• Tartalom
Oldalmenü

1971. évi 13. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az útlevél- és vámkezelésről 1965. április 9-én aláírt egyezmény végrehajtására Bécsben 1971. április 28-án megkötött megállapodás kihirdetéséről2

1991.01.01.

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az útlevél- és vámkezelésről 1965. április 9-én aláírt Egyezmény végrehajtására Bécsben 1971. április 28-án megkötött Megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:


„ MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között
az útlevél- és vámkezelésről 1965. április 9-én aláírt
Egyezmény végrehajtására

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között az útlevél- és vámkezelésről 1965. április 9-én aláírt Egyezmény 3. cikke (2) bekezdése, a 14. és 22. cikke alapján az alábbi Megállapodás jött létre:

1. cikk

(1) A következő helyiségek állnak az osztrák útlevél-ellenőrző és vámszervek rendelkezésére:
a) Hegyeshalom pályaudvaron:
az új határkezelési épületben a földszinten 3 hivatali helyiség (43,3 m2) és az emeleten 1 hivatali helyiség (14,6 m2), a pályaudvari laktanyában 5 tartózkodó és irattári helyiség (egyenként 6,72 m2), a régi határkezelési épületben 2 hivatali helyiség (42,37 m2);
b) Sopron (GYSEV) pályaudvaron:
a felvételi épületben a földszinten 3 hivatali helyiség (52,36 m2) és az első emeleten 1 hivatali helyiség (9,88 m2);
c) Sopron déli pályaudvaron:
a raktárépületben a földszinten 4 hivatali helyiség (62,24 m2), és az emeleten 1 hivatali helyiség (13,55 m2);
d) Szentgotthárd pályaudvaron:
1 hivatali helyiség (10,8 m2).
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések a Szerződő Államok kormányai közötti jegyzékváltással változtathatók meg.

2. cikk

(1) Az osztrák határkezelést a Magyar Népköztársaság területén
a) a Nickelsdorf melletti államhatár és Hegyeshalom pályaudvar közötti,
b) a Jennersdorf melletti államhatár és Szentgotthárd pályaudvar közötti
vasúti szakaszokon a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően a határon áthaladó személyszállító vonatokon végzik el.
(2) Azt, hogy az (1) bekezdésben előírt előfeltételek mely személyszállító vonatoknál állnak fenn, minden egyes menetrendi időszakra az illetékes vám-, biztonsági és vasúti szervek állapítják meg.

3. cikk

A 2. cikkben meghatározott vonatokon a határkezelést végrehajtó osztrák szolgálattevők számára, minden esetben elsőosztályú fülkét, amennyiben a vonaton ilyen osztályú fülke nincs, másodosztályú fülkét kell térítésmentesen fenntartani.

4. cikk

A Szerződő Államok illetékes hatóságai állapítják meg az útlevél-ellenőrző és vámszerveik hivatalos idejét a szükséglet szerint, és a határon áthaladó vonatok érkezési és indulási idejének megfelelően, figyelembe véve a Másik Szerződő Állam útlevél-ellenőrző és vámszervei hivatalos idejét.

5. cikk

(1) A határkezelést a következőképp végzik:
a) a Hegyeshalmon áthaladó forgalomban
1. az Osztrák Köztársaságból történő kiutazás esetén az osztrák szolgálattevők a vonaton menet közben és a pályaudvaron való tartózkodás alatt, a Hegyeshalomban kiszálló utasok esetében azonban a pályaudvaron is;
2. a Magyar Népköztársaságba történő beutazás esetén a magyar szolgálattevők a vonaton, annak megérkezése után, vagy a pályaudvaron, az érintett személy osztrák határkezelésének megtörténte után;
3. a Magyar Népköztársaságból történő kiutazás esetén a magyar szolgálattevők a vonaton, legkésőbb a pályaudvaron való tartózkodás alatt, a Hegyeshalomban felszálló utasok esetében a pályaudvaron;
4. az Osztrák Köztársaságba történő beutazás esetén az osztrák szolgálattevők a vonaton, annak a pályaudvaron való tartózkodása alatt és a vonat elindulása után, a Hegyeshalomban felszálló utasok esetében azonban a pályaudvaron, minden esetben az érintett személy magyar határkezelésének megtörténte után;
b) a Sopronon áthaladó forgalomban a vonaton, annak a pályaudvaron való tartózkodása alatt, vagy a pályaudvaron; a személy beléptető kezelését csak a kiléptető kezelés után lehet megkezdeni. Ez a határkezelés az átmenő forgalmat nem érinti;
c) a Szentgotthárdon áthaladó forgalomban
1. az Osztrák Köztársaságból történő kiutazás esetén az osztrák szolgálattevők a vonaton menetközben és a pályaudvaron;
2. a Magyar Népköztársaságba történő beutazás esetén a magyar szolgálattevők a vonaton, annak megérkezése után, vagy a pályaudvaron, az érintett személy osztrák határkezelésének megtörténte után;
3. a Magyar Népköztársaságból történő kiutazás esetén a magyar szolgálattevők a pályaudvaron;
4. az Osztrák Köztársaságba történő beutazás esetén az osztrák szolgálattevők a vonaton, annak a pályaudvaron való tartózkodása alatt, és a vonat elindulása után, az érintett személy magyar határkezelésének megtörténte után.
(2) Ha a kiléptető ellenőrzést végző szolgálattevők a vonaton a továbbutazó személy útiokmányát átvették és azt az érintett személynek addig az időpontig nem adják vissza, míg azon vonatrész, amelyen e személy tartózkodik, beléptető ellenőrzésre kerül, úgy a kiléptető állam szolgálattevői az útiokmányt közvetlenül a beléptető állam szolgálattevőinek adják át.

6. cikk

A szomszéd állam kiléptető határkezelése során visszatartott vagy lefoglalt áruknak és más vagyontárgyaknak az 1965. április 9-én aláírt egyezmény 6. cikkében foglaltaknak megfelelően a szomszéd állam területére való kiszállítását a területi állam vámszervével közölni kell.

7. cikk

(1) Az 1965. április 9-én aláírt Egyezmény 9. cikkének (1) bekezdésében említett határátlépési igazolványokat láttamozás céljából két példányban kiállított névjegyzék kíséretében kell a területi állam helyi útlevél-ellenőrző szervének átadni. A láttamozás megtagadásáról vagy visszavonásáról a területi állam helyi útlevél-ellenőrző szervének vezetője ad értesítést a határátlépési igazolványt kiállító hatósághoz való továbbítás céljából.
(2) A határátlépési igazolvánnyal a határ átlépése a közös határállomáshoz közelebb eső határátkelőhelyen is történhet.

8. cikk

(1) Ez a Megállapodás az aláírástól számított 60. napon lép hatályba.
(2) Ezt a Megállapodást írásban bármikor fel lehet mondani és a Megállapodás a felmondástól számított 6 hónap elteltével hatályát veszti.
Ennek hiteléül a Szerződő Felek meghatalmazottai ezt a Megállapodást aláírásukkal és pecsétjükkel látták el.
Készült Bécsben, az 1971. évi április hó 28. napján, két eredeti példányban magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)”

3. § E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1971. június hó 27. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1971. június 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás