• Tartalom
Oldalmenü

1966. évi 18. számú törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítő egyezmény kihirdetéséről.

2011.01.01.

(A megerősítő okiratok kicserélése 1966. évi január hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június 25-i napján aláírt kiegészítő egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett kiegészítő egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:


„KIEGÉSZÍTŐ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya az 1957. évi december hó 6-án, Budapesten kötött növényvédelmi egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) 2. cikkében foglaltak alapján a növények tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át történő, átmenő (tranzit) szállításánál követendő növényegészségügyi ellenőrzés végrehajtására elhatározták, hogy kiegészítő egyezményt kötnek, és ebből a célból a következőkben állapodtak meg.

1. cikk.

A Magyar Népköztársaság számára tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtására a kiegészítő egyezmény 2. cikkében foglaltak az irányadók.

2. cikk.

(1) A jól becsomagolt és az exportáló ország növényegészségügyi bizonyítványával ellátott növényi szállítmányokat a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata külső szemle után a Magyar Népköztársaságnak továbbítja.
(2) Külső szemlén a hajórekesz - melyben a küldemény érkezett -, valamint a csomagok külsejének megszemlélését kell érteni.
(3) Ha a küldeményt az exportáló állam növényegészségügyi bizonyítványa nem kíséri, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata a küldeményt alaposan megvizsgálja, és annak eredményétől függően az átszállítást engedélyezi vagy fertőzés esetén a jelen kiegészítő egyezmény 5. cikkében foglaltak szerint jár el.

3. cikk.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata minden ömlesztett küldeményt megvizsgál.

4. cikk.

(1) A tranzitszállítmányok vizsgálatán a következőket kell érteni:
a) a küldeményt kísérő növényegészségügyi bizonyítvány meglétének és tartalmának ellenőrzése;
b) a szállítmány külső megszemlélése annak megállapítása céljából, hogy vannak-e benne élő rovarok, külsőleg látható betegségek vagy gyommagvak;
c) a küldemény valamennyi tételéből vett minta alapos vizsgálata és az átlagminta laboratóriumi elemzése.
(2) A mintavétel az alábbi normák szerint történik:
a) csomagolt küldeményekből, ha a tétel 10 csomagnál kevesebb, minden csomagból egy-egy mintát;
ha 10-100 csomagból áll, a csomagok 20%-ából egy-egy mintát;
ha 101-1000 csomagból áll, a csomagok 10%-ából egy-egy mintát;
ha pedig 1000 csomagnál több, a csomagok, 5%-ából egy-egy mintát kell venni;
b) ömlesztett küldeményekből: minden egyes hajórekesz minden második m2 területéről sakktábla-szerűen kell egy-egy mintát venni.

5. cikk.

A növényi küldeményeket a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban karanténnek minősülő kártevők és azoknak a kártevőknek szempontjából kell vizsgálni, amelyek vizsgálatát a Magyar Népköztársaság Növényvédelmi Szolgálata külön megkívánja.

6. cikk.

(1) Ha a tranzitküldemény vizsgálata során megállapítják, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban karantén kártevőnek tekintett kártevővel fertőzött, az egyezmény 4. cikkében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Abban az esetben, ha a küldemény a Magyar Népköztársaságban karantén kártevőnek tekintett kártevővel fertőzött vagy a Magyar Népköztársaság a behozatal megtiltását kívánja, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Növényvédelmi Szolgálata a Magyar Népköztársaság Növényvédelmi Szolgálatának kívánsága szerint jár el.

7. cikk.

A Szerződő Felek a jelen kiegészítő egyezmény gyakorlati végrehajtása során felmerülő költségeket a tényleges kiadásoknak megfelelően a nemzetközi szállítmányozó vállalataik útján számolják el.

8. cikk.

A jelen kiegészítő egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben szükség szerint közös szakértői bizottság a helyszínen dönt.

9. cikk.

A jelen kiegészítő egyezményt Szerződő Felek illetékes szerveinek meg kell erősíteniük és az a megerősítő okiratok Belgrádban történő kicserélésének napján lép hatályba. A kiegészítő egyezmény öt évig marad érvényben. Ha a jelen kiegészítő egyezményt egy évvel az említett határidő lejárta előtt egyik Szerződő Fél sem mondja fel, akkor érvénye határozatlan időtartamra meghosszabbodik, mindegyik Szerződő Félnek azzal a jogával, hogy a jelen kiegészítő egyezményt bármely időben felmondhatja, azonban a kiegészítő egyezmény a felmondás napjától még egy évig érvényben marad.
Jelen kiegészítő egyezmény két eredeti példányban, magyar és szerb-horvát nyelven készült. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. Készült Budapesten, az 1965. év június 25. napján

A Magyar Népköztársaság Kormánya nevében
Nagy Bálint s k.,

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya nevében
Sroboljub Todorovic' s. k.”

3. §1 E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1966. évi január hó 17. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. A kiegészítő egyezmény végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.


Dobi István s. k.,

a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke


Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának titkára

1

A 3. § a 2010: CXLVIII. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás