• Tartalom
Oldalmenü

1966. évi 11. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Görög Királyság Kormánya között a polgári repülés tárgyában Athénban, 1963. évi április hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről2

1991.01.01.

(A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten 1965. évi december hó 16. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Királyság Kormánya között a polgári repülés tárgyában Athénban, 1963. évi április hó 27. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


„ EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Görög Királyság Kormánya között
a polgári repülés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Királyság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”) attól az óhajtól vezérelve, hogy a polgári repülés területén rendezzék kölcsönös kapcsolataikat, és hogy az országaik közötti rendszeres kereskedelmi légi forgalom fejlődését előmozdítsák, az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

1. Jelen Egyezmény szempontjából az alábbi kifejezések jelentése a következő:

a) „Légügyi Főhatóságok”
1. A Magyar Kormány részéről:
Jelenleg a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóságának vezetője, illetve bármely, a Magyar Népköztársaság Kormánya által az említett vezető bármely jelenlegi teendőjének, vagy hasonló teendőknek ellátására felhatalmazott személy, vagy szerv.

2. A Görög Kormány részéről:
Jelenleg a Közlekedésügyi Minisztérium légügyi főigazgatója, illetve bármely, a Görög Királyság Kormánya által az említett főigazgató bármely jelenlegi teendőjének, vagy hasonló teendők ellátására felhatalmazott személy, vagy szerv.

b) „Terület”
A felek szuverenitása alá tartozó földterület, a hozzá tartozó parti vizek és légitér.

c) „Nemzetközi légiszállítás”
Utasok, poggyász, posta közérdekű fuvarozása céljából repülőgéppel lebonyolított mindennemű légiszállítás, mely több mint egy ország területe feletti légitéren halad át.

d) „Kijelölt légi közlekedési vállalat”
Az a légiközlekedési vállalat, mely a Szerződő Felek bármelyikének a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli értesítése szerint üzemelteti a közösen meghatározott légi járatokat és gyakorolja a másik Szerződő Fél által a jelen Egyezménynek megfelelően biztosított jogokat.

e) „Meghatározott légi útvonalak”
A jelen Egyezmény Függelékében meghatározott légiútvonalak.
2. Jelen Egyezmény Függeléke az Egyezmény részének tekintendő és az Egyezményre vonatkozó minden utalás egyúttal a Függelékre is vonatkozik, kivéve, ha az Egyezmény szövege kifejezetten másként rendelkezik.

II. cikk

1. A Szerződő Felek megadják egymásnak a jelen Egyezmény Függelékében körülírt jogokat az említett Függelékben meghatározott menetrendszerű nemzetközi légijáratok üzemeltetésére.
2. A kijelölt légiközlekedési vállalatok a közös útvonalakon tekintetbe veszik egymás kölcsönös érdekeit abból a célból, hogy egymás járataira méltánytalan befolyást ne gyakoroljanak.
3. A meghatározott légijáratok főcélja olyan szállítási kapacitás biztosítása, amely összhangban van a kijelölt vállalat országa és a célországok között mutatkozó forgalmi igénnyel.
4. A kijelölt vállalatok a Szerződő Felek területei közötti meghatározott légijáratok üzemeltetése tekintetében egyenlő és méltányos lehetőségeket élveznek.
5. Harmadik országból származó, illetve oda irányuló nemzetközi forgalmi terhelés kirakásának, illetve felvételének joga valamelyik Szerződő Fél területén a nemzetközi légiközlekedés várható fejlődésének általános elvei szerint és olyan módon gyakorolható, hogy a fuvarozási kapacitás megfeleljen
a) a kiindulási hely országa és a célországok közötti forgalmi igényeknek,
b) az útközben érintett területek forgalmi igényének, figyelemmel a helyi és regionális járatokra,
c) a meghatározott járatok gazdaságos üzemeltetése követelményeinek.

III. cikk

1. A Szerződő Felek a másik Szerződő Félnél írásban kijelölhetnek egy-egy légiközlekedési vállalatot a meghatározott útvonalakon közlekedési járatok üzemeltetésére.
2. Az említett kijelölés kézhezvétele után a másik Szerződő Fél, a jelen cikk 3. és 4. bekezdésében foglaltak fenntartásával késedelem nélkül megadja a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt.
3. Az egyik Szerződő Fél légügyi főhatósága a jelen cikk 2. bekezdésében említett engedély megadása előtt megkövetelheti a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalattól, hogy nyújtson bizonyítékot a tekintetben, miszerint eleget tud tenni az említett főhatóság által a nemzetközi légijáratok üzemeltetésére vonatkozólag rendes körülmények között és ésszerűen alkalmazott jogszabályok és előírások feltételeinek.
4. Mindkét Szerződő Félnek jogában áll, hogy megtagadja a jelen cikk 2. bekezdésében említett üzemeltetési engedély kiadását, illetve, hogy a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott jogoknak a kijelölt légiközlekedési vállalat által való gyakorlását olyan feltételektől tegye függővé, amelyeket szükségesnek vél, amennyiben nem szerzett bizonyságot afelől, hogy az illető légiközlekedési vállalat tulajdonának jelentős része és tényleges ellenőrzése a kijelölő Szerződő Félé, vagy annak fizikai, illetve jogi személyeié.
5. Amennyiben valamely légiközlekedési vállalatot ilyen módon kijelölték és kijelöléséhez hozzájárultak, a vállalat bármely időpontban megkezdheti a meghatározott légijáratoknak a jelen Egyezmény értelmében való üzemeltetését.

IV. cikk

1. A Szerződő Feleknek jogukban áll, hogy visszavonják az üzemeltetési engedélyt vagy felfüggesszék a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél részéről kijelölt légiközlekedési vállalat által történő gyakorlását, illetve a jogok gyakorlását olyan feltételektől tegyék függővé, amelyeket szükségesnek vélnek:
a) ha nem szereztek bizonyságot afelől, hogy a szóban forgó légiközlekedési vállalat tulajdonának jelentős része és tényleges ellenőrzése a kijelölő Szerződő Félé, vagy annak fizikai, illetve jogi személyeié, vagy
b) ha a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait, vagy előírásait, illetve
c) ha a szóban forgó légiközlekedési vállalat más módon nem a jelen Egyezményben, illetve annak Függelékében foglaltak szerint üzemeltet.
2. Ezt a jogot csak a másik Szerződő Féllel való tanácskozás után lehet gyakorolni, hacsak azonnali engedélyvisszavonást, felfüggesztést vagy feltételek szabását nem a további jogsértés megakadályozása teszi szükségessé.

V. cikk

1. A Szerződő Felek felszólítják kijelölt légiközlekedési vállalataikat, hogy egy hónappal előre a másik Fél légügyi főhatósága elé terjesszék jóváhagyás céljából járataik teljes menetrendjét, a járatsűrűség s a repülőgéptípus megjelölésével, valamint a meghatározott légijáratok üzemeltetésére vonatkozó minden egyéb idevonatkozó tájékoztatás megadása mellett. A szóban forgó légiközlekedési vállalatok a fent említett adatok minden módosítását elvben ugyanilyen határidővel közlik.
2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a másik Szerződő Fél légügyi főhatóságának kérésére rendelkezésre bocsátanak a meghatározott légijáratok forgalmának megállapításához szükséges bármely adatot.

VI. cikk

1. Az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél területére vagy területéről történő szállításért megállapított díjtételeket ésszerű színvonalon kell meghatározni, megfelelő figyelmet szentelve valamennyi idevonatkozó tényezőnek, beleértve az üzemeltetési költséget, az ésszerű hasznot és más légiközlekedési vállalatok díjtételeit.
2. A jelen cikk 1. bekezdésében körülírt díjtételekről a két Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatok állapodnak meg. Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok nem tudnak megegyezni valamely díjtételben, a Szerződő Felek légügyi főhatóságai egymás közötti megállapodás útján kísérlik meg annak megállapítását.
3. A kijelölt légiközlekedési vállalatok által egyetértőleg megállapított díjtételeket e vállalatok legalább harminc (30) nappal tervbevett életbeléptetésük előtt bemutatják saját légügyi főhatóságuknak jóváhagyás céljából; az említett főhatóságok közötti megállapodással a szóbanforgó határidőt különleges esetekben le lehet rövidíteni.
4. A Szerződő Felek légügyi főhatóságai közvetlenül közlik egymással a javasolt díjtételek jóváhagyását, illetve bármely ellenvetésüket. E közlésnek a lehető legkorábbi időpontban, de lehetőleg a díjtételek tervezett életbelépése előtt legalább tizenöt (15) nappal kell megtörténnie. Bármely ezzel kapcsolatos esetleges vitát a XII. cikk 2. bekezdése szerint kell rendezni.

VII. cikk

Az egyik Szerződő Fél területén levő repülőterek, azok berendezései és technikai felszerelései használatáért fizetendő díjakat és egyéb illetékeket az e Szerződő Fél jogszabályai és előírásai által meghatározott hivatalos díjszabás-szintnek megfelelően kell leróni.

VIII. cikk

1. A jelen Egyezmény Függelékében meghatározott járatokat lebonyolító repülőgépek, valamint az e repülőgépek fedélzetén levő üzem- és kenőanyag, tartalék alkatrészek, szokásos felszerelés és raktárak a másik Szerződő Fél területére való megérkezéskor, illetve onnan való távozáskor mentesek minden behozatali és kiviteli díj, valamint minden egyéb adó és illeték alól, beleértve azt az esetet is, amikor az említett készleteket a szóban forgó terület felett való említett repülés során felhasználják vagy igénybeveszik, kivéve azonban azokat az eseteket, ha a készleteket a másik Szerződő Fél területén harmadik személyekre ruházzák át.
2. A Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalatok repülőgépeinek ellátásához szükséges üzem- és kenőanyag a másik Szerződő Fél területén vámilletéktől, illetve egyéb országos vagy helyi adóktól mentesen vehető fel a repülőgép fedélzetére.
3. Az egyik Szerződő Fél területére azzal a céllal bevitt, vagy ott azzal a céllal tárolt üzem- és kezőanyagok, tartalék alkatrészek, szerszámok, szokásos felszerelés és ellátási raktárak, hogy a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának repülőgépei igénybe vegyék, vagy felhasználják azokat a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott repülések végrehajtásának biztosítása céljából - a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor, illetve onnan való távozáskor mentesek a behozatali és kiviteli vámok, illetve egyéb adók és illetékek alól, e területen harmadik személyekre való átruházásuk azonban tilos. A fent említett tartalékalkatrészeket, szerszámokat, szokásos felszerelést és ellátási raktárakat az érintett repülőtér körülhatárolt körzetében fogják igénybe venni a repülőgépek, az utasok és a rakomány kiszolgálásának céljaira. Kényszerleszállás, vagy kitérő repülőtéren való leszállás esetén azonban a fentemlített készleteket át lehet vinni arra a helyre, ahol a repülőgép van.
4. A jelen cikkben említett készleteket és tárgyakat, amíg azok a másik Szerződő Fél területén vannak, vám ellenőrzésnek vetik alá.

IX. cikk

1. A kijelölt légiközlekedési vállalatok által használt és meghatározott légijáratokat lebonyolító minden repülőgépet megfelelő állami hovatartozási és lajstromjellel kell ellátni; a repülőgépek továbbá az alábbi okmányokat kötelesek magukkal vinni:
a) lajstromozási bizonyítvány,
b) légialkalmassági bizonyítvány,
c) megfelelő szakszolgálati engedély a személyzet minden tagja számára,
d) fedélzeti napló vagy azt helyettesítő más okmány,
e) a fedélzeti rádióállomás engedélyokirata,
f) utasjegyzék,
g) áruszállítás esetén árunyilatkozat, az áru pontos felsorolásával,
h) különleges rakomány szállítása esetén az e célból szükséges külön engedély.
2. Az egyik Szerződő Fél által kiállított vagy érvényesített légialkalmassági bizonyítványokat és szakszolgálati engedélyeket a másik Szerződő Fél is érvényesnek ismeri el, mindkét Szerződő Fél fenntartja azonban magának azt a jogot, hogy a saját területe felett való repülésnél megtagadja az olyan szakszolgálati engedélyek elismerését, amelyeket a másik Szerződő Fél az előbbi Fél saját jogszabályai alapján állampolgárainak tekintendő személyek részére állított ki.

X. cikk

1. Az egyik Szerződő Félnek nemzetközi légiforgalmat lebonyolító repülőgépei berepülésére, tartózkodására és távozására, valamint a repülőgépeknek az említett Szerződő Fél területén való üzemeltetésére, közlekedésére és irányítására vonatkozó jogszabályai és előírásai a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának repülőgépeire is alkalmazást nyernek. Az egyik Szerződő Fél által a másik Fél repülőgépeire alkalmazható repülésbiztonsági és irányítási előírások és eljárások összhangban kell hogy legyenek azokkal az előírásokkal és eljárásokkal, amelyeket egységesen alkalmaz saját repülőgépeire és nemzetközi légi szállításra általában; ezek az előírások és eljárások továbbá nem térhetnek el lényegesen az érvényben levő nemzetközi egyezmények elveitől.
2. Az utasok, a személyzet és az áruk feladói, valamint az áruk feladói nevében és megbízásából eljáró harmadik személyek kötelesek betartani azokat a jogszabályokat és előírásokat, amelyek a Szerződő Felek területén az utasok, a személyzet és az áru belépésére, tartózkodására és kilépésére vonatkoznak. Fentiek vonatkoznak különösen a behozatali, kiviteli, bevándorlási, vám, egészségügyi és a fizetési eszközökkel kapcsolatos rendelkezésekre.

XI. cikk

Amennyiben kényszerleszállásra kerül sor, illetve valamely Szerződő Fél repülőgépe kárt vagy katasztrófát szenvedett a másik Szerződő Fél területén, - az a Fél, amelyiknek területén az említett baleset történt, haladéktalanul tájékoztatja erről a másik Szerződő Felet és megfelelő lépéseket tesz a baleset okának kivizsgálása érdekében, továbbá a másik Szerződő Fél kérésére lehetővé teszi ez utóbbi Szerződő Fél képviselőinek a területére való belépést, annak érdekében, hogy a baleset kivizsgálásánál mint megfigyelők részt vehessenek. Hasonlóképpen azonban intézkedik a bajba jutott személyzet és utasok megsegítésére és biztonságba helyezi a repülőgép fedélzetén levő postát, poggyászt és árut. A vizsgálatot lefolytató Szerződő Fél közli a vizsgálat eredményét a másik Szerződő Féllel és ez utóbbi kívánságára eljuttatja hozzá a vizsgálat teljes okmányanyagának másolatát.

XII. cikk

1. A Szerződő Felek légügyi főhatóságai a szoros együttműködés szellemében időközönként tanácskozni fognak egymással annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Egyezményben és annak Függelékében foglalt elvek alkalmazását és kielégítő érvényesítését.
2. A jelen Egyezménynek vagy Függelékének értelmezése vagy alkalmazása tekintetében felmerült bármely vitát a két Szerződő Fél légügyi főhatóságai közötti közvetlen tárgyalás útján kell rendezni. Ha az említett főhatóságok nem tudnak megállapodni, a vitát diplomáciai úton kell rendezni.

XIII. cikk

1. Ha valamelyik Szerződő Fél szükségesnek tartja jelen Egyezmény valamelyik rendelkezésének módosítását, úgy az ilyen módosítás a Szerződő Felek közötti megállapodás esetén jegyzékváltásban történő rögzítéskor lép életbe.
2. Jelen Egyezmény Függelékét a Szerződő Felek légügyi főhatóságai közötti megállapodással lehet módosítani. Az ilyen módon megállapított módosítások a légügyi főhatóságok által közösen megállapított időpontban lépnek hatályba és a jegyzékváltásban rögzítendők.

XIV. cikk

Jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Titkárságánál be kell iktatni az Alapokmány 102. cikkével összhangban.

XV. cikk

1. Jelen Egyezmény aláírásának időpontjában ideiglenesen hatályba lép.
2. Az Egyezményt a két Szerződő Fél alkotmányjogi követelményeinek megfelelően kell megerősíteni. Véglegesen az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésekor lép hatályba, mely Budapesten fog megtörténni.
3. Jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél felmondhatja. Az Egyezmény hat hónappal azt követően veszti hatályát, hogy a másik Szerződő Fél kézhez vette a felmondásról szóló értesítést.
Ennek tanúságaképpen az alulírott Meghatalmazottak, akik erre megfelelő felhatalmazást kaptak, jelen Egyezményt aláírták.
Kelt Athénban, 1963. április 27-én két példányban, angol nyelven. Mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

Függelék

I. cikk

A Magyar Népköztársaság részéről kijelölt légiközlekedési vállalat jogot nyer arra, hogy az alábbi útvonalon nemzetközi forgalomban utasokat, árut és postát vegyen fel, illetve rakjon ki:
a) Budapest-Athén-Kairó- és/vagy Kartum és/vagy Addisz-Abeba, mindkét irányban legfeljebb hetenként kétszeri sűrűséggel.
b) Budapest-Athén-Beirut- és/vagy Damaszkusz és/vagy Bagdad, mindkét irányban legfeljebb hetenként kétszeri sűrűséggel.

II. cikk

A Görög Királyság részéről kijelölt légiközlekedési vállalat jogot nyer arra, hogy az alábbi útvonalon nemzetközi forgalomban utasokat, árut és postát vegyen fel, illetve rakjon ki:
Athén-Budapest és azon túl két, később meghatározandó útvonalon, a két légügyi főhatóság közötti, a viszonosságon alapuló megállapodás szerint a jelen Függelék I. cikkében meghatározott sűrűséggel.

III. cikk

A jelen Függelék I. és II. cikkében meghatározott jogokon túlmenően a Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalatok azt a jogot is élvezik, hogy leszállás nélkül átrepüljék a másik Szerződő Fél területét, illetve ott nem kereskedelmi célból leszállásokat hajtsanak végre; a leszállás nélküli átrepülés sűrűsége legfeljebb heti két járat, mindkét irányban, s a nem kereskedelmi célból való leszállásokkal lebonyolított járatok száma ugyancsak legfeljebb heti két járat, mindkét irányban, egy-egy Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat számára.

IV. cikk

Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat semmiképpen sem jogosult arra, hogy díjazás ellenében repüléseket hajtson végre a másik Szerződő Fél területén fekvő helyek között (cabotage).

V. cikk

A kijelölt légiközlekedési vállalatok a meghatározott légi járatokon a mindenkor érvényben levő Általános Postai Egyezmény értelmében szállíthatnak postát.

VI. cikk

A kijelölt légiközlekedési vállalatok külön engedélyek alapján hajthatnak végre nem-menetrendszerű repüléseket, a Szerződő Felek erre vonatkozó belföldi előírásainak megfelelően. Az ilyen irányú kérelmeket az érintett légiközlekedési vállalat közvetlenül a másik Szerződő Fél légügyi főhatóságához juttatja el legalább két (2) teljes munkanappal a repülés előtt.

VII. cikk

A Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalat repülőgépeinek és utasainak kiszolgálását a másik Szerződő Fél területén ez utóbbi Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára kell bízni, s e tevékenységet ez a vállalat fogja végezni.”

3. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1965. évi december hó 16. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1966. május 31.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás