• Tartalom
Oldalmenü

1967. évi VI. TÖRVÉNY

a Magyar Népköztársaság1 és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége2 között Budapesten, 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról3

2007.07.01.

(A Szerződés megerősítő okiratainak kicserélése Moszkvában 1967. november 28-án megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződést az ország törvényei közé iktatja.

2. § Az 1. §-ban említett Szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:


Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási
Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége között

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
híven a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1948. február 18-án aláírt, a magyar és a szovjet nép testvéri kapcsolatait megerősítő és történelmi jelentőségű Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződésben foglalt célokhoz és elvekhez,
mélyen meggyőződve arról, hogy a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szocialista internacionalizmus szilárd elvein nyugvó örök barátság, kölcsönös testvéri segítség és minden irányú szoros együttműködés megfelel mindkét ország népei és az egész szocialista közösség alapvető érdekeinek,
attól a szándéktól vezérelve, hogy szakadatlanul erősítsék a szocialista közösség valamennyi országának egységét és összeforrottságát, következetesen végrehajtva az 1955. május 14-én Varsóban aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződésből eredő kötelezettségeket,
kifejezésre juttatva határozott szándékukat, hogy hozzájárulnak Európa, valamint a világ békéjének és biztonságának megszilárdításához és meggátolják a fasizmus és a militarizmus újjáéledését,
kiindulva az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett célokból és elvekből,
figyelembe véve a két ország szocialista és kommunista építő munkájának tapasztalatait és eredményeit, valamint politikai, gazdasági és kulturális együttműködésük fejlődését, továbbá Európában és az egész világban végbement változásokat és azt, hogy az 1948. február 18-án aláírt Szerződés megújításra szorul,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Magas Szerződő Felek a szocialista internacionalizmus elveivel összhangban a jövőben is erősítik a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége népeinek örök barátságát, fejlesztik a két ország között a minden irányú együttműködést, és testvéri segítséget nyújtanak egymásnak az állami szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egyenjogúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.
A Felek a jövőben is a szocialista országok egységének és összeforrottságának, barátságának és testvériségének megszilárdítása szellemében fognak tevékenykedni.

2. cikk

A Magas Szerződő Felek a kölcsönös baráti segítségnyújtás alapján és a nemzetközi szocialista munkamegosztás elveinek megfelelően minden eszközzel fejlesztik és mélyítik kölcsönösen előnyös kétoldalú és sokoldalú gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésüket; emellett hozzájárulnak a gazdasági kapcsolatok és együttműködés további fejlesztéséhez a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretében.

3. cikk

A Magas Szerződő Felek tovább fejlesztik és szélesítik a két ország együttműködését a tudomány, az oktatásügy, az irodalom és a művészet, a sajtó, a rádió, a televízió, az egészségügy, az idegenforgalom és a testnevelés terén, valamint más területeken, támogatva a közös alkotó tevékenység minden formáját.

4. cikk

A Magas Szerződő Felek a jövőben is intézkedéseket foganatosítanak a szocialista világrendszer erejének és hatalmának megszilárdítására, a népek nemzetközi békéjének és biztonságának az imperializmus és a reakció agresszív erőinek támadásaitól való megvédése, az általános és teljes leszerelés megvalósítása, a gyarmatosítás és a faji megkülönböztetés minden megnyilvánulási formájának végleges felszámolása, a gyarmati uralom alól felszabadult és a nemzeti függetlenség és szuverenitás megszilárdításának útján haladó országok megsegítése érdekében.
A Felek megerősítik, hogy készek együttműködni más államokkal a népek biztonsága és békéje biztosítására irányuló nemzetközi tevékenységben.

5. cikk

A Magas Szerződő Felek – következetesen folytatva a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének politikáját – erőfeszítéseket tesznek az európai helyzet megjavítására, az európai államok közötti kölcsönös megértés és együttműködés megszilárdítására, Európa biztonságának és tartós békéjének biztosítására, valamint az európai államok közötti jószomszédi kapcsolatok megteremtésére, összehangolva lépéseiket ezen a téren.
A Felek kijelentik, hogy az európai biztonság egyik legfőbb előfeltétele a második világháború után kialakult európai államhatárok sérthetetlensége. Kifejezik szilárd elszántságukat, hogy a Varsóban aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés más tagállamaival együtt és e Szerződéssel összhangban biztosítják a Szerződés tagállamai határainak sérthetetlenségét és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy ne engedjék meg a militarizmus és a revansizmus bármely erőinek agresszióját és visszaszorítsák az agresszort.

6. cikk

Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét valamely más állam vagy államcsoport részéről fegyveres támadás éri, a másik Fél az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogán – az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 51. cikkének megfelelően – azonnal megad számára minden segítséget, beleértve a katonai segítséget is, és minden rendelkezésre álló eszközzel támogatást nyújt neki.
A jelen cikk alapján foganatosított intézkedésekről a Magas Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt rendelkezéseknek megfelelően járnak el.

7. cikk

A Magas Szerződő Felek a mindkét ország érdekeit érintő minden fontos nemzetközi kérdésben tanácskoznak egymással és a kölcsönös érdekeknek megfelelően egyeztetett közös álláspont szerint járnak el.

8. cikk

A Magas Szerződő Felek kinyilatkoztatják, hogy a hatályos nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeik nincsenek ellentétben e Szerződés rendelkezéseivel.

9. cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba. A megerősítő okiratok kicserélésére a legrövidebb időn belül Moszkvában kerül sor.
Ez a Szerződés húsz évig marad érvényben és hatálya mindenkor további 5 évre meghosszabbodik, ha azt az egyik Magas Szerződő Fél bármely lejáratot tizenkét hónappal megelőzően közölt értesítéssel fel nem mondja.
Készült Budapesten, az 1967. évi szeptember hó 7. napján, két példányban, mindegyik magyar és orosz nyelven, mindkét nyelvű szöveg azonos érvényű.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a Szerződés hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

(3)4

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1967. december 28.

4

A 3. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 15. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás