• Tartalom
Oldalmenü

1967. évi 12. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Megállapodás eredeti magyar nyelvű szövege a következő:


„ MEGÁLLAPODÁS a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Francia Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam közötti, valamint a két állam területén átmenő közúti személy- és árufuvarozást előmozdítsa, az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

Azok a fuvarozó vállalatok, amelyek székhelye Magyarországon vagy Franciaországban van, jogosultak a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett az egyik vagy másik államban bejegyzett gépjárművekkel a két Szerződő Fél területei között, illetve a két Szerződő Fél egyikének vagy másikának területén átmenő személy- vagy árufuvarozást végezni.

Személyfuvarozás

2. cikk

A gépkocsivezetőt nem számítva, nyolcnál több ülő személy fuvarozására alkalmas gépjárművekkel a két állam között vagy azok területein átmenetben végzett mindennemű személyfuvarozás - a jelen Megállapodás 3. cikkében említett fuvarozások kivételével - előzetes engedélyezési kötelezettség alá esik.

3. cikk

Nem esnek előzetes engedélyezési kötelezettség alá azok a turisztikai jellegű esetenkénti fuvarozások, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) a gépjármű az egész útvonalon ugyanazt az utascsoportot fuvarozza és a kiindulóhelyre úgy tér vissza, hogy útközben utasokat nem vesz fel és arról utasok nem szállnak le;
b) a fuvarozás éjszaka nem folyik és az egy nap alatt megtett út hossza nem haladja meg az 500 km-t.

4. cikk

(1) A menetrendszerű vonalak engedélyezésére irányuló kérelmet a honállam illetékes hatóságához kell benyújtani. A kérelemhez a következő adatokat kell csatolni:
a) menetrend-tervezet,
b) díjszabási tervezet,
c) útvonal-vázlat,
d) az üzemkezdet tervezett időpontja.
(2) Ha a honállam illetékes hatósága az (1) bekezdésben említett kérelmet teljesíteni szándékozik, a kérelem egy példányát megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.
(3) Az engedélyt mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága saját területére adja ki. A kiadott engedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönösen haladéktalanul átadják egymásnak.
(4) Ezeket az engedélyeket az illetékes hatóságok - elvileg - a kölcsönösség alapján adják ki.

5. cikk

Az egyéb személyfuvarozásokra szóló engedélyek iránti kérelmeket a fuvarozók a másik Szerződő Fél illetékes hatósága elé terjesztik.

6. cikk

A jelen Megállapodás 3. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő alkalmi turista fuvarozást végző fuvarozók kötelesek nyilatkozatot kiállítani, melynek módozatait a két állam illetékes hatóságai közös megegyezéssel állapítják meg.

Árufuvarozás

7. cikk

A két állam közötti vagy területükön átmenő mindenfajta árufuvarozás előzetes engedélyezési kötelezettség alá esik.

8. cikk

(1) Kétféle engedélytípus van:
a) utazásra szóló engedélyek, amelyek egy vagy több útra érvényesek és amelyek érvényének tartama legfeljebb 3 hónapra szólhat;
b) időre szóló engedélyek, amelyek meg nem határozott számú útra érvényesek és amelyek érvényének tartama egy év.
(2) A fuvarozási engedélyek feljogosítják a fuvarozókat, hogy visszútban rakományt vegyenek fel.

9. cikk

A fuvarozó vállalatok részére az engedélyeket az e vállalatok gépjárműveit nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki a két állam illetékes hatóságai által közös megegyezéssel évenként meghatározott kontingensek keretén belül.

10. cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban kontingensen kívül adnak engedélyt a következő fuvarozásokra:
a) hullafuvarozás e célra különlegesen felszerelt gépjárművekkel;
b) átköltözködési ingóságok fuvarozása;
c) vásári vagy kiállítási tárgyak fuvarozása;
d) sportrendezvények céljait szolgáló állatok, járművek és sporteszközök fuvarozása;
e) színházi díszletek és kellékek fuvarozása;
f) hangszerek, valamint rádió-, film- és televíziófelvételek, továbbá minden más művészi rendezvény céljára szolgáló tárgyak fuvarozása.

11. cikk

(1) Az engedélyeket a két Szerződő Fél nyelvén a Szerződő Felek illetékes hatóságai által közös megegyezéssel megállapított minta szerint nyomtatják ki.
(2) E hatóságok átadják egymásnak a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó fuvarozások lebonyolításához szükséges - kitöltetlen - engedélyeket.

Vegyes rendelkezések

12. cikk

Az egyik Szerződő Fél fuvarozó vállalatai a másik Szerződő Fél területén levő két hely között fuvarozást nem végezhetnek.

13. cikk

Egyik Szerződő Fél fuvarozó vállalatai a másik Szerződő Fél és egy harmadik állam területe között fuvarozást csak akkor végezhetnek, ha ehhez a másik Szerződő Fél különleges engedélyét elnyerték.

14. cikk

(1) Abban az esetben, ha a gépjármű, illetve a rakománya súlya vagy mérete a másik Szerződő Fél területén megengedett határokat meghaladja, a gépjárművet a másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott különleges engedéllyel kell ellátni.
(2) Ha ez az engedély a gépjármű közlekedését meghatározott útvonalra korlátozza, a fuvarozás csak a kijelölt útvonalon végezhető.

15. cikk

(1) A jelen Megállapodásban említett engedélyeket az illetékes hatóságok díjmentesen adják ki.
(2) A fuvarozási engedélyeket a gépjárművön kell tartani és azokat az ellenőrzéssel megbízott közegek kívánságára fel kell mutatni.
(3) A fuvarozási engedélyeket a vámszervek az érvényességi területre belépéskor és e területről kilépéskor lebélyegzik.
(4) E cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit a jelen Megállapodás 6. cikkében jelzett nyilatkozatokra is alkalmazni kell.

16. cikk

A jelen Megállapodás alapján fuvarozást végző fuvarozó vállalatok a másik Szerződő Fél területén lebonyolított fuvarozásoknál az e területen érvényes adókat a jelen Megállapodás 25. cikkében említett jegyzőkönyvben meghatározott mértékben fizetik.

17. cikk

A gépjárművek személyzetének személyes használatára szolgáló tárgyak és hivatásának gyakorlásához szükséges eszközök - a behozatali országban történő tartózkodás időtartamára - vám- és engedélymentesen vihetők be. Ezek a tárgyak engedélymentesen szállíthatók vissza.

18. cikk

Azok az alkatrészek, amelyek valamely jelen Megállapodásban említett fuvarozást végző gépjármű javítására szolgálnak, mentesek a vámoktól és behozatali korlátozásoktól.

19. cikk

A jelen Megállapodás rendelkezéseiből származó tartozások és követelések kölcsönös rendezése a mindenkor érvényes magyar-francia pénzügyi jegyzőkönyv szerint történik.

20. cikk

A fuvarozók és azok alkalmazottai kötelesek jelen Megállapodás rendelkezéseit, továbbá a Szerződő Felek területén érvényes egyéb, a fuvarozással, valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokat megtartani.

21. cikk

Minden olyan kérdésben, amelyet jelen Megállapodás nem szabályoz, a Szerződő Felek belső jogszabályait kell alkalmazni.

22. cikk

(1) Abban az esetben, ha a Szerződő Felek egyikének területén a jelen Megállapodás rendelkezéseit megsértik, a gépjárművet nyilvántartó állam illetékes hatóságai kötelesek a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére valamelyik alábbi megtorló intézkedést alkalmazni:
a) figyelmeztetés,
b) a fuvarozás jogának ideiglenes vagy végleges részleges, illetve teljes megvonása annak az országnak a területére vonatkozóan, ahol a szabálysértést elkövették.
(2) Azok a hatóságok, amelyek a megtorló intézkedéseket foganatosították, erről azokat a hatóságokat, amelyek ezt kérték, tájékoztatják.

23. cikk

Szerződő Felek közlik egymással, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott intézkedések foganatosítására, valamint a szükséges statisztikai és egyéb adatok közlésére, amely szervek illetékesek.

24. cikk

(1) Jelen Megállapodás kellő végrehajtásának biztosítása érdekében Szerződő Felek vegyesbizottságot létesítenek.
(2) A vegyesbizottság a Szerződő Felek egyikének kérésére - a két Szerződő Fél területén váltakozva - ül össze.

25. cikk

Szerződő Felek jelen Megállapodás alkalmazásának módozatait a Megállapodás aláírásával egyidejűleg aláírt jegyzőkönyvvel szabályozzák. E jegyzőkönyv - szükség szerinti - módosítása a 24. cikkben említett vegyesbizottság hatáskörébe tartozik.

26. cikk

(1) Jelen Megállapodás a két kormány közös megegyezésével megállapított időpontban lép hatályba, miután a megkívánt alkotmányos eljárásokat lefolytatták.
(2) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármelyike legalább 90 napos előzetes felmondással mondhatja fel.
Készült Budapesten, 1966. évi október hó 8-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar és francia nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. §4 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. évi február hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1967. június 8.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 159. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás