• Tartalom
Oldalmenü

1970. évi 27. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Luxemburgi Nagyhercegség között a légi közlekedés tárgyában Budapesten, 1964. évi november hó 3. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(A megerősítő okiratok kicserélése Brüsszelben, az 1970. évi március hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1964. évi november hó 3. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság és a Luxemburgi
Nagyhercegség között a légiközlekedés
tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”) attól az óhajtól vezérelve, hogy országaik között a légiközlekedést elősegítsék, kinevezték Meghatalmazottaikat, akik az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk

1. A jelen Egyezmény és Függeléke szempontjából az alábbi kifejezések jelentése a következő:
- „Terület” az érintett Állam szuverenitása alá tartozó földterület és a hozzá tartozó légtér.
- „Légijárat” - az utasok, poggyász, áru és posta közforgalmi fuvarozása céljából repülőgéppel lebonyolított, menetrendszerű légijáratok.
- „Nemzetközi légijárat” - az olyan légijárat, amely két vagy több Állam területe felett levő légtéren halad át.
- „Légiközlekedési vállalat” - az olyan légiközlekedési vállalat, amely legalább egy nemzetközi légijáratot üzemeltet.
- „Kijelölt vállalat” - az olyan légiközlekedési vállalat, amelyet az egyik Szerződő Fél, a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon közlekedő légijáratok, valamint nem-menetrendszerű légijáratok üzemeltetése céljából kiválasztott és amelynek kijelölését a jelen Egyezmény II. cikke tartalmazza.
- „Légügyi hatóság” -

A Magyar Népköztársaság esetében:
a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóságának vezetője, illetve a Magyar Népköztársaság Kormánya által az említett vezető bármely jelenlegi teendőjének és hasonló teendőknek az ellátására felhatalmazott személy vagy szerv.

A Luxemburgi Nagyhercegség esetében:
Közlekedési Minisztérium - Polgári Repülés; illetve a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya által az említett szerv bármely jelenlegi teendőjének és hasonló teendőknek az ellátására felhatalmazott szerv vagy személy.

2. A jelen Egyezmény Függeléke az Egyezmény szerves részének tekintendő és az Egyezményre történő minden utalás egyúttal a Függelékre is vonatkozik, kivéve, ha az Egyezmény szövege másként rendelkezik.

2. cikk

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya jogot ad a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalatnak, a „Société Anonyme Luxembourgoise de Navigation Aérienne LUXAIR”-nek, hogy a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon, a Magyar Népköztársaság légifolyosói igénybevételével utasok, poggyász, áru és posta nemzetközi fuvarozása céljából menetrendszerű légijáratokat bonyolítson le.
2. A Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya jogot ad a Magyar Népköztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalatnak, a „Magyar Légiközlekedési Vállalat - Malév”-nek, hogy a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon, a Luxemburgi Nagyhercegség légifolyosói igénybevételével utasok, poggyász, áru és posta nemzetközi fuvarozása céljából menetrendszerű légijáratokat bonyolítson le.
3. A Függelékben meghatározott útvonalakon közlekedő menetrendszerű légijárat megindításának időpontját a kijelölt vállalatok kötelesek a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának egy hónappal előbb bejelenteni.
4. A nem-menetrendszerű repülések tekintetében a Szerződő Felek vonatkozó előírásait be kell tartani.

3. cikk

1. Ha az egyik Szerződő Fél által kijelölt vállalat nem tartja be a másik Szerződő Fél törvényeit és előírásait, vagy nem alkalmazkodik a jelen Egyezményben foglalt feltételekhez, az utóbbi Szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Egyezmény II. cikkében meghatározott jogoknak a fenti vállalat által történő gyakorlását felfüggessze, illetve számára olyan feltételeket írjon elő, amelyeket az üzemeltetés fenntartása céljából szükségesnek tart.
2. A jelen cikk 1. bekezdése szerinti intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton indokolást is tartalmazó írásbeli értesítést intéztek, amelyben a tervbe vett lépést tudomására hozzák, és akkor, ha a két Szerződő Fél légügyi hatóságai között az e tárgyban folytatott tárgyalások a másik Szerződő Félhez címzett említett értesítés kézbesítési időpontjától számított 60 napon belül nem vezetnek az ügy rendezésére.

4. cikk

1. A Szerződő Felek kijelölt vállalatai a Függelékben meghatározott útvonalakon közlekedő légijáratok menetrendjét kötelesek előzetes jóváhagyás céljából a másik Szerződő Fél légügyi hatósága elé terjeszteni.
2. A díjtételeket ésszerű szinten, az üzemeltetés gazdaságossága, a rendes haszon és az egyes légijáratok jellemzői - mint a gyorsaság és a kényelem - figyelembevételével kell megállapítani.
3. A Szerződő Felek légügyi hatóságai ügyelnek arra, hogy a kijelölt vállalatok az üzemeltetéssel kapcsolatos minden kérdésben szorosan együttműködjenek.

5. cikk

1. A Szerződő Feleknek a másik Szerződő Fél területe felett repülő vagy repülőterein leszálló légi járművei kötelesek az abban az Államban hatályos, a nemzetközi járatokat lebonyolító légi járművekre vonatkozó törvényeket, szabályokat és előírásokat betartani.
2. Az említett repülések és leszállások alkalmával figyelemmel kell lenni az útlevél, vám, pénzügyi és egészségügyi törvényekre, szabályokra és előírásokra, valamint a légi járművekre, utasokra, poggyászra, árura és postára vonatkozó minden egyéb rendelkezésre.
3. A jelen cikk 1. és 2. bekezdésében körülírt törvények, szabályok és előírások megsértése esetében a Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul vizsgálatot indítanak és intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló események megismétlődését megakadályozzák.

6. cikk

A Szerződő Felek szavatolják a kijelölt vállalatoknak a polgári légijáratok biztonságát és rendszerességét szolgáló valamennyi berendezésük használatát.

7. cikk

A Szerződő Felek repülőtereinek és műszaki berendezéseinek használatáért járó adókat, illetékeket és díjakat a nemzeti hatóságok által megállapított díjtételek szerint kell leróni.

8. cikk

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a kijelölt vállalatok menetrendszerű vagy nem-menetrendszerű nemzetközi járatokon közlekedő légi járművei fedélzetén levő üzem- és kenőanyagok, fedélzeti készletek, tartalék alkatrészek, szerszámok, valamint tartalék felszerelések és berendezések vámdíj-, adó- és illetékmentesen, továbbá behozatali és kiviteli engedély nélkül vihetők be a másik Szerződő Fél területére és vihetők ki e területről.
2. A kijelölt vállalatok légijárművei üzemeltetéséhez szükséges üzem- és kenőanyagok, fedélzeti készletek, tartalék alkatrészek, szerszámok, felszerelések és berendezések vámdíj-, adó- és illetékmentesen, valamint behozatali és kiviteli engedély nélkül vihetők be a másik Szerződő Fél területére, tárolhatók e területen és vihetők ki e területről.
3. A másik Szerződő Fél területén nem szabad elidegeníteni azokat a dolgokat, amelyek a jelen cikk 1. és 2. bekezdése értelmében mentesek a vámdíjak, adók és illetékek alól és nem szorulnak engedélyezésre.
4. A jelen cikkben említett dolgok a vámhatóság ellenőrzése alatt a kijelölt vállalatok rendelkezésére állnak.

9. cikk

1. A kijelölt vállalatoknak a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon légijáratokat üzemeltető, valamint nem-menetrendszerű légijáratokat bonyolító légijárművein fel kell tüntetni Államuknak a nemzetközi repülésekre előírt lajstromjeleit. A légijárművek fedélzetén az alábbi okmányoknak kell rendelkezésre állniuk:
a) lajstromozási bizonyítvány;
b) érvényes légialkalmassági bizonyítvány;
[az a) és b) pontokban meghatározott bizonyítványok az illetékes Szerződő Fél belső előírásai szerint közös okiratba is foglalhatók];
c) érvényes szakszolgálati engedély a személyzet minden egyes tagja részére;
d) a fedélzeti rádióberendezések engedélye;
e) fedélzeti napló vagy ennek megfelelő okmány;
f) utasjegyzék;
g) áru- és postajegyzék;
h) a bizonyos áruféleségek légifuvarozásához előírt különleges engedélyek.
2. Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített légijármű alkalmassági bizonyítványokat, személyzeti szakszolgálati engedélyeket és minden hasonló okmányt a másik Szerződő Fél is érvényesnek ismer el.
3. A Szerződő Felek azonban fenntartják maguknak azt a jogot, hogy területük feletti repülésnél ne ismerjék el a saját állampolgáraik részére a másik Szerződő Fél által kiadott szakszolgálati engedélyeket.

10. cikk

A kijelölt vállalatoknak jogában áll, hogy a másik Szerződő Fél területén képviselőket tartsanak, akik azonban csak a Szerződő Felek egyikének állampolgárai lehetnek.

11. cikk

1. Kényszerleszállás és baleset esetében a Szerződő Felek a kijelölt vállalat légijárműveinek, személyzetének és utasainak haladéktalanul megadják a szükséges segítséget és intézkednek a légijármű, valamint az azon fuvarozott posta, poggyász és áru megóvása érdekében. Az így felmerült költségeket az a vállalat köteles megtéríteni, amelynek érdekében a segítséget nyújtották.
2. Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél területén történt kényszerleszállás vagy baleset alkalmával a másik Szerződő Fél légijárművében vagy berendezéseiben jelentős kár keletkezik, vagy ha személyeket ér károsodás, vagy haláleset történik, továbbá, ha a földön következik be jelentős kár, annak a Szerződő Félnek a légügyi hatósága, amelynek területén a kényszerleszállás vagy baleset történt, haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát, és meghívja e hatóság kiküldöttjét az esemény okainak megállapítását célzó vizsgálatban való részvételre. Egyidejűleg a másik Szerződő Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy kiküldöttje a lehető leghamarabb megérkezzék a kényszerleszállás vagy baleset színhelyére.
3. Ha a meghívott Szerződő Fél légügyi hatósága a beutazási engedély vételétől számított 24 órán belül kiküldöttjét nem indítja útnak, a vizsgálatot a kiküldött részvétele nélkül is be lehet fejezni. A vizsgálatot folytató Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát a vizsgálat eredményéről részletesen tájékoztatja és a vizsgálatról szóló jelentés egy eredeti példányát közvetlenül vagy a kiküldött útján e hatóság rendelkezésére bocsátja.

12. cikk

A kijelölt vállalatok működéséből keletkező pénzügyi kérdéseket a kijelölt vállalatok között a Szerződő Felek hatályos pénzügyi egyezményeinek idevágó előírásai keretében kell rendezni.

13. cikk

Az egyik Szerződő Fél által kijelölt vállalat légijárműveit - a hatályos nemzetközi egyezmények eltérő rendelkezéseinek fenntartásával - a másik Szerződő Fél területén semmilyen jogcímen sem lehet lefoglalni vagy visszatartani.

14. cikk

A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről időre tanácskoznak egymással abból a célból, hogy a jelen Egyezményben foglalt elvek kielégítő alkalmazásáról meggyőződjenek; ebből a célból minden szükséges tájékoztatást meg fognak adni egymásnak.

15. cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény és Függeléke értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos minden vitát a légügyi hatóságaik közötti közvetlen tárgyalások útján, vagy - ha e tárgyalások nem vezetnek eredményre - diplomáciai úton rendeznek.

16. cikk

1. Ha a Szerződő Felek egyike kívánatosnak tartja a jelen Egyezmény valamely rendelkezésének módosítását, diplomáciai úton bármikor kérheti, hogy a légügyi hatóságok e tárgyban tárgyalásokat kezdjenek. Ezeket a tárgyalásokat a kérés időpontjától számított 60 napon belül, illetve a Szerződő Felek által közösen megállapított, ennél hosszabb határidőn belül kell megkezdeni. Ha az említett hatóságok a végrehajtandó módosításokban megegyeztek, ezek akkor lépnek hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást, hogy a módosításokat alkotmányjogi szabályaiknak megfelelően megerősítették, illetve jóváhagyták.
2. Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága szükségesnek tartja a Függelék valamely rendelkezésének módosítását vagy kiegészítését, bármikor kérheti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától a tárgyalások felvételét. Ezeket a tárgyalásokat a kérés időpontjától számított 60 napon belül, illetve a Szerződő Felek légügyi hatóságai által közösen megállapított ennél hosszabb határidőn belül kell megtartani. Ha az említett hatóságok a javasolt módosításokban vagy kiegészítésekben megegyeztek, ezeket olyan írásbeli megállapodásban fogadják el, amely hatálybalépésük időpontját is tartalmazza. Az ilyen megállapodás nem lehet ellentétes a jelen Egyezményben foglalt elvekkel.

17. cikk

1. A jelen Egyezmény aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazható; hatályba a megerősítő, illetve jóváhagyó okiratoknak a Szerződő Felek közötti kicserélése napján lép.
2. A jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Felet felmondási szándékáról nem értesíti. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondó értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt vételétől számított 12 hónap elmúltával hatályát veszti, hacsak a felmondást a határidő lejárta előtt közös megegyezéssel vissza nem vonják.
Ennek hiteléül az alulírott Meghatalmazottak, akik erre kormányaiktól kellő felhatalmazást kaptak, a jelen Egyezményt aláírták. Az Egyezmény két eredeti példányban, magyar és francia nyelven készült; a két szöveg egyaránt hiteles.
Készült Budapesten, 1964. november 3-án.”

(Aláírások.)

3. §3 Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1970. évi március hó 12. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1970. augusztus 8.

3

A 3. § a 2006: CIX. törvény 161. § (1) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás