• Tartalom
Oldalmenü

1968. évi 1. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság2 Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1966. évi szeptember hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait 1967. április 28-án Belgrádban kicserélték.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. szeptember hó 26. napján aláírt egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Kormánya között
az egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból
meghatalmazottaikat kinevezték,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
a) tájékoztatják egymást az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról, szervezési intézkedéseikről;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

2. cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást
a) a tudományos kutatás terveiről és legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről és - kérésre - megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpoziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpoziumra küldenek képviselőt.

3. cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (település-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskola-egészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (DDT) terén tett intézkedéseikről és az e téren alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
b) A Szerződő Felek a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése terén az e tárgyban Belgrádban 1957. évi november hó 20. napján aláírt Egyezmény szerint járnak el.
c) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és kívánságra megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait.

4. cikk

A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén tett intézkedéseikről, alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.

5. cikk

A Szerződő Felek az egészségügyi szakkönyv és folyóirat kiadása terén való együttműködés érdekében:
a) közlik egymással az egészségügyi szakkönyv és folyóirat kiadásra vonatkozó terveiket;
b) megküldik egymásnak az egészségügyi tárgyú szakfolyóirataik és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerésztudományi szakkönyveik, tankönyveik jegyzékét és kívánságra megküldik egymásnak a kijelölt folyóiratokat és könyveket a kétéves tervben meghatározott példányszámban;
c) az egészségügyi szakfolyóirataikban kölcsönösen közlik az egymást érdeklő cikkeket.

6. cikk

A Szerződő Felek
a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a kétéves tervben meghatározott időtartamra;
b) lehetővé teszik - kívánságra - szakemberek meghívását előadások tartása céljából;
c) támogatják orvostudományi egyetemeik és tudományos kutató intézeteik közvetlen együttműködését;
d) támogatják egészségügyi vonatkozású kutatásaik összehangolását, tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt;
e) törekszenek arra, hogy ennek az Egyezménynek az alapján folyó egészségügyi tudományos együttműködést összehangolják a két ország között egyéb megállapodások alapján már kialakult egészségügyi tudományos együttműködéssel;
f) támogatják, hogy egészségügyi felsőoktatási és tudományos intézményeikben a másik Fél állampolgárai - a szerződő országok törvényes rendelkezéseinek megfelelően - szakképzésben és tudományos továbbképzésben részesüljenek.

7. cikk

a) Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáról a Magyar Népköztársaságban az Egészségügyi Minisztérium, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban pedig a Szövetségi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság gondoskodik.
b) Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében a két említett szerv kétéves időtartamra szóló munkaterveket ír alá, amely tartalmazza a végrehajtás pénzügyi feltételeit is. A terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkársága képviselői kétévenként közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területén tartják.
c) Indokolt esetben rendkívüli értekezlet is tartható az összehívó Fél országának területén és költségére.

8. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek hazai jogszabályai szerint meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat Belgrádban kell kicserélni.
Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélése napján lép hatályba és a hatálybalépéstől számított öt évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel legalább hat hónappal a határidő lejárta előtt, az további öt évig marad érvényben.
Ez az Egyezmény Budapesten, 1966. év szeptember hó 26. napján készült két-két példányban, magyar és szerb-horvát nyelven.
Mindkét példány egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. §5 A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. évi április hó 28. napjától alkalmazni kell. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1968. január 9.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § a 2006: CIX. törvény 160. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás