• Tartalom
Oldalmenü

1967. évi 30. törvényerejű rendelet

a nemzetközi ágazati gazdasági együttműködési szervezetek jogállásáról és kiváltságairól Varsóban 1966. szeptember 9-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele a Lengyel Népköztársaság Kormányánál 1967. február 1-jén megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a nemzetközi ágazati gazdasági együttműködési szervezetek jogállásáról és kiváltságairól Varsóban 1966. szeptember 9-én elfogadott egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


EGYEZMÉNY
a nemzetközi ágazati
gazdasági együttműködési szervezetek
jogállásáról és kiváltságairól

A Szerződő felek
elősegíteni óhajtva a megfelelő nemzetközi szerződések alapján létesített nemzetközi ágazati gazdasági együttműködési szervezetek tevékenységének továbbfejlesztését és ezzel az államok közötti baráti kapcsolatok további erősítését,
elhatározták ezen Egyezmény létesítését:

I. cikk

Ennek az Egyezménynek a szempontjából az alábbi kifejezések jelentése a következő:
a) „nemzetközi ágazati szervezet” - a továbbiakban „Szervezet” - az az államközi jellegű gazdasági együttműködési szervezet, amelyre - az alapító okmány, vagy más okmány szerint - ezt az Egyezményt kell alkalmazni;
b) „képviselők” - az államok küldöttségeinek a Szervezet által összehívott tanácskozásokon és értekezleteken részt vevő összes tagja - beleértve a tanácsadókat és szakértőket is -, valamint az államok képviselői a Szervezetben;
c) „tisztviselők” - a Szervezetnél alkalmazott mindazon személyek, akik a Szervezet által a fogadó ország hatóságaival, valamint a többi tagállammal közölt tisztviselői névjegyzékben szerepelnek.

II. cikk

1. A Szervezet jogi személy a fogadó ország jogszabályai szerint, s jogosult különösen:
a) szerződéseket kötni;
b) bírósági eljárásban részt venni.
c) bírósági eljárásban részt venni.
2. A Szervezet vagyontárgyai mentesek az elkobzás és az államigazgatási lefoglalás alól.
3. A Szervezet mentes minden országos és helyi adó és illeték alól, a kommunális és más hasonló szolgáltatások díját ide nem értve.
4. A Szervezet a hivatali célra szolgáló tárgyak behozatala, illetve kivitele esetén mentes a vámok és korlátozások alól.
5. A Szervezet irattára és okmányai, valamint az őrzésükre rendelt helyiség sérthetetlenek.

III. cikk

1. A képviselőket megilleti:
a) a hivatalos levelezés, illetve okmányok sérthetetlensége;
b) mentesség a személyes szolgáltatás, valamint az egyenes adók és illetékek alól a küldő országtól kapott illetményük tekintetében.
2. A képviselők mentesek a bejelentési és nyilvántartásbavételi kötelezettség alól, vízumkérelmeiket pedig soron kívül kell intézni.
3. Ennek a cikknek rendelkezései nem érintik a nemzetközi jog által elismert mentességeket abban a tekintetben, hogy a Szervezet tagállamainak képviselőit személyes sérthetetlenség, illetve a bírói és az államigazgatási joghatóság alóli mentesség illeti meg, amennyiben azok államuk megbízása alapján kötelezettségeiket teljesítik.

IV. cikk

1. A tisztviselőket megilleti:
a) mentesség a személyes szolgáltatás, valamint az egyenes adók és illetékek alól a Szervezettől kapott illetményük tekintetében;
b) vámmentesség a személyes használatra szolgáló tárgyakat illetően, beleértve a fogadó országba az első beutazás alkalmával bevitt berendezkedési tárgyakat is, és úgyszintén mentesség a kiviteli engedély alól fenti tárgyakra nézve az országból történő kiutazás alkalmából.
A tisztviselők által bevitt tárgyakat a fogadó ország előírásai szerint lehet elidegeníteni.
2. A tisztviselők vízumkérelmét soron kívül kell intézni.

V. cikk

A Szervezetet fogadó állam illetékes szervei kedvezményeket és támogatást nyújtanak a Szervezetnek, a képviselőknek és a tisztviselőknek a hivatali helyiségek, illetve a lakások megszerzésében, a hivatali helyiségek berendezésében és - a fogadóállamban fennálló gyakorlattal összhangban - az orvosi és egyéb szociális és kommunális szolgáltatások biztosítása terén.

VI. cikk

A III., a IV. és az V. cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a felsorolt cikkekben említett személyekkel együtt élő családtagokra is.

VII. cikk

Az Egyezményben előírt kiváltságok nem alkalmazandók azokra, akik a fogadó állam polgárai, vagy állandó jelleggel ezen állam területén élnek.

VIII. cikk

Ez az Egyezmény 1966. december 31-ig aláírásra nyitva áll. Ezen időpont után az államok csatlakozhatnak az Egyezményhez.
Ez az Egyezmény a Szerződő Felek jogszabályai szerint megerősítésre szorul.

IX. cikk

Ez az Egyezmény az azt követő 30. napon lép hatályba, hogy legalább hat állam letétbe helyezte a megerősítésről vagy a csatlakozásról szóló okiratát.
Az Egyezményhez annak hatálybalépése után csatlakozó állam tekintetében az Egyezmény a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba.

X. cikk

Ezt az Egyezményt határozatlan időre kötötték.
Az Egyezmény felmondható. A felmondás a felmondó állam tekintetében az erről szóló okiratnak a letéteményesnél történő letétbe helyezését követő hat hónap elteltével lép hatályba.

XI. cikk

Ezen Egyezmény letéteményese a Lengyel Népköztársaság Kormánya, amely az összes Szerződő Félnek megküldi az Egyezmény hiteles másolatát és minden esetben értesíti őket az Egyezmény aláírásáról és megerősítéséről, úgyszintén az ahhoz történő csatlakozásról, illetve annak hatálybalépéséről.
Készült Varsóban, az 1966. évi szeptember hó 9. napján, egy példányban, orosz nyelven.

(Aláírások.)

3. §2 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. augusztus 20. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1967. október 22.

2

A 3. § a 2006: CIX. törvény 159. § (6) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás