• Tartalom
Oldalmenü

1968. évi 9. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó 17. napján aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya
között az egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, elhatározták, hogy egymással egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, e célból
a meghatalmazottaikat kinevezték,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

A Szerződő Felek egészségügyi együttműködése a következőképpen valósul meg:
1. Tájékoztatják egymást alapvető egészségügyi jogszabályaikról és szervezési intézkedéseikről.
2. Kicserélik a gyógyító-megelőző ellátás, valamint az új gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fejlesztése és alkalmazása területén szerzett tapasztalataikat.
3. Kicserélik a közegészségügyre és a fertőző betegségek elleni védekezésre vonatkozó tapasztalataikat.
4. Tájékoztatják egymást az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről és megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket.
5. Kicserélik a tervezés és az orvosi statisztika módszerei tekintetében szerzett tapasztalataikat.
6. Tájékoztatják egymást az egészségügyi dolgozók képzésének, szakképzésének és továbbképzésének módszereiről.

II. cikk

Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kívánságára szakorvosokat küld ki a másik Szerződő Fél országába. A Szerződő Felek lehetőséget nyújtanak egymásnak arra, hogy az egészségügy meghatározott területein módszertani eljárásukat tökéletesítsék.

III. cikk

Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére szakértőket és technikusokat küld a gyógyszerészet területén a másik Szerződő Fél országába. A Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a gyógyszerfejlesztés területén gyakorlati módszereik javításához.
A felmerült költségeket külön megállapodások szerint fedezik.

IV. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak. A minisztériumok évente munkatervet készítenek.

V. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásánál a következő pénzügyi alapelvek az irányadók:
A tájékoztató és dokumentációs anyagok megküldése a Szerződő Felek által megállapított keretekben költségmentes.

VI. cikk

A jelen Egyezmény az aláírás napján lép hatályba és öt éven át marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt a Szerződő Felek valamelyike a határidő lejárta előtt hat hónappal nem mondja fel, az további öt évig érvényben marad.
A jelen Egyezmény Kairóban, 1965. évi június hó 17. napján magyar és angol nyelven két-két példányban készült; mindkét eredeti példány egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. §4 E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1965. évi június hó 17. napjától alkalmazni kell. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1968. április 19.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 160. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás