• Tartalom
Oldalmenü

1971. évi 36. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Beirútban, az 1966. évi január hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten, az 1971. évi szeptember hó 16. napján megtörtént)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Beirútban, az 1966. évi január hó 15. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Libanoni Köztársaság Kormánya között
a polgári légiközlekedés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya;
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a kívánatos a két ország között és azon túl az egyenlőség és a viszonosság alapján légijáratokat szervezni és így a polgári repülés területén meglevő kapcsolataikat erősíteni;
ÉS ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, hogy a fenti célokból Egyezményt kössenek;
AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

I. cikk

Az Egyezmény szempontjából:
(1) az „Egyezmény” szó jelenti az Egyezményt és a hozzátartozó Függelékeket, hacsak az Egyezmény más értelemben nem rendelkezik;
(2) a „légügyi hatóság” kifejezés a Magyar Népköztársaság esetében a közlekedés- és postaügyi minisztert, illetve azt a személyt vagy szervet jelenti, amelyet a Magyar Népköztársaság Kormánya az említett miniszter jelenlegi teendőinek ellátásával megbíz, és a Libanoni Köztársaság Kormánya esetében a Közmunka és Közlekedésügyi Minisztériumot (a közlekedésügyi főigazgatót), illetve azt a személyt vagy szervet, amelyet az említett közlekedésügyi főigazgató jelenlegi teendőinek ellátásával megbíz;
(3) a „terület” szó egy állammal kapcsolatban az Állam felségjoga alá tartozó földterületet, az odatartozó parti vizeket és a felette elhelyezkedő légteret jelenti;
(4) a „légijárat” szó olyan nemzetközi repülést jelent, amelyet légijármű végez utasok, posta vagy áru fuvarozása céljából;
(5) a „menetrendszerű járat” kifejezés kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetett olyan rendszeres légijáratot jelent, amelynek közlekedését előre meghirdetett, egy menetrend időszakra vonatkozó menetrend szabályozza;
(6) a „nem-menetrendszerű járat” a kérésre alkalmanként üzemeltetett légijáratot jelenti;
(7) a „megállapodásszerű légijárat” kifejezés az Egyezmény alapján üzemeltethető légijáratokat jelenti;
(8) a „meghatározott útvonalak” kifejezés jelenti az Egyezmény 1. számú Függeléke megfelelő részében megállapított légiútvonalakat, amelyeken a megállapodásszerű légijáratokat üzemeltetni lehet;
(9) a „nem kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amely nem utasok, áru vagy posta felvétele, illetve leadása miatt történik;
(10) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai az Egyezmény III. cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek.

II. cikk

(1) Annak érdekében, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodásszerű légijáratokat üzemeltethessenek, mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek:
a) a területe feletti leszállás nélküli átrepülés jogát;
b) a területén nem kereskedelmi célú leszállás jogát;
c) a területén utasok, áru és posta felvétele és leadása céljából történő leszállás jogát.
(2) A fenti (1) bekezdésben nyújtott jogokat csak a Függelékekben meghatározott útvonalakon és az ott megállapított mértékben lehet gyakorolni.
(3) Ez az Egyezmény nem értelmezhető úgy, hogy jogot adna az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területén olyan ellenszolgáltatásért vagy díjért fuvarozott utasok, áru vagy posta felvételére, amelyek rendeltetése az utóbbi Szerződő Fél területén egy másik helység (kabotázs).

III. cikk

(1) A Szerződő Felek a megállapodásszerű járatok üzemeltetése céljából egy vagy több légiközlekedési vállalatot jelölhetnek ki a másik Szerződő Félhez intézett írásos értesítésben.
(2) A kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél köteles indokolatlan késedelem nélkül, de e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseitől függően, a kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak a megfelelő üzemeltetési engedélyt megadni.
(3) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága, mielőtt az üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak megadná, megkívánhatja annak kielégítő igazolását:
a) hogy a vállalat eleget tesz az azokban a jogszabályokban és előírásokban meghatározott feltételeknek, amelyeket e hatóság a légijáratok üzemeltetésére rendszeresen és ésszerűen alkalmaz, és
b) hogy e vállalat tulajdonának túlnyomó része, valamint tényleges ellenőrzése a másik Szerződő Félnek vagy állampolgárainak a kezében van.
(4) A Szerződő Feleknek jogában áll visszatartani az üzemeltetési engedélyt, ha nem bizonyosodtak meg arról, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai megfelel, illetőleg megfelelnek a fenti (3) bekezdésben foglalt követelményeknek.
(5) A megállapodásszerű légijáratokat a fentiek szerint kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalat vagy vállalatok belátása szerint teljes egészben vagy részben, azonnal vagy később indíthatja, illetve indíthatják meg.

IV. cikk

(1) A Szerződő Felek fenntartják a jogot, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonják, vagy az Egyezmény II. cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata által való gyakorlását felfüggesszék, illetve olyan feltételeket szabjanak, amelyeket a jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélnek:
a) ha kétségük támad afelől, hogy az említett légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél, vagy e Szerződő Fél állampolgárainak kezében, vagy
b) ha az említett légiközlekedési vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és előírásait nem tartja be, vagy
c) ha a légiközlekedési vállalat egyéb módon nem az ebben az Egyezményben előírt feltételeknek megfelelően üzemeltet.
(2) A fenti (1) bekezdésben körülírt jog gyakorlására csak azután kerülhet sor, ha az egyik Szerződő Fél ilyen szándékáról a másik Szerződő Felet értesítette és a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti tanácskozás az említett értesítés keltétől számított negyvenöt (45) napon belül nem vezetett megegyezéshez.

V. cikk

(1) A nemzetközi légiközlekedésben üzemeltetett légijárműveknek a Szerződő Felek területére való belépésére és onnan való távozására, valamint a légijárműveknek a Szerződő Felek területén való üzemeltetésére és kormányzására vonatkozó jogszabályok és előírások a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatok légijárműveire is vonatkoznak.
(2) Az utasok, a személyzet és az árufuvaroztatók tartoznak, akár személyesen, akár nevükben és javukra eljáró harmadik személy közvetítésével alkalmazkodni a Szerződő Feleknek, az utasok, személyzet vagy áru területükre való bocsátásra és onnan való távozására vonatkozó jogszabályaihoz és előírásaihoz - így a belépésre, távozásra, bevándorlásra, útlevélre, vámra és egészségügyre vonatkozó szabályaihoz.

VI. cikk

(1) A Szerződő Felek kijelölt vállalata vagy vállalatai egyenlő és méltányos lehetőségeket élveznek a megállapodásszerű járatok üzemeltetésénél.
(2) Az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalata megállapodásszerű járatainak üzemeltetésénél tiszteletben tartja a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának érdekeit, nehogy indokolatlan hatást gyakoroljon ezen utóbbi járatainak az útvonalak egésze vagy egy részére vonatkozó üzemeltetésére.
(3) A megállapodásszerű járatok elsőrendű célja megfelelő kapacitást biztosítani az előrelátható forgalmi igények kielégítése céljából a vállalatot kijelölő Szerződő Fél területén fekvő kiindulási vagy rendeltetési hely viszonylatában. A jelen Egyezmény I. Függelékének megfelelően meghatározott útvonal egyes pontjai, azaz a másik Szerződő Fél területén, valamint harmadik országokban fekvő pontok között végbemenő fuvarozás esetén, a vállalat fuvarozási jogának gyakorlása a nemzetközi légifuvarozások kívánatos fejlődésének érdekében történjen, de úgy, hogy a szállítási kapacitás megfeleljen:
a) a vállalatot kijelölő Szerződő Fél területének kiindulási vagy rendeltetési helyén jelentkező szállítási igénynek;
b) az átrepült területeken létező szállítási igénynek, figyelembevéve a helyi és regionális járatokat;
c) az üzemeltetés gazdaságossága követelményeinek.

VII. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan eredő menetrendszerű járatán történő utas-, áru- és posta fuvarozásra kialakított díjtételeit megfelelő szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes lényeges tényezőnek, mint: üzemeltetési költségek, ésszerű haszon, az egyes járatok jellegzetességei (gyorsaság és kényelem), valamint az elismert nemzetközi szervezet által kialakított vagy ajánlott díjtételek.
(2) Ha mindegyik Szerződő Fél kijelölt vállalata vagy vállalatai megállapodásszerű járatokat üzemeltetnek, a fenti (1) bekezdésben meghatározott díjtételeket a járatokat üzemeltető vállalatok közötti megállapodással kell kialakítani.
(3) A fenti (1) és (2) bekezdések rendelkezései szerint megállapított díjtételeket mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságának jóváhagyásra elő kell terjeszteni legalább harminc (30) nappal tervezett életbeléptetésük előtt. Ezt a határidőt különleges esetekben a légügyi hatóságok megállapodásától függően csökkenteni lehet.
(4) Ha a megállapodásszerű járatokat üzemeltető kijelölt vállalatoknak a fenti (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően egy díjtételben nem sikerül megállapodni, vagy ha a Szerződő Felek egyike az előbbi (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően előterjesztett díjtétellel nem értene egyet és ezt közli, a két Szerződő Fél légügyi hatóságai törekedni fognak kielégítő rendezést elérni. Végső esetben a jelen Egyezmény XVI. cikke rendelkezései szerint járnak el.
(5) A fenti rendelkezések szerint meghatározott díjtételek mindaddig hatályban vannak, amíg ugyancsak a jelen cikknek megfelelően új díjtételeket nem állapítottak meg és ezeket be nem vezették.

VIII. cikk

(1) A megállapodásszerű járatok üzemeltetésére vonatkozó menetrendeket tervezett életbelépésük előtt legalább harminc (30) nappal az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalata vagy vállalatai, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz jóváhagyásra felterjesztik. Különleges esetekben ez a határidő csökkenthető a légügyi hatóságok megállapodásának fenntartásával.
(2) Abban az esetben, amikor mindegyik Szerződő Fél kijelölt vállalata vagy vállalatai megállapodásszerű járatokat üzemeltetnek, ezen járatok menetrendjéről a vállalatok egymással előzetesen tárgyalni kötelesek.

IX. cikk

(1) A kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak a másik Szerződő Fél területére érkező légijárműveit megfelelő felség- és lajstromjelekkel kell ellátni; a légijárművek fedélzetén az alábbi okmányokat kell tartani:
a) lajstromozási bizonyítvány;
b) légialkalmassági bizonyítvány;
c) a személyzet minden tagja részére megfelelő szakszolgálati igazolvány vagy engedély;
d) fedélzeti napló vagy azt helyettesítő okmány;
e) a légijármű rádióállomásainak üzemeltetési engedélyei;
f) a légijármű fedélzetén uralkodó közegészségügyi állapot, az utasok neve, beszállási és rendeltetési helyük, a fuvarozott áru fajtája és mennyisége bejelentésére szolgáló előírt okmányok.
(2) A Szerződő Felek elfogadják és érvényesnek ismerik el a másik Szerződő Fél által kiállított vagy érvényesített légialkalmassági bizonyítványokat és szakszolgálati igazolványokat vagy engedélyeket.
(3) A Szerződő Felek fenntartják a jogot, hogy ne ismerjék el érvényesnek a saját állampolgáraik részére a másik Szerződő Fél által kiadott szakszolgálati igazolványokat vagy engedélyeket.

X. cikk

(1) A Szerződő Felek saját területükön lehetővé teszik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak a nemzetközi polgári légiközlekedés rendelkezésére álló repülőterek, valamint rádiós, meteorológiai és egyéb repülésirányító berendezéseik és szolgáltatásaik igénybevételét.
(2) Az egyik Szerződő Fél hatóságai és egyéb intézményei a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak a repülőterek, valamint a repülésirányító berendezések és szolgáltatások igénybevételéért csak az illetékes hatósága által közzétett és általában alkalmazott díjszabás szerinti illetékeket és díjakat számíthatják fel.

XI. cikk

Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén képviseleteket állíthat fel és tarthat fenn a másik Szerződő Fél területén hatályos törvények és szabályok fenntartásával. Az ilyen képviseletek megfelelő ügyviteli és műszaki személyzetből állhatnak. E személyzet tagjai azonban csak az egyik vagy a másik Szerződő Fél állampolgárai lehetnek.

XII. cikk

Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának kérésére megadja a jelen Egyezmény I. Függelékében megállapított vonalakra a másik Szerződő Fél kijelölt vállalata által felkínált szállítási kapacitás ellenőrzéséhez jogosan igényelhető összes rendelkezésre álló statisztikai adatot. Ez a tájékoztatás a lehetséges mértékben tartalmazza a forgalom nagyságának, kiindulási és rendeltetési helyének meghatározásához szükséges adatokat.

XIII. cikk

(1) A Szerződő Felek megadják egymás kijelölt légiközlekedési vállalatainak azt a jogot, hogy a másik Szerződő Fél területén szerzett, kiadásaikat meghaladó bevételüket főirodájuknak átutalhassák az összeg idegen valutában történő átváltása után. Az átutalást azon érdekelt Szerződő Fél deviza szabályainak megfelelően kell elvégezni, amelynek területén a bevételezés történt.
(2) Ha a Szerződő Felek között a fizetések rendezésére külön megállapodás van hatályban, a fenti (1) bekezdés szerinti átutalásra az e megállapodásban foglalt előírások az irányadók.
(3) A kijelölt légiközlekedési vállalatoknak a másik Szerződő Fél területén szerzett bevételei mentesek a jövedelemadó alól.

XIV. cikk

(1) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijárművei a másik Szerződő Fél területére való érkezésük, a területen való tartózkodásuk, valamint az onnan való távozásuk alkalmával mentesek minden vám, szemledíj, valamint egyéb hasonló díj és illeték alól.
(2) Az üzem- és kenőanyag, a pótalkatrészek, a fedélzeti felszerelés és készlet (beleértve az élelmiszereket, italokat, dohányt és az utasoknak a légijármű fedélzetén kisebb mennyiségben eladásra szánt használati cikkeket) az egyik Szerződő Fél területére való érkezés, a területen való tárolás és a területről való kivitel alkalmával mentes a fenti (1) bekezdésben említett díjak és illetékek alól, ha a cikkeket a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművein, illetve légijárművei által való használatra rendelték.
(3) A menetjegyek, turista-brosúrák és reklámanyag, az üzleti papírok és okmányok az egyik Szerződő Fél területére való érkezés, a területen való tárolás és a területről való kivitel alkalmával mentes a fenti (1) bekezdésben említett díjak és illetékek alól, ha e cikkek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a használatára rendeltek a kölcsönösség fenntartásával.
(4) A mentességet nyújtó Szerződő Fél megkívánhatja, hogy az előző (1) és (2) bekezdések alapján mentesített cikkeket a területén megfelelő vámellenőrzés alatt tartsák.
(5) A fenti bekezdések alapján adott mentesség nem alkalmazható az olyan cikkekre, amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén nem rendeltetésszerűen használ.

XV. cikk

(1) Ha valamelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműve bajba jut, kényszerleszállást végez vagy balesetet szenved a másik Szerződő Fél területén, az utóbbi köteles, a körülményektől függően és amennyire megvalósíthatónak ítéli:
a) felkutatni a hiányzó vagy eltűnt légijárművet;
b) intézkedéseket tenni a bajbajutott légijármű leszállásának elősegítésére;
c) minden szükséges segítséget megadni az eseménytől sújtott légijármű személyzetének és utasainak;
d) megóvni az eseménytől sújtott légijárművön fuvarozott postát, poggyászt és árut; megkönnyíteni az áru és posta mielőbbi továbbítását rendeltetési helyükre, az alábbi f) bekezdésben foglaltak fenntartásával;
e) megvédeni a légijárművet és az eseménytől sújtott légiközlekedési vállalat egyéb tulajdonát;
f) megőrizni a bizonyítékokat az esemény kivizsgálása céljából.
(2) Az a Szerződő Fél, amelynek a területén az esemény történt, arról a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát azonnal értesíti, haladéktalanul biztosítja a légijárművet üzembentartó kijelölt légiközlekedési vállalat és a másik Szerződő Fél légügyi hatósága képviselőinek az esemény színhelyére való jutását és engedélyezi, hogy ott azon Szerződő Fél hatóságainak ellenőrzése mellett, melynek területén az esemény történt, segítségnyújtási intézkedéseket tegyenek.
(3) Ha a kényszerleszállás vagy baleset halált okozott, vagy súlyos testi sérüléssel járt, vagy ha a légijárműben vagy a felszínen tetemes kárt idéz elő, illetve ha a légijármű vagy a repülésirányítás súlyos műszaki hibájára utal, az a Szerződő Fél, amelynek területén az esemény történt, köteles haladéktalanul az esemény körülményeinek felderítését célzó vizsgálatot indítani, és egyidejűleg a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát felhívni, hogy küldje el képviselőit a kivizsgálásban megfigyelőkként való közreműködésre. Bármelyik Szerződő Fél kérésére a légijárművet gyártó cég képviselőit is meg kell hívni a kivizsgálásban tanácsadóként való közreműködésre. A kivizsgálást végző Szerződő Fél az eseményről készült jegyzőkönyvet és a kivizsgálás eredményét közölni köteles a másik Szerződő Féllel.

XVI. cikk

(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskozni fognak annak érdekében, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítását és kielégítő betartását biztosítsák; az említett hatóságok a fenti cél által megkívánt mértékben kölcsönösen tájékoztatják egymást.
(2) A Szerződő Felek bármikor kérhetik, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása és módosítása, valamint az Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás kérdés tárgyában tanácskozhassanak. A tanácskozást a kérést benyújtó Szerződő Fél diplomáciai úton eljuttatott értesítésének vételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni - kivéve, ha a kérést az Egyezmény IV. cikke (2) bekezdése alapján nyújtják be, amikor a határidő a kérés átvételétől számított húsz (20) nap.
(3) Ha a vitás kérdésben a Szerződő Felek légügyi hatóságai a fenti (2) bekezdés alapján folytatott tárgyalások során nem tudnak megegyezni, a nézeteltérést diplomáciai úton kell rendezni.

XVII. cikk

(1) Ezen cikk (2) bekezdésében foglaltak fenntartásával, ennek az Egyezménynek minden módosítása és kiegészítése a Szerződő Felek alkotmányjogi előírásainak megfelelő megerősítésre szorul és diplomáciai jegyzékváltás által lép hatályba.
(2) Ezen Egyezmény Függelékeinek kiegészítései és módosításai a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közös megállapodása és diplomáciai jegyzékváltása által lépnek hatályba.
(3) Ha mindkét Szerződő Fél általános többoldalú légiközlekedési egyezményhez csatlakozik, akkor ennek a többoldalú egyezménynek a rendelkezései a jelen Egyezmény ellenére is érvényesülnek és ezt az Egyezményt a többoldalú egyezménynek megfelelően módosítani kell.

XVIII. cikk

Az Egyezményt és az esetleges módosításokat nyilvántartásba kell venni az Egyesült Nemzetek főtitkáránál vagy a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezetnél, mindegyik Szerződő Fél kötelezettségeinek figyelembevételével.

XIX. cikk

Ez az Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél az Egyezmény felmondásának szándékáról diplomáciai úton nem értesíti a másik Szerződő Felet. Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elmúltával veszti hatályát, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhezvette, hacsak a felmondó értesítést az említett határidő lejárta előtt közös megállapodással vissza nem vonják. Abban az esetben, amikor a felmondó értesítésről az átvevő Szerződő Fél nem ad visszaigazolást, a szóbanforgó értesítést elküldésétől számított tizenöt (15) nap elmúltával kézbesítettnek kell tekinteni.

XX. cikk

(1) Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek vonatkozó államjogi szabályainak megfelelően meg kell erősíteni. A ratifikációs okmányokat diplomáciai úton ki kell cserélni.
(2) Az Egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.
ENNEK HITELÉÜL az alulírottak, akiket erre kormányuk megfelelően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült Beirútban, 1966. január 15-én hat példányban magyar, arab és francia nyelven, a három szöveg hiteles, vita esetén a francia szöveg irányadó.

(Aláírások.)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1971. évi szeptember hó 16. napjától kell alkalmazni.

(2)4 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1971. december 28.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 161. § (2) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás