• Tartalom
Oldalmenü

1964. évi 28. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Jemeni Arab Köztársaság közötti barátságról és együttműködésről Budapesten, 1964. május 30-án aláírt Szerződés kihirdetéséről2

1991.01.01.

(A Szerződés megerősítő okiratainak kicserélése Kairóban, 1964. október 20-án megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság közötti barátságról és együttműködésről Budapesten, 1964. május 30-án aláírt Szerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„SZERZŐDÉS

a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab
Köztársaság közötti barátságról
és együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Jemeni Arab Köztársaság Elnöke, attól az óhajtól vezérelve, hogy a nemzeti szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és szilárdítsák a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést,
szilárdan eltökélvén, hogy hozzájárulnak a nemzetközi feszültség enyhítéséhez, az államok közötti bizalom megteremtéséhez, a nemzetközi együttműködés fejlesztéséhez,
abban a meggyőződésben, hogy a két ország baráti együttműködésének fejlesztése és megerősítése összhangban van mind a magyar, mind a jemeni nép érdekeivel és hozzájárulást jelent a világ népei közötti jobb megértéshez,
elhatározták a jelen Szerződés megkötését, az alábbiak szerint:

1. cikk

A Szerződő Felek vállalják, hogy részt vesznek minden olyan nemzetközi tevékenységben, amely a békés együttműködés előmozdítását, a világ békéjének és biztonságának megőrzését, a bármilyen formában megnyilvánuló gyarmatosítás és imperializmus teljes felszámolását célozza és amely megegyezik az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvekkel és célkitűzésekkel.

2. cikk

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy kapcsolataikat és együttműködésüket a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján fejlesztik.

3. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek, hogy az ENSZ Alapokmányának előírásával összhangban a barátság szellemében rendeznek bármely nézeteltérést amely közöttük felmerülhet.

4. cikk

A Szerződő Felek meg vannak győződve afelől, hogy az egyenjogúság elvén alapuló kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés szilárd alapját képezi a békés és baráti kapcsolatoknak és kötelezettséget vállalnak, hogy ilyen irányú együttműködésüket fokozzák országaik előrehaladása és fejlődése érdekében.

5. cikk

A Szerződő Felek megegyeznek, hogy előmozdítják a kölcsönös kapcsolatokat a közoktatás, kultúra, a tudomány és technika területén és ezáltal hozzájárulnak a két ország népei közötti megértés elmélyítéséhez, egymás kulturális értékeinek lehető legszélesebb megismerése és gazdasági életük technikai színvonalának állandó emelése érdekében.
1. A jelen Szerződést meg kell erősíteni és a Szerződés a megerősítő okmányok kicserélése napján lép hatályba. A megerősítés Budapesten történik, a lehető legrövidebb időn belül.
2. A jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 20 évre szól, és azután is mindaddig hatályban marad, amíg valamely Szerződő Fél hat hónapra írásban fel nem mondja.
Készült Budapesten, az 1964. évi május hó 30. napján, két eredeti példányban, magyar és arab nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. § E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1964. évi október hó 20. napjától kezdődően kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1964. december 8.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás