• Tartalom
Oldalmenü

1969. évi I. TÖRVÉNY

a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról1

2007.07.01.

(A Szerződés megerősítő okiratainak kicserélése Prágában, 1969. április 11-én megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződést az ország törvényei közé iktatja.

2. § Az 1. §-ban említett Szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:


Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segtítségnyújtási
Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság
megállapítva a Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között 1949. április 16-án aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés történelmi szerepét a két állam népei új típusú kapcsolatainak fejlesztésében, és híven a szerződésben foglalt célokhoz és elvekhez,
mélyen meggyőződve arról, hogy a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a szocialista internacionalizmus elvein nyugvó testvéri barátság, sokoldalú együttműködés és kölcsönös segítség megfelel mindkét állam népei és az egész szocialista közösség érdekeinek,
attól a szándéktól vezérelve, hogy erősítsék a szocialista közösség valamennyi országának egységét és összeforrottságát és elhatározva, hogy rendületlenül teljesítik a Varsóban 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződésből folyó kötelezettségeiket,
kifejezésre juttatva azt az akaratukat, hogy következetesen érvényesítsék a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének politikáját,
törekedve Európa békéjének és biztonságának megszilárdítására, a nyugatnémet militarizmus és revansizmus erői agressziójának megakadályozására,
követve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt célokat és elveket,
figyelembe véve a két állam szocialista építő munkájának eredményeit és tapasztalatait, azt a fejlődést, amelyet kölcsönös együttműködésük az elmúlt húsz évben elért, valamint a világban ez idő alatt végbement változásokat,
elhatározták e Szerződés megkötését és a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek a szocialista internacionalizmus, az egyenjogúság, az állami szuverenitás és egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveinek alapján tovább erősítik a két állam népeinek sokoldalú együttműködését és egymásnak testvéri segítséget nyújtanak.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek a nemzetközi szocialista munkamegosztás szellemében mindkét állam gazdasági fejlődése érdekében elmélyítik a kölcsönösen előnyös gazdasági és tudományos műszaki együttműködésüket és támogatják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretében folyó együttműködést.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek tovább fejlesztik alkotó együttműködésüket a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás- és egészségügy, a sajtó, a rádió, a televízió, a film, a testnevelés és az idegenforgalom területén, elősegítik a társadalmi szervezetek közötti széles körű kapcsolatok elmélyítését.

4. cikk

A Magas Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást és tanácskoznak a két állam érdekeit érintő valamennyi fontos nemzetközi kérdésben.

5. cikk

A Magas Szerződő Felek a jövőben is hozzájárulnak a szocialista országok egységének erősítéséhez, következetesen megvalósítják a különböző társadalmi berendezkedésű államok közötti békés egymás mellett élés politikáját és folytatják erőfeszítéseiket a béke és biztonság megőrzéséért, a nemzetközi feszültség enyhítéséért, az általános és teljes leszerelés eléréséért; a gyarmatosítás és az újgyarmatosítás, valamint a faji megkülönböztetés valamennyi formájának végleges felszámolásáért.

6. cikk

A Magas Szerződő Felek megállapítják, hogy az 1938. szeptember 29-én aláírt Müncheni Egyezmény támadó háborúval való fenyegetéssel és Csehszlovákiával szemben erő alkalmazásával jött létre, és amely a náci Németország kormányának bűnös, békeellenes összeesküvésének része, valamint az akkori nemzetközi jog alapvető szabályainak durva megsértése volt, ezért az egyezmény, minden abból származó következménnyel együtt, kezdettől fogva érvénytelen.

7. cikk

A Magas Szerződő Felek együttesen törekednek Európa békéjének és biztonságának megőrzésére és az európai államok közötti jó kapcsolatok kialakítására. Kijelentik, hogy az európai biztonság egyik fontos előfeltétele a jelenlegi európai államhatárok sérthetetlensége; továbbá a Varsóban 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződéssel összhangban minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy megakadályozzák a militarizmus és a revansizmus bármely erőinek agresszióját.

8. cikk

Ha a Magas Szerződő Felek egyikét bármely állam vagy államcsoport részéről fegyveres támadás éri, a másik Magas Szerződő Fél, az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogán – az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 51. cikkének megfelelően – haladéktalanul megad számára minden segítséget, beleértve a katonai segítséget, és minden rendelkezésre álló eszközzel támogatást nyújt neki.
Az e cikk rendelkezései alapján foganatosított intézkedésekről a Magas Szerződő Felek azonnal értesítik a Biztonsági Tanácsot és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt rendelkezéseknek megfelelően járnak el.

9. cikk

Ez a Szerződés húszéves időtartamra szól és annak érvényessége mindig további ötéves időszakra meghosszabbodik, ha azt a Magas Szerződő Felek egyike sem mondja fel érvényességének lejárta előtt tizenkét hónappal.
Ezt a Szerződést meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok legrövidebb időn belül Prágában történő kicserélésének napján lép hatályba.
Készült Budapesten, az 1968. évi június hó 14. napján, két példányban, mindegyik magyar és cseh nyelven, és mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a Szerződés hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(3)2

1

A kihirdetés napja: 1969. április 26.

2

A 3. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 18. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás