• Tartalom
Oldalmenü

1968. évi 26. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Hanoiban, az 1967. évi december hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(Az Egyezmény megerősítő okiratairól szóló jegyzékváltás az 1968. évi május hó 21. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Hanoiban 1967. év december hó 20. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény eredeti magyar szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya
között az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési Egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikat kinevezték,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

2. cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről és megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról.

3. cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (település-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskolaegészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (DDT) terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
b) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményeikről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére.
c) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.

4. cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító- és megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik hivatalos küldetésben vagy tanulmányúton ideiglenesen területén tartózkodnak.
c) Mindkét Szerződő Fél lehetőségeihez mérten betegeket fogad a másik Fél országából gyógykezelés vagy rehabilitáció céljából.

5. cikk

A Szerződő Felek az egészségügyi szakkönyv- és folyóirat kiadása terén való együttműködés érdekében
a) megküldik egymásnak az egészségügyi tárgyú szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerésztudományi szakkönyveiket;
b) az egészségügyi szakfolyóirataikban kölcsönösen közlik az egymást érdeklő cikkeket.

6. cikk

A Szerződő Felek
a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat meghatározott időtartamra;
b) kiküldenek egymáshoz orvosi szakembereket továbbképzés vagy szakosodás céljából.

7. cikk

a) Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáról a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériumai gondoskodnak.
b) Az egészségügyi minisztériumok 2 éves időtartamra szóló munkaterveket írnak alá, amely tartalmazza a végrehajtás pénzügyi feltételeit is. A terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának képviselői 2 évenként közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság területén tartják.
c) Indokolt esetben rendkívüli értekezlet is tartható.

8. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és attól számított 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal nem mondja fel, annak érvénye mindig újabb 5 évre meghosszabbodik.
Ez az Egyezmény Hanoiban, 1967. december hó 20-án készült két-két példányban magyar, vietnami és francia nyelven.
A magyar és a vietnami szöveg egyaránt érvényes, a francia szöveg magyarázó jelleggel bír.”

(Aláírások.)

3. §4 Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1968. évi május hó 21. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1968. szeptember 1.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 160. § (1) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás