az elnök helyetteséül a Szervezetnek az a-b-c szerinti sorrendben következő tagja képviselőjét jelölik ki. Az elnök és helyettese megbízásukat a Tanács következő rendes üléséig megtartják.
6. A Tanács hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a jelen Megállapodás felölel.

A Tanács -
1. megvizsgálja és jóváhagyja a kozmikus komplexum létrehozására, megvásárlására vagy bérletére, valamint üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseket,
2. jóváhagyja a Szervezet távközlési rendszerének fejlesztési és tökéletesítési terveit,
3. meghatározza a Szervezet műholdjainak műszaki követelményeit,
4. megvizsgálja és jóváhagyja a Szervezet műholdfelbocsátási programját,
5. jóváhagyja a távközlési csatornáknak a Szervezet tagjai között történő felosztására vonatkozó tervet, valamint a csatornák más igénylők által történő felhasználásának rendjét és feltételeit,
6. meghatározza a földi állomások műszaki követelményeit,
7. meghatározza, hogy a földi állomások megfelelnek-e a Szervezet távközlési rendszerébe való bekapcsolás műszaki követelményeinek,
8. megválasztja a vezérigazgatót és helyettesét és ellenőrzi az Igazgatóság működését,
9. megválasztja a Revíziós Bizottság elnökét és tagjait és jóváhagyja e bizottság munkarendjét,
10. jóváhagyja az Igazgatóság szervezeti felépítését és létszámát, valamint az Igazgatóság ügyrendjét,
11. jóváhagyja a Szervezetnek a következő naptári évre vonatkozó munkatervét,
12. megvizsgálja és jóváhagyja a Szervezet költségvetését és az annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a Szervezet jövedelmének mérlegét és elosztását,
13. megvizsgálja és jóváhagyja a vezérigazgatónak az Igazgatóság működéséről szóló évenkénti beszámolóját,
14. jóváhagyja a Revíziós Bizottság jelentését,
15. tudomásul veszi a Megállapodáshoz csatlakozni kívánó kormányok hivatalos bejelentéseit,
16. meghatározza a hozzájárulási részarányok befizetésének rendjét és határidőit, valamint a hozzájárulási részarányoknak a 15. cikk 5. pontjával összhangban történő újrafelosztását,
17. meghatározza az információegységek továbbításának díjszabását vagy a Szervezet távközlési műholdjainak csatornabérleti díját,
18. megvizsgálja és a 24. cikkben meghatározott módon a Szerződő Feleknek jóváhagyásra javasolja a jelen Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat,
19. elfogadja a saját munkájára vonatkozó eljárási szabályzatot,
20. megvizsgál és eldönt a Megállapodásból eredő egyéb kérdéseket.

7. A Tanácsnak arra kell törekednie, hogy határozatai egyhangúlag kerüljenek elfogadásra. Amennyiben ez nem érhető el, a Tanács határozatai akkor tekintendők elfogadottnak, ha azokat a Tanács összes tagjainak legalább kétharmada megszavazta. A Tanács határozatai nem kötelezőek azokra a tagokra nézve, akik azokat nem szavazták meg és írásban fenntartást jelentettek be, utóbb azonban ezek a tagok csatlakozhatnak a hozott határozatokhoz.
8. A Tanács, a jelen cikk 6. pontjában felsorolt funkcióinak betöltése során a Szerződő Felek által megszabott eszközök határain belül jár el.
9. A Tanács első ülését a jelen Megállapodás érvénybelépését követően legkésőbb három hónapon belül annak az államnak a kormánya hívja össze, amelyben a Szervezet székhelye van.

13. cikk

1. Az Igazgatóság a vezérigazgatóból, annak helyetteséből és a szükséges személyzetből áll.
2. A vezérigazgató, az egyszemélyi vezetés elve alapján fejtve ki tevékenységét, a Szervezet fő adminisztratív tisztségviselője és ebben a minőségben képviseli a Szervezetet a tevékenységét érintő minden kérdésben a Szervezet tagjainak illetékes szerveivel, valamint olyan államokkal, amelyeknek kormánya a Szervezetnek nem tagja és nemzetközi szervezetekkel szemben, amelyekkel az együttműködést a Tanács szükségesnek ítéli.
3. A vezérigazgató a Tanácsnak felelős és a jelen Megállapodás, valamint a Tanács határozatai által ráruházott jogkör keretein belül tevékenykedik.
4. A vezérigazgató a következő funkciókat tölti be:

1. biztosítja a Tanács határozatainak végrehajtását,
2. tárgyalásokat folytat a Szervezet tagjainak postaigazgatásaival, tervező intézeteivel és iparvállalataival a teljes rendszer megtervezése tárgyában, továbbá a Szervezet távközlési műholdjaihoz szükséges fedélzeti berendezések elemeinek és egységeinek tervezése, gyártása és szállítása tárgyában,
3. tárgyalásokat folytat távközlési műholdaknak a Szervezet részére történő felbocsátása tárgyában,
4. a Tanács megbízása alapján és a Tanács által adott felhatalmazás keretei között nemzetközi és egyéb megállapodásokat köt,
5. összeállítja és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti a következő pénzügyi év költségvetését és beszámol a Tanácsnak az elmúlt pénzügyi évre szóló költségvetés teljesítéséről,
6. a Tanács elé való terjesztésre előkészíti az Igazgatóság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót,
7. tervezeteket dolgoz ki és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszt a Szervezet munkatervére, valamint a távközlési rendszer fejlesztésére és tökéletesítésére vonatkozóan,
8. biztosítja a Tanács üléseinek előkészítését, összehívását és lebonyolítását.

5. A vezérigazgatót és helyettesét 4 évi időtartamra választják azon államok állampolgárai közül, amelyeknek kormánya a Szervezetnek tagja. A vezérigazgató-helyettes általában csak egy 4 éves időtartamra választható meg. A vezérigazgató és helyettese nem lehetnek ugyanannak az államnak az állampolgárai.
6. Az Igazgatóság személyzete a szakmai hozzáértés és az igazságos földrajzi képviselet figyelembevételével azoknak az államoknak az állampolgáraiból tevődik össze, amelyeknek kormánya tagja a Szervezetnek.

14. cikk

1. A Revíziós Bizottság három tagból áll, akiket a Tanács olyan különböző államok állampolgárai közül választ meg 3 évi időtartamra, amelyeknek kormánya tagja a Szervezetnek.
A Revíziós Bizottság elnöke és tagjai a Szervezetben más tisztséget nem viselhetnek.
2. A vezérigazgató a Revíziós Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan anyagot és okiratot, amely a revíziók végrehajtásához szükséges.
3. A Revíziós Bizottság a Szervezet Tanácsának számol be.

15. cikk

1. A Szervezet működésének biztosítása céljából létesítményi alap (álló- és forgóeszközök) jön létre. A létesítményi alap létrehozásáról és mértékéről a Szerződő Felek a Tanács javaslata alapján hoznak határozatot és azt külön jegyzőkönyvben rögzítik. A Szervezet tagjainak a létesítményi alap képzéséhez való hozzájárulási részaránya a csatornák általuk történő igénybevételének mértékével arányosan kerül megállapításra.
2. Ha a távközlési rendszer tökéletesítése folyamán szükségesnek mutatkozik a létesítményi alap megnövelése, akkor a kiegészítő hozzájárulások összegét a Szervezet azon tagjai között kell megosztani, akik ezzel az emeléssel egyetértettek.
3. A Szervezet tagjainak a létesítményi alaphoz való hozzájárulásaiból a Szervezet alábbi kiadásait fedezik:

1. a kozmikus komplexummal és a földi állomásokkal kapcsolatos tudományos kutató munkák és kísérleti szerkesztő munkák,
2. a kozmikus komplexum tervezése, létrehozása, megszerzése vagy bérlete,
3. a Szervezet műholdjainak felbocsátása és pályájára vezérlése,
4. a Szervezet működésével kapcsolatos egyéb célok.

4. A létesítményi alap létrehozásáig a Szervezet az egyes naptári évekre összeállított speciális költségvetés alapján működik. A költségvetésben az Igazgatóság személyzetének fenntartására, a tanácsülések lebonyolítására és egyéb adminisztratív jellegű intézkedésekre előirányzott költségeket a Szervezet tagjai a Szerződő Felek által a Tanács javaslata alapján megállapított és külön jegyzőkönyvben rögzített mértékben fedezik.
5. Új tagoknak a Szervezetbe való belépése vagy az egyik tagnak a Szervezetből való kilépése esetén a Szervezet többi tagjának hozzájárulási részaránya megfelelően megváltozik.
6. A Szervezet létesítményi alapjához és költségvetéséhez való hozzájárulások befizetésére szolgáló pénznemet a Szerződő Felek a Tanács javaslata alapján határozzák meg.
7. A megállapított határidőre be nem fizetett összegekre évi 3 százalékos késedelmi kamatot számítanak.
8. Ha a Szervezet tagjai egy éven át nem teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket, a Tanács dönt a szervezeti tagságból eredő jogok részleges vagy teljes felfüggesztéséről.
9. A távközlési rendszer üzemeltetéséből eredő haszon a Szervezet tagjai között befizetéseik arányában kerül felosztásra. A Szervezet tagjainak határozata alapján a haszon a létesítményi alap növelésére vagy bármilyen speciális alapok létrehozására fordítható.
10. A Szervezet feladatainak végrehajtása érdekében tartandó értekezletek és ülések résztvevőinek ellátásával kapcsolatos költségeket - beleértve a Tanács üléseit is - azok a Szerződő Felek viselik, amelyek képviselőiket ezekre az értekezletekre és ülésekre kiküldik.

16. cikk

1. A Szervezet úgy üzemelteti a kozmikus komplexumot, hogy a távközlési csatornákat a jelen Megállapodás cikkeivel összhangban tagjai és más felhasználók rendelkezésére bocsátja.
2. A Szervezet rendelkezésére álló távközlési csatornákat a Szervezet tagjainak áramkörigényéből kiindulva a Szervezet tagjai között osztják el. A Szervezet valamennyi tagjának teljes igényét meghaladó távközlési csatornák más felhasználóknak bérbeadhatók.
3. A távközlési csatornák a Tanács által megállapított tarifa szerinti fizetés ellenében kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A díj mértékének az aranyfrankban számított átlagos nemzetközi tarifák szintjén kell lennie. A szolgáltatások elszámolásának rendjét a Tanács határozza meg.

17. cikk

1. Bármely Szerződő Fél felmondhatja a jelen Megállapodást, miután erről írásbeli értesítést küldött a letéteményes kormánynak.
A Megállapodás felmondása a Szerződő Fél részére annak a pénzügyi évnek a befejezésével lép érvénybe, amelyben a letéteményes kormányhoz küldött felmondó értesítés keltétől számított egyéves határidő lejár. Ez a Szerződő Fél köteles a Tanács által megállapított határidőre befizetni az arra a pénzügyi évre meghatározott hozzájárulásának összegét, amelyben a felmondás érvénybe lép, továbbá köteles teljesíteni minden egyéb vállalt pénzügyi kötelezettségeit.
2. A Megállapodást felmondó Szerződő Fél pénzbeli kártalanításának mértékét a Tanács a Szerződő Félnek a létesítményi alap képzéséhez történt befizetései arányában állapítja meg az állóeszközök fizikai és erkölcsi kopásának figyelembe vételével. A pénzbeli kártalanítás akkor kerül kifizetésre, amiután a Tanács jóváhagyja az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetés teljesítéséről szóló jelentést, amelyben a felmondás érvénybe lép.

18. cikk

1. A jelen Megállapodás valamennyi Szerződő Fél megegyezésével megszüntethető. A Megállapodás megszüntetése a Szervezet felszámolását jelenti.
A Szervezet felszámolásának rendjét a Tanács határozza meg.
2. A Szervezet felszámolása esetén a Szervezet állóeszközeit értékesítik és a Szervezet tagjainak pénzbeli kártalanítást fizetnek ki a rendszer létrehozásával kapcsolatos beruházásokban való részvételüknek megfelelően az állóeszközök fizikai és erkölcsi kopásának figyelembevételével. A meglevő forgóeszközök, annak a résznek a kivételével, ami a Szervezet tartozásainak fedezésére szolgál, a Szervezet tagjai között a Szervezet felszámolásának napjáig általuk ténylegesen teljesített pénzbefizetések arányában kerülnek felosztásra.

19. cikk

A Szervezet nyelvei az angol, a francia, az orosz és a spanyol nyelv.
A nyelvek használatának mértékét a Szervezet tényleges szükségleteitől függően a Tanács határozza meg.

20. cikk

1. A jelen Megállapodás 1972. december 31-ig Moszkvában aláírható.
A Megállapodást meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Szovjetunió kormányának adják át megőrzésre, amelyet a jelen Megállapodás letéteményeséül jelölnek ki.

21. cikk

A Megállapodás hat megerősítő okirat megőrzésre való átadása után lép érvénybe.

22. cikk

1. Bármely ország kormánya, amely nem írta alá a jelen Megállapodást, csatlakozhat hozzá. Ebben az esetben ez a kormány a Szervezet Tanácsához hivatalos bejelentést tesz arról, hogy osztja a Szervezet célkitűzéseit és működési elveit és magára vállalja a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeket.
2. A Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló okiratokat a letéteményes kormánynak kell átadni megőrzésre.

23. cikk

Azon kormányok részére, amelyek a megerősítő okiratokat vagy a csatlakozásról szóló okiratokat a jelen Megállapodás érvénybe lépése után adják át megőrzésre, a Megállapodás ezeknek az iratoknak megőrzésre történő átadása napján lép érvénybe.

24. cikk

A jelen Megállapodás módosítása a Szerződő Felek kétharmadának jóváhagyása után lép érvénybe minden egyes olyan Szerződő Fél részére, amely ezeket a módosításokat elfogadja. Az érvénybe lépett módosítás akkor válik kötelezővé a többi Szerződő Félre, miután azok a módosítást elfogadták.

25. cikk

1. A jelen Megállapodás letéteményes kormánya valamennyi Szerződő Felet értesíti minden egyes aláírás időpontjáról, minden egyes megerősítő okirat és minden egyes csatlakozásról szóló okirat megőrzésre történt átadásának időpontjáról, a Megállapodás érvénybelépésének időpontjáról, valamint a hozzá érkező minden egyéb bejelentésről.
2. A letéteményes kormány a jelen Megállapodást az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. cikkének megfelelően bejegyezteti.

26. cikk

A jelen Megállapodás, amelynek angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles, a letéteményes kormány levéltárába kerül megőrzés végett. A letéteményes kormány a Megállapodás kellő módon hitelesített másolatait a Szerződő Felekhez eljuttatja.
Ennek hiteléül az erre kellőképpen felhatalmazott alulírottak a jelen Megállapodást aláírták.
Kelt: Moszkvában, 1971. november 15.”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1972. július 12. napjától kezdve kell alkalmazni.

1

A kihirdetés napja: 1972. október 22.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

3

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

4

A Bolgár Népköztársaság elnevezése Bolgár Köztársaságra változott.

5

A Német Demokratikus Köztársaság államisága megszűnt.

6

A Mongol Népköztársaság elnevezése Mongol Köztársaságra változott.

7

A Lengyel Népköztársaság elnevezése Lengyel Köztársaságra változott.

8

A Román Szocialista Köztársaság elnevezése Romániára változott.

9

A Csehszlovák Köztársaság államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás