• Tartalom
Oldalmenü

1963. évi 30. törvényerejű rendelet

a Kiadványok Nemzetközi Cseréjéről, valamint a Hivatalos Kiadványok és Hatósági Irományok Államok Közötti Cseréjéről szóló egyezmények kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság2 elfogadási okiratainak letétele az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál az 1962. évi december hó 10-én megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Közgyűlésének tizedik ülésszakán Párizsban az 1958. évi december hó 3. napján elfogadott

a Kiadványok Nemzetközi Cseréjéről, valamint

a Hivatalos Kiadványok és Hatósági Irományok Államok Közötti Cseréjéről szóló Egyezményt

e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmények hivatalos magyar fordítása a következő:


„ I. Egyezmény a kiadványok nemzetközi cseréjéről

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése 1958. november 4-től december 5-ig Párizsban tartott tizedik ülésszakán
meggyőződve arról, hogy a világ népei közötti szabad gondolat- és ismeretcseréhez a kiadványok nemzetközi cseréjének fejlesztése okvetlenül szükséges,
tekintetbe véve azt, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Alapokmánya nagy fontosságot tulajdonít a kiadványok nemzetközi cseréjének,
felismerve azt, hogy a kiadványok nemzetközi cseréjére vonatkozóan új nemzetközi egyezményre van szükség,
figyelembe véve a kiadványok nemzetközi cseréjével kapcsolatban már beérkezett és a közgyűlés 15.4.1. pontjaként napirendre tűzött javaslatokat,
elhatározván már kilencedik ülésszakán azt, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezmény formájában nemzetközi szabályozás tárgyává kell tenni;
a jelen Egyezményt 1958. december harmadik napján elfogadja.

1. cikk

A kiadványok cseréje

A Szerződő Államok kötelezik magukat arra, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban ösztönzik és megkönnyítik a kiadványcserét, mind a kormányszervek, mind azok között a nevelésügyi, tudományos és műszaki vagy kulturális nem hatósági jellegű intézmények között, amelyek hasznothajtó célzat nélkül működnek.

2. cikk

A kiadványcsere alkalmazási köre

1. A jelen Egyezmény szempontjából a következő kiadványok tekinthetők alkalmasaknak arra, hogy azokat a jelen Egyezmény 1. cikkében megjelölt szervek és intézmények felhasználás, de nem továbbeladás céljából kicseréljék:
(a) nevelésügyi, jogi, tudományos és műszaki, kulturális és tájékoztató jellegű kiadványok, azaz könyvek, újságok és folyóiratok, térképek és tervrajzok, nyomatok, fényképek, mikromásolatok, zeneművek, Braille-kiadványok és egyéb grafikai anyag.
(b) oly kiadványok, amelyeket a hivatalos kiadványok és hatósági irományok államok közötti cseréjéről szóló s az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által 1958. december harmadik napján elfogadott Egyezmény felsorol.
2. A jelen Egyezmény semmilyen tekintetben nem érinti az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének közgyűlése által 1958. december harmadikán elfogadott, a hivatalos kiadványok és hatósági irományok államok közötti cseréjéről szóló Egyezmény alapján létrejött cseréket.
3. A jelen Egyezmény nem vonatkozik a bizalmas iratokra, körlevelekre és más, közzé nem tett anyagra.

3. cikk

Csereszolgálat

1. A Szerződő Államok megbízhatják a nemzeti csereszolgálatukat, vagy ahol ilyen nemzeti csereszolgálat nincs, a központi csereszervet vagy szerveket azzal, hogy a jelen Egyezmény 1. cikkében megjelölt szervek és intézmények közötti kiadványcsere koordinálásával és fejlesztésével kapcsolatban a következő teendőket lássák el:
(a) a kiadványok nemzetközi cseréjének megkönnyítése különösen azáltal, hogy a kicserélendő anyagot - adott esetben - továbbítják;
(b) a hazai és belföldi szervek és intézmények számára a cserelehetőségekre vonatkozóan tanácsadással és felvilágosítással szolgálnak:
(c) adott esetben a fölös példányok cseréjét ösztönzik.
2. Mindamellett, ha nem látszik kívánatosnak a központi szerveknél összpontosítani a nemzeti csereszolgálatot, a jelen Egyezmény 1. cikkében megjelölt szervek és intézmények közötti csere fejlesztését és koordinálását, e cikk 1. pontjában felsorolt feladatok egészben vagy részben más hatóságra vagy hatóságokra is rábízhatók.

4. cikk

Továbbítás módja

A továbbítás történhet akár az érintett szervek vagy intézmények között közvetlenül, akár a nemzeti csereszolgálat, illetve csereszervek útján.

5. cikk

Szállítási költségek

Ha a továbbítás a cserélő felek között közvetlenül történik, a Szerződő Államok nem kötelezhetők a továbbítás költségeinek viselésére.
Ha a szállítás a csereszerv vagy szervek útján megy végbe, a Szerződő Államok viselik a szállítási költséget a rendeltetési helyig, azonban tengeri szállítás esetében a csomagolási és szállítási költség csupán az érkezési kikötő vámhivataláig fizetendő.

6. cikk

Szállítási díjak és feltételek

A Szerződő Államok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a csereszervek az érvényes legkedvezőbb díjtételeket és szállítási feltételeket élvezhessék, bármilyen szállítási módot választanak is: postát, országutat, vasutat, folyami vagy tengeri szállítást, légipostát vagy légi teherszállítást.

7. cikk

Vám- és egyéb kedvezmények

Mindegyik Szerződő Állam csereszervei számára vámmentességet ad a jelen Egyezmény vagy annak alkalmazásával kötött bármely megállapodás alapján behozott vagy kivitt anyag tekintetében, és a legkedvezőbb elbánást biztosítja számukra a vám- és egyéb formaságok terén is.

8. cikk

A csere nemzetközi koordinálása

Abból a célból, hogy a Szerződő Államok az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét támogassák azoknak a feladatoknak ellátásában, amelyeket a csere nemzetközi koordinálásával kapcsolatban az Alapokmány ráruházott, évenként jelentést küldenek a Szervezetnek a jelen Egyezmény alkalmazásáról, és megküldik a 12. cikk értelmében kötött kétoldalú megállapodások másolatait is.

9. cikk

Tájékoztatás és tanulmányok

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közzéteszi a Szerződő Államoktól a 8. cikk értelmében kapott tájékoztatásokat, valamint elkészíti és kiadja a jelen Egyezmény alkalmazásáról szóló tanulmányokat.

10. cikk

Az UNESCO által nyújtott támogatás

1. A Szerződő Államok technikai jellegű segítséget kérhetnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetétől a jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban felmerült bármilyen probléma vonatkozásában. A Szervezet ilyen jellegű segítséget nyújt a programja és erőforrásai szabta határokon belül, különösen a nemzeti csereszolgálat létrehozása és megszervezése tekintetében.
2. A Szervezet jogosult arra, hogy e tárgyban a saját kezdeményezésére indítványokat tegyen a Szerződő Államoknak.

11. cikk

Korábbi megállapodásokhoz való viszony

A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Államok által nemzetközi megállapodásokban korábban vállalt kötelezettségeket.

12. cikk

Kétoldalú megállapodások

Ha szükséges vagy kívánatos, a Szerződő Államok a jelen Egyezmény kiegészítése céljából kétoldalú megállapodásokat kötnek egymással, és ezekben szabályozzák a jelen Egyezmény alkalmazása során felmerülő közös kérdéseket.

13. cikk

Nyelv

A jelen Egyezmény angol, francia, orosz és spanyol nyelven készült, a négy szöveg egyaránt hiteles.

14. cikk

Megerősítés és elfogadás

1. A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének tagállamai alkotmányjogi rendelkezéseiknek megfelelően megerősítik vagy elfogadják.
2. A megerősítési vagy elfogadási okmányokat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál kell letétbe helyezni.

15. cikk

Csatlakozás

1. A jelen Egyezményhez minden olyan állam is csatlakozhat, amely a Szervezetnek nem tagja, amennyiben az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Végrehajtó Bizottsága erre felkéri.
2. A csatlakozás úgy történik, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál a csatlakozási okmányt letétbe helyezik.

16. cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezmény a harmadik megerősítési, elfogadó vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után tizenkét hónappal lép életbe, de csak oly államok tekintetében, amelyek a vonatkozó okmányokat a fenti időpontban vagy azt megelőzőleg letétbe helyezték. Minden más állam számára, amely letétbe helyezi megerősítési, elfogadó vagy csatlakozási okmányát, az Egyezmény tizenkét hónappal azután lép hatályba, hogy megerősítési, elfogadási vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezése megtörtént.

17. cikk

Az Egyezmény területi hatályának kiterjesztése

Bármelyik Szerződő Állam a megerősítéssel, elfogadással vagy csatlakozással egyidejűleg vagy ezután bármikor az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Főigazgatójához intézett hivatalos közléssel bejelentheti, hogy jelen Egyezmény kiterjed mindazokra a területekre vagy azok valamelyikére, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért felelős. Az említett közlés az átvétel napja után tizenkét hónappal lép hatályba.

18. cikk

Felmondás

1. Mindegyik Szerződő Állam a saját nevében vagy valamely oly terület nevében, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős, a jelen Egyezményt felmondhatja.
2. A felmondást az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál írásban kell bejelenteni és letétbe helyezni.
3. A felmondás a felmondási okirat átvétele után tizenkét hónappal lép hatályba.

19. cikk

Értesítések

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Főigazgatója tájékoztatja a Szervezet tagállamait, a 15. cikkben megjelölt nem tagállamokat, valamint az Egyesült Nemzeteket a 14. és 15. cikkben meghatározott valamennyi megerősítési, elfogadási és csatlakozási okirat letétbe helyezéséről, továbbá a 17. és 18. cikkben említett bejelentésekről és felmondási okiratokról.

20. cikk

Az Egyezmény módosítása

1. A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése módosíthatja, azonban minden ilyen módosítás csupán azokra az Államokra kötelező, amelyek a módosított Egyezménynek részesei.
2. Amennyiben a Közgyűlés új Egyezményt fogad el, amely a jelen Egyezményt egészben vagy részben módosítja, hacsak az új Egyezmény másként nem rendelkezik, a jelen Egyezmény az új módosított Egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve megerősítés, elfogadás vagy csatlakozás céljára többé már nem áll nyitva.

21. cikk

Beiktatás

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke értelmében a jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójának kérelmére az Egyesült Nemzetek Titkárságánál be kell iktatni.
Készült Párizsban, 1958. december ötödik napján a Közgyűlés tizedik ülésszaka Elnökének és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójának aláírásával ellátott két hiteles példányban, amelyek letétbe helyeztetnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének okmánytárában, hitelesített másolataik pedig megküldetnek a 14. és 15. cikkben megjelölt valamennyi államnak, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

II. Egyezmény a hivatalos kiadványok
és hatósági irományok államok közötti cseréjéről

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése 1958. november 4-től december 5-ig Párizsban tartott tizedik ülésszakán
meggyőződve arról, hogy a világ népei közötti szabad gondolat- és ismeretcserében a kiadványok nemzetközi cseréjének fejlesztése okvetlenül szükséges,
tekintetbe véve azt, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Alapokmánya nagy fontosságot tulajdonít a kiadványok nemzetközi cseréjének,
figyelembe véve a hivatalos, valamint a tudományos és irodalmi kiadványok nemzetközi kicserélése, továbbá a hivatalos lap, valamint a parlamenti nyomtatványok közvetlen kicserélésének biztosítása tárgyában 1886. évi március hó 15-én Brüsszelben kötött egyezményeket és a nemzetközi kiadványcsere tárgyában kötött más regionális megállapodásokat,
felismerve annak szükségességét, hogy a hivatalos kiadványoknak és a hatósági irományoknak az államok közötti cseréjét új nemzetközi egyezménnyel kell szabályozni,
figyelembe véve a hivatalos kiadványoknak és hatósági irományoknak az államok közötti cseréjével kapcsolatban már beérkezett és a Közgyűlés 15.4.1. pontjaként napirendre tűzött javaslatokat,
elhatározván már a kilencedik ülésszakán azt, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezmény formájában nemzetközi szabályozás tárgyává kell tenni,
a jelen egyezményt 1958. december harmadik napján elfogadja.

1. cikk

A hivatalos kiadványok és hatósági irományok
cseréje

A Szerződő Államok kifejezik azt a készségüket, hogy a hivatalos kiadványaikat és hatósági irományaikat a viszonosság alapján a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően egymással kicserélik.

2. cikk

A hivatalos kiadványok és hatósági irományok
meghatározása

1. A jelen Egyezmény szempontjából hivatalos kiadványoknak és hatósági irományoknak kell tekinteni - amennyiben azokat valamely kormányhatóság rendeletére és költségére adták ki - a hivatalos közlönyöket, parlamenti irományokat, beszámolókat és évkönyveket és egyéb törvényhozási irományokat; az országos központi, szövetségi vagy területi kormányszervektől származó államigazgatási jellégű kiadványokat és jelentéseket; a nemzeti bibliográfiákat, állami kézikönyveket, jogszabálygyűjteményeket, bírósági döntvény-gyűjteményeket és egyéb kiadványokat, amelyek cseréjére vonatkozólag megállapodás jött létre.
2. Mindazonáltal a jelen Egyezmény alkalmazása során a Szerződő Államokra tartozik annak megállapítása, hogy melyek azok a hivatalos kiadványok és hatósági irományok, amelyek csere tárgyát képezik.
3. A jelen Egyezmény nem vonatkozik a bizalmas iratokra, körlevelekre és más közzé nem tett anyagra.

3. cikk

A kétoldalú megállapodások

A Szerződő Államok mindazokban az esetekben, amikor ezt szükségesnek látják, a jelen Egyezmény végrehajtása vagy alkalmazása során felmerülő közös kérdések rendezése céljából kétoldalú megállapodásokat kötnek egymással.

4. cikk

A csere lebonyolításával megbízott
országos szervek

1. Minden Szerződő Államban a nemzeti csereszolgálat, vagy ha ilyen nincsen, az e célra kijelölt központi szerv, illetve szervek hajtják végre a cserét.
2. Minden Szerződő Államban a csere lebonyolításával megbízott szervek felelősek a jelen Egyezmény és adott esetben a 3. cikkben említett kétoldalú megállapodások végrehajtásáért. Minden Szerződő Állam megfelelő hatáskört biztosít nemzeti csereszolgálat vagy a csere lebonyolításával megbízott központi szerve számára ahhoz, hogy a cserélendő anyagot megszerezzék, és elegendő pénzügyi fedezetet is rendelkezésükre bocsát a cserék lebonyolításának céljára.

5. cikk

A kicserélendő hivatalos kiadványok jegyzéke
és száma

A kicserélendő hivatalos kiadványok és hatósági irományok jegyzékét és számát közös megállapodással a Szerződő Államoknak a csere lebonyolításával megbízott azok a szervei állapítják meg, amelyek megbízást kaptak a csere lebonyolítására. A kicserélendő hivatalos kiadványok és hatósági irományok jegyzékét és számát az említett szervek megegyezéssel módosíthatják.

6. cikk

A továbbítás módja

A küldemények közvetlenül a csere lebonyolításával megbízott szervek címére vagy más, e szervek által megjelölt címre továbbíthatók. A kísérőjegyzékek kiállításának módját a csere lebonyolításával megbízott szervek egymás között közös egyetértéssel állapíthatják meg.

7. cikk

Szállítási költségek

Ellenkező megállapodás hiányában a rendeltetési helyig a szállítási költségeket a csere lebonyolításával megbízott az a szerv viseli, amely a küldeményt feladja; tengeri szállítmányok esetén azonban a csomagolási és szállítási költség csupán az érkezési kikötő vámhivataláig fizetendő.

8. cikk

Szállítási díjak és feltételek

A Szerződő Államok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a csereszervek az érvényes legkedvezőbb díjtételeket és szállítási feltételeket élvezhessék, bármilyen szállítási módot választanak is: postát, országutat, vasutat, folyami vagy tengeri szállítást, légipostát vagy légi teherszállítást.

9. cikk

Vám- és egyéb kedvezmények

Mindegyik Szerződő Állam csereszervei számára vámmentességet ad a jelen Egyezmény vagy annak alkalmazásával kapcsolatban kötött bármely megállapodás alapján behozott vagy kivitt anyag tekintetében, és a legkedvezőbb elbánást biztosítja számukra a vám- és egyéb formaságok terén is.

10. cikk

A csere nemzetközi koordinálása

Abból a célból, hogy a Szerződő Államok az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét támogassák azoknak a feladatoknak ellátásában, amelyeket a csere nemzetközi koordinálásával kapcsolatban az Alapokmány ráruházott, évenként jelentést küldenek a Szervezetnek a jelen Egyezmény alkalmazásáról, és megküldik a 3. cikk értelmében kötött kétoldalú megállapodások másolatait is.

11. cikk

Tájékoztatás és tanulmányok

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közzéteszi a Szerződő Államoktól a 10. cikk értelmében kapott tájékoztatásokat, valamint elkészíti és kiadja a jelen Egyezmény alkalmazásáról szóló tanulmányokat.

12. cikk

Az UNESCO által nyújtott támogatás

1. A Szerződő Államok technikai jellegű segítséget kérhetnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetétől a jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban felmerült bármilyen probléma vonatkozásában. A Szervezet ilyen jellegű segítséget nyújt a programja és erőforrásai szabta határokon belül, különösen a nemzeti csereszolgálat létrehozása és megszervezése tekintetében.
2. A Szervezet jogosult arra, hogy e tárgyban saját kezdeményezésére indítványokat tegyen a Szerződő Államoknak.

13. cikk

Korábbi megállapodásokhoz való viszony

A jelen Egyezmény a Szerződó Államok által a korábbi nemzetközi megállapodások szerint vállalt kötelezettségeket nem érinti. Az Egyezmény semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a már érvényben levő megállapodások alapján folyó cserék megismétlését írja elő.

14. cikk

Nyelv

A jelen Egyezmény angol, francia, orosz és spanyol nyelven készült, a négy szöveg egyaránt hiteles.

15. cikk

Megerősítés és elfogadás

1. A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének tagállamai alkotmányjogi rendelkezéseiknek megfelelően megerősítik vagy elfogadják.
2. A megerősítési vagy elfogadási okmányokat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál kell letétbe helyezni.

16. cikk

Csatlakozás

1. A jelen Egyezményhez minden olyan állam is csatlakozhat, amely a Szervezetnek nem tagja, amennyiben az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Végrehajtó Bizottsága erre felkéri.
2. A csatlakozás úgy történik, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál a csatlakozási okmányt letétbe helyezik.

17. cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezmény a harmadik megerősítési, elfogadási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után tizenkét hónappal lép életbe, de csak oly államok tekintetében, amelyek a vonatkozó okmányokat a fenti időpontban vagy azt megelőzőleg letétbe helyezték. Minden más Állam számára, amely letétbe helyezi megerősítési, elfogadási vagy csatlakozási okmányát, az Egyezmény tizenkét hónappal azután lép hatályba, hogy megerősítési, elfogadási vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezése megtörtént.

18. cikk

Az Egyezmény területi hatályának kiterjesztése

Bármelyik Szerződő Állam a megerősítéssel, elfogadással vagy csatlakozással egyidejűleg vagy ezután bármikor az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Főigazgatójához intézett hivatalos közléssel bejelentheti, hogy jelen Egyezmény kiterjed mindazokra a területekre vagy azok bármelyikére, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért felelős. Az említett közlés az átvétel napja után tizenkét hónappal lép hatályba.

19. cikk

Felmondás

1. Mindegyik Szerződő Állam a saját nevében vagy valamely oly terület nevében, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős, a jelen Egyezményt felmondhatja.
2. A felmondást az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójánál írásban kell bejelenteni és letétbe helyezni.
3. A felmondás a felmondási okirat átvétele után tizenkét hónappal lép hatályba.

20. cikk

Értesítések

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Főigazgatója tájékoztatja a Szervezet tagállamait, a 16. cikkben megjelölt nem tagállamokat, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetét a 15. és 16. cikkben meghatározott valamennyi megerősítési, elfogadási és csatlakozási okirat letétbe helyezéséről, továbbá a 18., illetőleg 19. cikkben említett bejelentésekről és felmondó okiratokról.

21. cikk

Az Egyezmény módosítása

1. A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése módosíthatja, azonban minden ilyen módosítás csupán azokra az államokra kötelező, amelyek a módosított Egyezménynek részesei.
2. Amennyiben a Közgyűlés új Egyezményt fogad el, amely a jelen Egyezményt egészben vagy részben módosítja, hacsak az új Egyezmény másként nem rendelkezik, a jelen Egyezmény az új módosított Egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve megerősítés, elfogadás vagy csatlakozás céljára többé már nem áll nyitva.

22. cikk

Beiktatás

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke értelmében a jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójának kérelmére az Egyesült Nemzetek Titkárságánál be kell iktatni.
Készült Párizsban, 1958. december ötödik napján a Közgyűlés tizedik ülésszaka Elnökének és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójának aláírásával ellátott két hiteles példányban, amelyek letétbe helyeztetnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének okmánytárában, hitelesített másolataik pedig megküldetnek a 15. és 16. cikkben megjelölt valamennyi államnak, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének.”

(Aláírások.)

3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1963. évi december hó 10. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2)4 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1963. december 9.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 159. § (1) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás