• Tartalom
Oldalmenü

1969. évi 16. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait 1969. március 18-án Havannában kicserélték.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
A Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Kubai Köztársaság Kormánya
között az egészségügyi
együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, elhatározták, hogy egymással egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból
Meghatalmazottaikként kinevezték
a Magyar Népköztársaság Kormánya dr. Vedres Istvánt, az egészségügyi miniszter első helyettesét,
a Kubai Köztársaság Kormánya
dr. Juan José Fuxa Sans rendkívüli nagykövet és megahatalmazott minisztert,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

A Szerződő Felek egészségügyi együttműködése a következőképpen valósul meg:
1. Tájékoztatják egymást alapvető egészségügyi jogszabályaikról és szervezési intézkedéseikről.
2. Kicserélik a gyógyító-megelőző ellátás, valamint az új gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök alkalmazása területén szerzett tapasztalataikat.
3. Kicserélik a közegészségügyre és a fertőző betegségek elleni védekezésre vonatkozó tapasztalataikat.
4. Tájékoztatják egymást az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről, és megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket.
5. Kicserélik a tervezés és az orvosi statisztika módszerei tekintetében szerzett tapasztalataikat.
6. Tájékoztatják egymást az egészségügyi dolgozók képzésének, szakképzésének és továbbképzésének módszereiről.

II. cikk

Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kívánságára szakorvosokat küld ki a kérő Fél országába. A Szerződő Felek lehetőséget nyújtanak egymásnak arra, hogy az egészségügy meghatározott területein módszertani eljárásukat tökéletesítsék.

III. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek Egészségügyi Minisztériumai gondoskodnak. A minisztériumok kétévenként munkatervet készítenek.

IV. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásánál a következő pénzügyi alapelvek az irányadók:
1. A tájékoztató és dokumentációs anyagok megküldése a Szerződő Felek által megállapított keretekben költségmentes.
2. A szakorvosok kiküldésével kapcsolatos összes költségek fedezése a szakértőküldés általános feltételeinek megfelelően történik, amelyek a Szerződő Felek által kötött Tudományos és Műszaki Együttműködési Egyezmény keretében nyernek megállapítást.

V. cikk

Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik ideiglenesen területén tartózkodnak.

VI. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek meg kell erősíteniük. Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélése napján lép hatályba.
Az Egyezmény öt évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel legalább hat hónappal a határidő lejárta előtt, az további öt-öt évig marad érvényben.
Ez az Egyezmény Budapesten 1966. június 15. napján készült 2-2 példányban, magyar és spanyol nyelven. Mindkét példány egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. §4 Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1969. március hó 18. napjától alkalmazni kell. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1969. július 4. A törvényerejű rendeletet a 2017: CLXXV. törvény 1. §-a hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 160. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás